Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Nâng cao công tác bảo vệ ANTT, bảo vệ tài nguyên than, ranh giói mỏ năm 2021

Đăng ngày 13/03/2021

 

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của TKV và sự tạo điều kiện giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh, năm 2020 TKV đã triển khai có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên than, ranh giới mỏ. về cơ bản, đã kiểm soát được hoạt động sản xuất, kinh doanh than, giữ được an ninh trật tự, bảo vệ than trong ranh giới quản lý, nhờ đó đã giữ vững được ổn định sản xuất, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu SXKD của Tập đoàn và góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng các cấp.

 

Năm 2020, Tập đoàn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo vệ ANTT, quản lý và bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, nhằm phổ biến các quy định pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh và của TKV sâu rộng đến toàn thể người lao động tại các đơn vị, để triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ các biện pháp, giải pháp đảm bảo ANTT, quản lý, bảo vệ tài nguyên than;

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện các biện pháp, phương án bảo vệ tài nguyên than từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ tại các đơn vị; Tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác bảo vệ ANTT, tài nguyên, ranh giới mỏ.

Cùng với đó, các đơn vị có hoạt động sản xuất, kinh doanh than đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, công văn triển khai thực hiện các văn bản pháp luật, chỉ đạo của Tỉnh, TKV về công tác bảo vệ ANTT, tài nguyên than, ranh giới mỏ. Hàng năm đều xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của đơn vị để triển khai thực hiện; Tổ chức ký cam kết giữa giám đốc công ty với các công trường, phân xưởng, phòng ban và giữa công trường, phân xưởng, phòng ban với cá nhân người lao động trong đơn vị. Trong các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các đơn vị đều xác định nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên than là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị và toàn thế người lao động; đồng thời đã quy định rõ trách nhiệm của người đúng đầu đơn vị và các cá nhân có liên quan nếu để xảy ra sai phạm trong khai thác, tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá mỏ trong ranh giới cấp phép khai thác.

Song song đó, các đơn vị sản xuất, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than đã triển khai nghiêm túc, tích cực các biện pháp bảo vệ ANTT, quản lý, bảo vệ than, tài nguyên, ranh giới mỏ trong nội bộ đơn vị, cụ thể: Quan tâm đầu tư kinh phí nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, bảo vệ than và đảm bảo ANTT, lắp đặt hệ thống định vị GPS cho các xe vận chuyển hòa mạng cung cấp thông tin về Trung tâm ĐHSX và lãnh đạo đơn vị, trong đó có 18 camera giám sát được kết nối về TTĐH thông minh của tỉnh theo yêu cầu của UBND Tỉnh ...; Quản lý chặt chẽ các hoạt động thuê ngoài nói chung, đặc biệt là thuê ngoài chế biến, vận chuyển than; Thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát, quản lý phương tiện hoạt động trong và ra vào mỏ, thực hiện nghiêm vận chuyển than từ các đơn vị sản xuất đến các đơn vị kho vận từ 6h00 đến 18h00 trong ngày...

Bên cạnh đó, hàng năm, Đảng ủy TQN đã ký Quy chế phối hợp; 100% các đơn vị đã xây dựng, ký, thực hiện và tổ chức đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan, ban ngành và chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ ANTT, bảo vệ tài sản, tài nguyên ranh giới mỏ (năm 2020 các đơn vị ký quy chế phối hợp với 438 đầu mối, trong đó có 225 quy chế phối hợp bảo vệ ANTT, tài nguyên than.

Triển khai nghiêm túc việc chủ động nắm tình hình, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với công an, chính quyền địa phương triến khai các đợt kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn kịp thời hiện tượng khai thác, vận chuyên, kinh doanh than trái phép trong ranh giới, xử lý nghiêm người lao động có các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp bố trí lực lượng, thiết bị xử lý ngay các điểm nóng tiềm ẩn nguy cơ vi phạm tại khu vực giáp ranh.

Bước sang năm 2021, tình hình KT-XH nước ta nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng còn diễn biền phức tạp khó lường do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVỈD-19 gây ảnh hưởng trực tiếp đến SXKD của Tập đoàn. Đối với TKV, bên cạnh những thuận lợi và thành quả đã đạt được, vẫn phải tiếp tục đối mặt với các khó khăn lớn như: thị trường tiêu thụ than diễn biến khó lường, khó dự đoán ảnh hưởng đến việc chủ động điều hành sản xuất- tồn kho than của TKV; áp lực về công tác đảm bảo môi trường, quản trị doanh nghiệp ngày càng tăng; đặc biệt là việc đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, tài nguyên và ranh giới mỏ, nhất là sau khi xảy ra vụ việc khai thác than trái phép tại khai trường thuộc ranh giới quản lý tài nguyên của Công ty than Hạ Long vào cuối tháng 2/2021.

Trước tình hình đó, TKV và các đơn vị thành viên trong thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện bộ máy, triển khai các giải pháp nhằm phát huy các nội dung đã làm tốt, khắc phục các yếu kém, tồn tại trong công tác quản lý doanh nghiệp nói chung và công tác bảo vệ ANTT, tài nguyên, ranh giới mỏ nói riêng vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Trọng tâm là đẩy mạnh công tác phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong các đơn vị; tăng cường tuyên truyền, giáo dục và triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 16-NQ/TƯ ngày 09/5/2019 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn Tỉnh và các văn bản liên quan của Tỉnh, TKV trong công tác đảm bảo ANTT, quản lý và bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ.

Cùng với đó, các đơn vị tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu tố chức đảng, chuyên môn, đoàn thể, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhận diện đúng tình hình thực tế của đơn vị mình, đặc biệt là các yếu tố khó khăn, phức tạp, khó lường; từ đó bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy trình, phương án, kế hoạch và củng cố lực lượng để thực hiện tốt công tác bảo vệ ANTT, bảo vệ tài sản, tài nguyên, ranh giới mỏ phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Cụ thể, quy định rõ về phân công trách nhiệm, nghĩa vụ và hình thức xử lý kèm theo chế tài khen thưởng, kỷ luật đối với người đứng đầu, cán bộ quản lý và người lao động trong quản lý khai thác, chế biến sàng tuyển, vận chuyển, giao nhận, tiêu thụ than và sản phấm ngoài than; bảo vệ ANTT, tài sản, tài nguyên, ranh giới mỏ; Rà soát, tiếp tục tổ chức ký cam kết giữa giám đốc công ty với các công trường, phân xưởng, phòng ban và giữa công trường, phân xưởng, phòng ban với cá nhân người lao động trong đơn vị trong việc thực hiện công tác đảm bảo ANTT, an toàn, quản lý, bảo vệ tài sản, tài nguyên than, ranh giới mỏ; Thực hiện nghiêm công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ ranh giới mỏ. Đối với các đơn vị khai thác, chế biến than thực hiện triệt để việc phân giao ranh giới khai trường, ranh giới quản lý tài nguyên, khu vực kho bãi, tuyến vận chuyển đến các bộ phận, tổ, nhóm và đển cá nhân phụ trách trực tiếp để quản lý, giám sát 24/24h trong ngày; Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất không báo trước nhằm phát hiện kịp thời các biểu hiện vi phạm; Chủ động xử lý tại chỗ đối với những vụ việc vi phạm khai thác, tập kết, chế biến, vận chuyển than, khoáng sản trái phép trong ranh giới quản lý tài nguyên, ranh giới cấp phép khai thác theo thẩm quyền. Trường hợp vụ việc vi phạm vượt quá thẩm quyền và/hoặc có những khó khăn, vướng mắc vượt quá khả năng xử lý của đơn vị phải báo cáo ngay với TK.V và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đe được hồ trợ giải quyết kịp thời; Thực hiện nghiêm túc chế độ bàn giao tình hình an ninh trật tự trên khu vực sản xuất và ranh giới mỏ.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo nhanh qua đường dây nóng (phải ghi chép lại thời gian, người nhận và nội dung báo cáo bằng điện thoại) đồng thời bằng văn bản đến TKV và cơ quan có thẩm quyền về nội dung, tình hình, kết quả xử lý các vi phạm ANTT, quản lý than và bảo vệ ranh giới mỏ. Xây dựng phương án bảo vệ nghiêm ngặt các khu vực dừng và/hoặc tạm dừng sản xuất đang làm thủ tục đóng cửa mỏ, gia hạn hoặc cấp mới giấy phép, bàn giao và/hoặc trả đất cho địa phương, báo cáo TKV trước khi triển khai. Thực hiện nghiêm việc quản lý, giao nhận than, sản phẩm ngoài tiêu chuẩn than (SPNT)

Các đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện đúng quy trình nghiệm thu, giao nhận than, SPNT từ nơi sản xuất, mua bán, chế biến, vận chuyển, nhập xuất kho, tiêu thụ: đảm bảo quản lý chặt chẽ, chính xác số lượng, chất lượng than luân chuyển qua các công đoạn theo đúng quy định của Nhà nước và TKV; tăng cường ứng dụng công nghệ tin học, lắp đặt đủ hệ thống giám sát như camera, thiết bị đếm chuyến tự động, kiểm soát xe ra vào bằng thẻ điện tử tại các kho than, khu vực chế biến, địa điểm giao nhận than, kho vật tư, các điểm kết nối, nút giao cắt hoặc các vị trí nhạy cảm trên tuyến đường vận chuyển, cảng rót than,... kết nối trực tuyến với trung tâm, điều hành sản xuất, lãnh đạo đơn vị, bộ phận giám sát, đế đảm bảo kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình vận chuyến, che biến, lưu kho, giao nhận, tiêu thụ than.

Thực hiện nghiêm túc việc quản lý khối lượng than giao nhận qua cân điện tử: các đơn vị trang bị đủ cân điện tử đảm bảo tiêu chuẩn để thực hiện giao nhận than trong nội bộ TKV và xuất bán than cho khách hàng; số liệu cân được truyền trực tiếp về trung tâm giám sát của đơn vị để lãnh đạo và các phòng quản lý tham gia kiểm tra giám sát; rà soát, hoàn thiện bổ sung quy trình giao nhận than tại trạm cân, quy định quản lý vận hành, sửa chữa, kiểm định thiết bị cân, trên cơ sở phân công trách nhiệm rõ ràng, chặt chẽ đối với bộ phận, cá nhân trực tiếp vận hành cân, quản trị phần mềm, lưu trữ số liệu, kiểm tra hiệu chỉnh cân,... và các biện pháp cụ thể để phòng ngừa vì phạm. Quản lý chặt chẽ hóa đơn, tài liệu giao nhận than theo đúng quy định.

Đối với bã sàng, đá xít thải: Các đơn vị thực hiện quản lý hoạt động chế biến, tiêu thụ như đối với quản lý than. Có biện pháp thu hồi triệt đế nguồn đất đá lẫn than, bã sàng, đá xít thải còn lẫn than và tổ chức chế biến tại mỏ thành các loại than phù hợp nhu cầu tiêu thụ. Trong trường hợp không có khả năng chế biến đất đá lẫn than báo cáo để TKV giao cho các đơn vị chế biến trong TKV thực hiện. Đá thải sau chế biến được đổ thải tại các khu vực theo quy hoạch trên nguyên tắc đảm bảo an ninh trật tự, không gây ảnh hưởng môi trường.

 Các tin liên quan:
  TKV kiểm điểm công tác AT, VSLĐ quý I, triển khai công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng ngừa sự cố trong quý II năm 2021
  Quý I/2021, TKV nộp ngân sách đạt 5.300 tỷ đồng
  TKV thông qua Đề án cải tạo cảnh quan môi trường Nhà máy tuyển than và cảng Cửa Ông
  Sôi nổi Giải cầu lông, bóng bàn phong trào CNVC Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Sáng kiến hợp lý hóa trong quá trình sản xuất Quý 1 năm 2021 của PX Giám Định
  Tăng cường công tác quản lý lao động tự quản ANTT- AT tài sản xây dựng tác phong Công nghiệp - Văn hóa doanh nghiệ
  Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp, luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hồi đồng nhân dân các cấp”
  HỘI CCB CÔNG TY BAN HÀNH KẾ HOẠCH Tuyên truyền, vận động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Công ty Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Qúy II năm 2021
  Tuyển than Cửa Ông triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”
  NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ, PHÂN XƯỞNG TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ ANTT, ATTS TẠI CÔNG TY
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu có 200 sáng kiến tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”
  “Đất mỏ anh hùng”
  Chi bộ phân xưởng Điện nước: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm chi phí, chống lãng phí năm 2021
  Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV, ban hành tập văn bản Hội nghị người lao động công ty năm 2021.
  Truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" - Trụ cột văn hóa của TKV
  Những sáng kiến của thợ mỏ
  Nâng cao công tác bảo vệ ANTT, bảo vệ tài nguyên than, ranh giói mỏ năm 2021
  CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 (1910-2021)
  Tiêu chuẩn để xây dựng các điển hình tiên tiến giai đoạn (2021 - 2026)
  Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2021 - 2025)
  CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 (1910-2021)
  Những ngày tháng 3
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Trao quà cho nữ CNVCLĐ các đơn vị nhân ngày 8/3
  Gặp mặt người lao động điều động về các đơn vị trong nội bộ Công ty
  “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Tân Sửu và các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập Nước thế giới năm 2021.
  Tổ chức cuộc thi tranh, ảnh, báo tường tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2021

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG