Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Hướng dẫn tiêu chuẩn thi đua đối với khen thưởng cấp cao (Cẩm Thúy - 736)

Căn cứ chỉ đạo của Hội đồng TĐKT cấp trên và Quy chế Thi đua, khen thưởng của Công ty, Công ty hướng dẫn các đơn vị tiến hành bình bầu các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân năm 2021. Việc bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải chính xác, được tập thể suy tôn, đề xuất cấp trên đề nghị khen thưởng cho tập thể và cá nhân của đơn vị kịp thời. Các danh hiệu, hình thức cụ thể như sau:

Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp cao bao gồm: Huân chương Lao động; Chiến sỹ thi đua Toàn quốc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Chủ tịch Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (viết tắt là UBQLV) và danh hiệu Chiến sỹ thi đua UBQLV; Chiến sỹ thi đua và Bằng khen cấp Tập đoàn.

Bằng khen của Chủ tịch UBQLV tặng thưởng đối với cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong giai đoạn 2020 - 2021 đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do UBQLV, bộ, ban, ngành, tỉnh đoàn thể trung ương phát động hàng năm;

- Lập được thành tích có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc UBQLV, bộ, ban, ngành, tỉnh đoàn thể trung ương;

- Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

Bằng khen của Chủ tịch UBQLV tặng thưởng đối với tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong giai đoạn 2020 - 2021 đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua;

- Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc UBQLV, bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

- Có 2 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách pháp luật.

Cá nhân đạt "Chiến sỹ thi đua UBQLV" phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Là cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 3 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (2019, 2020, 2021). Trong 03 năm đó có 01 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua Tập đoàn (2019 hoặc 2020).

- Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp UBQLV, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương do người đứng đầu UBQLV, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương xem xét, công nhận.

- Danh hiệu "CSTĐ Tập đoàn" được xét tặng cho những cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" 02 năm liên tục (2020, 2021). Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác của cá nhân đó có tác dụng ảnh hưởng đối với toàn Tập đoàn.

- Những người đã đạt danh hiệu "CSTĐ Tập đoàn" năm 2020 (Quyết định số 378/QĐ-TKV, ngày 31/3/2021) sẽ không thuộc diện bình xét "CSTĐ Tập đoàn"  năm 2021.

Đối với các danh hiệu thi đua cấp cao, Bằng khen của Chủ tịch UBQLV, CSTĐ UBQLV và Giấy khen của Giám đốc Công ty năm 2021: Trên cơ sở các tiêu chuẩn, tỷ lệ quy định và kế hoạch xây dựng các thành tích cá nhân điển hình tiên tiến đề nghị khen thưởng cấp cao giai đoạn 2011-2025. Hội đồng TĐKT Công ty xét, đề nghị Giám đốc và cấp trên khen thưởng.

 

 Các tin liên quan:
  NÂNG CAO CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG - CTV Đỗ Như Ly
  Xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Kết quả xét duyệt thi đua 6 tháng cuối năm và cả năm 2021; hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng từ cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)
  Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (Cẩm Thúy) – Tin A
  Tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động (Cẩm Thúy)
  Bình xét lao động tiêu biểu xuất sắc tháng 12 và Top 10 quý IV/2021 của Công ty (Cẩm Thúy - 354)
  Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2022 (Hoài Thương)
  PX Kho Bến 2 - Nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021
  Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2021 (Cẩm Thúy)
  TKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2022
  Đảm bảo ANTT, an toàn tài sản trên địa bàn Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Thông tin cấp độ các vùng dịch tại Thành phố Hà Nội
  Phân công nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Hội nghị người lao động Công ty năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công ty tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công hội nghị người lao động cấp đơn vị năm 2021
  Trung tâm Thể thao Văn hóa: Hội nghị Người lao động – nền tảng vững chắc cho những bước phát triển năm 2022 - Phan Thủy
  Thông tin cấp độ các vùng dịch tại Thành phố Hà Nội
  Quảng Ninh triển khai các giải pháp trọng tâm về phòng, chống dịch Covid-19 - Phan Thủy
  Thành phố Cẩm Phả triển khai thực hiện Thông báo số 454-TB/TU ngày 07/12/2021 của Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại hội nghị ngày 06/12/2021 - Phan Thủy
  HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Năm 2022 - CTV Phan Hà
  Phân xưởng Giám Định tổ chức hội nghị người lao động năm 2022; Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 - CTV Lê Thị Hợp
  Kết luận của Phó Tống giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ tại cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 11; Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 12 năm 2021.
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2022 - Lưu Hùng Vỹ
  Tháng 11: Kết quả sản xuất kinh doanh của TKV cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra (Phan Thủy)
  Hướng dẫn xét “Doanh nghiệp vì thợ mỏ” năm 2021 (Cẩm Thúy - Tin A)
  Linh hoạt để thực hiện nhiệm vụ kép
  Kết quả công tác phối hợp giữa UBND Thành phố Cẩm Phả với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2021 - Phan Thủy

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG