Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của BCH Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV năm 2022 (Hoài Thương)

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, người đứng đầu các đơn vị, các tô chức đoàn thể Công ty trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, lãng phí, tiêu cực theo đúng đường lối, chù trương của Đảng và quy định của pháp luật.

 

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp PCTN, lãng phí, tiêu cực; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan lãnh đạo điều hành Công ty và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trong thực hiện công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và bộ máy lãnh đạo trong công tác PCTN gắn với tăng cường công tác quản lý, điều hành nhiệm vụ SXKD của đơn vị; phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về PCTN.

Theo đó, các cấp ủy và tổ chức trong hệ thống chính trị Công ty kịp thời tuyên truyền, phố biến, quán triệt các Chỉ thị Nghị quyết, chương trình, kết luận, quy định, hướng dẫn,... của Trung ương, BCĐ Trung ương, của TKV và Đảng ủy Công ty về PCTN, lãng phí, tiêu cực.

Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực trong Đảng bộ. Phân công cấp ủy viên phụ trách và Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy chế làm việc.

Tổ chức kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên và người đứng đầu Cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản hướng dẫn của các cấp về công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực.

Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực cùa Đảng bộ đồng thời với việc sơ kết, tổng kết công tác kiếm tra, giám sát của BCH Đảng bộ, UBKT Đảng ủy trong Hội nghị sơ kết 6 tháng, tổng kết năm của Đảng ủy Công ty.

Đồng thời, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả bằng nhiều hình thức phong phú các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp về công tác PCTN, lãng phi, tiêu cực.

Tăng cường phối hợp, chủ động thông tin, định hướng tuyên truyền về PCTN, lãng phí, tiêu cực, chú trọng thông tin tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trên hệ thống thông tin, tuyên truyền của TKV và Công ty. Chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù họp với thực tế hoạt động của đơn vị, đảm bảo hiệu quả và thiết thực.

 Thực hiện công khai, minh bạch: (1) Trong công tác tiếp công dân, công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN, lãng phí, tiêu cực. Bố trí phòng tiêp công dân, bô trí lịch định kỳ tiêp công dân phù họp với quy mô, đặc thù và diên biên A dịch Covid-19 nhằm đảm bảo công tác tiếp công dân được triển khai kịp thời, thường xuyên và công khai; (2) Trong cung cấp thông tin, chế độ công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định, đảm bảo chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời. Công khai thông tin kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm về PCTN, lãng phí, tiêu cực.

 Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn trong nội bộ đơn vị thực hiện công khai, minh bạch các thông tin, trường hợp phát hiện vi phạm thì phải xử lý theo thẩm quyền, hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ Công ty phù hợp các cơ chế quản lý của TKV nhằm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, khắc phục những bất cập, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và nâng cao vai trò kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình bảo đảm công khai minh bạch, trong đó rà soát sửa đổi, bố sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ liên quan đến định mức, đơn giá, tiêu chuẩn, chế độ thuộc các lĩnh vực đầu tư; tài chính; quản lý vật tư, tài sản, thiết bị, sản phẩm, hàng hóa; quản trị rủi ro; quản lý kỹ thuật công nghệ; quản lý tài nguyên; công tác môi trường; công tác quản lý cán bộ, lao động... phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty. Đồng thời, năm 2022 tập trung tổ chức rà roát tổng thể hệ thống văn bản quàn lý nội bộ của Công ty và các văn bản của TKV đang áp dụng tại Công ty.

Tham gia hoàn thiện mô hình "Sản xuất và thương mại than"; chủ động thực hiện quy hoạch và cải tạo hệ thống kho than phục vụ sản xuất; tăng cường chế biến, pha trộn than đạt hiệu quả kinh tế, đáp ứng tối đa nhu cầu tiêu thụ than trong nước và xuất khẩu.

Lãnh đạo, chỉ đạo triền khai thực hiện nghiêm Đe án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2021 - 2025 trong Công ty theo Nghị quyết sổ 28-NQ/DU, ngày 07/01/2022 của Đảng ủy Công ty; hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới quản trị Doanh nghiệp. Tập trung xử lý những vấn đề tồn đọng về đất đai, đầu tư, tài chính (nếu có) theo chỉ đạo của TKV xong trước khi cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, xây dựng các giải pháp tiết kiệm chi phí, kiểm soát chặt chẽ chi phí; năm 2022 phấn đấu tiết kiệm triệt để các chỉ tiêu ở mọi lĩnh vực sản xuất, công tác (chi phí tổ chức lễ hội, hội nghị, đi tham quan, học tập kinh nghiệm thực tế, sử dụng điện thoại, tiếp khách,...) đảm bảo đúng mục đích, phù hợp điều kiện thực tế.

Tăng cường công tác quản lý vật tư và phối hợp sử dụng các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong nội bộ Tập đoàn. Xây dimg cơ chế phù hợp nhằm chăm lo phát triển nguồn nhân lực đảm bảo mục tiêu "Doanh nghiệp ít người - trả lương cao".

Quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí, khối lượng, các chỉ tiêu công nghệ ở tất cả các công đoạn SXKD, đảm bảo thực hiện theo kế hoạch phối họp kinh doanh, nhằm ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực. Quản lý chặt chẽ công tác thu hồi công nợ hình thức thanh toán, dự trữ vật tư hợp lý tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Thực hiện mô hình tài chính dài hạn, an toàn, huy động và sử dụng vốn cho các dự án theo kế hoạch. Ưu tiên các nguồn lực đế đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19 hiệu quả, bảo vệ sức khoẻ và an toàn cho người lao động. Tăng cường và tiếp tục xây dựng cơ chế phù hợp nhằm chăm lo phát triển, thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo công bằng, cạnh tranh trong công tác thuê ngoài dịch vụ, sử dụng các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ trong nội bộ theo đúng quy định của pháp luật, các quy chế/quy định quản lý nội bộ của TKV và Công ty.

Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, người lao động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng “Tham nhũng vặt”, hạn chế sự tác động tiêu cực của “nhóm lợi ích”, “Sân sau”, “Tư duy nhiệm kỳ”, ngăn chặn nguy cơ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thực hiện nghiêm túc quy định về tặng quà và nhận quà tặng tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019.

Nghiêm túc thực hiện việc chuyền đổi vị trí công tác của cán bộ, người lao động theo quy định của Luật PCTN và các Nghị định của Chính phủ, văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong việc thực hiện Quy chế quản lý cán bộ của TKV của Công ty về công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bố nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ...

Rà soát hệ thống các quy định, văn bản quản lý nội bộ của Công ty đảm bảo đồng bộ, không chồng chéo, phù hợp với cơ chế quản lý của TKV và quy định của pháp luật. Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư: Các dự án đầu tư mở rộng, hoạt động quản lý tài nguyên, quản lý kỹ thuật công nghệ - môi trường, quán lý chất lượng sản phẩm, bảo vệ than sản xuất tại các kho, vận chuyển, lưu kho trong quá trình tiêu thụ; hoạt động chế biến pha trộn than nhập khâu và than tiêu thụ trong nước; chuyên môn hoá các khâu vận chuyền và kho than, giao nhận than; tái cơ cấu tổ chức sản xuất.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí, khối lượng công việc để đảm bảo mục tiêu đã được TKV giao theo kế hoạch. Tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư năm 2022 đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Tăng cường công tác quản trị tài nguyên, quản lý kỹ thuật công nghệ, quản lý chất lượng sản phẩm, bảo vệ than trên các tuyến đường vận chuyển, lưu kho trong quá trình tiêu thụ; quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc chế biến, pha trộn than nhập khâu, công tác tiêu thụ, công tác sửa chữa máy móc, thiêt bị, công tác tái cơ câu tô chức sản xuất, quản lý lao động.

Tập trung triển khai 6 chương trình trọng điểm KHCN của TKV giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với điều kiện của Công ty. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới, từng bước thực hiện tự động hoá trong sàng tuyển than (tự động hoá tuyến băng tải, hệ thống điều khiển giám sát hiện đại...), trong sàng tuyển, pha trộn và chế biến than, vận chuyên và tiêu thụ than theo quy trình, công nghệ theo hướng hiện đại dần (tùng bước hiện đại); sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả chống lãng phí; đầu tư thiết bị hiện đại thay thế dần các thiết bị lạc hậu. Thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/ĐƯ và Chương trình hành động số 570-Ctr/ĐU ngày 28/02/2022 của Đảng ủy Công ty về chuyển đổi số đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập cán bộ theo quy định cùa Luật PCTN và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chỉnh phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kiểm soát việc thực hiện các quy định về xung đột lợi ích; kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ. Chù động xây dựng kế hoạch để thực hiện kê khai, công khai bán kê khai tài sản, thu nhập và chế độ báo cáo về công tác kê khai, công khai theo quy định. Xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra, giám sát, xác minh tài sản, thu nhập hằng năm của người có chức vụ, quyền hạn. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.

Bí thư cấp ủy, người đứng đầu tổ chức, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp lãnh đạo, chi đạo công tác PCTN. Trong lãnh đạo, chi đạo phải đề ra chương trình sát thực, phù hợp, xác định trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt đối với cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu càng phải gương mẫu; xác định hiệu quả công tác PCTN là một trong các tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm, là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nghiêm túc thực hiện xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong tổ chức, đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo quản lý theo quy định của Luật PCTN. Thực hiện nghiêm Quyết định số 1940/QĐ-TKV ngày 03/9/2014 của Tập đoàn quy định xử lý trách nhiệm quản lý khi đế xảy ra khai thác than trái phép, thất thoát than đầu nguồn và tiêu thụ than. Triển khai đầy đủ, kịp thời trách nhiệm người đứng đầu trong việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực, xử lý người có hành vi tham nhũng, tiêu cực, báo cáo cấp có thấm quyền theo quy định.

Tiếp tục chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, phải đúng chức năng, nhiệm vụ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tránh hình thức, chồng chéo. Chú trọng kiểm tra, giám sát thường^ xuyên những nơi, lĩnh vực có nhiều dư luận, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí như quản lý đâu tư; công tác thuê ngoài; quản lý và mua bán vật tư, thiết bị, tài sản; quản trị chi phí; quản trị tài nguyên; kiểm soát các chỉ tiêu công nghệ, chất lượng sản phẩm, bảo vệ than trong quá trình vận chuyến, lưu kho và tiêu thụ; trích lập và sử dụng các quỹ; việc tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, quản lý lao động và phân phối tiền lương cho người lao động.

Tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong mọi lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty. Nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ảnh nghiêm túc, kịp thời (đặc biệt là thông tin phản ảnh, tố cáo về hành vi tham nhũng, "Tham nhũng vặt" trong nội bộ cơ quan, đơn vị). Xem xét có hình thức kỷ luật các tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm sau kết luận thanh tra, kiểm tra, thực hiện nghiêm việc thu hồi tài sản vi phạm. Kịp thời xử lý, điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý khi có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí theo phân cấp quản lý và báo cáo TKV theo quy định. Động viên, khen thưởng kịp thời, nhân rộng và bảo vệ những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Phát huy vai trò của người lao động, Ban Thanh tra nhân dân và hoạt động KTGS của các tồ chức đoàn thề trong Công ty (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội CCB) nhằm tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật về PCTN, kịp thời cung cấp thông tin, tham gia phát hiện, phản ánh, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong Công ty.

 Các tin liên quan:
  Đại hội chi bộ Trung tâm TTVH nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp Phan Thuỷ (TTVH)
  Tháng 8/2022: Đảng uỷ TKV tập trung lãnh chỉ đạo hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu theo kế hoạch
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8 của Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV (Phan Thủy-TTVH)
  Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 (Phan Thủy - TTVH)
  Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm khóa XIII - Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy TKV định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương - Phạm Thúy Hằng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 26 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 4-13/7/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022) - Truyền thông TKV
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa"
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông kết nạp đảng viên mới, trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng vàtổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ TKV 25/5 (2007 - 2022)
  CHỈ THỊ CỦA BTV TẬP ĐOÀN về tiếp tục tăng cuông sự lãnh đạo của Đảng đối vói công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Hoài Thương)
  Chi bộ phân xưởng Điện nước tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” - rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2026-2028 và giai đoạn 2028-2030
  Kết quả thi Tuần thứ 3 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đăng ký công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 25/5 (2007-2022)
  Kết quả thi Tuần thứ 1 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Thông báo tổ chức thi Tuần 2 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”
  Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và Quý II/2022 trong công tác xây dựng Đảng (Hoài Thương)
  Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của BCH Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV năm 2022 (Hoài Thương)
  Thông báo tổ chức thi chính thức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”
  Phát huy vai trò tổ chức Đảng trong công tác chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD - CTV Hoàng Trung Kiên

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG