Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2021 (Cẩm Thúy)

Để tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2021, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đề nghị các công ty con và đơn vị trực thuộc tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2021 về thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Tập đoàn, nội dung báo cáo gồm:

 

1. Kết quả thực hiện Kế hoạch phi hợp kinh doanh/ nhiệm vụ được giao năm 2021 (các đơn vị được Tập đoàn điều chỉnh kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2021 thì căn cứ theo kế hoạch điều chỉnh để báo cáo) và đề nghị Tập đoàn xét khen thưởng cho đơn vị theo quy định tại Quyết định số 816/QĐ-TKV ngày 08/5/2019 của Tổng giám đốc Tập đoàn về thưởng hoàn thành kế hoạch phối hợp kinh doanh hàng năm. (Báo cáo tổng hợp kèm theo biểu thực hiện các chỉ tiêu chính trong năm)

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2021 được Tổng giám đốc Tập đoàn giao tại Quyết định số 418/QĐ-TKV ngày 14/4/2021 và Quyết định số 1067/QĐ-TKV ngày 02/8/2021, bao gồm:

2.1. Kết quả thực hiện công trình quan trọng. (Báo cáo cần nêu rõ thời gian hoàn thành các công trình theo tiến độ đã được giao, nguyên nhân chậm tiến độ hoặc không hoàn thành mục tiêu công trình).

2.2. Kết quả thực hiện đào lò theo sơ đồ công nghệ cơ giới hóa đồng bộ và bán có giới hóa mẫu;

2.3. Kết quả thực hiện công tác an toàn và VSLĐ (tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo thống kê TNLĐ và sự cố công trình)

2.4. Kết quả thực hiện tiết kiệm chi phí;

2.5. Kết quả thực hiện kế hoạch tuyển sinh;

2.6. Kết quả thực hiện khen thưởng tốp 10 người lao động tiêu biểu xuất sắc, đề nghị Tổng giám đốc Tập đoàn tặng bằng khen.

(Đối tượng là người lao động; Lao động giỏi, thu nhập cao, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất mang lại hiệu quả; không vi phạm nội quy, quy định của đơn vị; hồ sơ bao gồm: Quyết định công nhận 10 CBCNV xuất sắc trong 4 quý của năm 2021 và danh sách CBCNV được công nhận xuất sắc từ 3 quý của năm 2021 trở lên. Không xét khen thưởng cho người quản lý).

2.7. Kết quả thực hiện các mục tiêu về năng suất dẫn đầu.

Mỗi đơn vị chọn 01 tổ xe máy /công trường /phân xưởng đạt năng suất dẫn đầu đơn vị theo loại hình sản xuất đã quy định đề nghị Tập đoàn xét khen thưởng; lập báo cáo chi tiết theo mẫu biểu tại quyết định số 418/QĐ-TKV, ngày 14/4/2021.

2.8. Kết quả thực hiện mục tiêu chăm lo đời sống người lao động;

Báo cáo chấm điểm công tác chăm lo đời sống người lao động theo phụ lục của Quyết định số 418/QĐ-TKV, ngày 14/4/2021.

+ Đối với các đơn vị đã thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ, phục vụ ăn uống (gửi kèm theo hợp đồng với đơn vị thực hiện).

+ Đối với các đơn vị sản xuất than hầm lò, xây dựng mỏ: Hợp đồng nội bộ khoán chi phí tổng hợp cung cấp suất ăn cho các bộ phận phục vụ đời sống theo hướng tính đúng, tính đủ chi phí (như thuê ngoài), gửi kèm theo hợp đồng.

+ Đối với các Trạm y tế, nêu rõ tình hình thực hiện định biên của Trạm năm 2021 so với định biên của TKV ban hành theo QĐ số 2411/QĐ/TKV ngày 31/12/2019 về hệ thống định mức lao động và năng suất lao động trong TKV.

3. Kết quả thực hiện kế hoạch liên tịch số 143/KHLT/TGĐ-CĐTKV ngày 27/8/2021 về phát động phong trào thi đua hoàn thành mục tiêu kép “Đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 - Đẩy mạnh sản xuất trong tình hình mới”

Báo cáo tổng hợp kèm theo biểu thực hiện các chỉ tiêu chính trong năm, trong đó thống kê cụ thể số ca mắc Covid-19 tại đơn vị từ thời điểm phát động đến hết 31/12/2021.

4. Kết quả thực hiện mục tiêu thi đua sản xuất than chất lượng cao được Tổng giám đốc Tập đoàn tại Quyết định số 1329/QĐ-TKV ngày 05/10/2021.

(Báo cáo cụ thể chủng loại và số lượng than chất lượng cao đã thực hiện theo mục tiêu thi đua được giao).

5. Khen thưởng:

Đối với các Tổng công ty/Công ty sản xuất 02 cấp: lựa chọn các đơn vị thành viên tiêu biểu hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2021, đảm bảo tốt công tác an toàn, môi trường, chấp hành tốt các quy định của Nhà nước và Tập đoàn để trình Tổng giám đốc xét tặng thưởng Bằng khen của Tổng giám đốc TKV.

+ Các Tổng công ty Khoáng sản, Công nghiệp Hóa chất mỏ, Công nghiệp mỏ Việt Bắc có nhiều đơn vị thành viên, mỗi đơn vị được đề nghị tối đa 04 đơn vị (nếu đạt).

+ Tổng công ty Điện lực: đề nghị tối đa 02 đơn vị (nếu đạt).

+ Các Công ty: Địa chất mỏ, Địa chất Việt Bắc, Vật tư, Kinh doanh Than Miền Bắc, Xuất nhập khẩu than, Tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp: mỗi đơn vị được đề nghị tối đa 01 đơn vị (nếu đạt).

Hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Tổng giám đổc TKV cho các đơn vị nêu trên gồm (01 bộ):

Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị (cấp trình khen thường)

Biên bản của Hội đồng TĐKT đơn vị (cấp trình khen thưởng)

Báo cáo tóm tắt thành tích từ 1-2 trang kèm theo biểu thống kê các chỉ tiêu chính năm (có mẫu kèm theo) do thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu và xác nhận của cấp trình khen thưởng.

6. Tổ chức thực hiện:

Đề nghị các đơn vị khẩn trương nghiệm thu, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua nêu trên, đề nghị Tập đoàn xét khen thưởng (số liệu tính đến 31/12/2021).

Báo cáo gửi về Thường trực Hội đồng TĐKT Tập đoàn (Ban Tổ chức - Nhân sự, số 226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội) trước ngày 15/01/2022, đơn vị tự chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo, tính hợp pháp và thời gian báo cáo.

Tập đoàn tổ chức kiểm tra, thẩm định kết quả theo báo cáo của các đơn vị (sẽ gửi lịch thẩm định cụ thể sau).

 Các tin liên quan:
  Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ II
  Xây dựng quy hoạch Cán bộ cấp Công ty quản lý (Phạm Thúy Vân)
  Tiêu chuẩn, số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch (Phạm Thúy Vân)
  Quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2025-2030 (Phạm Thúy Vân)
  Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2020-2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ (Phạm Thúy Vân)
  Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (Phạm Thúy Vân)
  Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Kiểm tra chuyên đề công tác an toàn vệ sinh lao động
  Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
  Mở lớp huấn luyện định kỳ và cấp thẻ an toàn cho người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT, VSLĐ (nhóm 3) năm 2022 - Vũ Hằng
  CBCNV PX Tuyển than 4 tích cực thi đua lao động sản xuất
  Tháng 4/2022: Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông nỗ lực hoàn thành toàn diện các mặt công tác
  Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
  Đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
  Công ty Tuyển than Cửa Ông quan tâm chăm sóc sức khỏe người lao động
  “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” (Cẩm Thúy)
  PX Kho bến 2: Tăng cường kiểm soát nguy cơ rủi ro nhân Tháng AT, VSLĐ Tháng công nhân năm 2022 (CTV – Ngô Thị Như Quỳnh)
  Thắp sáng niềm tin.
  Nhiệm vụ trọng tâm của BCĐ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Hoài Thương)
  Tổ chức Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2022
  Thực hiện công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
  Cuộc thi trực tuyên “Nâng cao nnạn rnưc pnòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”
  TKV tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công Giải cầu lông, bóng bàn phong trào CNVC năm 2022
  Kiểm tra thực hiện chế độ chính sách cho người lao động (Cẩm Thúy)
  Sơ kết giai đoạn 2018 - 2022 triển khai Kế hoạch hành động về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, công tác dân số trong tình hình mới (Cẩm Thúy)
  Kết quả thi Tuần thứ 2 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG