Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2021 - 2025)

Đăng ngày 08/3/2021

Thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Công văn số 551/TKV-TCNS, ngày 08/02/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v triển khai Nghị quyết số 06/NQ/ĐU của Đảng ủy TKV trong lĩnh vực quản lý nhân lực năm 2021. Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 1376/NQLT-TTCO-CĐ, ngày 09/7/2020 V/v phát động phong trào thi đua yêu nước trong CBCNV, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD - ĐSXH 5 năm (2020 - 2025).

Nhằm phát huy kết quả đạt được sau Đại hội Thi đua yêu nước TKV lần thứ V và Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến giai đoạn (2015 - 2020) của Công ty, đồng thời đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV ban hành Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2021 - 2025). Với mục đích nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Tập đoàn giao, xây dựng Công ty phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng.

Qua đó, yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch, đề ra tiêu chí cụ thể, triển khai và tổ chức thực hiện các quy trình phát hiện, nhân rộng học tập gương điển hình tiên tiến ở Công ty thiết thực, hiệu quả. Việc lựa chọn nhân tố mới, điển hình tiên tiến cần tạo được sự quan tâm của các cấp nhằm giải quyết được những vấn đề mới, vấn đề khó được mọi người quan tâm và có kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng. Việc phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn liền với sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp trong mỗi giai đoạn nhất định. Điển hình được nhân rộng phải thực sự tiêu biểu, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, tác động tích cực đối với Công ty và Tập đoàn.

Coi trọng và quan tâm thường xuyên việc xây dựng điển hình; giúp các điển hình tiên tiến xác định động cơ phấn đấu, nâng cao năng lực toàn diện cho tập thể, cá nhân về nhận thức, về chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác; tạo điều kiện cụ thể về tinh thần, vật chất, cơ chế chính sách và môi trường thuận lợi để các điển hình thực hiện vai trò của mình.

Định kỳ sơ kết, đánh giá kết quả của các điển hình trong mỗi giai đoạn, để kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng; đồng thời lựa chọn những mô hình thực sự tiêu biểu, có sức lan tỏa rộng trên các lĩnh vực, tổ chức tôn vinh, học tập và nhân rộng các mô hình trong phạm vi toàn Công ty.

Tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả những nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng thiết thực, phù hợp với thực tiễn của đơn vị, của Công ty và yêu cầu nhiệm vụ chính trị mới.

Thủ trưởng các đơn vị căn cứ kế hoạch của Công ty, báo cáo cấp ủy chỉ đạo, các tổ chức đoàn thể tích cực phối hợp để xây dựng nội dung cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, đăng ký thi đua xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2021 - 2025) ở đơn vị mình. Đồng thời, lập danh sách đăng ký xây dựng cá nhân điển hình tiên tiến của đơn vị (có các mẫu biểu kèm theo), gửi về Thường trực HĐTĐKT Công ty, trước ngày 20/03/2021, gửi file mềm về địa chỉ email: thiduattco.2021@gmail.com.

Số lượng cá nhân đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn (2021 - 2025), tăng thêm 20-50% so với số lượng đã đề nghị khen thưởng năm 2020 của các đơn vị. Hằng năm, nếu có thay đổi về cá nhân đăng ký điển hình tiên tiến, các đơn vị làm báo cáo giải trình lý do và danh sách thay thế, gửi về Thường trực HĐTĐKT Công ty. Các mẫu biểu được gửi trên email: thiduattco.2021@gmail.com (pass: thidua@2021), các đơn vị có thể đăng nhập email để tải về thực hiện.

Thường trực HĐTĐKT Công ty trực tiếp theo dõi, tổng hợp danh sách đăng ký, gửi các thành viên Hội đồng xin ý kiến và trình duyệt Chủ tịch HĐTĐKT Công ty. Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này tại các đơn vị.

Hội đồng Tiến bộ Khoa học kỹ thuật Công ty có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp sáng kiến của các đồng chí lãnh đạo Công ty; chú trọng đến các sáng kiến có giá trị làm lợi lớn để kê khai cho CBCNV đề nghị Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam hằng năm; ra quyết định công nhận và xác nhận các cá nhân có sáng kiến; tổng hợp các số quyết định khen thưởng sáng kiến hằng năm và photo 01 bộ đầy đủ quyết định thưởng, danh sách tổng hợp sáng kiến theo từng quý, gửi về Thường trực HĐTĐKT Công ty.

Bộ phận Truyền thông (Văn phòng) đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời nêu gương những điển hình tiên tiến; giới thiệu những cách làm hay, mô hình hiệu quả, sáng tạo, gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực để tuyên truyền.

Cẩm Thúy

 Các tin liên quan:
  TKV kiểm điểm công tác AT, VSLĐ quý I, triển khai công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng ngừa sự cố trong quý II năm 2021
  Quý I/2021, TKV nộp ngân sách đạt 5.300 tỷ đồng
  TKV thông qua Đề án cải tạo cảnh quan môi trường Nhà máy tuyển than và cảng Cửa Ông
  Sôi nổi Giải cầu lông, bóng bàn phong trào CNVC Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Sáng kiến hợp lý hóa trong quá trình sản xuất Quý 1 năm 2021 của PX Giám Định
  Tăng cường công tác quản lý lao động tự quản ANTT- AT tài sản xây dựng tác phong Công nghiệp - Văn hóa doanh nghiệ
  Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp, luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hồi đồng nhân dân các cấp”
  HỘI CCB CÔNG TY BAN HÀNH KẾ HOẠCH Tuyên truyền, vận động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Công ty Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Qúy II năm 2021
  Tuyển than Cửa Ông triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”
  NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ, PHÂN XƯỞNG TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ ANTT, ATTS TẠI CÔNG TY
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu có 200 sáng kiến tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”
  “Đất mỏ anh hùng”
  Chi bộ phân xưởng Điện nước: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm chi phí, chống lãng phí năm 2021
  Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV, ban hành tập văn bản Hội nghị người lao động công ty năm 2021.
  Truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" - Trụ cột văn hóa của TKV
  Những sáng kiến của thợ mỏ
  Nâng cao công tác bảo vệ ANTT, bảo vệ tài nguyên than, ranh giói mỏ năm 2021
  CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 (1910-2021)
  Tiêu chuẩn để xây dựng các điển hình tiên tiến giai đoạn (2021 - 2026)
  Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2021 - 2025)
  CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 (1910-2021)
  Những ngày tháng 3
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Trao quà cho nữ CNVCLĐ các đơn vị nhân ngày 8/3
  Gặp mặt người lao động điều động về các đơn vị trong nội bộ Công ty
  “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Tân Sửu và các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập Nước thế giới năm 2021.
  Tổ chức cuộc thi tranh, ảnh, báo tường tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2021

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG