Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn TKV hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 (Cẩm Thúy)

Thực hiện hướng dẫn số 51/HD - TLĐ, ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2022.

 

Theo đó, thống nhất trong các cấp công đoàn TKV những nội dung cơ bản, trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trong CNVCLĐ; đảm bảo tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của TKV, đơn vị đến CNVCLĐ Tập đoàn và cán bộ, đoàn viên các cấp Công đoàn TKV.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ công đoàn các cấp thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trong CNVCLĐ; quan tâm đến đối tượng người lao động trực tiếp theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL và hiệu quả hoạt động Văn phòng tư vấn pháp luật của Công đoàn TKV và các đơn vị.

Bám sát nội dung, yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền, PBGDPL hiện nay để phù hợp với tình hình thực tế. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các ban, ngành; nội quy, quy chế, Thỏa ước LĐTT của TKV và các đơn vị; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của CNVCLĐ toàn Tập đoàn.

Nội dung tuyên truyền cần tập trung như sau:

  • Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung có tác động lớn, được dư luận quan tâm như: phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, biển đảo, môi trường, gia đình, trẻ em, bình đẳng giới..
  • Chú trọng tuyên truyền, phổ biến những nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ và tổ chức công đoàn như: Pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động; tuyên truyền, phổ biến chính sách của Nhà nước, của TKV và công đoàn các cấp liên quan đến việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người lao động; các biện pháp phục hồi SXKD, việc làm, đời sống người lao động các đơn vị của Tập đoàn trong dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền phổ biến: Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Nội quy lao động; Thỏa ước lao động tập thể của TKV và các đơn vị.
  • Định hướng dư luận CNVCLĐ của Tập đoàn trong quá trình xây dựng, sửa đổi một số luật trong năm 2022 như Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn và sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn...
  • Tuyên truyền, phổ biến cho CNVCLĐ hiểu về các điều ước quốc tế, các hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có ảnh hưởng đến Tập đoàn và người lao động của TKV.

Giải pháp thực hiện

Tiếp tục quán triệt về quan điểm chỉ đạo, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước các ban ngành, đoàn thể; nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong tình hình mới lồng ghép vào quá trình tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại công đoàn các cấp.

Thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, PBGDPL, tư vấn pháp luật, đảm bảo yêu cầu vững vàng về chính trị, tư tưởng; am hiểu về pháp luật; kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ tuyên truyền tốt.

Tăng cường đổi mới nội dung tuyên truyền đảm bảo sát với từng đối tượng CNVCLĐ, trọng tâm là nâng cao năng lực tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Chú trọng chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; chất lượng ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể với những nội dung có lợi hơn quy định của pháp luật cho đoàn viên, người lao động. Nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng tư vấn của Văn phòng tư vấn pháp luật Công đoàn TKV và công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, PBGDPL: tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, nền tảng internet, mạng xã hội; phát huy vai trò tham mưu. Xây dựng các chủ điểm tư vấn pháp luật, các tình huống, các chuyên đề tư vấn pháp luật, giải đáp pháp luật trên Website Công đoàn TKV, Fanpage “Tư vấn pháp luật Công đoàn TKV” của Văn phòng tư vấn pháp luật Công đoàn TKV trong tuyên truyền, PBGDPL; kết hợp lựa chọn linh hoạt hình thức tuyên truyền truyền thống như: sử dụng hệ thống truyền thanh nội bộ; bảng tin, cụm bảng ảnh; cổ động trực quan; tủ sách pháp luật tại cơ sở; trao đổi, tọa đàm., với sử dụng nền tảng công nghệ số, các trang thông tin điện tử, zalo, Facebook của Tập đoàn và các đơn vị...

Triển khai có hiệu quả các Chương trình phối hợp giữa Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam với các tổ chức chính trị - xã hội trong Tập đoàn và địa phương để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL cho CNVCLĐ.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền, PBGDPL; phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CNLĐ của người sử dụng lao động; chuẩn bị các nội dung công tác kiểm tra, đánh giá hướng dẫn báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật theo yêu cầu.

Tích cực và chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11 tại các đơn vị; thời gian cao điểm tổ chức hoạt động tuyên truyền được thực hiện từ ngày 01/11 đến ngày 09/11/2022.

Công đoàn TKV ban hành Hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật tới công đoàn các đơn vị trực thuộc; Các Ban, Văn phòng Công đoàn TKV căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, truyền thông về việc thực hiện Hướng dẫn tại công đoàn các đơn vị.

Công đoàn các đơn vị trực thuộc căn cứ các nội dung Hướng dẫn của Công đoàn TKV, tham mưu với cấp ủy, phối hợp với cơ quan chuyên môn để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tổng hợp báo cáo kết quả gửi về Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Ban Tuyên giáo - Nữ công); Địa chỉ 169, Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Email: tuyengiaocdtkv@gmail.com trước ngày 20/10/2022.

 Các tin liên quan:
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2
  Công đoàn TKV có 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Công đoàn Phân xưởng Điện nước đăng ký đảm nhận công trình “Trung đại tu Hệ thống máy lọc ép tăng áp 407 – phần điện”
  Công đoàn TKV định hướng các nội dung trọng tâm tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty TTCO xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn quý I Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai KHLT phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV quý II và quý III năm 2023
  Nữ CNVCLĐ Tuyển than Cửa Ông ra quân bảo về môi trường
  Phát động phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm và gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG