Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa"

Thực hiện Kế hoạch số 567-KH/ĐU, ngày 28/02/2022 của Đảng uỷ Công ty về kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ Công ty, về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. ngày 06/5/2022, Đảng uỷ Công ty đã ban hành văn bản số 660-CV/ĐU hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chủ đề “tự soi, tự sửa”

 

Cụ thể, tuỳ theo tình hình thực tế, các Chi bộ có thể lựa chọn một trong các nội dung sinh hoạt chuyên đề như:

Kiểm điểm về tinh thần tự phê bình và phê bình trong tập thể lãnh đạo, tổ chức, “tự soi, tự sửa” về thực hiện nhiệm vụ của các cấp giao theo chức năng, nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo, từng tổ chức, thành viên và người đứng đầu của tập thể lãnh đạo, tổ chức, vai trò, trách nhiệm nêu gương của cá nhân.

Kiêm điểm về tinh thần tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa” thực hiện trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm gắn với chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Về các giải pháp phòng, chống, khắc phục sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong Chi bộ, tập thể lãnh đạo.

Trong đó, chú trọng những nội dung cần quán triệt như: quan điểm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ta đề ra trong các kỳ đại hội, hội nghị Trung ương, nhất là từ Hội nghị Trung ương 3 khoá VII năm 1992, Hội nghị Trung ương 6 lần 2, khoá VIII năm 1999; Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Thảo luận, làm rõ những nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Quy mô xây dựng, chỉnh đốn Đảng được mở rộng, không chỉ trong Đảng mà cả hệ thống chính trị, không chỉ đối với đảng viên và các cấp uỷ, tổ chức đảng mà còn mở rộng ra cả đối với cán bộ, công chức, viên chức, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị.

Mục tiêu được xác định lần này cao hơn, sát thực và phù hợp hơn với tình hình mới: Không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi mà phải đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - nguồn gốc của tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa "xây" và "chống", xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách.

Bổ sung, làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, bổ sing, nhấn mạnh nhóm nhiệm vụ, giải pháp về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dụng Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Quy định số 37-QĐTW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Bài phát biểu của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII như: Quy định số 22QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đặt việc thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tổng thể thực hiện các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng uỷ Tập đoàn và của Đảng uỷ Công ty, bảo đảm thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Công ty, từ đó góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại chung của đất nước...

Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, người đứng đầu đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội trong tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định trên mỗi cương vị công tác, lĩnh vực do mình phụ trách.

Căn cứ nội dung của chuyên đề được lựa chọn, các chi ủy họp phân công nhiệm vụ chuẩn bị nội dung sinh hoạt bám sát các tài liệu liên quan nội dung chuyên đề (quy định, hướng dẫn, các bài viết...), hướng dẫn đảng viên, thành viên của tập thể lãnh đạo viết kiểm điểm về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chi bộ, tổ chức và cấp trên giao. Chú trọng soi, xét kỹ nội dung ưu điểm để phát huy và nhân rộng; hạn chế, khuyết điểm, tồn tại để nghiêm túc khắc phục, sửa chữa, đề ra các biện pháp cho cá nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót của tập thể, tổ chức nơi mình là thành viên.

Tại hội nghị, các thành viên thảo luận tham gia đóng góp ý kiến cho tập thể, cá nhân. Chủ trì tổng hợp, kết luận, hội nghị thống nhất giao nhiệm vụ cho tập thể, cá nhân thực hiện kết luận để làm cơ sở cho kỳ sinh hoạt “tự soi, tự sửa” kiểm điểm tiếp theo.

Kết quả tự phê bình và phê bình trong các kỳ sinh hoạt “tự soi, tự sửa” được tổng hợp để làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp hàng năm.

Đảng ủy Công ty yêu cầu các Chi bộ, các tổ chức và tập thể lãnh đạo tổ chức sinh hoạt chủ đề “tự soi, tự sửa” trong tháng 5/2022 với hình thức phù hợp, thực chất và hiệu quả. Đồng thời, duy trì chủ đề sinh hoạt trong các kỳ sinh hoạt,
 tiếp theo và báo cáo kết quả kèm theo hồ sơ sinh hoạt về Văn phòng Đảng ủy Công ty theo quy định.

                                                Phan Thủy (TTVH)


 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 567-KH/ĐU, ngày 28/02/2022 của Đảng uỷ Công ty về kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ Công ty, về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. ngày 06/5/2022, Đảng uỷ Công ty đã ban hành văn bản số 660-CV/ĐU hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chủ đề “tự soi, tự sửa”

Cụ thể, tuỳ theo tình hình thực tế, các Chi bộ có thể lựa chọn một trong các nội dung sinh hoạt chuyên đề như:

Kiểm điểm về tinh thần tự phê bình và phê bình trong tập thể lãnh đạo, tổ chức, “tự soi, tự sửa” về thực hiện nhiệm vụ của các cấp giao theo chức năng, nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo, từng tổ chức, thành viên và người đứng đầu của tập thể lãnh đạo, tổ chức, vai trò, trách nhiệm nêu gương của cá nhân.

Kiêm điểm về tinh thần tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa” thực hiện trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm gắn với chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Về các giải pháp phòng, chống, khắc phục sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong Chi bộ, tập thể lãnh đạo.

Trong đó, chú trọng những nội dung cần quán triệt như: quan điểm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ta đề ra trong các kỳ đại hội, hội nghị Trung ương, nhất là từ Hội nghị Trung ương 3 khoá VII năm 1992, Hội nghị Trung ương 6 lần 2, khoá VIII năm 1999; Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Thảo luận, làm rõ những nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Quy mô xây dựng, chỉnh đốn Đảng được mở rộng, không chỉ trong Đảng mà cả hệ thống chính trị, không chỉ đối với đảng viên và các cấp uỷ, tổ chức đảng mà còn mở rộng ra cả đối với cán bộ, công chức, viên chức, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị.

Mục tiêu được xác định lần này cao hơn, sát thực và phù hợp hơn với tình hình mới: Không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi mà phải đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - nguồn gốc của tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa "xây" và "chống", xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách.

Bổ sung, làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, bổ sing, nhấn mạnh nhóm nhiệm vụ, giải pháp về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dụng Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Quy định số 37-QĐTW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Bài phát biểu của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII như: Quy định số 22QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đặt việc thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tổng thể thực hiện các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng uỷ Tập đoàn và của Đảng uỷ Công ty, bảo đảm thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Công ty, từ đó góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại chung của đất nước...

Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, người đứng đầu đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội trong tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định trên mỗi cương vị công tác, lĩnh vực do mình phụ trách.

Căn cứ nội dung của chuyên đề được lựa chọn, các chi ủy họp phân công nhiệm vụ chuẩn bị nội dung sinh hoạt bám sát các tài liệu liên quan nội dung chuyên đề (quy định, hướng dẫn, các bài viết...), hướng dẫn đảng viên, thành viên của tập thể lãnh đạo viết kiểm điểm về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chi bộ, tổ chức và cấp trên giao. Chú trọng soi, xét kỹ nội dung ưu điểm để phát huy và nhân rộng; hạn chế, khuyết điểm, tồn tại để nghiêm túc khắc phục, sửa chữa, đề ra các biện pháp cho cá nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót của tập thể, tổ chức nơi mình là thành viên.

Tại hội nghị, các thành viên thảo luận tham gia đóng góp ý kiến cho tập thể, cá nhân. Chủ trì tổng hợp, kết luận, hội nghị thống nhất giao nhiệm vụ cho tập thể, cá nhân thực hiện kết luận để làm cơ sở cho kỳ sinh hoạt “tự soi, tự sửa” kiểm điểm tiếp theo.

Kết quả tự phê bình và phê bình trong các kỳ sinh hoạt “tự soi, tự sửa” được tổng hợp để làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp hàng năm.

Đảng ủy Công ty yêu cầu các Chi bộ, các tổ chức và tập thể lãnh đạo tổ chức sinh hoạt chủ đề “tự soi, tự sửa” trong tháng 5/2022 với hình thức phù hợp, thực chất và hiệu quả. Đồng thời, duy trì chủ đề sinh hoạt trong các kỳ sinh hoạt,
 tiếp theo và báo cáo kết quả kèm theo hồ sơ sinh hoạt về Văn phòng Đảng ủy Công ty theo quy định.

                                                Phan Thủy (TTVH)


 

 

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII của Đảng
  Đảng ủy TKV: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
  Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty TTCO lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than (15/11/1968 - 15/11/2023)
  Tháng 10: Đảng uỷ TKV lãnh chỉ đạo cơ quan quản lý điều hành, các tổ chức chính trị vượt qua các khó khăn hoàn thành các mục tiêu chính trị đã đề ra
  Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 110 cán bộ, đảng viên
  Đại hội chi bộ Khối Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp (Cẩm Thúy)
  ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2022-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý VI năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/ĐU, ngày 13/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về cộng tác quy hoạch cán bộ (Phan Thủy –TTVH)
  Khối Nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề Tháng 10/2022 (Cẩm Thúy)
  Đại hội chi bộ Trung tâm TTVH nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp Phan Thuỷ (TTVH)
  Tháng 8/2022: Đảng uỷ TKV tập trung lãnh chỉ đạo hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu theo kế hoạch
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8 của Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV (Phan Thủy-TTVH)
  Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 (Phan Thủy - TTVH)
  Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm khóa XIII - Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy TKV định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương - Phạm Thúy Hằng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 26 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 4-13/7/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022) - Truyền thông TKV

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG