Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Biện pháp triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại các công đoàn cơ sở (Cẩm Thúy)

Để thực hiện kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, Công đoàn TKV yêu cầu các công đoàn cơ sở nghiêm túc triển khai các biện pháp sau:

 

  1. Triển khai thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện theo Kế hoạch số 381/KH-CĐTKV ngày 24/9/2021, về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
  2. Thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức, cán bộ; kiểm tra và hoạt động kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết số 6b/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn. Tiếp tục đối mới phương pháp hoạt động Ủy ban kiểm tra, tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra, giám sát trong việc sử dụng tài chính, tài sản công đoàn. Thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội theo Quyết định số 217/QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.
  3. Tăng cường công tác giám sát, theo dõi giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên, NLĐ.
  4. Chủ động ngăn ngừa, phát hiện và kiểm tra kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính công đoàn và công tác cán bộ của công đoàn.
  5. Nghiêm túc thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn về xử lý kỷ luật và tổ chức thực hiện việc xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có vi phạm kỷ luật.

Thường trực Ban thường vụ Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nội dung về PCTNTCLP. Phối hợp với chuyên môn, tổ chức đoàn thể, chính trị trong Tập đoàn tiến hành các hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Lãnh đạo, chỉ đạo các ban Công đoàn TKV, công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nội dung về PCTNTCLP.

Ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam là cơ quan tiếp nhận và đề xuất xử lý các thông tin phản ánh, tố giác của các cơ quan, tổ chức về vấn đề PCTNTCLP thông qua đơn thư phản ánh. Phối hợp với các ban liên quan Tập đoàn, các ban Công đoàn TKV, công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai công tác PCTNTCLP. Xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 của Công đoàn TKV theo luật phòng chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ - CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. Tham mưu Thường trực Ban thường vụ Công đoàn TKV rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác tổ chức, cán bộ nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả;  thực hiện nghiêm túc các quy định về kê khai tài sản và thu nhập của cán bộ, công chức trong cơ quan Công đoàn TKV và công đoàn các đơn vị trực thuộc. Tham mưu về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ trong cơ quan Công đoàn TKV; công tác nhân sự công đoàn các cấp.

Ban Tuyên giáo - Nữ công phổ biến, tuyên truyền kế hoạch về công tác PCTNTCLP. Kịp thời đưa tin trên Webside Công đoàn TKV, các phương tiện truyền thông hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực trong công tác PCTNTCLP.

Văn phòng tham mưu cho Thường trực Ban thường vụ Công đoàn TKV rà soát, hoàn thiện các quy định về công tác sử dụng tài chính, tài sản công đoàn nhằm quản lý chặt chẽ và có hiệu quả nguồn tài chính công đoàn, tránh thất thu, lãng phí tài chính công đoàn.

Ban CSPL và QHLĐ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu giúp Thường trực Ban thường vụ thực hiện tốt công tác PCTNTCLP.

Đối với công đoàn các đơn vị trực thuộc, căn cứ vào kế hoạch này công đoàn các đơn vị cụ thể hoá thành nội dung hoạt động của cấp mình; chủ động triển khai nghiêm túc, có hiệu quả công tác PCTNTCLP; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc tổ chức thực hiện công tác PCTNTCLP. Phối hợp chặt chẽ vói cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, chính trị cùng cấp tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, NLĐ tham gia PCTNTCLP; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Công đoàn các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTNTCLP cùng với báo cáo kiểm tra, giám sát theo quy định 6 tháng, năm và gửi về Công đoàn TKV (qua Ban Tổ chức - Kiểm tra) để tổng hợp báo cáo Tổng Liên đoàn theo quy định.

 

 Các tin liên quan:
  V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hoạt động kiểm tra, giám sát của Công đoàn TKV 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Bộ phận Tuyển than 2, Trao thưởng phong trào “ Bố mẹ lao động giỏi- con chăm ngoan học giỏi” năm học 2021-2022!
  CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thử VI, nhiệm kỳ 2023-2028 (Hoài Thương)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tô chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thưong binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông coi trọng công tác phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông sơ kết giai đoạn 1 chương trình “1 triệu sáng kiến”
  Công đoàn Công ty TTCO: Phương hướng nhiệm vụ quý III,6 tháng cuối năm 2022
  Thư cảm ơn của Ban chỉ đạo Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19”
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức phát động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7 năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV gặp mặt Cộng tác viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  Công đoàn TKV hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức nói chuyện chuyên đề “Bí quyết dạy con thời đại công nghệ số” (Cẩm Thúy - 775)
  Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy – 930)
  Công đoàn TKV vượt chỉ tiêu trên 1.000 sáng kiến trong giai đoạn 1
  Công đoàn phân xưởng Điện Nước triển khai thực hiện Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022
  “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Người lao động là ưu tiên số 1 - Theo Báo Quảng Ninh
  Kết quả Cuộc thi tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động phòng cháy chữa cháy năm 2022
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Biện pháp triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại các công đoàn cơ sở (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG