Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn TKV hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 (Cẩm Thúy)

Thực hiện Hướng dẫn số 60/HD - TLD ngày 27/5/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Trong bối cảnh tình hình đời sống của công nhân và người lao động còn gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 trong hơn 2 năm vừa qua, hiện nay việc sản xuất, phân phối, lưu thông đang phục hồi, phát triển trở lại. Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn công đoàn các đơn vị trực thuộc một số nội dung trọng tâm nhằm đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động) năm 2022 như sau:

Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất nhận thức, hành động của hệ thống Công đoàn Việt Nam đối với Cuộc vận động trong tình hình mới; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của người lao động Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam trong sản xuất, phân phối hàng hóa; xây dụng văn hóa tiêu dùng hàng Việt Nam; tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và đoàn viên, CNVCLĐ trong thực hiện Cuộc vận động;

Thông qua tuyên truyền, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp công đoàn và toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động theo Chỉ thị số 03- CT/TW của Ban Bí thư; Nêu cao vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong thực hiện Cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, giải pháp kích cầu, phát triển thị trường nội địa, đưa nền kinh tế vượt qua những khó khăn, thách thức, phục hồi và phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng;

Công đoàn các đơn vị trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế, gắn việc thực hiện Cuộc vận động với các chương trình, hoạt động, các cuộc vận động, thi đua yêu nước của tố chức Công đoàn, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, người lao động có cơ hội tiếp cận, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chất lượng của các doanh nghiệp trong nước.

Nội dung trọng tâm triển khai năm 2022:

  1. Tăng cường thông tin tuyên truyền theo nhiều hình thức đa dạng, trên các phương tiện đại chúng như báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội Facebook, Zalo, trong các sự kiện, hoạt động công đoàn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 28/CT-TTg, ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Nhấn mạnh, làm rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Cuộc vận động trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của đoàn viên công đoàn, người lao động.
  2. Phối hợp với cơ quan Chuyên môn tổ chức triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” dành cho người lao động gắn với các hoạt động, Chương trình “Phúc lợi đoàn viên và người lao động”, Chương trình “Tết Thợ mỏ” và các phong trào thi đua yêu nước khác của tổ chức Công đoàn; thỏa thuận với các đối tác và doanh nghiệp để tạo điều kiện cho đoàn viên, CNVCLĐ được dễ dàng tiếp cận các mặt hàng thương hiệu Việt với giá thành ưu đãi, đặc biệt là tại các khu chung cư, khu tập thể công nhân.
  3. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động, các đơn vị khi thực hiện việc mua sắm, sản xuất tiếp tục ưu tiên sử dụng máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong nước đã sản xuất được và đảm bảo chất lượng.
  4. Tuyên truyền, vận động các đơn vị nhận thức rõ vai trò, lợi ích và hiệu quả của việc tham gia Cuộc vận động, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, thúc đẩy hoạt động đổi mới, sáng tạo để từng bước xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam tại thị trường trong nước, khu vực và thế giới.
  5. Gắn việc thực hiện Cuộc vận động với Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, vận động đoàn viên, người lao động thi đua sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, góp phần vào sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp và kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.
  6. Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu tích cực tham gia Cuộc vận động; tôn vinh và nhân rộng các mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến trong thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025.

Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng hướng dẫn đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 trong công nhân, viên chức, lao động; tổng hợp kết quả báo cáo Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đề nghị Công đoàn các đơn vị trực thuộc báo cáo cấp ủy, phối hợp với cơ quan chuyên môn, tuyên truyền tới đoàn viên, CNVCLĐ triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gắn với nội dung, chương trình hoạt động công đoàn.

Tổng hợp báo cáo cáo tình hình kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động tại đơn vị mình và gửi về Công đoàn TKV (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công) trước ngày 15/12/2022 qua Email: tuyengiaocdtkv@gmail.com.

 

 Các tin liên quan:
  V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hoạt động kiểm tra, giám sát của Công đoàn TKV 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Bộ phận Tuyển than 2, Trao thưởng phong trào “ Bố mẹ lao động giỏi- con chăm ngoan học giỏi” năm học 2021-2022!
  CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thử VI, nhiệm kỳ 2023-2028 (Hoài Thương)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tô chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thưong binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông coi trọng công tác phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông sơ kết giai đoạn 1 chương trình “1 triệu sáng kiến”
  Công đoàn Công ty TTCO: Phương hướng nhiệm vụ quý III,6 tháng cuối năm 2022
  Thư cảm ơn của Ban chỉ đạo Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19”
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức phát động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7 năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV gặp mặt Cộng tác viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  Công đoàn TKV hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức nói chuyện chuyên đề “Bí quyết dạy con thời đại công nghệ số” (Cẩm Thúy - 775)
  Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy – 930)
  Công đoàn TKV vượt chỉ tiêu trên 1.000 sáng kiến trong giai đoạn 1
  Công đoàn phân xưởng Điện Nước triển khai thực hiện Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022
  “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Người lao động là ưu tiên số 1 - Theo Báo Quảng Ninh
  Kết quả Cuộc thi tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động phòng cháy chữa cháy năm 2022
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Biện pháp triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại các công đoàn cơ sở (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG