Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Biện pháp triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại các công đoàn cơ sở (Cẩm Thúy)

Để thực hiện kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, Công đoàn TKV yêu cầu các công đoàn cơ sở nghiêm túc triển khai các biện pháp sau:

 

  1. Triển khai thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện theo Kế hoạch số 381/KH-CĐTKV ngày 24/9/2021, về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
  2. Thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức, cán bộ; kiểm tra và hoạt động kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết số 6b/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn. Tiếp tục đối mới phương pháp hoạt động Ủy ban kiểm tra, tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra, giám sát trong việc sử dụng tài chính, tài sản công đoàn. Thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội theo Quyết định số 217/QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.
  3. Tăng cường công tác giám sát, theo dõi giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên, NLĐ.
  4. Chủ động ngăn ngừa, phát hiện và kiểm tra kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính công đoàn và công tác cán bộ của công đoàn.
  5. Nghiêm túc thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn về xử lý kỷ luật và tổ chức thực hiện việc xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có vi phạm kỷ luật.

Thường trực Ban thường vụ Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nội dung về PCTNTCLP. Phối hợp với chuyên môn, tổ chức đoàn thể, chính trị trong Tập đoàn tiến hành các hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Lãnh đạo, chỉ đạo các ban Công đoàn TKV, công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nội dung về PCTNTCLP.

Ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam là cơ quan tiếp nhận và đề xuất xử lý các thông tin phản ánh, tố giác của các cơ quan, tổ chức về vấn đề PCTNTCLP thông qua đơn thư phản ánh. Phối hợp với các ban liên quan Tập đoàn, các ban Công đoàn TKV, công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai công tác PCTNTCLP. Xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 của Công đoàn TKV theo luật phòng chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ - CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. Tham mưu Thường trực Ban thường vụ Công đoàn TKV rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác tổ chức, cán bộ nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả;  thực hiện nghiêm túc các quy định về kê khai tài sản và thu nhập của cán bộ, công chức trong cơ quan Công đoàn TKV và công đoàn các đơn vị trực thuộc. Tham mưu về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ trong cơ quan Công đoàn TKV; công tác nhân sự công đoàn các cấp.

Ban Tuyên giáo - Nữ công phổ biến, tuyên truyền kế hoạch về công tác PCTNTCLP. Kịp thời đưa tin trên Webside Công đoàn TKV, các phương tiện truyền thông hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực trong công tác PCTNTCLP.

Văn phòng tham mưu cho Thường trực Ban thường vụ Công đoàn TKV rà soát, hoàn thiện các quy định về công tác sử dụng tài chính, tài sản công đoàn nhằm quản lý chặt chẽ và có hiệu quả nguồn tài chính công đoàn, tránh thất thu, lãng phí tài chính công đoàn.

Ban CSPL và QHLĐ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu giúp Thường trực Ban thường vụ thực hiện tốt công tác PCTNTCLP.

Đối với công đoàn các đơn vị trực thuộc, căn cứ vào kế hoạch này công đoàn các đơn vị cụ thể hoá thành nội dung hoạt động của cấp mình; chủ động triển khai nghiêm túc, có hiệu quả công tác PCTNTCLP; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc tổ chức thực hiện công tác PCTNTCLP. Phối hợp chặt chẽ vói cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, chính trị cùng cấp tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, NLĐ tham gia PCTNTCLP; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Công đoàn các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTNTCLP cùng với báo cáo kiểm tra, giám sát theo quy định 6 tháng, năm và gửi về Công đoàn TKV (qua Ban Tổ chức - Kiểm tra) để tổng hợp báo cáo Tổng Liên đoàn theo quy định.

 

 Các tin liên quan:
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2
  Công đoàn TKV có 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Công đoàn Phân xưởng Điện nước đăng ký đảm nhận công trình “Trung đại tu Hệ thống máy lọc ép tăng áp 407 – phần điện”
  Công đoàn TKV định hướng các nội dung trọng tâm tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty TTCO xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn quý I Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai KHLT phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV quý II và quý III năm 2023
  Nữ CNVCLĐ Tuyển than Cửa Ông ra quân bảo về môi trường
  Phát động phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm và gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG