Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Hướng dẫn Tổ chức hội nghị người lao động năm 2022 cùng với hội nghị tống kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 - Bùi Ngọc Cường

Tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và hội nghị người lao động năm 2022 (gọi tắt là hội nghị) cấp tổ, đội, phân xưởng (PX), khối phòng ban và cấp Công ty nhằm giúp Thủ trưởng các đơn vị và Giám đốc Công ty đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh đã đạt được năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022. Đồng thời để trao đổi thông tin giữa người sử dụng lao động (NSDLĐ) với người lao động (NLĐ), đại diện tập thể NLĐ nhằm thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của NLĐ; tạo điều kiện để NLĐ được hiểu, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của NLĐ. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội của Công ty.

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-TTCO, ngày 13/01/2021 của Công ty Tuyển than Cửa Ông về việc ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; căn cứ tình hình thực tế, Giám đốc và Ban Thường vụ (BTV) Công đoàn Công ty thống nhất ban hành Kế hoạch liên tịch về việc tổ chức hội nghị người lao động năm 2022 cùng với hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội nghị người lao động được tổ chức ở các cấp quản lý: Một là cấp tổ, đội, phân xưởng - Khối phòng ban (gọi chung là cấp đơn vị); Hai là cấp Công ty.

Hội nghị người lao động (NLĐ) cấp đơn vị và cấp Công ty năm 2022 được tố chức hợp lệ khi có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu được triệu tập tham dự. Nghị quyết hội nghị chỉ có giá trị thi hành khi nội dung không trái với quy định của pháp luật và TKV, đồng thời có trên 50% tổng số đại biểu chính thức có mặt biểu quyết tán thành.

Thời gian, hình thức tổ chức hội nghị: Cấp đơn vị tổ chức xong trước ngày 14/12/2021; Cấp Công ty sẽ tiến hành hội nghị xong trước ngày 31/01/2022.

Hình thức tổ chức: Hội nghị người lao động được tổ chức theo hình thức hội nghị đại biểu hoặc hội nghị toàn thể. Hội nghị được áp dụng theo hình thức toàn thể đối với đơn vị có dưới 100 CBCNV; áp dụng theo hình thức hội nghị đại biểu đối với đơn vị có từ 100 CBCNV trở lên. Hội nghị NLĐ năm 2022 được tổ chức cùng với hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Chủ trì hội nghị: Cấp Công ty: Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty đồng chủ trì; Cấp đơn vị: Quản đốc/Trưởng phòng/Trưởng Khối và Chủ tịch Công đoàn bộ phận đồng chủ trì.

Việc tổ chức cùng lúc hai hội nghị vừa phải đảm bảo dân chủ, thiết thực, hiệu quả; công khai, minh bạch; đúng qui định pháp luật; tránh hình thức, lãng phí; đồng thời đảm bảo các biện pháp an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, phù hợp với tình hình thực tế.

Số lượng đại biểu dự hội nghị

Đại biểu đương nhiên

a) Cấp Công ty gồm: Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty, Phó Bí thư Đảng ủy; Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên Công ty; Ban Thường vụ Công đoàn Công ty; Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty, Trưởng ban nữ công, Trưởng ban thanh tra nhân dân Công ty; Trưởng các ban của Đảng, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng/Quản đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn Đoàn Thanh niên Khối phòng ban, phân xưởng.

b) Cấp đơn vị gồm: Trưởng phòng, Phó phòng; Quản đốc, Phó Quản đốc; Bí

chi đoàn thanh niên ghép và tổ chức hội nghị theo hình thức hội nghị Đại biểu như: Đường sắt, Cơ khí thì đại biểu đương nhiên là Phó Bí thư hoặc UVBCH chi đoàn); Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn bộ phận; Trưởng Tiểu ban thanh tra nhân dân, Trưởng tiểu ban nữ công đơn vị.

Phần nội dung Hội nghị sẽ thể hiện qua các phần:

Báo cáo tổng hợp tư cách đại biểu tham dự hội nghị. Báo cáo chỉ nêu các nội dung: số lượng đại biểu có mặt, cơ cấu theo tổ chức đơn vị, có ai vi phạm tư cách hay không.

Báo cáo của người sử dụng lao động: cấp Công ty do Giám đốc trình bày; Cấp PX, khối phòng ban do Quản đốc/Trưởng phòng/trưởng Khối trình bày. Báo cáo tập trung vào một số nội dung sau:

Tình hình, kết quả sản xuất, kinh doanh năm trước.Việc thực hiện họp đồng lao động; thỏa ước lao động tập thể; nội qui lao động; qui chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc; những nội dung sửa đổi, bổ sung. Điều kiện làm việc; thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động. Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm tới.

Báo cáo của Chủ tịch Công đoàn tập trung vào các nội dung sau:

- Cấp Công ty: Kết quả tổ chức hội nghị NLĐ cấp tổ và các kiến nghị của NLĐ. Báo cáo trả lời và tiếp thu ý kiến của đại biểu về những vấn đề thuộc trách nhiệm của tổ chức công đoàn; Báo cáo tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các nội qui, qui chế liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của NLĐ.

Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân (cấp Công ty) và Tiểu ban thanh tra nhân dân (cấp đơn vị) năm 2021.

Đại biểu thảo luận, chất vấn tại hội nghị: Người đứng đầu đơn vị và Chủ tịch Công đoàn trả lời chất vấn, tiếp thu và giải quyết các ý kiến, kiến nghị theo thấm quyền.

Lấy phiếu thăm dò tín nhiệm cán bộ quản lý năm 2021: Căn cứ Điều 20, Điều 21, Điều 22 - Quyết định số 77/QĐ-TTCO, ngày 13/01/2021 của Công ty Tuyển than Cửa Ông, v/v Ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Để đảm bảo sự thống nhất trong việc phát huy vai trò giám sát của người lao động; tại các đơn vị tiếp tục duy trì hoạt động Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021- 2022. Đơn vị nào khuyết, thiếu thì bầu bố sung.

Bầu đại biểu dự hội nghị cấp Công ty (tại hội nghị đơn vị). Bầu đại biểu dự Hội nghị cấp TKV (tại hội nghị Công ty).

Kinh phí Hội nghị cấp đơn vị: Công ty chi ăn cho các đại biểu dự hội nghị và đại biểu chỉ đạo hội nghị: 200.000 đồng/đại biểu, báo ăn tại các nhà ăn trong Công ty. Đồng thời thưởng cho các đại biểu của đơn vị dự hội nghị: 300.000 đồng/đại biểu.

Theo đó, trong quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 theo qui định; nếu có vướng mắc, cần phản ảnh về Công ty qua Văn phòng Công đoàn và các phòng ban liên quan để báo cáo Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty hướng dẫn, giải quyết kịp thời

 Các tin liên quan:
  NÂNG CAO CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG - CTV Đỗ Như Ly
  Xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Kết quả xét duyệt thi đua 6 tháng cuối năm và cả năm 2021; hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng từ cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)
  Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (Cẩm Thúy) – Tin A
  Tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động (Cẩm Thúy)
  Bình xét lao động tiêu biểu xuất sắc tháng 12 và Top 10 quý IV/2021 của Công ty (Cẩm Thúy - 354)
  Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2022 (Hoài Thương)
  PX Kho Bến 2 - Nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021
  Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2021 (Cẩm Thúy)
  TKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2022
  Đảm bảo ANTT, an toàn tài sản trên địa bàn Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Thông tin cấp độ các vùng dịch tại Thành phố Hà Nội
  Phân công nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Hội nghị người lao động Công ty năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công ty tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công hội nghị người lao động cấp đơn vị năm 2021
  Trung tâm Thể thao Văn hóa: Hội nghị Người lao động – nền tảng vững chắc cho những bước phát triển năm 2022 - Phan Thủy
  Thông tin cấp độ các vùng dịch tại Thành phố Hà Nội
  Quảng Ninh triển khai các giải pháp trọng tâm về phòng, chống dịch Covid-19 - Phan Thủy
  Thành phố Cẩm Phả triển khai thực hiện Thông báo số 454-TB/TU ngày 07/12/2021 của Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại hội nghị ngày 06/12/2021 - Phan Thủy
  HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Năm 2022 - CTV Phan Hà
  Phân xưởng Giám Định tổ chức hội nghị người lao động năm 2022; Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 - CTV Lê Thị Hợp
  Kết luận của Phó Tống giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ tại cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 11; Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 12 năm 2021.
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2022 - Lưu Hùng Vỹ
  Tháng 11: Kết quả sản xuất kinh doanh của TKV cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra (Phan Thủy)
  Hướng dẫn xét “Doanh nghiệp vì thợ mỏ” năm 2021 (Cẩm Thúy - Tin A)
  Linh hoạt để thực hiện nhiệm vụ kép
  Kết quả công tác phối hợp giữa UBND Thành phố Cẩm Phả với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2021 - Phan Thủy

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG