Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn TKV hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 (Cẩm Thúy)

Thực hiện hướng dẫn số 51/HD - TLĐ, ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2022.

 

Theo đó, thống nhất trong các cấp công đoàn TKV những nội dung cơ bản, trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trong CNVCLĐ; đảm bảo tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của TKV, đơn vị đến CNVCLĐ Tập đoàn và cán bộ, đoàn viên các cấp Công đoàn TKV.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ công đoàn các cấp thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trong CNVCLĐ; quan tâm đến đối tượng người lao động trực tiếp theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL và hiệu quả hoạt động Văn phòng tư vấn pháp luật của Công đoàn TKV và các đơn vị.

Bám sát nội dung, yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền, PBGDPL hiện nay để phù hợp với tình hình thực tế. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các ban, ngành; nội quy, quy chế, Thỏa ước LĐTT của TKV và các đơn vị; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của CNVCLĐ toàn Tập đoàn.

Nội dung tuyên truyền cần tập trung như sau:

  • Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung có tác động lớn, được dư luận quan tâm như: phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, biển đảo, môi trường, gia đình, trẻ em, bình đẳng giới..
  • Chú trọng tuyên truyền, phổ biến những nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ và tổ chức công đoàn như: Pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động; tuyên truyền, phổ biến chính sách của Nhà nước, của TKV và công đoàn các cấp liên quan đến việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người lao động; các biện pháp phục hồi SXKD, việc làm, đời sống người lao động các đơn vị của Tập đoàn trong dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền phổ biến: Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Nội quy lao động; Thỏa ước lao động tập thể của TKV và các đơn vị.
  • Định hướng dư luận CNVCLĐ của Tập đoàn trong quá trình xây dựng, sửa đổi một số luật trong năm 2022 như Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn và sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn...
  • Tuyên truyền, phổ biến cho CNVCLĐ hiểu về các điều ước quốc tế, các hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có ảnh hưởng đến Tập đoàn và người lao động của TKV.

Giải pháp thực hiện

Tiếp tục quán triệt về quan điểm chỉ đạo, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước các ban ngành, đoàn thể; nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong tình hình mới lồng ghép vào quá trình tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại công đoàn các cấp.

Thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, PBGDPL, tư vấn pháp luật, đảm bảo yêu cầu vững vàng về chính trị, tư tưởng; am hiểu về pháp luật; kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ tuyên truyền tốt.

Tăng cường đổi mới nội dung tuyên truyền đảm bảo sát với từng đối tượng CNVCLĐ, trọng tâm là nâng cao năng lực tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Chú trọng chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; chất lượng ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể với những nội dung có lợi hơn quy định của pháp luật cho đoàn viên, người lao động. Nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng tư vấn của Văn phòng tư vấn pháp luật Công đoàn TKV và công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, PBGDPL: tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, nền tảng internet, mạng xã hội; phát huy vai trò tham mưu. Xây dựng các chủ điểm tư vấn pháp luật, các tình huống, các chuyên đề tư vấn pháp luật, giải đáp pháp luật trên Website Công đoàn TKV, Fanpage “Tư vấn pháp luật Công đoàn TKV” của Văn phòng tư vấn pháp luật Công đoàn TKV trong tuyên truyền, PBGDPL; kết hợp lựa chọn linh hoạt hình thức tuyên truyền truyền thống như: sử dụng hệ thống truyền thanh nội bộ; bảng tin, cụm bảng ảnh; cổ động trực quan; tủ sách pháp luật tại cơ sở; trao đổi, tọa đàm., với sử dụng nền tảng công nghệ số, các trang thông tin điện tử, zalo, Facebook của Tập đoàn và các đơn vị...

Triển khai có hiệu quả các Chương trình phối hợp giữa Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam với các tổ chức chính trị - xã hội trong Tập đoàn và địa phương để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL cho CNVCLĐ.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền, PBGDPL; phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CNLĐ của người sử dụng lao động; chuẩn bị các nội dung công tác kiểm tra, đánh giá hướng dẫn báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật theo yêu cầu.

Tích cực và chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11 tại các đơn vị; thời gian cao điểm tổ chức hoạt động tuyên truyền được thực hiện từ ngày 01/11 đến ngày 09/11/2022.

Công đoàn TKV ban hành Hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật tới công đoàn các đơn vị trực thuộc; Các Ban, Văn phòng Công đoàn TKV căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, truyền thông về việc thực hiện Hướng dẫn tại công đoàn các đơn vị.

Công đoàn các đơn vị trực thuộc căn cứ các nội dung Hướng dẫn của Công đoàn TKV, tham mưu với cấp ủy, phối hợp với cơ quan chuyên môn để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tổng hợp báo cáo kết quả gửi về Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Ban Tuyên giáo - Nữ công); Địa chỉ 169, Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Email: tuyengiaocdtkv@gmail.com trước ngày 20/10/2022.

 Các tin liên quan:
  V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hoạt động kiểm tra, giám sát của Công đoàn TKV 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Bộ phận Tuyển than 2, Trao thưởng phong trào “ Bố mẹ lao động giỏi- con chăm ngoan học giỏi” năm học 2021-2022!
  CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thử VI, nhiệm kỳ 2023-2028 (Hoài Thương)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tô chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thưong binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông coi trọng công tác phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông sơ kết giai đoạn 1 chương trình “1 triệu sáng kiến”
  Công đoàn Công ty TTCO: Phương hướng nhiệm vụ quý III,6 tháng cuối năm 2022
  Thư cảm ơn của Ban chỉ đạo Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19”
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức phát động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7 năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV gặp mặt Cộng tác viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  Công đoàn TKV hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức nói chuyện chuyên đề “Bí quyết dạy con thời đại công nghệ số” (Cẩm Thúy - 775)
  Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy – 930)
  Công đoàn TKV vượt chỉ tiêu trên 1.000 sáng kiến trong giai đoạn 1
  Công đoàn phân xưởng Điện Nước triển khai thực hiện Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022
  “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Người lao động là ưu tiên số 1 - Theo Báo Quảng Ninh
  Kết quả Cuộc thi tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động phòng cháy chữa cháy năm 2022
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Biện pháp triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại các công đoàn cơ sở (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG