Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và Quý II/2022 trong công tác xây dựng Đảng (Hoài Thương)

Các tổ chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động Công ty tích cực thi đua lao động sản xuất và tổ chức các hoạt động chào mừng sự kiện chính trị trọng đại như: Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương 11/4 (2007 – 2022) và 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 25/5 (2007 - 2021); kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 (1975 - 2022) và ngày Quốc tế lao động 01/5; kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác 19/5 (1890 – 2022); kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội CCB Công ty 13/5 (2002 - 2022); Tháng công nhân – Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2022,.... qua đó tác động tích cực, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

 

Tháng 4 và quý II năm 2022, tình hình SXKD của Công ty còn gặp nhiều khó khăn: Dự bảo việc ra than của các mỏ và nhu cầu than tiêu thụ không ổn định; giá cả nguyên, nhiên, vật liệu, giá than nhập khẩu tăng cao, thời tiết bước vào mùa mưa bão không thuận lợi cho sản xuất. Tình hình an ninh chính trị trên thế giới, dịch Covid 19 tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tư tưởng người lao động và hoạt động SXKD của TKV, Công ty.

Công tác lãnh đạo chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng

Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả và thực hiện nhiệm vụ kép "tổ chức SXKD và phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả".

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy TKV và Đảng ủy Công ty về thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 và các Nghị quyết chuyên đề năm 2020, giai đoạn 2020 - 2025; tăng cường công tác quản trị chi phí. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể Công ty và các Chi bộ xây dựng kế hoạch/chương trình hành động thực hiện Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về “Thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Hàng tháng, quý tổ chức sơ kết, ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả trong đơn vị. Tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2022.

Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất chào mừng các sự kiện lịch sử, chính trị diễn ra trong Quý II/2022.

Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” theo Kế hoạch số 565-KH/ĐU, ngày 28/02/2022 của Đảng uỷ Công ty.

Tổ chức tổng kết và tuyên truyền về kết quả Cuộc thi ảnh “Tuyển than Cửa Ông đổi mới, phát triển bền vững”, thị trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Khối DNTW 11/4(2007-2022) và Đảng bộ TKV 25/5(2007-2022). Xây dựng tư liệu về công tác bảo vệ môi trường và giáo dục truyền thống trong Công ty.

Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ diện Công ty quản lý giai đoạn 2025 – 2030 và đề nghị Đảng ủy TKV phê duyệt quy hoạch cấp ủy lần đầu và các chức danh cấp ủy Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030; rà soát quy hoạch cán bộ diện Công ty quản lý giai đoạn 2020 – 2025.

Chỉ đạo các Chi bộ trong toàn Đảng bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong kỳ sinh hoạt tháng 5/2022 với chủ đề “Tự soi, tự sửa” đồng thời thường xuyên đưa các nội dung chủ đề “Tự soi, tự sửa” vào quán triệt thường xuyên trong các kỳ sinh hoạt cấp uỷ, Chi bộ, tổ Đảng hàng tháng và vào kỳ sinh hoạt sơ kết, kiểm điểm 6 tháng đầu năm (theo mục 1, phần III kế hoạch số 567-KH/ĐU, ngày 28/02/2022 của Đảng ủy Công ty).

Công tác chính trị, tư tưởng

Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, đẩy mạnh thực hiện các kết luận, quy định Hội nghị TW4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đang theo kết luận số 21; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 theo kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác truyền thông, đẩy mạnh các kênh thông tin của Công ty và đơn vị để góp phần định hướng dư luận, các tổ chức đoàn thể phối hợp với cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động hiểu rõ về những chủ trương, chia sẻ những khó khăn và đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác tuyên truyền và nắm bắt thông tin kịp thời trên các trang mạng xã hội.

Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền CBCNV, NLĐ không chủ quan, lơ là, không hoang mang và thực hiện nghiêm quy định của các cấp về phòng, chống dịch, quy định 5K, hạn chế tập trung đông người,...; tuyên truyền CBCNV tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tập trung lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhằm ổn định tư tưởng của CBCNV, giữ vững đoàn kết, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng tổ chức đảng và công tác nhân sự

Các Chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện nghiêm lịch sinh hoạt chuyên đề đã đăng ký phù hợp với điều kiện thực tế và nhiệm vụ của đơn vị. Sau Hội nghị sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ gửi tài liệu về Đảng ủy Công ty, lưu trữ hồ sơ theo quy định đồng thời lồng ghép báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo tháng, quý, năm.

Kiện toàn tổ chức, cấp uỷ các Chi bộ đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng phù hợp thực tế nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết đã đề ra. Chỉ đạo xây dựng quy hoạch/phê duyệt/đề nghị phê duyệt quy hoạch lần đầu nhiệm kỳ 2025 - 2030 và rà soát quy hoạch giai đoạn 2020 – 2025 theo đảm bảo công khai, đúng hướng dẫn, quy định, phân cấp quản lý của các cấp.

Thực hiện công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ được giao, có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập quốc tế.

Chỉ đạo các Chi bộ hoàn thiện hồ sơ giới thiệu kết nạp Đảng, công nhận đảng viên chính thức đợt 19/5/2022, hồ sơ đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng và chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên theo đúng quy định. Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên tập trung, trao Huy hiệu Đảng và Bằng khen của Đảng ủy Khối cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2017 - 2021 chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác 19/5 (1890 – 2022) và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ TKV 25/5 (2007-2022).

Công tác kiểm tra, giám sát

Tiếp tục triển khai quy định 22-QĐ/TW và Nghị quyết của Đảng ủy TKV, Đảng ủy Công ty về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Triển khai thực hiện nghiêm chương trình công tác trọng tâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí của BCĐ phòng, chống tham nhũng, lãng phí Công ty; chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2022 trong toàn Đảng bộ, cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể Công ty và các Chi bộ. Tiếp tục phối hợp giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết và 13 quy định đã được Hội nghị NLĐ Công ty năm 2022 thông qua.

Đảng ủy Công ty tổ chức kiểm tra và thông báo kết luận kiểm tra, giám sát việc thực hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong kết luận kiểm tra việc quản lý, thực hiện công tác thuê ngoài đối với 02 Chi bộ và 02 cá nhân. Ban hành Quyết định, kế hoạch và đề cương báo cáo kiểm tra về việc quản lý, sử dụng và mua sắm vật tư đối với 02 Chi bộ 2 và 02 đảng viên. Giám sát thường xuyên thực hiện chương trình/kế hoạch kiểm tra, giám sát của các Chi bộ năm 2022.

UBKT Đảng ủy Công ty ban hành Quyết định, kế hoạch và đề cương báo cáo và tổ chức giám sát chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ đối với 02 Chi bộ14 và 02 đảng viên (hoàn thành trong tháng 6/2022).

Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện vi phạm, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong Công ty.

Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; chỉ đạo tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”.

Đẩy mạnh thực hiện các mô hình điển hình "Dân vận khéo" đã đăng ký năm 2022 theo phân cấp (gồm 25 mô hình tập thể, 16 mô hình cá nhân tại 23 Chi bộ). đồng thời thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép trong báo cáo hằng tháng, quý, 6 tháng...

Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục tạo sự đồng thuận trong CBCNV trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình và Nghị quyết đề ra; tuyên truyền CBCNV tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phối hợp chăm lo việc làm, ổn định đời sống của CBCNV. Tăng cường tuyên truyền đoàn viên, hội viên tích cực tham gia chương trình hành động thực hiện chuyển đổi số trong Công ty đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; chương trình hành động về AT, VSLĐ; Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”,...

Công đoàn Công ty: Phối hợp chăm lo nâng cao đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo việc phục vụ ăn ca, AT-VSTP. Phối hợp tổ chức có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng tháng AT, VSLĐ - Tháng công nhân năm 2022. Xây dựng và triển khai KHLT về quý cao điểm Công đoàn tăng cường phối hợp kiểm tra công tác AT, VSLĐ, ANTQ Quý II/2022. Vận động đoàn viên tích cực thi đua lao động sáng tạo, hưởng ứng "Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”của tổng LĐLĐ Việt Nam. Triển khai chương trình nhà ở "Mái ấm Công đoàn" năm 2022.

Đoàn TN Công ty tổ chức các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động, tăng cường tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy có hiệu quả các mô hình Thanh niên tham gia quản lý và phong trào "Sáng tạo trẻ". Hoàn thiện các hồ sơ sau Đại hội về Đoàn TN TKV đúng quy định; phân công nhiệm vụ BCH, xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, các quy định trong nhiệm kỳ 2012-2027

Hội CCB Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu", phát huy tốt truyền thống, bản chất "Bộ đội Cụ Hồ". Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ.

Công tác Văn phòng cấp uỷ và tài chính đảng

Thực hiện tốt công tác đảng vụ, đảng tịch, quản lý hồ sơ đảng viên, chế độ báo cáo phản ảnh, tiếp nhận và xử lý công văn đến, đi và quản lý các văn bản theo đúng quy định. Phối hợp với Văn phòng chuyên môn, đoàn thể thực hiện tốt công tác quản trị hành chính, thực hiện mục tiêu văn phòng điện tử trong lộ trình chuyển đổi số của Công ty.

Thực hiện tốt công tác Văn phòng cấp uỷ, hướng dẫn và quản lý và sử dụng tài chính Đảng đảm bảo đúng quy định. Chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các hội nghị của Đảng uỷ Công ty.

Phối hợp thực hiện công tác chuẩn bị phục vụ các chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công ty và Đảng ủy TKV.

 Các tin liên quan:
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  NÉT MỚI TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI PX TUYỂN THAN 4
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
  BCH Đảng bộ TKV triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Đảng uỷ TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  BCH Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 - Phan Thủy
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị “về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo” - CTV Phan Thủy
  Đảng ủy TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII của Đảng
  Đảng ủy TKV: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
  Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty TTCO lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than (15/11/1968 - 15/11/2023)
  Tháng 10: Đảng uỷ TKV lãnh chỉ đạo cơ quan quản lý điều hành, các tổ chức chính trị vượt qua các khó khăn hoàn thành các mục tiêu chính trị đã đề ra
  Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 110 cán bộ, đảng viên
  Đại hội chi bộ Khối Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp (Cẩm Thúy)
  ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2022-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý VI năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/ĐU, ngày 13/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về cộng tác quy hoạch cán bộ (Phan Thủy –TTVH)
  Khối Nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề Tháng 10/2022 (Cẩm Thúy)
  Đại hội chi bộ Trung tâm TTVH nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp Phan Thuỷ (TTVH)
  Tháng 8/2022: Đảng uỷ TKV tập trung lãnh chỉ đạo hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu theo kế hoạch
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8 của Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 (Phan Thủy-TTVH)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG