Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thử VI, nhiệm kỳ 2023-2028 (Hoài Thương)

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra nhanh chóng, việc ký kết tham gia thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; nước ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước cùng nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, chất lưọpg. sản phẩm. Đó vừa là thời cơ, đồng thời cũng là nhũng thách thức đối với phong tràơ công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn trong thời gian tới.

 

Năm 2023 là năm diễn ra đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Tháng - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn mới trong việc phát huy vai trò của tổ chức công đoàn đế đấy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, xây dụng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ và phát triển trong Tập đoàn các Công ty Than - Khoáng sản Việt Nam.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp; Công văn số 806-CV/ĐƯK, ngày 10/5/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028; Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 03/3/2022 của Tống Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

  1. Lãnh chỉ đạo Ban Chấp hành công đoàn các cấp chuẩn bị tốt các văn kiện trình đại hội. Báo cáo tống kết cần đánh giá đầy đủ, đúng thực trạng phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn ở mỗi cấp trong nhiệm kỳ qua, khẳng định vai trò và những đóng góp của tổ chức công đoàn với đơn vị, đồng thời chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém, phân tích sâu sắc nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc làn thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 để dự báo tình hình, xác định rõ mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp, các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới. Trong đó tập trung vào việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp. Xây dựng nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đảm bảo tính khoa học, thiết thực và phù hợp với tình hình nhiệm vụ của đơn vị.
  2. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành công đoàn khóa mới theo hướng mở rộng và phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm tập thể của Ban Chấp hành công đoàn và đoàn viên, người lao động; đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, số lượng, cơ cấu họp lý, tính kế thừa và phát triển; thực hiện đúng quy trình nhân sự và sử dụng hiệu quả nguồn nhân sự được quy hoạch cán bộ công đoàn các câp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mói. Quan tâm công tác cán bộ, tạo điều kiện thu xếp bố trí công tác cán bộ phù hợp, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ lãnh đạo công đoàn chuyên trách không đủ điều kiện thời gian để tái cử khoá mới, hỗ trợ cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ đại hội công đoàn các cấp.
  3. Lãnh đạo tăng cưòng công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, định hướng dư luận, giữ ổn định tư tưởng của đoàn viên, người lao động. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo phong trào sâu rộng; nâng cao đời sống tinh thần của thợ mỏ thiết thực chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.
  4. Đẩy mạnh phong trào thi đua, đảm nhận các công trình, sản phấm trong sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng chưong trình phúc lợi đoàn viên, cụ thể hóa việc thực hiện các hoạt động gắn với lợi ích vật chất, tinh thần, đồng thời biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đoàn viên, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và toàn Tập đoàn.
  5. Việc tổ chức Đại hội phải được chuẩn bị chu đáo theo tinh thần đổi mới, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo tiến độ, đúng nguyên tắc Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định. Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI được tiến hành trong năm 2023, cụ thể:
  • Đại hội công đoàn cấp CO’ sở trở xuống được tổ chức và hoàn thành trước ngày 30/4/2023.
  • Đại hội công đoàn cấp trên cơ sở được tố chức sau khi hoàn thành đại hội công đoàn cấp cơ sỏ’ và xong trước ngày 30/6/2023.

- Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam được tổ chức sau khi hoàn thành đại hội công đoàn cấp trên cơ sở và xong trước ngày 31/7/2023.

 Các tin liên quan:
  Công tác chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn nội dung, phương thức, thời gian, báo cáo và thảo luận tại đại hội (Cẩm Thúy) Nội dung Đại hội
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Cơ cấu, số lượng ban chấp hành công đoàn các cấp
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp
  Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn tháng 8/2022
  Tập trung lãnh đạo Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỷ 2022-2027 và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028 Phan Thủy (TTVH)
  “Mái ấm công đoàn” - Chia sẻ niềm vui đến người lao động
  Nội dung thực hiện Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Hiệu quả của Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Lựa chọn nữ CNLĐ khó khăn để thực hiện Đề án “Hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình” (Cẩm Thúy)
  V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hoạt động kiểm tra, giám sát của Công đoàn TKV 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Bộ phận Tuyển than 2, Trao thưởng phong trào “ Bố mẹ lao động giỏi- con chăm ngoan học giỏi” năm học 2021-2022!
  CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thử VI, nhiệm kỳ 2023-2028 (Hoài Thương)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tô chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thưong binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông coi trọng công tác phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông sơ kết giai đoạn 1 chương trình “1 triệu sáng kiến”
  Công đoàn Công ty TTCO: Phương hướng nhiệm vụ quý III,6 tháng cuối năm 2022
  Thư cảm ơn của Ban chỉ đạo Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19”
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG