Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương - Phạm Thúy Hằng

 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và các Nghị quyết, Quyết định, Quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối, Tập đoàn và Công ty  để thực hiện đổi mới, tái cơ cấu, tinh giản biên chế,.... trong Công ty giai đoạn 2018-2022.

Đảng ủy Công ty thống nhất lãnh đạo và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV. Sau 5 năm thực hiện Công ty đã đạt được những kết quả như sau:

Ngày 01/01/2018: Công ty có 16 PX, 13 phòng chức năng và 01 trạm Y tế; 3517 CBCNV, gián tiếp 306 người; 36 Chi bộ, Đảng bộ bộ phận, 937 đảng viên; 24 Công đoàn bộ phận; 29 Chi đoàn và 15 Chi hội Cựu chiến binh

Tính đến nay: Công ty 13 PX, 01 Trung tâm TTVH và Ban CBSX; 12 phòng chức năng; 3217 CBCNV, gián tiếp 281 người; 22 Chi bộ với 866 đảng viên; 22 công đoàn bộ phận; 13 Chi đoàn và 13 Chi hội Cựu chiến binh.

3. Cán bộ chuyên trách công tác Đảng, đoàn thể giảm so với định biên từ 40-50%. Các tổ chức Đảng, đoàn thể Công ty và đơn vị kiện toàn đồng thời với tổ chức chuyên môn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

  1. Đánh giá chung

Qua việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, các quy định, hướng dẫn của Ban bí thư, Ban tổ chức Trung ương, của Đảng ủy khối và Đảng ủy TKV, Công ty đã đạt được những kết quả cơ bản như sau:

- Đảng ủy đã ban hành chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện bằng 19 nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hệ thống tổ chức của Đảng, cơ quan chuyên môn, các đoàn thể được đổi mới; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng tổ chức được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ giữa các tổ chức rõ ràng, không chồng chéo, trùng lắp. Việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa các tổ chức hợp lý và đồng bộ; không có tình trạng bao biện, làm thay hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CBCNV đạt kết quả; thực hiện công khai, minh bạch. Phát huy tốt vai trò lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các cấp giao hằng năm. Đội ngũ cán bộ quản lý hoạt động hiệu quả; lực lượng lao động được chuyên môn hóa, năng suất cao hơn; chất lượng tham mưu của đội ngũ nhân viên, chuyên viên ngày càng được nâng lên.

Kết quả SXKD của Công ty đều vượt kế hoạch hàng năm và và tiền lương bình quân của người lao động đều tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Từ năm 2018 đến năm 2021: Than mua mỏ tăng 23,39%, Than tiêu thụ tăng 37,06%, lương bình quân tăng 30,89%.

Đảng viên, đoàn viên, hội viên đạt các mức xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt từ 97,66 đến 100%. Công ty vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2020. Các tổ chức trong hệ thống chính trị của Công ty liên tục được công nhận đơn vị vững mạnh xuất sắc/trong sạch vững mạnh tiêu biểu/hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen cho hàng trăm tập thể, cá nhân.

2. Đánh giá cụ thể ưu điểm, thuận lợi; hạn chế, khó khăn, vướng mắc; hiệu quả hoạt động và mức độ phù hợp thực tiễn của từng mô hình tổ chức, kiêm nhiệm chức danh khi thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương.

- Tổ chức Đoàn Thanh niên Công ty trực thuộc Đoàn Thanh niên TQN, tháng 10/2020 chuyển về trực thuộc Đoàn Thanh niên TKV, thống nhất các tổ chức trong hệ thống chính trị Công ty chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ của TKV.

- Việc thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là Thủ trưởng đơn vị:

Đảng ủy Công ty đã triển khai thực hiện thống nhất mô hình Bí thư cấp uỷ đồng thời là thủ trưởng đơn vị. Năm 2019, thực hiện nhất thể hóa Bí thư Đảng ủy đồng thời là Giám đốc Công ty. Từ Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 Công ty đã tiến hành nhất thể hóa chức danh Bí thư, Quản đốc ở tất cả các phân xưởng. Đối với các Khối kỹ thuật, nghiệp vụ, phòng ĐKSX đồng chí phó giám đốc phụ trách đồng thời là bí thư Chi bộ. Hiện nay 100% các Chi bộ đã nhất thể hóa chức danh Bí thư Chi bộ đồng thời là thủ trưởng đơn vị. Thực hiện quy hoạch cấp ủy, lãnh đạo quản lý các cấp, các tổ chức đoàn thể từ đơn vị đến Công ty đúng quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy TKV và Công ty. Đảm bảo quy hoạch “động” và “mở”, theo nguyên tắc lấy quy hoạch cấp ủy các cấp làm cơ sở để quy hoạch cán bộ các tổ chức, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) trong số cán bộ cùng cấp ở các tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Việc nhất thể hóa chức danh Bí thư đồng thời là thủ trưởng đơn vị có ưu điểm là khi triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên nhanh hơn, giảm bớt các cuộc họp riêng của đảng và chuyên môn hàng tháng, tăng quyền lực và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

3. Bài học kinh nghiệm

Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát luôn hướng về cơ sở của cấp ủy các cấp qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo (Nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, kế hoạch, Chương trình hành động,…) và hướng dẫn, tạo điều kiện để thực hiện. Đồng thời kiểm tra giám sát, sơ tổng kết và biểu dương, khen thưởng, xử lý vi phạm kịp thời.

Sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đội ngũ CBCNV Công ty phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, trung thành; cống hiến năng lực và trí tuệ với ý chí quyết tâm cao, đồng thuận lớn trong tổ chức triển khai, cụ thể hóa bằng các giải pháp thực hiện nhiệm vụ các cấp giao.

Sự phối hợp của địa phương và các đơn vị trong và ngoài TKV.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phát huy hiệu quả vai trò hạt nhân lãnh đạo trong tổ chức, Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV đề xuất:

1. Quy định khung tiêu chuẩn và định biên cán bộ chuyên trách Đảng, đoàn thể phù hợp với mô hình tổ chức, đặc thù của đơn vị.

2. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho các bộ làm công tác xây dựng Đảng nhất là khi cấp trên ban hành, triển khai các quy định mới để thực hiện đồng bộ trong các Đảng bộ trực thuộc.

3. Quan tâm đào tạo cán bộ dự nguồn các cấp theo từng đối tượng cụ thể, tương thích với chức danh quy họach để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngắn hạn và dài hạn.

4. Quan tâm bố trí công việc kiêm nhiệm để đào tạo năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội cho cán bộ Đoàn sau khi trưởng thành.

5. Chú trọng sơ, tổng kết thực tiễn để rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình, hoạt động phù hợp, hiệu quả.

 Các tin liên quan:
  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2024
  Hội nghị giao ban các Đảng bộ cơ sở vùng Cẩm Phả tháng 1 năm 2024
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai thực hiện Kế hoạch số 97-KH/ĐUK, ngày 28/7/2023 của Đảng ủy Khối DNTW
  Đoàn kết, chủ động, sáng tạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV triển khai nhiệm vụ năm 2024
  Xây dựng Đảng bộ TKV trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
  Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
  Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Chi bộ Khối nghiệp vụ sinh hoạt chuyên đề về công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Cẩm Thúy)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023
  Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023 - Phan Thủy
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  NÉT MỚI TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI PX TUYỂN THAN 4
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
  BCH Đảng bộ TKV triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Đảng uỷ TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  BCH Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 - Phan Thủy
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị “về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo” - CTV Phan Thủy
  Đảng ủy TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII của Đảng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG