Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Tăng cường công tác quản lý lao động tự quản ANTT- AT tài sản xây dựng tác phong Công nghiệp - Văn hóa doanh nghiệ

Đăng ngày 05/4/2021

 

Căn cứ thông báo số 39/TB-TTĐHSX ngày 09/3/2021, kết luận của Phó tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn tại cuộc họp triển khai công tác bảo vệ ANTT, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ năm 2021.

Thực hiện nghị quyết số 15-NQ/ĐU ngày 14/01/2021, Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện công tác tự quản ANTT năm 2021.

 Thực hiện công văn số 528/TTCO-TCLĐ V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19. Nhằm tăng cường công tác quản lý lao động, tự quản ANTT, an toàn tài sản, xây dựng tác phong Công nghiệp – Văn hóa doanh nghiệp trong toàn Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV. Giám đốc Công ty yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị Phòng ban, Phân xưởng triển khai và tổ chức thực hiện những nội dung sau đây:

Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch, kết luận của cấp trên về đảm bảo ANTT bảo vệ tài sản, tài nguyên, ranh giới mỏ.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của cơ quan chuyên môn và các đoàn thể trong hệ thống chính trị trong việc thực hiện nghiêm túc quyết định số 2875/QĐ-TTC0 ngày 10/9/2019, của Giám đốc Công ty quyết định ban hành nội quy ra, vào qua các cổng trạm bảo vệ cũng như tăng cường công tác quản lý lao động, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật đối với toàn thể CBCNV trong Công ty.

Qua đó, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị Phòng ban, Phân xưởng trong Công ty tổ chức triển khai quán triệt đến toàn thể CBCN trong đơn vị mục đích, yêu cầu trong việc chấp hành và thực hiện nghiêm túc quyết định số 2875/QĐ-TTCO của Giám đốc Công ty V/v ra, vào qua các cổng trạm bảo vệ. Tăng cường công tác quản lý lao động, nâng cao năng xuất lao động, xây dựng tác phong Công nghiệp – văn hoá Doanh nghiệp, đảm bảo An ninh chính trị, TTAT tài sản góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, kế hoạch cấp trên giao.

Các phòng ban chức năng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định ra, vào làm việc khu vực văn phòng Công ty (Văn phòng I, Văn phòng II). Khi xuống các Phân xưởng làm việc đăng ký cụ thể việc ra vào với trạm bảo vệ, phải mang đúng trang phục, mang thẻ do Công ty cấp (thẻ cài) chấp hành nghiêm nội quy, quy định khi ra, vào làm việc, để phương tiện cá nhân đúng nơi quy định.

- Trường hợp có nhu cầu làm việc thêm giờ (ngoài giờ hành chính theo quy định của Công ty), phải đăng ký cụ thể với Văn phòng Giám đốc và trạm gác bảo vệ Văn phòng.         

- Các phòng ban căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Giám đốc Công ty giao có trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị ngoài Công ty đến liên hệ, làm việc, thực hiện các Hợp đồng đã ký kết với Công ty, làm đầy đủ các thủ tục đăng ký phương tiện, thiết bị, vật tư..., danh sách CBCN ra, vào làm việc theo quy định và được lãnh đạo Công ty giải quyết...

Các đơn vị phân xưởng quán triệt, triển khai đến toàn thể CBCNV trong đơn vị chấp hành nghiêm túc nội quy ra, vào qua các cổng trạm bảo vệ. Thực hiện nghiêm túc quy định đeo thẻ do Công ty cấp khi ra, vào làm việc, đi lại trong mặt bằng.

- Đối với CBCNV các đơn vị Phân xưởng không được phép ra, vào qua các cổng trạm bảo vệ trong giờ sản xuất, chỉ được ra, vào qua các cổng trạm gác bảo vệ trong thời gian giao, nhận ca đã được quy định trong các nội quy ra, vào qua các cổng trạm. Trường hợp những người được hưởng chế độ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, người có bệnh án theo chỉ định của Y, bác sỹ phải có xác nhận của Phòng TCLĐ (trạm y tế) Công ty.

-  Trường hợp CBNV các đơn vị phân xưởng thực hiện nhiệm vụ có nhu cầu ra, vào qua các cổng trạm Văn phòng I, Văn phòng 2, cổng số 2 số cổng số 4 phải có thẻ công vụ (thẻ mầu hồng đã được Công ty cấp), và ký vào sổ theo dõi tại các trạm bảo vệ.

- Trường hợp CBCN làm việc thêm giờ, hoặc giải quyết khắc phục sự cố thiết bị hoặc các trường hợp theo nhu cầu sản xuất, các trường hợp có lý do gia đình, các trường hợp khác..., phải có giấy xác nhận của Chánh, phó Quản đốc đơn vị quản lý ký ( mẫu giấy có đóng dấu do Văn phòng Giám đốc cấp).

- Đối với phân xưởng Giám định theo chức năng, nhiệm vụ, được Công ty cấp 02 thẻ công vụ được phép ra, vào 24/24h qua cổng trạm số 2 để thực hiện nhiệm vụ. Phân xưởng có trách nhiệm quản lý và sử dụng thẻ đúng mục đích, trường cá nhân nào sử dụng không đúng mục đích cố ý sai phạm thì lãnh đạo phân xưởng Giám định chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty.

- Các đơn vị Phân xưởng có nhu cầu sửa chữa, thi công các công trình ngoài mặt bằng Công ty phải có đăng ký cụ thể thiết bị, phương tiện cơ giới, vật tư, vật liệu và danh sách CBCNV ra, vào qua các cổng trạm được lãnh đạo Công ty giải quyết.

Phòng Bảo vệ - Quân sự có trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện Chỉ thị này đến tất cả các đơn vị phòng ban phân xưởng trong Công ty. Quán triệt sâu sắc đến toàn thể CBNV trong đơn vị, nhất là đối với các nhân viên được bố trí phân công làm nhiệm vụ tại các cổng trạm.

- Tham mưu cho Giám đốc Công ty sửa đổi, bổ sung, ban hành nội quy ra, vào qua các cổng trạm bảo vệ, thay thế cho quyết định số 2875/QĐ-TTCO, ngày 10/9/2019 và xây dựng nội quy, quy định cụ thể đối với từng cổng trạm tại PX Tuyển than 4, sau khi các cổng trạm và hệ thống tường rào bảo vệ hoàn thiện đưa vào sử dụng.

- Xây dựng công văn gửi các cơ quan, đơn vị ngoài, có trụ sở nằm trong mặt bằng SXKD của Công ty trong việc phối hợp tăng cường công tác quản lý lao động, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn tài sản, tài nguyên ranh giới mỏ.

Ngoài ra, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, kiểm soát và việc đóng, mở cổng theo quy định. Không tự giải quyết bất cứ trường hợp nào trái với quy định của Giám đốc Công ty, cụ thể:   

- Đối với các cổng trạm số 2 thường xuyên được duy trì ở trạng thái đóng 24/24h. Chỉ mở 03 lần cố định trong ngày mỗi lần 60 phút cho CBCNV ra, vào giao, nhận ca làm việc theo thời gian sau:

- Ca 1:          Từ 06h 45'  ÷  07h 45'

- Ca 2:          Từ 14h 45'  ÷  15h 45'

- Ca 3:          Từ 22h 45'  ÷  23h 45'

Ngoài ra chỉ giải quyết  ra vào 24/24h cho các trường hợp cứu thương, cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn, xe của các đ/c Trưởng phòng, Quản đốc các phân xưởng, xe của đơn vị khối cảng, xe của các đơn vị, cá nhân có danh sách đăng ký ra, vào đã được Giám đốc phê duyệt và những trường hợp khác theo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công ty. (Yêu cầu CBCNV các đơn vị khối cảng mang mặc đúng, đủ trang bị BHLĐ đã được cấp phát của đơn vị mình )

- Đối với các cổng trạm số 4 thường xuyên được duy trì ở trạng thái đóng 24/24h (khoá từ 18h 00’ -:- 6h 30’). Chỉ mở 03 lần cố định trong ngày mỗi lần 60 phút cho CBCNV ra, vào giao, nhận ca làm việc theo thời gian sau:

- Ca 1:          Từ 06h 45'  ÷  07h 45'

- Ca 2:          Từ 14h 45'  ÷  15h 45'

- Ca 3:          Từ 22h 45'  ÷  23h 45'

Ngoài ra chỉ giải quyết ra vào 24/24h cho các trường hợp cứu thương, cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn, những trường hợp khác theo chỉ đạo của Giám đốc Công ty. 

- Kể từ ngày 04/4/2021 giao cho Phòng BQ quản lý, kiểm soát cổng ra, vào Phân xưởng Tuyển than 1. Phân xưởng Tuyển than 1 có trách nhiệm bàn giao cụ thể và phòng BQ thực hiện khoá 24/24h, chỉ mở 03 lần cố định trong ngày mỗi lần 60 phút cho CBCNV ra, vào giao, nhận ca làm việc theo thời gian sau:

- Ca 1:          Từ 06h 45'  ÷  07h 45'

- Ca 2:          Từ 14h 45'  ÷  15h 45'

- Ca 3:          Từ 22h 45'  ÷  23h 45'          

Nhận được Chỉ thị này Giám đốc Công ty yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phòng ban, phân xưởng triển khai, quán triệt đến toàn thể 100% CBCNV và tổ chức thực hiện nghiêm túc kể từ ngày 05/4/2021./.

         

 Bùi Đức Mạnh - Phòng BQ

 Các tin liên quan:
  TKV kiểm điểm công tác AT, VSLĐ quý I, triển khai công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng ngừa sự cố trong quý II năm 2021
  Quý I/2021, TKV nộp ngân sách đạt 5.300 tỷ đồng
  TKV thông qua Đề án cải tạo cảnh quan môi trường Nhà máy tuyển than và cảng Cửa Ông
  Sôi nổi Giải cầu lông, bóng bàn phong trào CNVC Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Sáng kiến hợp lý hóa trong quá trình sản xuất Quý 1 năm 2021 của PX Giám Định
  Tăng cường công tác quản lý lao động tự quản ANTT- AT tài sản xây dựng tác phong Công nghiệp - Văn hóa doanh nghiệ
  Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp, luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hồi đồng nhân dân các cấp”
  HỘI CCB CÔNG TY BAN HÀNH KẾ HOẠCH Tuyên truyền, vận động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Công ty Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Qúy II năm 2021
  Tuyển than Cửa Ông triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”
  NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ, PHÂN XƯỞNG TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ ANTT, ATTS TẠI CÔNG TY
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu có 200 sáng kiến tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”
  “Đất mỏ anh hùng”
  Chi bộ phân xưởng Điện nước: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm chi phí, chống lãng phí năm 2021
  Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV, ban hành tập văn bản Hội nghị người lao động công ty năm 2021.
  Truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" - Trụ cột văn hóa của TKV
  Những sáng kiến của thợ mỏ
  Nâng cao công tác bảo vệ ANTT, bảo vệ tài nguyên than, ranh giói mỏ năm 2021
  CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 (1910-2021)
  Tiêu chuẩn để xây dựng các điển hình tiên tiến giai đoạn (2021 - 2026)
  Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2021 - 2025)
  CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 (1910-2021)
  Những ngày tháng 3
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Trao quà cho nữ CNVCLĐ các đơn vị nhân ngày 8/3
  Gặp mặt người lao động điều động về các đơn vị trong nội bộ Công ty
  “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Tân Sửu và các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập Nước thế giới năm 2021.
  Tổ chức cuộc thi tranh, ảnh, báo tường tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2021

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG