Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

HỘI CCB CÔNG TY BAN HÀNH KẾ HOẠCH Tuyên truyền, vận động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

          Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-CCB, ngày 17 tháng 3 năm 2021, của Hội CCB thành phố Cẩm Phả về việc tuyên truyền, vân động tham gia bầu cử và giám sát cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội CCB Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV, xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vân động hội viên tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nhằm nâng cao nhận thức, động viên cán bộ, hội viên CCB Hội CCB Công ty nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn các đại biểu có đủ phẩm chất năng lực và uy tín, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân làm đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp, đồng thời tạo không khí dân chủ, ý thức trách nhiệm công dân, thái độ tích cực tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và chính quyền địa phương các cấp.

Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên CCB và CBCNV về ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị; phê phán và đấu tranh với những hành vi lợi dụng dân chủ để khiếu nại, tố cáo làm mất đoàn kết chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong đó, yêu cầu công tác phối hợp tuyên truyền bầu cử phải thiết thực, hiệu quả, đúng quy định, không hình thức, vừa phải bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của tỉnh và thành phố, của lãnh đạo Công ty: tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong Hội viên CCB. Đảm bảo 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền đồng thời tích cực thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Căn cứ nội dung theo Kế hoạch số 181-KH/TU, ngày 19/01/2021, của Thành ủy Cẩm Phả, về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác tuyên truyền, vận động cần tập trung các nội dung như sau:

Đợt 1: Từ nay đến 23/5/2021

 - Tuyên truyền nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ: Hiến pháp năm 2013, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Chỉ thị 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, và các văn bản pháp luật khác về cuộc bầu cử; tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, thành phố Cẩm Phả về triển khai thực hiện cuộc bầu cử.

 -  Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và tiêu chuẩn cán bộ được quy định trong Chiến lược công tác cán bộ của Đảng; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri, các quy định về bầu cử, trình tự và thể thức bầu cử…

- Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, hội viên CCB biết rõ việc thành lập các đơn vị bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 - Kết quả các hội nghị hiệp thương lần thứ 2, lần thứ 3; danh sách, tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; tuyên truyền các hoạt động vận động bầu cử theo quy định, các hội nghị tiếp xúc giữa ứng cử viên với cử tri; chương trình hành động của các ứng cử viên; những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh hướng tới cuộc bầu cử, những kiến nghị đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu, thể thức, địa điểm bầu cử, thời gian đi bỏ phiếu...

Đợt 2: Sau ngày bầu cử ngày 23/5/2021

- Tập trung tuyên truyền sự tham gia tích cực, chủ động của cán bộ, hội viên, đối với cuộc bầu cử.

 - Thông tin phản ánh tính dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật của Cuộc bầu cử; sự tham gia hăng hái, nhiệt tình, trách nhiệm và những đánh giá tích cực đối với cuộc bầu cử; dư luận tích cực, tin tưởng và đồng thuận, không khí phấn khởi trong toàn tỉnh, thành phố về kết quả cuộc bầu cử năm 2021.

 Yêu cầu các Chi hội tuyên truyền vận động hội viên tham gia thực hiện công tác phối hợp, cung cấp thông tin các hoạt động về cuộc bầu cử và công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Tăng cường công tác phối hợp, kịp thời nắm bắt và phản ánh tâm tư, tình cảm nguyện vọng của hội viên CCB. Phát hiện sớm những vấn đề bất cập, phức tạp, các biểu hiện lôi kéo, dụ dỗ, xúi giục chống đối và tuyên truyền sai, bóp méo sự thật, bôi xấu Đảng, Nhà nước, chính quyền; kịp thời tham mưu để xử lý.

 Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu", Xây dựng nhiều công trình, phần việc chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kịp thời biểu dương,  đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân hội viên CCB có thành tích xuất sắc tham gia công tác bầu cử tại địa phương nơi cư trú.

Đề nghị các Chi hội báo cáo cấp uỷ, Thủ trưởng đơn vị quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện, tổ chức phối hợp tuyên truyền các hoạt động về cuộc bầu cử và công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả./.

Bùi Đức Mạnh – Phòng BQ

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin liên quan:
  TKV kiểm điểm công tác AT, VSLĐ quý I, triển khai công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng ngừa sự cố trong quý II năm 2021
  Quý I/2021, TKV nộp ngân sách đạt 5.300 tỷ đồng
  TKV thông qua Đề án cải tạo cảnh quan môi trường Nhà máy tuyển than và cảng Cửa Ông
  Sôi nổi Giải cầu lông, bóng bàn phong trào CNVC Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Sáng kiến hợp lý hóa trong quá trình sản xuất Quý 1 năm 2021 của PX Giám Định
  Tăng cường công tác quản lý lao động tự quản ANTT- AT tài sản xây dựng tác phong Công nghiệp - Văn hóa doanh nghiệ
  Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp, luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hồi đồng nhân dân các cấp”
  HỘI CCB CÔNG TY BAN HÀNH KẾ HOẠCH Tuyên truyền, vận động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Công ty Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Qúy II năm 2021
  Tuyển than Cửa Ông triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”
  NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ, PHÂN XƯỞNG TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ ANTT, ATTS TẠI CÔNG TY
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu có 200 sáng kiến tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”
  “Đất mỏ anh hùng”
  Chi bộ phân xưởng Điện nước: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm chi phí, chống lãng phí năm 2021
  Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV, ban hành tập văn bản Hội nghị người lao động công ty năm 2021.
  Truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" - Trụ cột văn hóa của TKV
  Những sáng kiến của thợ mỏ
  Nâng cao công tác bảo vệ ANTT, bảo vệ tài nguyên than, ranh giói mỏ năm 2021
  CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 (1910-2021)
  Tiêu chuẩn để xây dựng các điển hình tiên tiến giai đoạn (2021 - 2026)
  Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2021 - 2025)
  CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 (1910-2021)
  Những ngày tháng 3
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Trao quà cho nữ CNVCLĐ các đơn vị nhân ngày 8/3
  Gặp mặt người lao động điều động về các đơn vị trong nội bộ Công ty
  “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Tân Sửu và các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập Nước thế giới năm 2021.
  Tổ chức cuộc thi tranh, ảnh, báo tường tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2021

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG