Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 26 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 4-13/7/2022)

I. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ Than QN

 

1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển

Đảng bộ Than Quảng Ninh được thành lập kể từ ngày 13/7/1996 theo Quyết định số 43/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh; thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 713-QĐ/TU, ngày 02/10/1998 của Tỉnh ủy Quảng Ninh. Khi thành lập toàn Đảng bộ Than Quảng Ninh có 29 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, 10.094 đảng viên.

Đến nay, Đảng bộ Than Quảng Ninh hiện có 40 cơ sở đảng trực thuộc (36 đảng bộ, 04 chi bộ), 9 đảng bộ bộ phận, 872 chi bộ trực thuộc, trên 18.900 đảng viên. Các doanh nghiệp/đơn vị có tồ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Than Quảng Ninh với nhiều mô hình khác nhau: 30 doanh nghiệp/đơn vị do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn Điều lệ (trong đó có Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh trực thuộc Bộ Công thương); 09 doanh nghiệp do TKV nắm giữ dưới 50% vốn Điều lệ và Chi bộ Cơ quan Đảng - Đoàn Than Quảng Ninh; 04 đảng bộ cơ sở có số lượng đảng viên lớn từ 1000 đến 1.400 đảng viên (Đảng bộ Công ty Than Vàng Danh, Than Mạo Khê, Than Uông Bí và Than Hạ Long); 13 cơ sở đảng có từ 500 đến 1000 đảng viên.

Từ tháng 10/1998 đến ngày 13/4/2021 thực hiện Quy định số 713- QĐ/TƯ của Tỉnh ủy Quảng Ninh. Từ ngày 14/4/2021, thực hiện Quy định số 195-QĐ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đảng bộ Than QN có vị trí là tổ chức đảng đặc thù trong doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh; là đảng bộ cấp trên trực tiếp của một số tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, đơn vị là chi nhánh, công ty con, công ty liên kết thuộc TKV quản lý và một số tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không trực thuộc TKV trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Đảng bộ Than QN là đảng bộ cấp trên cơ sở có chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng doanh nghiệp, đơn vị và đoàn thể trong doanh nghiệp, đơn vị vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc chấp hành Điều lệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, nghị quyết, chỉ thị, quy định cùa Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết cùa cấp ủy cấp trên và của Đảng ủy Than Quảng Ninh. Tham gia, đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng đối với tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Ngày 10/10/1994, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập Tổng Công ty Than Việt Nam (TVN) với 46 đơn vị thành viên, trong đó có 29 đơn vị nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đó là khối các đơn vị lớn, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ khai thác, kinh doanh than (chiếm 90% sản lượng cùa TVN thời điềm đó) và khối các đơn vị cơ khí, trường dạy nghề của TVN.

Lúc này cả 29 đơn vị trên có công tác chuyên môn tạrc thuộc TVN (trụ sở chính tại Hà Nội), song tổ chức đảng lại trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh. Do vậy có những bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên đối với các cơ sở vì các tổ chức không đồng bộ. Bên cạnh đó, số lượng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lớn gây khó khăn cho Tỉnh ủy Quảng Ninh trong việc theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của đơn vị trực thuộc.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên và phát huy tốt hơn vai trò lành đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, ngày 13/7/1996 Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Quyết định số 43-QĐ/TƯ thành lập Đảng bộ Than Quảng Ninh (Than QN) là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh.

2. Các kỳ Đại hội Đảng bộ Than QN

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Than QN đã trải qua 5 kỳ đại hội:

- Đại hội đại biểu Đảng bộ Than QN lần thứ I: Được tổ chức từ ngày 08 4- 09/8/1997. Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ có 35 đồng chí, Ban Thường vụ (BTV) có 11 đồng chí, đồng chí Nguyễn Danh Ký được bầu là Bí thư Đảng ủy.

- Đại hội đại biểu Đảng bộ Than QN lần thứ II: Được tổ chức từ ngày 17 -ỉ- 18/4/2003, BCH Đảng bộ có 33 đồng chí, BTV có 11 đồng chí, đồng chí Bùi Văn Khích được bầu là Bí thư Đảng ủy.

+ Tháng 10/2005, Đảng bộ Than QN tổ chức Đại hội đại biểu tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, được Trung ương và Tỉnh uỷ Quảng Ninh đồng ý nhiệm kỳ Đại hội II kéo dài đến năm 2010.

- Đại hội đại biểu Đảng bộ Than QN lần thứ III: Được tổ chức từ ngày 22 23/7/2010, BCH có 33 đồng chí, BTV có 11 đồng chí, đồng chí Bùi Văn Khích được bầu là Bí thư Đảng ủy.

- Đại hội đại biểu Đảng bộ Than QN lần thứ IV: Được tồ chức tử ngày 25 + 26/6/2015, BCH Đảng bộ có 33 đồng chí. BTV có 11 đồng chí, đồng chí Ngô Hoàng Ngân được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

- Đại hội đại biểu Đảng bộ Than QN lần thứ V: Được tổ chức trong hai ngày 27-28/5/2020, Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 31 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí, đồng chí Vũ Anh Tuấn được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

II. Những kết quả nổi bật Đảng bộ Than QN đạt được trong 26 năm qua

1. Trong công tác xây dựng Đảng

26 năm qua, mặc dù cơ cấu tổ chức không đồng bộ, số lượng cơ sở đảng và đảng viên có sự biến động; song với truyền thống "Kỹ luật và đồng tâm ", với tinh thần sáng tạo, đội ngũ cán bộ, CNVC trong Đảng bộ Than QN đã vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của toàn Đảng bộ nói chung, nhiệm vụ cùa các chi, đảng bộ cơ sở nói riêng.

- Công tác tuyên giáo và dân vận luôn được quan tâm và có sự đổi mới trên nhiều mặt hoạt động, đã góp phần ổn định tư tưởng, giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên, CNVC và người lao động trong Đảng bộ vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác tuyên truyền, giáo dục được thực hiện với những cách làm phù hợp với điều kiện thực tế. Công tác giáo dục lý luận chính trị được tập trung chỉ đạo và đạt được kết quả quan trọng : Bồi dưỡng kết nạp đảng cho gần 35.198 quần chúng ưu tú, 24.740 đảng viên mới được học lý luận chính tri, 14.838 lượt ủy viên cấp uỷ và bí thư chi bộ được bồi dưỡng nghiệp VỊI, đào tạo trung cấp chính trị cho 4.028 học viên, 1.910 đồng chí được đào tạo trình độ cao cấp chính trị; 4.050 lượt cán bộ làm công tác đảng được bồi dưỡng nghiệp vụ. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được kịp thời phổ biến, quán triệt và triển khai trong toàn Đảng bộ.

- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đơn vị đã có sức lan toả, tạo sự chuyển biến không chỉ trong nhận thức mà còn tác động trực tiếp đến việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Những năm qua, đã có nhiều tập thể và cá nhân được Trung ương, tỉnh uỷ Quảng Ninh khen thưởng. Đặc biệt từ năm 2019 đến nay nội dung xây dựng hình ảnh Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ được các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo đang có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ Than QN, trong Tập đoàn và dần lan tỏa trong tỉnh Quảng Ninh.

- Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) được tô chức thực hiện nghiêm túc, đúng tiên độ. Với tinh thân thăng thắn góp ý xây dựng, nhìn thẳng vào sự thật để nhận diện hạn chế, khuyết điểm của mỗi cấp ủy. Sau kiểm điểm, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã quyết liệt chỉ đạo, phân công từng đồng chí trong cấp ủy chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các giải pháp để sớm khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra. Đảng uỷ TQN phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát tình hình thực tiễn; Do đó, đã có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cấp ủy và cán bộ đảng viên các đơn vị, nhất là sự chuyển biến trong việc phát huy vai trò của người đứng đầu.

- Công tác tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện theo đúng qui định, đảm bảo các nguyên tắc của Đảng, đáp ứng được yêu cầu của tổ chức sản xuất, chuyển đổi mô hình doanh nghiệp. Kịp thời kiện toàn tổ chức và cán bộ đảng trong quá trình Tập đoàn tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; quy định biên chế chuyên trách đảng và nhất thể hóa 1 số chức danh công tác đảng của cơ sở, thực hiện lộ trình nhất thể hóa chức danh thủ trưởng đơn vị/bí thư cấp ủy. 26 năm qua, toàn Đảng bộ Than QN đã kết nạp 26.272 đảng viên mới. Các kỳ đại hội, từ Đảng bộ Than Quảng Ninh đến các cơ sở được tổ chức theo đúng nguyên tắc, điều lệ của Đảng, đã tạo nên sức mạnh mới, khí thế mới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị cũng như Đảng bộ Than Quảng Ninh.

- Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp uỷ tập trung lãnh đạo thực hiện đạt kết quả tích cực. Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; góp phần đồi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, CNVC trong Đảng bộ.

2. Trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động SXKD

Ngay từ những ngày đầu khi mới thành lập, để khắc phục sự không đồng bộ trong mô hình tổ chức, Đảng ủy TQN đã phối hợp với các đồng chí lãnh đạo TKV trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện các giải pháp trong sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại hoá, đẩy mạnh sản xuất than và các ngành nghề như sản xuất cơ kill, vật liệu nổ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; xoá bỏ tình trạng SXKD than trái phép, lập lại trật tự trong sản xuất và kinh doanh than. Tồ chức các phong trào thi đua yêu nước tạo thành một khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất của cán bộ, đảng viên CNVC toàn ngành. Đen nay, công tác phối hợp ngày càng được mở rộng, ngoài việc phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; Đảng úy Than QN còn ký quy chế phối hợp với các thành ủy, huyện ủy và Bộ CHQS tỉnh - nơi có những hoạt động liên quan đến SXKD than và người lao động trong Đảng bộ); có kế hoạch phối hợp với Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Ninh. Thông qua đó nội lực, ngoại lực được tập trung phát huy, góp phần tạo môi trường lành mạnh trong thực hiện nhiệm vụ nói chung, nhiệm vụ SXKD nói riêng.

Từng bước vượt qua những thách thức lớn; SXKD hầu hết các đơn vị có lãi, bảo toàn và phát triển vốn; điều kiện làm việc, ăn, ở, đi lại, nghỉ ngơi, thu nhập của người lao động không ngừng được cải thiện.

- Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp theo tinh thần nghị quyết của Trung ương, từ khi Tổng Công ty Than Việt Nam chuyển thành Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo Quyết định số 345/2005/QĐ-TTg ngày 26/12/2005 của Thú tướng Chính phủ, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con; tiếp đến là thực hiện Quyết định 314/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu tập đoàn. Bộ máy quản lý các cấp và mô hình tổ chức ngày càng được tinh gọn, do đó các doanh nghiệp trong Đảng bộ đã nâng cao được trách nhiệm, tính chủ động trong SXKD. Lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới cơ chế quản lý, phát triển nguồn nhân lực theo định hướng chiến lược phát triển mà Tập đoàn đã đề ra. Góp phần vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu của Tập đoàn có mức tăng trưởng.

- Than sản xuất và tiêu thụ đều tăng nhanh: Năm 1997 thực hiện được 10,7 triệu tấn than thương phẩm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng đề ra cho năm 2000, tăng 40,7% so với năm 1995. Năm 2015, sản lượng than nguyên khai đạt 37,7 triệu tấn, so với cùng kỳ năm 2014 bằng 101%; tiêu thụ than 35,5 triệu tấn, bằng 102% so với cùng kỳ năm 2014.

Giai đoạn 2015-2020, trong nửa đầu nhiệm kỳ gặp nhiều khó khăn do Chính phủ cho phép thêm một số doanh nghiệp được cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện, dẫn đến thị trường than bị thu hẹp, công tác tiêu thụ than phải cạnh tranh gay gắt, lượng than tồn kho tăng cao, có thời điểm toàn Tập đoàn tồn kho gần 12 triệu tấn. Đặc biệt là các đơn vị sản xuất than vùng miền Tây tồn kho nhiều như: Than Vàng Danh, Uông Bí, Nam Mau, vì vậy Tập đoàn đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất để giảm tồn kho. Tồng sản lượng than nguyên khai sản xuất giai đoạn 2016-2020 là 188 triệu tấn, than thương phẩm 185,7 triệu tấn, sản lượng than tiêu thụ đạt trên 200 triệu tấn, tăng hơn 17 triệu tấn so với giai đoạn 2010-2015. Doanh thu toàn Tập đoàn 606,2 nghìn tỷ đồng; trong đó doanh thu than 323,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với giai đoạn 2010-2015.

Năm 2021, Đảng ủy Than QN cùng Tập đoàn đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa phòng, chổng dịch - vừa ồn định sản xuất kinh doanh hiệu quả". Sản xuất 39 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 44,02 triệu tấn, doanh thu 128,6 ngàn tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch năm.

Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, CNVC và người lao động ngày càng được nâng lên: Năm 1997 thu nhập bình quân 910.000đ/người- tháng, năm 2010 đạt 6,2 triệu đồng/người-tháng; năm 2015 đạt 9 triệu đồng/người- tháng, tăng 5,6% so thực hiện năm 2014 (Trong đó khối sản xuất than 9,6 triệu đồng/người-tháng, tăng 8% so với thực hiện năm 2014), năm 2020, thu nhập tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt 12,8 triệu đồng/ người - tháng, tăng 42% so với năm 2015, đến năm 2021, tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt 12,97 triệu đồng/người-tháng, 6 tháng đầu năm 2022, tiền lương bình quân ước đạt 13,1 triệu đồng/người-tháng.

Các điều kiện phương tiện đi lại, làm việc, sinh hoạt, rèn luyện nâng cao thể lực, hưởng thụ văn hoá, chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh, điều dưỡng ngày càng được đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại hơn, tiện ích hơn, chất lượng cao hơn góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Hằng năm, bằng nhiều nguồn kinh phí, tồ chức cho hàng nghìn lượt CNVC đi nghỉ cuối tuần, nghỉ dưỡng sức, tham quan trong và ngoài nước.

- Công tác môi trường được xác định là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của ngành Than, có tác động không nhỏ tới cảnh quan môi trường Vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới. Đảng bộ đã cùng với lãnh đạo Tập đoàn tập trung chỉ đạo việc xử lý tốt nước thải mỏ trước khi xả ra môi trường; hoàn thổ, hoàn nguyên, trồng cây ở các bãi thải; đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải nguy hại; đầu tư quản lý môi trường mỏ bằng các thiết bị hiện đại, tiên tiến,....

3. Trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thế chính trị - xã hội

Hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội được quan tâm chỉ đạo. Do đó, các tổ chức đoàn thể đã thực hiện tốt chức năng của mình, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm giáo dục, tập hợp đoàn viên, hội viên.

Các tổ chức phong trào thi đua yêu nước, phong trào văn hoá thể thao trong CNVC được phát triển rộng khắp; một số hoạt động mang đậm nét đặc thù của ngành Than như: phong trào “ Năng suất cao, năng suất kỷ lục”, “ Thợ giỏi, bàn tay vàng”, “ Các khu tập thể, các nhà ăn, các trạm y tế công nhân mỏ điển hình, văn minh ”,“ Hoàn thành kế hoạch hàng năm trước ngày 12/11”, chương trình giao lưu "Sao mai trên đất mỏ", “Tháng công nhân”, “Tháng thanh niên”, “Hành trình vì biển đảo”,....

Các hoạt động giáo dục truyền thống được chỉ đạo thực hiện: kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành Than, gắn với khẩu hiệu “Kỷ luật  và đồng tâm”; Kỷ niệm 15 năm, 20 năm, 25 năm Ngày thành lập Đảng bộ Than QN, ngày thành lập các đơn vị, ngày thành lập các tổ chức đoàn thể....

II. Kết luận

Qua 26 năm, hoạt động Đảng bộ Than Quảng Ninh đã góp phần cùng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế đất nước, tham gia đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được cải thiện rõ rệt; đội ngũ công nhân mở ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo, hoạt động của các đoàn thể quần chúng tiếp tục được đồi mới, phát huy tốt. Công tác xây dựng Đảng được đổi mới, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp được giữ vững, đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trưởng thành, lớn mạnh. Truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” được nêu cao trong toàn hệ thống chính trị, tạo ra sức mạnh tổng hợp để phát triển ngành Than. Với thành tích xuất sắc của cán bộ, đảng viên, CNVC toàn Đảng bộ, năm 2007 Đảng bộ Than QN đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì; năm 2015 được Chủ tịch nước quyết định tặng Huân chương lao động hạng nhất. Năm 2020 được Tỉnh ủy Quảng Ninh công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong giai đoạn tiếp theo Đảng bộ TQN đã đề ra và quyết tâm thực hiện mục tiêu: Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm đối mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng bộ Than Quảng Ninh trong sạch, vững mạnh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoảng sản Việt Nam phát triển bền vững, góp phần xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển nấng động, toàn diện của phỉa Bắc./.

 

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Chi bộ Khối nghiệp vụ sinh hoạt chuyên đề về công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Cẩm Thúy)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023
  Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023 - Phan Thủy
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  NÉT MỚI TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI PX TUYỂN THAN 4
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
  BCH Đảng bộ TKV triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Đảng uỷ TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  BCH Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 - Phan Thủy
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị “về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo” - CTV Phan Thủy
  Đảng ủy TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII của Đảng
  Đảng ủy TKV: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
  Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty TTCO lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than (15/11/1968 - 15/11/2023)
  Tháng 10: Đảng uỷ TKV lãnh chỉ đạo cơ quan quản lý điều hành, các tổ chức chính trị vượt qua các khó khăn hoàn thành các mục tiêu chính trị đã đề ra
  Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 110 cán bộ, đảng viên
  Đại hội chi bộ Khối Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp (Cẩm Thúy)
  ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2022-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý VI năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG