Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Hướng dẫn khen thưởng đối với các danh hiệu thi đua hàng năm của Công ty (Cẩm Thúy)

Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng hàng năm của Công ty bao gồm: Giấy khen của Giám đốc Công ty; Cờ thi đua dẫn đầu Khối; Tập thể Lao động tiên tiến; Tập thể Lao động xuất sắc; Tổ Lao động tiên tiến, tổ Lao động xuất sắc; Lao động tiên tiến; chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

 

Để xếp hạng thi đua cho các đơn vị, Công ty chia thành 03 khối thi đua:

Khối I gồm 9 đơn vị sản xuất chính: Vận tải, Tuyển than 1, Tuyển than 2, Tuyển than 3, Tuyển than 4, Kho bến 1, Kho bến 2, Lọc - Sấy than, Giám định.

Khối II gồm 6 đơn vị phụ trợ sản xuất: Đường sắt, Đầu máy - Toa xe, Cơ khí, Điện nước, Ô tô, Phòng Bảo vệ - Quân sự.

Khối III gồm 7 đơn vị phục vụ, các khối và phòng chức năng: Trung tâm Thể thao - Văn hóa, Phòng Vật tư, Phòng Điều khiển sản xuất, Khối Nghiệp vụ, Khối Kỹ thuật, Khối Văn phòng, Ban CBSX Nhà máy Tuyển than Khe Chàm.

Tiêu chuẩn bình bầu danh hiệu thi đua các cấp thực hiện theo Điều 7, Quy chế Thi đua, khen thưởng, ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-TTCO, ngày 13/01/2021 của Giám đốc Công ty. Đồng thời, đơn vị phải dựa trên cơ sở kế hoạch xây dựng các tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến đề nghị khen thưởng các cấp giai đoạn 2021-2025. Nếu đơn vị nào không bình bầu các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong danh sách đã xây dựng, thì phải có văn bản giải trình lý do trình Hội đồng TĐKT Công ty xem xét giải quyết.

Đối với danh hiệu "Lao động tiên tiến", khi bình xét cần chú ý các điểm sau:

+ Đối tượng là nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước và những người có hành động dũng cảm trong lao động, bảo vệ sản xuất, bảo vệ tài sản của Công ty bị thương tích cần điều trị theo kết luận của cơ quan y tế, thì thời gian nghỉ làm việc vẫn được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

+ Cá nhân được đơn vị cử đi học, bồi dưỡng ngắn hạn (thời gian dưới 1 năm) nếu kết quả đạt từ loại khá trở lên thì kết hợp với thành tích trong thời gian làm việc tại đơn vị để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Các trường hợp đi đào tạo trên 01 năm, có kết quả học tập từ loại khá trở lên, thì năm đó được xếp tương đương danh hiệu “Lao động tiên tiến” để làm căn cứ xét khen thưởng khác.

+ Đối với cá nhân chuyển công tác trong nội bộ Công ty, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến” (trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ).

+ Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với một trong các trường hợp: Mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở lên trong năm (không tính các ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ phép theo quy định của Nhà nước, nghỉ ngày 12/11); bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên; vi phạm pháp luật.

Đối với danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở: Phải đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến”; có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được Giám đốc Công ty công nhận, hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại các tổ chức, đơn vị trong Công ty. Ưu tiên các cá nhân đã được khen thưởng tiêu biểu xuất sắc hằng tháng, Top 10 hằng quý năm 2021.

Đối với Giấy khen của Giám đốc Công ty: Xét tặng cho các tập thể, cá nhân đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau:

+ Là các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhất trong số các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBQLV năm 2021.

+ Là các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 - Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh năm 2021 trong tình hình mới” (theo Kế hoạch liên tịch số 1838, ngày 01/9/2021, của Giám đốc và BTV Công đoàn Công ty).

Đối với các tập thể và tổ sản xuất - công tác mới thành lập phải có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên mới bình xét các danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc”; “Tổ lao động tiên tiến”, “Tổ lao động xuất sắc”. Trường hợp thành lập mới do thay đổi mô hình tổ chức theo yêu cầu SXKD của Công ty thì Hội đồng TĐKT Công ty sẽ xem xét, quyết định.

Tỷ lệ và mức giảm tỷ lệ bình xét thực hiện theo Điều 8, Quy chế Thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-TTCO, ngày 13/01/2021 của Giám đốc Công ty.

Căn cứ tiêu chuẩn và tỷ lệ bình bầu của Công ty, các đơn vị tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua năm 2021, lưu ý phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, sau đó mới đến tỷ lệ bình bầu. Cụ thể như sau:

- Danh hiệu “Lao động tiên tiến” = 90% số CBCNV có mặt đến ngày 30/11/20120 (Không tính số lao động thử việc; thời gian thử việc không được tính vào thời gian công tác để bình bầu “Lao động tiên tiến” trong năm).

- CBCNV nghỉ hưu trong năm: Nếu thời gian công tác đảm bảo theo tiêu chuẩn thì được bình bầu theo tỷ lệ chung của từng đơn vị, tập hợp chung vào danh sách và tổng hợp của đơn vị.

- Huấn luyện viên, các vận động viên thuộc đội bóng đá nữ của Tập đoàn, bình bầu tại Trung tâm Thể thao văn hóa theo tỷ lệ chung của đơn vị.

+ CSTĐ cơ sở = 8% số CBCNV đạt “Lao động tiên tiến” của đơn vị.

+ Tổ Lao động tiên tiến = 60% số tổ sản xuất, công tác của đơn vị.

+ Tổ Lao động xuất sắc = 50% số tổ Lao động tiên tiến.

+ CSTĐ Tập đoàn = 20% số CSTĐ cơ sở của đơn vị.

Đối với các đơn vị có số lượng công nhân từ 190 người trở lên: Vận tải, Tuyển than 1, Tuyển than 2, Tuyển than 3, Kho bến 2, Giám định, tỷ lệ bầu CSTĐ Tập đoàn = 30% số CSTĐ cơ sở của đơn vị. Trong đó, tỷ lệ công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên chiếm 60% trở lên.

Khi xét danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho các phân xưởng và các khối phòng ban, Công ty sẽ xem xét công nhận cho các tập thể được đề nghị Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021; đồng thời đánh giá tập thể Lao động xuất sắc dựa trên điểm chấm 10 nội dung thi đua (đối với các phân xưởng) và đánh giá qua việc hoàn thành nhiệm vụ giao năm 2021 (đối với các phòng chức năng). Thường trực Hội đồng TĐKT Công ty căn cứ tình hình thực tế, căn cứ tiêu chuẩn, tỷ lệ các danh hiệu thi đua chung của toàn Công ty để đề xuất danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, chiến sỹ thi đua cơ sở phù hợp với quy định và đề xuất các danh hiệu cấp cao, để công tác xây dựng điển hình tiên tiến của Công ty đảm bảo theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 77/CT-TKV, ngày 06/8/2009 của Tổng Giám đốc Tập đoàn, cần ưu tiên lựa chọn đề nghị khen thưởng các cá nhân là công nhân trực tiếp lao động sản xuất (từ đốc công, tổ trưởng sản xuất trở xuống) và nhân viên kỹ thuật, nghiệp vụ không giữ chức vụ cán bộ lãnh đạo. Các khối thi đua: I, II, danh sách khen thưởng đối với CSTĐ cơ sở, CSTĐ cấp Tập đoàn phải có đốc công, công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên, công nhân phục vụ đạt tỷ lệ từ 60% trở lên; Khối III đạt tỷ lệ từ 50% trở lên.

 

 Các tin liên quan:
  NÂNG CAO CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG - CTV Đỗ Như Ly
  Xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Kết quả xét duyệt thi đua 6 tháng cuối năm và cả năm 2021; hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng từ cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)
  Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (Cẩm Thúy) – Tin A
  Tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động (Cẩm Thúy)
  Bình xét lao động tiêu biểu xuất sắc tháng 12 và Top 10 quý IV/2021 của Công ty (Cẩm Thúy - 354)
  Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2022 (Hoài Thương)
  PX Kho Bến 2 - Nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021
  Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2021 (Cẩm Thúy)
  TKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2022
  Đảm bảo ANTT, an toàn tài sản trên địa bàn Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Thông tin cấp độ các vùng dịch tại Thành phố Hà Nội
  Phân công nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Hội nghị người lao động Công ty năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công ty tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công hội nghị người lao động cấp đơn vị năm 2021
  Trung tâm Thể thao Văn hóa: Hội nghị Người lao động – nền tảng vững chắc cho những bước phát triển năm 2022 - Phan Thủy
  Thông tin cấp độ các vùng dịch tại Thành phố Hà Nội
  Quảng Ninh triển khai các giải pháp trọng tâm về phòng, chống dịch Covid-19 - Phan Thủy
  Thành phố Cẩm Phả triển khai thực hiện Thông báo số 454-TB/TU ngày 07/12/2021 của Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại hội nghị ngày 06/12/2021 - Phan Thủy
  HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Năm 2022 - CTV Phan Hà
  Phân xưởng Giám Định tổ chức hội nghị người lao động năm 2022; Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 - CTV Lê Thị Hợp
  Kết luận của Phó Tống giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ tại cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 11; Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 12 năm 2021.
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2022 - Lưu Hùng Vỹ
  Tháng 11: Kết quả sản xuất kinh doanh của TKV cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra (Phan Thủy)
  Hướng dẫn xét “Doanh nghiệp vì thợ mỏ” năm 2021 (Cẩm Thúy - Tin A)
  Linh hoạt để thực hiện nhiệm vụ kép
  Kết quả công tác phối hợp giữa UBND Thành phố Cẩm Phả với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2021 - Phan Thủy

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG