Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 (Phan Thủy - TTVH)

Thực hiện công văn 898-CV/ĐUK, ngày 12/7/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.

 

Theo đó, những đảng bộ cơ sở có nhiều chi bộ trực thuộc cần tổ chức Đại hội điểm ở 1 đến 2 chi bộ để rút kinh nghiệm.

Để tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã có văn bản hướng dẫn chi tiết đến các chi bộ về công tác chuẩn bị, công tác bầu cử, khung chương trình Đại hội cũng như cách thức tổ chức thực hiện.

Cụ thể như, trong công tác chuẩn bị, các chi bộ tập trung soạn thảo, xây dựng các dự thảo văn kiện đại hội; Đối với dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết Đại hội, cần tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, quần chúng bằng hình thức thích hợp, thiết thực. Các Đảng ủy cơ sở trực thuộc chịu trách nhiệm hướng dẫn và cụ thể các nội dung tài liệu mẫu phục vụ đại hội cho các chi bộ trực thuộc để thống nhất thực hiện trong Đảng bộ.

Công tác chuẩn bị nhân sự được hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, độ tuổi và số lượng chi ủy khóa mới; cách thức xây dựng đề án nhân sự cấp ủy chi bộ. Sau khi có kết quả giới thiệu nhân sự, chi bộ báo cáo Đảng ủy cấp trên trực tiếp xem xét, phê duyệt.

Về công tác bầu cử được thực hiện theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng, Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Thời gian tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 được quy định diễn ra không quá 01 ngày, và hoàn thành trong tháng 10/2022.

Về cách thức tổ chức thực hiện, Cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn cụ thể hóa hướng dẫn, phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của đơn vị. Trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội Chi bộ, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo tiến độ tổ chức đại hội và nội dung tình hình có liên quan, nhất là các vấn đề vướng mắc cần chỉ đạo, tháo gỡ gửi về Đảng ủy Tập đoàn.

Cấp ủy cơ sở phân công cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ, làm tốt công tác tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng người lao động.

Sau đại hội chi bộ báo cáo Đảng ủy cơ sở chuẩn y kết quả bầu cử, chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng, xây dựng quy chế làm việc, ban hành nghị quyết phân công nhiệm vụ các đồng chí chi ủy viên và đảng viên của chi bộ.

Sau khi hoàn thành Đại hội chi bộ trực thuộc, Đảng ủy cơ sở tổ chức rút kinh nghiệm, gửi báo cáo tổng kết về Đảng ủy Tập đoàn trước ngày 01/11/ 2022.

(Phan Thủy - TTVH)

 

 

 Các tin liên quan:
  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2024
  Hội nghị giao ban các Đảng bộ cơ sở vùng Cẩm Phả tháng 1 năm 2024
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai thực hiện Kế hoạch số 97-KH/ĐUK, ngày 28/7/2023 của Đảng ủy Khối DNTW
  Đoàn kết, chủ động, sáng tạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV triển khai nhiệm vụ năm 2024
  Xây dựng Đảng bộ TKV trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
  Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
  Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Chi bộ Khối nghiệp vụ sinh hoạt chuyên đề về công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Cẩm Thúy)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023
  Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023 - Phan Thủy
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  NÉT MỚI TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI PX TUYỂN THAN 4
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
  BCH Đảng bộ TKV triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Đảng uỷ TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  BCH Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 - Phan Thủy
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị “về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo” - CTV Phan Thủy
  Đảng ủy TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII của Đảng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG