Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn Công ty: Hỗ trợ học bổng, trờ giúp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (Hoài Thương)

Căn cứ Quyết định số 352/QĐ - TKV, ngày 28/02/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành “Quy định hỗ trợ xây, sửa nhà, học bổng, trợ giúp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”. Căn cứ Thông báo số 39/TB-TKV, ngày 12 tháng 03 năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam, thông báo kết luận Hội nghị giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn và Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam về thực hiện Quy chế phối hợp. Để triển khai việc hỗ trợ học bổng, trợ giúp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2022, được sự thống nhất giữa Giám đốc và BTV Công đoàn Công ty, Công đoàn Công ty thông báo các đơn vị.

Công đoàn Công ty: Hỗ trợ học bổng, trờ giúp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (Hoài Thương)

Căn cứ Quyết định số 352/QĐ - TKV, ngày 28/02/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành “Quy định hỗ trợ xây, sửa nhà, học bổng, trợ giúp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”. Căn cứ Thông báo số 39/TB-TKV, ngày 12 tháng 03 năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam, thông báo kết luận Hội nghị giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn và Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam về thực hiện Quy chế phối hợp. Để triển khai việc hỗ trợ học bổng, trợ giúp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2022, được sự thống nhất giữa Giám đốc và BTV Công đoàn Công ty, Công đoàn Công ty thông báo các đơn vị.

Thứ Nhất: Trợ cấp học bổng cho con cán bộ của cán bộ, công nhân bị chết hoặc bị tàn phế do tai nạn lao động

Đối tượng là con đẻ của cán bộ, công nhân bị chết hoặc tàn phế do tai nạn lao động đang trong thời gian đi học, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang theo học hệ giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học tại các trường ở trong nước.

Hồ sơ đề nghị trợ cấp học bổng lần đầu gồm:

Đơn đề nghị được trợ cấp học bống: Đối tượng giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp (trong độ tuổi vị thành niên) cần có đơn đề nghị của đại diện hộ gia đình, bản sao (có công chứng) giấy khai sinh của học sinh, bản sao sổ hộ khấu gia đình; trong trường hợp trên số hộ khẩu gia đình không có đủ tên bố, mẹ/người giám hộ họp pháp và con thì cung cấp thêm bản sao giấy đăng ký kết hôn của bố mẹ; Đối tượng giáo dục nghề nghiệp (đã đến tuối vị thành niên) và giáo dục đại học cần có đơn đề nghị, bản sao thẻ căn cước/CMTND của đối tượng đề nghị trợ cấp học bổng và bản sao hộ khấu gia đình (có công chứng); trong trường họp trên sổ hộ khẩu gia đình không có đủ tên bố, mẹ và con thì cung cấp thêm bản sao giấy đăng ký kết hôn của bố mẹ;

Bản sao biên bản giám định tai nạn lao động của Hội đồng giám định y khoa tinh Quảng Ninh đối với người bị tàn phế do tai nạn lao động (có công chứng). Giấy xác nhận học sinh, sinh viên của các cơ sở đào tạo.

Hồ sơ đề nghị trợ cấp những lần tiếp theo: Đơn đề nghị trợ cấp học bổng do đối tượng được trợ cấp học bổng tự viết hoặc do đại diện hộ gia đình đề nghị (đối tượng giáo dục nghề nghiệp đang trong độ tuôi vị thành niên và đối tượng giáo dục phố thông). Giấy xác nhận học sinh, sinh viên của các cơ sở đào tạo.

Các trường hợp không được trự cấp là Học sinh học nghề tại Trường Cao đẳng nghề Than - Khoáng sản Việt Nam đã được hưởng chế độ ưu đãi, hỗ trợ 100% kinh phí học tập. Trườ'ng hợp bị lưu ban trong thời gian học, năm học sau đó (năm học lại chương trình năm học trước đã được trợ cấp học bống) không được xét trợ cấp học bổng. Trường họp học sinh tự ý bỏ học, học dở khoá học, chuyển sang học lại từ năm đầu tại trường khác, ngành khác. Học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các hệ đại học, cao đắng, trung cấp, sơ cấp nhưng tiếp tục học thêm ngành khác, trường hợp khác hoặc học liên thông, nâng cao.

Thứ hai: Trợ cấp thường xuyên nạn nhân chất độc màu da cam

Đối tượng trợ cấp là thành viên trong gia đình của cán bộ, công nhân đang làm việc trong Công ty (có tên đăng ký trong cùng sổ hộ khẩu) bị ảnh hưởng chất độc màu da cam không có khả năng làm việc, đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; cán bộ, công nhân đại diện cho gia đình trực tiếp nhận tiền trợ cấp cho thân nhân của mình

Hồ sơ đề nghị trợ cấp gồm: Đơn đề nghị trợ cấp thường xuyên; Giấy xác nhận tình trạng sức khoẻ của người bị ảnh hưởng chất độc màu da cam cần được xét trợ cấp do cơ quan có thấm quyền xác nhận; Bản sao sổ hộ khẩu gia đình (có công chứng).

Công đoàn các đơn vị rà soát nắm hoàn cảnh thực tế của CBCNV, lập danh sách (theo mẫu) gửi về Ban Tổ chức Công đoàn Công ty trước ngày 18/03/2022.

Các Ban của Công đoàn có trách nhiệm tham mưu, đề xuất và tổng hợp danh sách báo cáo Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty xét duyệt mức trợ cấp.

Căn cứ thông báo, các đồng chí Chủ tịch Công đoàn bộ phận báo cáo cấp uỷ, phối hợp với thủ trưởng đon vị rà soát, lập danh sách CNVCLĐ đúng đối tượng trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với thường trực Công đoàn Công ty để giải quyết kịp thời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Nhất: Trợ cấp học bổng cho con cán bộ của cán bộ, công nhân bị chết hoặc bị tàn phế do tai nạn lao động

Đối tượng là con đẻ của cán bộ, công nhân bị chết hoặc tàn phế do tai nạn lao động đang trong thời gian đi học, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang theo học hệ giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học tại các trường ở trong nước.

Hồ sơ đề nghị trợ cấp học bổng lần đầu gồm:

Đơn đề nghị được trợ cấp học bống: Đối tượng giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp (trong độ tuổi vị thành niên) cần có đơn đề nghị của đại diện hộ gia đình, bản sao (có công chứng) giấy khai sinh của học sinh, bản sao sổ hộ khấu gia đình; trong trường hợp trên số hộ khẩu gia đình không có đủ tên bố, mẹ/người giám hộ họp pháp và con thì cung cấp thêm bản sao giấy đăng ký kết hôn của bố mẹ; Đối tượng giáo dục nghề nghiệp (đã đến tuối vị thành niên) và giáo dục đại học cần có đơn đề nghị, bản sao thẻ căn cước/CMTND của đối tượng đề nghị trợ cấp học bổng và bản sao hộ khấu gia đình (có công chứng); trong trường họp trên sổ hộ khẩu gia đình không có đủ tên bố, mẹ và con thì cung cấp thêm bản sao giấy đăng ký kết hôn của bố mẹ;

Bản sao biên bản giám định tai nạn lao động của Hội đồng giám định y khoa tinh Quảng Ninh đối với người bị tàn phế do tai nạn lao động (có công chứng). Giấy xác nhận học sinh, sinh viên của các cơ sở đào tạo.

Hồ sơ đề nghị trợ cấp những lần tiếp theo: Đơn đề nghị trợ cấp học bổng do đối tượng được trợ cấp học bổng tự viết hoặc do đại diện hộ gia đình đề nghị (đối tượng giáo dục nghề nghiệp đang trong độ tuôi vị thành niên và đối tượng giáo dục phố thông). Giấy xác nhận học sinh, sinh viên của các cơ sở đào tạo.

Các trường hợp không được trự cấp là Học sinh học nghề tại Trường Cao đẳng nghề Than - Khoáng sản Việt Nam đã được hưởng chế độ ưu đãi, hỗ trợ 100% kinh phí học tập. Trườ'ng hợp bị lưu ban trong thời gian học, năm học sau đó (năm học lại chương trình năm học trước đã được trợ cấp học bống) không được xét trợ cấp học bổng. Trường họp học sinh tự ý bỏ học, học dở khoá học, chuyển sang học lại từ năm đầu tại trường khác, ngành khác. Học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các hệ đại học, cao đắng, trung cấp, sơ cấp nhưng tiếp tục học thêm ngành khác, trường hợp khác hoặc học liên thông, nâng cao.

Thứ hai: Trợ cấp thường xuyên nạn nhân chất độc màu da cam

Đối tượng trợ cấp là thành viên trong gia đình của cán bộ, công nhân đang làm việc trong Công ty (có tên đăng ký trong cùng sổ hộ khẩu) bị ảnh hưởng chất độc màu da cam không có khả năng làm việc, đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; cán bộ, công nhân đại diện cho gia đình trực tiếp nhận tiền trợ cấp cho thân nhân của mình

Hồ sơ đề nghị trợ cấp gồm: Đơn đề nghị trợ cấp thường xuyên; Giấy xác nhận tình trạng sức khoẻ của người bị ảnh hưởng chất độc màu da cam cần được xét trợ cấp do cơ quan có thấm quyền xác nhận; Bản sao sổ hộ khẩu gia đình (có công chứng).

Công đoàn các đơn vị rà soát nắm hoàn cảnh thực tế của CBCNV, lập danh sách (theo mẫu) gửi về Ban Tổ chức Công đoàn Công ty trước ngày 18/03/2022.

Các Ban của Công đoàn có trách nhiệm tham mưu, đề xuất và tổng hợp danh sách báo cáo Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty xét duyệt mức trợ cấp.

Căn cứ thông báo, các đồng chí Chủ tịch Công đoàn bộ phận báo cáo cấp uỷ, phối hợp với thủ trưởng đon vị rà soát, lập danh sách CNVCLĐ đúng đối tượng trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với thường trực Công đoàn Công ty để giải quyết kịp thời.

 Các tin liên quan:
  V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hoạt động kiểm tra, giám sát của Công đoàn TKV 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Bộ phận Tuyển than 2, Trao thưởng phong trào “ Bố mẹ lao động giỏi- con chăm ngoan học giỏi” năm học 2021-2022!
  CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thử VI, nhiệm kỳ 2023-2028 (Hoài Thương)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tô chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thưong binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông coi trọng công tác phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông sơ kết giai đoạn 1 chương trình “1 triệu sáng kiến”
  Công đoàn Công ty TTCO: Phương hướng nhiệm vụ quý III,6 tháng cuối năm 2022
  Thư cảm ơn của Ban chỉ đạo Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19”
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức phát động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7 năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV gặp mặt Cộng tác viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  Công đoàn TKV hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức nói chuyện chuyên đề “Bí quyết dạy con thời đại công nghệ số” (Cẩm Thúy - 775)
  Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy – 930)
  Công đoàn TKV vượt chỉ tiêu trên 1.000 sáng kiến trong giai đoạn 1
  Công đoàn phân xưởng Điện Nước triển khai thực hiện Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022
  “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Người lao động là ưu tiên số 1 - Theo Báo Quảng Ninh
  Kết quả Cuộc thi tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động phòng cháy chữa cháy năm 2022
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Biện pháp triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại các công đoàn cơ sở (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG