Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

CHỈ THỊ CỦA BTV TẬP ĐOÀN về tiếp tục tăng cuông sự lãnh đạo của Đảng đối vói công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Hoài Thương)

Vừa qua, Bộ Chính trị ban hành Thông báo Kết luận số 12, ngày 06/4/2022 “vê tiêp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ”. Để khắc phục những hạn chế nêu trên và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 12 của Bộ Chính trị; các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị quyết số 05 của Đảng uỷ Tập đoàn, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

 

  1. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, kiên quyết, kiên trì xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, trọng liêm sỉ, danh dự; phê phán, lên án, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, đi đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.
  2. Lãnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ, hệ thống tiểu chuẩn kỹ thuật, các định mức, đơn giá công đoạn sản xuất và các lĩnh vực khác phù họp với thực tế, đảm bảo chặt chẽ và công khai minh bạch trong thực hiện. Đồng thời, tích cực tham gia, đề xuất với các cơ quan có chức năng hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm giải trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; các quy định và chế tài xử lý đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; cơ chế bảo vệ, khuyến khích người lao động phản ánh, tổ giác cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực; cơ chế kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; thực hiện chế độ thanh toán hạn chế dùng tiền mặt.
  3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm soát nội bộ nhằm phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Tập trung kiếm tra, giám sát, thanh tra, kiểm soát ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nơi có nhiều tố cáo, khiếu nại, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc; tập trung vào một số lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng cao như: Quản lý sử dụng đất đai, quản lý và bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ; công tác tài chính, đầu tư, mua sắm vật tư, thiết bị; công tác quản lý, sử dụng cán bộ; quản lý kỹ thuật công nghệ, chất lượng sản phẩm, công tác thuê ngoài... Thực hiện nghiêm cơ chê phôi họp phát hiện, xử lý sai phạm ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm soát.
  4. Tăng cường quản lý, chống thất thoát, lãng phí trong quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước, quản lý đất đai, tài nguyên, ranh giới mỏ, khoáng sản...; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, tăng cường ứng dụng khoa học- công nghệ, cải cách hành chính, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong việc cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu các đơn vị; xử lý dứt điểm những tồn tại, yếu kém tại các dự án chậm tiến độ, đơn vị hoạt động kém hiệu quả.
  5. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo, bộ phận giúp việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong chính các bộ phận này. Xây dựng và đạo tạo đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc vê công tác phòng, chông tham nhũng, tiêu cực có bản lĩnh vững vàng, liêm chính, trung thực, có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, có kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng chuyên sâu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp úng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh và người lao động trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
  6. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt nâng cao nhận thức và tổ chức thựơX hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 05 ngày 13/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn “về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2020-2025”; Kế hoạch 578  của Đảng uỷ Tập đoàn “về triển khai Kết luận số 13 của bộ Chính trị và Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư”. Triển khai thực hiện Kết luận số 12 của Bộ Chính trị “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tỉêu cực” các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Qua đó, cấp uỷ cơ sở trực thuộc có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Chỉ thị này đến cán bộ, đảng viên, người lao động, đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc tại đơn vị. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Đảng uỷ Tập đoàn (qua Ban Kiểm tra - Pháp chế).

Ban Chỉ đạo PCTN, cơ quan quản lý điều hành Tập đoàn căn cứ Chỉ thị này xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác PCTN hằng năm trong Tập đoàn đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức.

Ban Tuyên giáo - Truyền thông - Quan hệ cộng đồng tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị này đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ TKV bằng hình thức thích hợp. ƯBKT Đảng ủy Tập đoàn chủ trì, phối hợp với các Ban tham mưu giúp việc Đảng ủy Tập đoàn, các ban chuyên môn, các tổ chức chính trị xã hội trong Tập đoàn hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

                                                                               Hoài Thương

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII của Đảng
  Đảng ủy TKV: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
  Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty TTCO lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than (15/11/1968 - 15/11/2023)
  Tháng 10: Đảng uỷ TKV lãnh chỉ đạo cơ quan quản lý điều hành, các tổ chức chính trị vượt qua các khó khăn hoàn thành các mục tiêu chính trị đã đề ra
  Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 110 cán bộ, đảng viên
  Đại hội chi bộ Khối Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp (Cẩm Thúy)
  ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2022-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý VI năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/ĐU, ngày 13/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về cộng tác quy hoạch cán bộ (Phan Thủy –TTVH)
  Khối Nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề Tháng 10/2022 (Cẩm Thúy)
  Đại hội chi bộ Trung tâm TTVH nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp Phan Thuỷ (TTVH)
  Tháng 8/2022: Đảng uỷ TKV tập trung lãnh chỉ đạo hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu theo kế hoạch
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8 của Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV (Phan Thủy-TTVH)
  Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 (Phan Thủy - TTVH)
  Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm khóa XIII - Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy TKV định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương - Phạm Thúy Hằng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 26 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 4-13/7/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022) - Truyền thông TKV

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG