Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn Công ty: Triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2022 (Hoài Thương)

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của các cấp công đoàn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí (PCTNTCLP); phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong công tác PCTNTCLP.

Tiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về công tác PCTNTCLP; nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên, cán bộ và người lao động (NLĐ) trong Công ty; tạo chuyển biến tích cực và thống nhất về nhận thức của các đơn vị và cá nhân về công tác PCTNTCLP phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới.

Theo đó, Công đoàn các cấp phối hợp tuyên truyền, phổ biến và vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động (NLĐ) thực hiện các chú trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qui định của TKV và Công ty về PCTNTCLP; theo dõi, phát hiện, tố giác các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Kiến nghị thực hiện tốt cơ chế bảo vệ, tôn vinh và khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực PCTNTCLP.

Lồng ghép nội dung tập huấn, bồi dưỡng, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và trình độ cho cán bộ công đoàn, đoàn viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong PCTNTCLP.

Phát huy vai trò trực tiếp phát hiện, đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí thông qua các tin, bài, phóng sự. Tăng cường tuyên truyền tới NLĐ thực hiện tốt các văn bản; các nội dung công tác PCTNTCLP nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ III và Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII; Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp liên quan đến PCTNTCLP; Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi) và văn bản hướng dẫn thi hành.Tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCTNTCLP.

Các cấp công đoàn nâng cao ý thức, trách nhiệm việc tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo quy định, chú trương của Tập đoàn, của Công ty về các lĩnh vực có thể phát sinh tham nhũng như: Quản lý đất đai, tài nguyên; đầu tư, tài chính, công tác cán bộ. Rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến công tác cán bộ, công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn nhằm PCTNTCLP.

Tăng cường các hoạt động giám sát thường xuyên và chuyên đề để góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, lãng phí; giám sát những vụ việc, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, gây sách nhiễu, phiền hà đối với người lao động trong quan hệ lao động; giám sát việc thực hiện các văn bản của Tập đoàn, của Công ty có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của ủy ban kiểm tra công đoàn trong việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra quản lý sử dụng tài chính, tài sản của công đoàn, thực hiện kiểm tra tài chính cùng cấp hàng năm tại Công đoàn Công ty và các công đoàn bộ phận, ủy ban kiểm tra Công đoàn Công ty tổ chức kiểm tra 100% công đoàn bộ phận về tài chính hàng năm.

Tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trong đó chú trọng kiểm tra công tác cán bộ. Phát hiện những bất hợp lý trong các văn bản quy định hiện hành để kịp thời kiến nghị Ban Thường vụ Công đoàn TKV và Tổng Liên đoàn sửa đổi, bổ sung hoàn thiện, nhất là các quy định liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

Xây dựng quy định tiếp đoàn viên, NLĐ; xử lý kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các phản ánh gửi về công đoàn các cấp. Trên cơ sở tiếp nhận các thông tin phản ánh, ý kiến về tham nhũng, tiêu cực, lãng phí để kịp thời kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm giải quyết; theo dõi, giám sát quá trình giải quyết và công khai kết quả giải quyết.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền, vận động người lao động tham gia PCTNTCLP; kịp thời phản ánh về các hành vi, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí trong tổ chức công đoàn; trực tiếp phát hiện, đấu tranh với tham nhũng, lãng phí thông qua các tin, bài, phóng sự tuyên truyền, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCTNTCLP.

Các cấp công đoàn trong Công ty triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 381/KH-CĐTKV ngày 24/9/2021 của Công đoàn TKV, Kế hoạch số 144/KH-CĐ, ngày 06/10/2021 của Công đoàn Công ty về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp; làm tốt công tác cán bộ nhằm nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin liên quan:
  V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hoạt động kiểm tra, giám sát của Công đoàn TKV 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Bộ phận Tuyển than 2, Trao thưởng phong trào “ Bố mẹ lao động giỏi- con chăm ngoan học giỏi” năm học 2021-2022!
  CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thử VI, nhiệm kỳ 2023-2028 (Hoài Thương)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tô chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thưong binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông coi trọng công tác phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông sơ kết giai đoạn 1 chương trình “1 triệu sáng kiến”
  Công đoàn Công ty TTCO: Phương hướng nhiệm vụ quý III,6 tháng cuối năm 2022
  Thư cảm ơn của Ban chỉ đạo Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19”
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức phát động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7 năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV gặp mặt Cộng tác viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  Công đoàn TKV hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức nói chuyện chuyên đề “Bí quyết dạy con thời đại công nghệ số” (Cẩm Thúy - 775)
  Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy – 930)
  Công đoàn TKV vượt chỉ tiêu trên 1.000 sáng kiến trong giai đoạn 1
  Công đoàn phân xưởng Điện Nước triển khai thực hiện Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022
  “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Người lao động là ưu tiên số 1 - Theo Báo Quảng Ninh
  Kết quả Cuộc thi tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động phòng cháy chữa cháy năm 2022
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Biện pháp triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại các công đoàn cơ sở (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG