Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập hằng năm của năm 2021 trong TKV

Với mục đích nhằm thực hiện nghiêm túc việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai là để cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Tập đoàn và cấp có thẩm quyền biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập; phục vụ cho công tác quản lý cán bộ góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, chính xác, đúng thời hạn các thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập, những biên động vê tài sản, thu nhập phải kê khai, nguồn gốc tài sản thu nhập tăng thêm và tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã kê khai.

Phạm vi tài sản, thu nhập phải kê khai là tài sản thuộc quyền sở hữu, quyên sử dụng của người kê khai, của vợ hoặc chồng và con đẻ, con nuôi (nếu có) chưa thành niên theo quy định của pháp luật.

Kỳ kê khai để xác định biến động (tăng, giảm) tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gôc tài sản, thu nhập tăng thêm được xác định từ lần kê khai liên trước đó (kê khai lần đầu trong năm 2021 hoặc kê khai bổ sung trong năm 2021) đến ngày kê khai hiện tại.

Theo đó, đối với kê khai hằng năm của năm 2021 gồm có các đối tượng:

Tại Cơ quan quản lý, điều hành TKV: Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng thuộc Ban ưở lên.

Tại các đơn vị trực thuộc TKV (chi nhánh, văn phòng đại diện thuộc Công ty mẹ TKV) và các đơn vị sự nghiệp thành viên của TKV: Người giữ chức vụ từ Phó trưỏng phòng, Phó quản đốc và tương đương của đơn vị trở lên.

Riêng đối với đơn vị sự nghiệp thành viên của TKV có đơn vị trực thuộc (phân hiệu, trung tâm...) thì người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng, Phó quản đốc và tương đưong trở lên của đơn vị trực thuộc đơn vị sự nghiệp thành viên của TKV là người có Trình tự, thủ tục kê khai:

Xây dựng Kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập tại đơn vị (bao gồm cả nội dung công khai bản kê khai tài sản, thu nhập); lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.

Hướng dẫn Ngưòi có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập về mẫu bản kê khai và nội dung kê khai: Tổ chức kê khai; trong đó người có nghĩa vụ kê khai phải lập 03 bản kê khai (bản chính) để nộp cho đơn vị. Tổ chức tiếp nhận, lưu trữ, quản lý, sử dụng Bản kê khai và báo cáo kết quả thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản theo quy định. Khi tiếp nhận bản kê khai, đơn vị phải kiểm tra tính đầy đủ và các nội dung kê khai, sau đó kỷ và ghi rõ họ tên, ngày tháng năm nhận bản kê khai; đon vị lưu giữ 01 bản kê khai và nộp 02 bản về TKV theo quy định.

Tổ chức công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm:

Đối với Cơ quan quản lý, điều hành TKV: Tiến hành công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại Cơ quan quản lý điều hành TKV bằng hình thức niêm yết;

Đối với các đon vị sự nghiệp thành viên và đơn vị trực thuộc TKV: Theo quy định hiện hành, có các hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở doanh nghiệp hoặc Công khai tại cuộc họp. Tuy nhiên, trong khi H đợi cấp có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể về hỉnh thức công khai tại cuộc họp (thành phần cuộc họp tại cấp cơ sở); trước mắt đôi với việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm của năm 2021 các đơn vị áp dụng hình thức niêm yết tại Trụ sở đơn vị. Trong đó yêu cầu: Vị trí niêm yết phải bảo đảm an toàn, thuận tiện cho việc đọc các bản kê khai; Bản kê khai đưọc công khai chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày đơn vị hoàn tất việc kê khai để bàn giao cho cấp có thẩm quyên. Thời gian niêm yêt là 15 ngày và hoàn thành trước ngày 20/12/2021. Việc niêm yết phải được lập thành biên bản, trong đó ghi rõ các bàn kê khai được niêm yết, có chữ ký xác nhận của người đứng đâu đơn vị và đại diện tổ chức công đoàn đơn vị.

 

                                                                                                   Hoài Thương

 Các tin liên quan:
  NÂNG CAO CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG - CTV Đỗ Như Ly
  Xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Kết quả xét duyệt thi đua 6 tháng cuối năm và cả năm 2021; hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng từ cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)
  Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (Cẩm Thúy) – Tin A
  Tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động (Cẩm Thúy)
  Bình xét lao động tiêu biểu xuất sắc tháng 12 và Top 10 quý IV/2021 của Công ty (Cẩm Thúy - 354)
  Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2022 (Hoài Thương)
  PX Kho Bến 2 - Nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021
  Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2021 (Cẩm Thúy)
  TKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2022
  Đảm bảo ANTT, an toàn tài sản trên địa bàn Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Thông tin cấp độ các vùng dịch tại Thành phố Hà Nội
  Phân công nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Hội nghị người lao động Công ty năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công ty tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công hội nghị người lao động cấp đơn vị năm 2021
  Trung tâm Thể thao Văn hóa: Hội nghị Người lao động – nền tảng vững chắc cho những bước phát triển năm 2022 - Phan Thủy
  Thông tin cấp độ các vùng dịch tại Thành phố Hà Nội
  Quảng Ninh triển khai các giải pháp trọng tâm về phòng, chống dịch Covid-19 - Phan Thủy
  Thành phố Cẩm Phả triển khai thực hiện Thông báo số 454-TB/TU ngày 07/12/2021 của Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại hội nghị ngày 06/12/2021 - Phan Thủy
  HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Năm 2022 - CTV Phan Hà
  Phân xưởng Giám Định tổ chức hội nghị người lao động năm 2022; Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 - CTV Lê Thị Hợp
  Kết luận của Phó Tống giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ tại cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 11; Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 12 năm 2021.
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2022 - Lưu Hùng Vỹ
  Tháng 11: Kết quả sản xuất kinh doanh của TKV cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra (Phan Thủy)
  Hướng dẫn xét “Doanh nghiệp vì thợ mỏ” năm 2021 (Cẩm Thúy - Tin A)
  Linh hoạt để thực hiện nhiệm vụ kép
  Kết quả công tác phối hợp giữa UBND Thành phố Cẩm Phả với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2021 - Phan Thủy

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG