Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Tuyển than Cửa Ông triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên ở các cấp về nhiệm vụ của công tác Dân vận; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, góp phần tích cực trong công tác vận động người lao động tại Công ty. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo ” và tiêu chí đánh giá điển hình “Dân vận khéo”.

 

Theo đó, phong trào thi đua mô hình điển hình “Dân vận khéo” được xây dựng đối với các tập thể, cá nhân và triển khai trên tất cả các lĩnh vực về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vũng mạnh, tập trung vào 4 mô hình điển hình chính như sau:

Mô hình điển hình 1: “Dân vận khéo” trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần phát triển kinh tế xã hội và phát triển doanh nghiệp bền vững.

Cụ thể là: Khéo trong đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lao động; Khéo trong xây dựng văn hóa an toàn, vệ sinh lao động; Khéo trong đảm bảo an ninh trật tự; Khéo trong xây dựng văn hóa Doanh nghiệp; Khéo trong quản lý doanh nghiệp giỏi, nâng cao thu nhập cho NLĐ; Khéo trong thực hiện khoán chi phí, tiết kiệm chi phí; Khéo trong phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng năng suất lao động...

Mô hình điển hình 2: “Dân vận khéo” trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Với các tiêu chí: Khéo trong tổ chức các hình thức đối thoại; Khéo trong công tác nắm bắt tư tưởng người lao động; Khéo trong giải quyết những vấn đề bức xúc của người lao động; Khéo trong việc lấy ý kiến tham gia đóng góp của người lao động vào các quy chế, quy định của đơn vị...

Mô hình điển hình 3: “Dân vận khéo” trong chăm lo đời sống cho người lao động và thực hiện công tác an sinh xã hội. Các mô hình cụ thể: Khéo trong thực hiện chương trình hô trợ xây dựng nhà ở cho NLĐ; Khéo trong bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ; Khéo trong xây dựng các cơ chế, chính sách phúc lợi cho NLĐ; Khéo trong tham gia công tác nhân đạo, từ thiện, thực hiện trách nhiệm với cộng đồng....

Mô hình điển hình 4: “Dân vận khéo” về phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong giám sát, phản biện, góp ý xây dụng Đảng. Các mô hĩnh cụ thể: Khéo trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể, quần chúng; Khéo trong đấu tranh với tiêu cực tham nhũng, lãng phí; Khéo trong công tác kiểm tra, giám sát; Khéo trong việc tham gia đảm nhận các công trình, phần việc khó...

Tập thể điển hình “Dân vận khéo ” là các tổ chức Đảng, đoàn thể Công ty và các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty, được đánh giá đảm bảo các tiêu chí chung về: Tuyên truyền, vận động, tập hợp được đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty, đơn vị; Tuyên truyền, thực hiện tốt Nghị quyết TƯ4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Xây dụng được tập thế đoàn kết, chấp hành pháp luật; giữ gìn ANTT, bảo đảm an toàn trong Công ty, đơn vị; tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội,...Phải được tập thể người lao động thừa nhận, có tác dụng thúc đẩy Công ty, đơn vị phát triển; có sức lan tỏa và bền vững. Hàng năm Đảng bộ Công ty, các Chi bộ và các tổ chức đoàn thể được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

Tiêu chí cụ thể, các tập thể điển hình “Dân vận khéo ” ngoài đảm bảo các tiêu chí chung, đồng thời phải đạt được các tiêu chí cụ thể.

Cá nhân điển hình “Dân vận khéo” là cán bộ, đảng viên, người lao động đang công tác ở các đơn vị trong Công ty, phải là người có ý tưởng hay, cách làm sáng tạo, thuyết phục, vận động, tập hợp và đoàn kết đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động tại các đơn vị trong Công ty; hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng; Có trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo hoặc tham mưu, phản ánh với các tổ chức có thẩm quyền; giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng họp pháp, chính đáng của người lao động; Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh, bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, Công ty, đơn vị; Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có thành tích tiêu biểu trong công tác triển khai, thực hiện phong trào thi đua, mô hình “Dân vận khéo ” của Công ty, đơn vị; Được cán bộ, đảng viên, người lao động ghi nhận, đánh giá cao; tạo được uy tín cá nhân, có sức lôi cuốn để người lao động tin và làm theo; được công nhận có đóng góp tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty, đơn vị; Hàng năm đánh giá phân loại đảng viên, đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Mô hình “Dân vận khéo” trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và phát triến doanh nghiệp bền vững

Đồng thời, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hoàn thành (hoàn thành vượt mức) kế hoạch chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đề ra. Tổ chức các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất kinh doanh; thực hiện đổi mói, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Bên cạnh đó, góp phần xây dựng được thương hiệu sản phẩm, dịch vụ của Công ty, đơn vị với chất lượng ngày càng cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của xã hội.

Đặc biệt, "Dân vận khéo", tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên với người lao động, kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người lao động và phát huy vai trò của người lao động trong việc tham gia xây dựng Đảng. Đảng ủy Công ty triển khai phong trào thi đua thực hiện Dân vận khéo phải được gắn kết với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực và điều kiện cụ thể của đơn vị; kịp thời biếu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình điển hình tiêu biểu, phát huy trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty.

 

 Các tin liên quan:
  TKV kiểm điểm công tác AT, VSLĐ quý I, triển khai công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng ngừa sự cố trong quý II năm 2021
  Quý I/2021, TKV nộp ngân sách đạt 5.300 tỷ đồng
  TKV thông qua Đề án cải tạo cảnh quan môi trường Nhà máy tuyển than và cảng Cửa Ông
  Sôi nổi Giải cầu lông, bóng bàn phong trào CNVC Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Sáng kiến hợp lý hóa trong quá trình sản xuất Quý 1 năm 2021 của PX Giám Định
  Tăng cường công tác quản lý lao động tự quản ANTT- AT tài sản xây dựng tác phong Công nghiệp - Văn hóa doanh nghiệ
  Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp, luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hồi đồng nhân dân các cấp”
  HỘI CCB CÔNG TY BAN HÀNH KẾ HOẠCH Tuyên truyền, vận động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Công ty Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Qúy II năm 2021
  Tuyển than Cửa Ông triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”
  NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ, PHÂN XƯỞNG TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ ANTT, ATTS TẠI CÔNG TY
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu có 200 sáng kiến tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”
  “Đất mỏ anh hùng”
  Chi bộ phân xưởng Điện nước: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm chi phí, chống lãng phí năm 2021
  Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV, ban hành tập văn bản Hội nghị người lao động công ty năm 2021.
  Truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" - Trụ cột văn hóa của TKV
  Những sáng kiến của thợ mỏ
  Nâng cao công tác bảo vệ ANTT, bảo vệ tài nguyên than, ranh giói mỏ năm 2021
  CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 (1910-2021)
  Tiêu chuẩn để xây dựng các điển hình tiên tiến giai đoạn (2021 - 2026)
  Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2021 - 2025)
  CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 (1910-2021)
  Những ngày tháng 3
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Trao quà cho nữ CNVCLĐ các đơn vị nhân ngày 8/3
  Gặp mặt người lao động điều động về các đơn vị trong nội bộ Công ty
  “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Tân Sửu và các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập Nước thế giới năm 2021.
  Tổ chức cuộc thi tranh, ảnh, báo tường tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2021

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG