Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương - Phạm Thúy Hằng

 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và các Nghị quyết, Quyết định, Quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối, Tập đoàn và Công ty  để thực hiện đổi mới, tái cơ cấu, tinh giản biên chế,.... trong Công ty giai đoạn 2018-2022.

Đảng ủy Công ty thống nhất lãnh đạo và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV. Sau 5 năm thực hiện Công ty đã đạt được những kết quả như sau:

Ngày 01/01/2018: Công ty có 16 PX, 13 phòng chức năng và 01 trạm Y tế; 3517 CBCNV, gián tiếp 306 người; 36 Chi bộ, Đảng bộ bộ phận, 937 đảng viên; 24 Công đoàn bộ phận; 29 Chi đoàn và 15 Chi hội Cựu chiến binh

Tính đến nay: Công ty 13 PX, 01 Trung tâm TTVH và Ban CBSX; 12 phòng chức năng; 3217 CBCNV, gián tiếp 281 người; 22 Chi bộ với 866 đảng viên; 22 công đoàn bộ phận; 13 Chi đoàn và 13 Chi hội Cựu chiến binh.

3. Cán bộ chuyên trách công tác Đảng, đoàn thể giảm so với định biên từ 40-50%. Các tổ chức Đảng, đoàn thể Công ty và đơn vị kiện toàn đồng thời với tổ chức chuyên môn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

  1. Đánh giá chung

Qua việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, các quy định, hướng dẫn của Ban bí thư, Ban tổ chức Trung ương, của Đảng ủy khối và Đảng ủy TKV, Công ty đã đạt được những kết quả cơ bản như sau:

- Đảng ủy đã ban hành chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện bằng 19 nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hệ thống tổ chức của Đảng, cơ quan chuyên môn, các đoàn thể được đổi mới; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng tổ chức được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ giữa các tổ chức rõ ràng, không chồng chéo, trùng lắp. Việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa các tổ chức hợp lý và đồng bộ; không có tình trạng bao biện, làm thay hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CBCNV đạt kết quả; thực hiện công khai, minh bạch. Phát huy tốt vai trò lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các cấp giao hằng năm. Đội ngũ cán bộ quản lý hoạt động hiệu quả; lực lượng lao động được chuyên môn hóa, năng suất cao hơn; chất lượng tham mưu của đội ngũ nhân viên, chuyên viên ngày càng được nâng lên.

Kết quả SXKD của Công ty đều vượt kế hoạch hàng năm và và tiền lương bình quân của người lao động đều tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Từ năm 2018 đến năm 2021: Than mua mỏ tăng 23,39%, Than tiêu thụ tăng 37,06%, lương bình quân tăng 30,89%.

Đảng viên, đoàn viên, hội viên đạt các mức xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt từ 97,66 đến 100%. Công ty vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2020. Các tổ chức trong hệ thống chính trị của Công ty liên tục được công nhận đơn vị vững mạnh xuất sắc/trong sạch vững mạnh tiêu biểu/hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen cho hàng trăm tập thể, cá nhân.

2. Đánh giá cụ thể ưu điểm, thuận lợi; hạn chế, khó khăn, vướng mắc; hiệu quả hoạt động và mức độ phù hợp thực tiễn của từng mô hình tổ chức, kiêm nhiệm chức danh khi thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương.

- Tổ chức Đoàn Thanh niên Công ty trực thuộc Đoàn Thanh niên TQN, tháng 10/2020 chuyển về trực thuộc Đoàn Thanh niên TKV, thống nhất các tổ chức trong hệ thống chính trị Công ty chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ của TKV.

- Việc thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là Thủ trưởng đơn vị:

Đảng ủy Công ty đã triển khai thực hiện thống nhất mô hình Bí thư cấp uỷ đồng thời là thủ trưởng đơn vị. Năm 2019, thực hiện nhất thể hóa Bí thư Đảng ủy đồng thời là Giám đốc Công ty. Từ Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 Công ty đã tiến hành nhất thể hóa chức danh Bí thư, Quản đốc ở tất cả các phân xưởng. Đối với các Khối kỹ thuật, nghiệp vụ, phòng ĐKSX đồng chí phó giám đốc phụ trách đồng thời là bí thư Chi bộ. Hiện nay 100% các Chi bộ đã nhất thể hóa chức danh Bí thư Chi bộ đồng thời là thủ trưởng đơn vị. Thực hiện quy hoạch cấp ủy, lãnh đạo quản lý các cấp, các tổ chức đoàn thể từ đơn vị đến Công ty đúng quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy TKV và Công ty. Đảm bảo quy hoạch “động” và “mở”, theo nguyên tắc lấy quy hoạch cấp ủy các cấp làm cơ sở để quy hoạch cán bộ các tổ chức, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) trong số cán bộ cùng cấp ở các tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Việc nhất thể hóa chức danh Bí thư đồng thời là thủ trưởng đơn vị có ưu điểm là khi triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên nhanh hơn, giảm bớt các cuộc họp riêng của đảng và chuyên môn hàng tháng, tăng quyền lực và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

3. Bài học kinh nghiệm

Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát luôn hướng về cơ sở của cấp ủy các cấp qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo (Nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, kế hoạch, Chương trình hành động,…) và hướng dẫn, tạo điều kiện để thực hiện. Đồng thời kiểm tra giám sát, sơ tổng kết và biểu dương, khen thưởng, xử lý vi phạm kịp thời.

Sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đội ngũ CBCNV Công ty phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, trung thành; cống hiến năng lực và trí tuệ với ý chí quyết tâm cao, đồng thuận lớn trong tổ chức triển khai, cụ thể hóa bằng các giải pháp thực hiện nhiệm vụ các cấp giao.

Sự phối hợp của địa phương và các đơn vị trong và ngoài TKV.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phát huy hiệu quả vai trò hạt nhân lãnh đạo trong tổ chức, Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV đề xuất:

1. Quy định khung tiêu chuẩn và định biên cán bộ chuyên trách Đảng, đoàn thể phù hợp với mô hình tổ chức, đặc thù của đơn vị.

2. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho các bộ làm công tác xây dựng Đảng nhất là khi cấp trên ban hành, triển khai các quy định mới để thực hiện đồng bộ trong các Đảng bộ trực thuộc.

3. Quan tâm đào tạo cán bộ dự nguồn các cấp theo từng đối tượng cụ thể, tương thích với chức danh quy họach để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngắn hạn và dài hạn.

4. Quan tâm bố trí công việc kiêm nhiệm để đào tạo năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội cho cán bộ Đoàn sau khi trưởng thành.

5. Chú trọng sơ, tổng kết thực tiễn để rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình, hoạt động phù hợp, hiệu quả.

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII của Đảng
  Đảng ủy TKV: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
  Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty TTCO lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than (15/11/1968 - 15/11/2023)
  Tháng 10: Đảng uỷ TKV lãnh chỉ đạo cơ quan quản lý điều hành, các tổ chức chính trị vượt qua các khó khăn hoàn thành các mục tiêu chính trị đã đề ra
  Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 110 cán bộ, đảng viên
  Đại hội chi bộ Khối Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp (Cẩm Thúy)
  ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2022-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý VI năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/ĐU, ngày 13/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về cộng tác quy hoạch cán bộ (Phan Thủy –TTVH)
  Khối Nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề Tháng 10/2022 (Cẩm Thúy)
  Đại hội chi bộ Trung tâm TTVH nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp Phan Thuỷ (TTVH)
  Tháng 8/2022: Đảng uỷ TKV tập trung lãnh chỉ đạo hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu theo kế hoạch
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8 của Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV (Phan Thủy-TTVH)
  Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 (Phan Thủy - TTVH)
  Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm khóa XIII - Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy TKV định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương - Phạm Thúy Hằng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 26 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 4-13/7/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022) - Truyền thông TKV

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG