Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Công ty ban hành hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 (Cẩm Thúy – 1.053)

Căn cứ Công văn hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v Hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2021 và các văn bản của Nhà nước, các Bộ, ban ngành...

 

Căn cứ Quy chế Thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-TTCO, ngày 13/01/2021 của Giám đốc Công ty; Kế hoạch liên tịch (KHLT) số 1379/KHLT-TTCO-CĐ, ngày 12/7/2021, giữa Giám đốc và BTV Công đoàn Công ty V/v phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD- ĐSXH 6 tháng cuối năm 2021; KHLT số 1838/KHLT-TTCO-CĐ, ngày 01/9/2021, V/v phát động phong trào thi đua “Đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 - Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh năm 2021 trong tình hình mới”; Căn cứ vào Kế hoạch điều chỉnh của Công ty;

 Nhằm động viên, cổ vũ các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh vừa sản xuất đảm bảo an toàn, hiệu quả trong tình hình mới” năm 2021. Công ty hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, với những nội dung sau:

Nội dung tổng kết thi đua năm 2021 tập trung vào việc đánh giá thực hiện các phong trào thi đua do tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn TKV và Công ty phát động.

- Phong trào thi đua hoàn thành mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh vừa sản xuất đảm bảo an toàn, hiệu quả trong tình hình mới”; đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động.

- Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu thi đua, các công trình trọng điểm, các giải pháp sáng tạo… đáp ứng có hiệu quả yêu cầu SXKD của Công ty;

- Phong trào thi đua phát huy nội lực lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Đẩy mạnh thực hiện chương trình tiết kiệm, giảm chi phí sản xuất;

- Việc triển khai đẩy mạnh tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Phong trào thi đua xây dựng “Doanh nghiệp giỏi”, xây dựng tập thể lao động tiên tiến, lao động xuất sắc;

- Phong trào giữ gìn an ninh tự quản, an toàn cho người và thiết bị. Đảm bảo vệ sinh công nghiệp, môi trường Xanh - Sạch - Đẹp. Việc triển khai thực hiện công tác AT- VSLĐ và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 tại đơn vị.

- Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tệ nạn xã hội. Cải thiện điều kiện làm việc và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, chăm lo đời sống cho người lao động, giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn lao động và sự cố thiết bị.

- Phong trào thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp, văn hoá Tập đoàn, tác phong công nghiệp. Công tác chăm lo đời sống người lao động, tham gia các hoạt động văn hoá thể thao, kiểm điểm đánh giá việc xây dựng các điển hình tiên tiến, xuất sắc. Chú trọng phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự nổi trội trong các phong trào thi đua.

Đối với các phòng chức năng cần chú trọng đánh giá kết quả công tác quản lý, làm tốt việc tham mưu đề xuất xây dựng các biện pháp, phương án thúc đẩy sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả; các giải pháp tiết kiệm chi phí, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, thi đua lao động sáng tạo. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng chuyên môn. Cải tiến lề lối, phong cách làm việc để hoàn thành chức năng nhiệm vụ được giao.

Báo cáo tổng kết năm 2021 của đơn vị cần nêu đầy đủ những kết quả đạt được trên đây, qua đó tự đánh giá chấm điểm 10 nội dung thi đua, đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn cơ bản qui định trong Quy chế Thi đua, khen thưởng số 87/QĐ-TTCO, ngày 13/01/2021 và theo Kế hoạch liên tịch số 1379,  số 1838.

Để làm cơ sở cho Hội đồng TĐKT Công ty xét thưởng 6 tháng cuối năm và cả năm 2021, các đơn vị báo cáo việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD của đơn vị 6 tháng cuối năm và cả năm 2021 theo mẫu biểu kèm theo, gửi về Phòng Kế toán, Phòng Kế hoạch tổng hợp.

Phòng Kế toán cung cấp số liệu thực hiện các chỉ tiêu SXKD, 6 tháng cuối năm và cả năm 2021, để Thường trực Hội đồng TĐKT tổng hợp, đề xuất duyệt Hội đồng TĐKT và Giám đốc Công ty xét thưởng cho các đơn vị.

Phòng TCLĐ có trách nhiệm hướng dẫn, tổng hợp thi đua của các đơn vị, trình Hội đồng TĐKT Công ty tổ chức xét duyệt và đề nghị Giám đốc khen thưởng.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu kỹ, đối chiếu các tiêu chuẩn quy định khen thưởng với thành tích của đơn vị mình. Căn cứ cụ thể vào tỷ lệ bình bầu, báo cáo cấp uỷ Đảng, phối hợp với các tổ chức đoàn thể có kế hoạch triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung và đúng thời gian quy định trên đây, đảm bảo việc khen thưởng chính xác, kịp thời.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo bằng văn bản về Thường trực Hội đồng TĐKT Công ty tổng hợp, trình Giám đốc Công ty xem xét, giải quyết.   

                                                             

 Các tin liên quan:
  NÂNG CAO CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG - CTV Đỗ Như Ly
  Xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Kết quả xét duyệt thi đua 6 tháng cuối năm và cả năm 2021; hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng từ cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)
  Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (Cẩm Thúy) – Tin A
  Tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động (Cẩm Thúy)
  Bình xét lao động tiêu biểu xuất sắc tháng 12 và Top 10 quý IV/2021 của Công ty (Cẩm Thúy - 354)
  Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2022 (Hoài Thương)
  PX Kho Bến 2 - Nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021
  Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2021 (Cẩm Thúy)
  TKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2022
  Đảm bảo ANTT, an toàn tài sản trên địa bàn Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Thông tin cấp độ các vùng dịch tại Thành phố Hà Nội
  Phân công nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Hội nghị người lao động Công ty năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công ty tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công hội nghị người lao động cấp đơn vị năm 2021
  Trung tâm Thể thao Văn hóa: Hội nghị Người lao động – nền tảng vững chắc cho những bước phát triển năm 2022 - Phan Thủy
  Thông tin cấp độ các vùng dịch tại Thành phố Hà Nội
  Quảng Ninh triển khai các giải pháp trọng tâm về phòng, chống dịch Covid-19 - Phan Thủy
  Thành phố Cẩm Phả triển khai thực hiện Thông báo số 454-TB/TU ngày 07/12/2021 của Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại hội nghị ngày 06/12/2021 - Phan Thủy
  HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Năm 2022 - CTV Phan Hà
  Phân xưởng Giám Định tổ chức hội nghị người lao động năm 2022; Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 - CTV Lê Thị Hợp
  Kết luận của Phó Tống giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ tại cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 11; Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 12 năm 2021.
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2022 - Lưu Hùng Vỹ
  Tháng 11: Kết quả sản xuất kinh doanh của TKV cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra (Phan Thủy)
  Hướng dẫn xét “Doanh nghiệp vì thợ mỏ” năm 2021 (Cẩm Thúy - Tin A)
  Linh hoạt để thực hiện nhiệm vụ kép
  Kết quả công tác phối hợp giữa UBND Thành phố Cẩm Phả với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2021 - Phan Thủy

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG