Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÁP CHẾ VÀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG TẬP ĐOÀN TKV

Đăng ngày 26/01/2021

 

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai công tác pháp chế và phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 trong toàn Tập đoàn như sau:

Mục tiêu: Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ pháp chế doanh nghiệp, đặc biệt là công tác tư vấn pháp lý, tư vấn hợp đồng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Triển khai các nhiệm vụ thuộc quy trình quản lý rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của TKV và đơn vị. Tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, nội bộ của đơn vị của TKV.

Chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục tới toàn thể cán bộ quản lý và người lao động trong doanh nghiệp; trong đó, nội dung trọng tâm là tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng, một số Luật sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ năm 2021 liên quan đến hoạt động của TKV và các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản trong nội bộ của TKV mới được ban hành.

Về triển khai công tác pháp chế năm 2021: Duy trì nâng cao chất lượng công tác pháp chế trong từng đơn vị, tập trung thực hiện các mục tiêu trọng tâm nêu trên, cụ thể như sau:

Tại Công ty mẹ Tập đoàn TKV: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ pháp chế doanh nghiệp và là đầu mối quản lý, giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ pháp lý, tổng hợp kết quả thực hiện công tác pháp chế doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn. Theo đó, Ban KP chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các công việc sau:

Công tác hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ: Rà soát hệ thống văn bản quản lý hiện hành, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nhằm đảm bảo hệ thống văn bản quản lý nội bộ của TKV; Tư vấn hợp đồng; góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và quy định quản lý nội bộ; tư vấn hoặc thuê tư vấn pháp luật; hoạt động tố tụng; thực hiện nhiệm vụ pháp chế trong công tác quản trị rủi ro của Tập đoàn; thực hiện vai trò hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị trong Tập đoàn thực hiện công tác pháp chế, quản trị rủi ro; thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo TKV giao.

Đối với các Công ty con, đơn vị trực thuộc: Hệ thông pháp chế trong toàn Tập đoàn thống nhất thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức pháp chế doanh nghiệp . Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

Trên cơ sở triển khai công tác pháp chế và phổ biến giáo dục pháp luật do TKV ban hành, các đơn vị căn cứ vào mô hình tổ chức, điều kiện thực tiễn kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể trong công tác pháp chế. Kế hoạch vừa bám sát mục tiêu, định hướng của TKV và phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, xác định nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể làm cơ sở để triển khai trong năm 2021.

Kiện toàn ổn định tổ chức bộ máy làm công tác pháp chế theo hướng tập trung chuyên môn.

Bộ phận pháp chế giữ vai trò trung tâm, thường xuyên thực hiện việc rà soát để đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ của đơn vị, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với quy định chung của TKV.

Quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, vai trò của tổ chức pháp chế tại các văn bản quản lý nội bộ của đơn vị.

Tạo điều kiện để bộ phận pháp chế tham gia phát huy vai trò, năng lực trong công tác tư vấn pháp lý đối với hoạt động của đơn vị; công tác đấu thầu, thuê ngoài, mua sắm vật tư, tham gia giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tham gia hoạt động tố tụng theo ủy quyền,…

Hoàn thiện việc xây dựng và triển khai quy chế, quy định về quản lý phòng ngừa rủi ro cho phù hợp với cơ quan, tổ chức, mô hình hoạt động đặc thù của đơn vị.

Tích cực chủ động tham gia các chương trình bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ pháp chế và kiến thức pháp luật; chủ động đề xuất các nội dung đào tạo cần thiết để Ban KP nghiên cứu, xây dựng chương trình phù hợp, hiệu quả.

Thực hiện việc kiểm tra, giám sát áp dụng thực thi pháp luật tại các đơn vị

Tăng cường mối quan hệ công tác với Ban Kiểm tra – Pháp chế của TKV.

Tổ chức thực hiện kế hoạch trong công tác pháp chế đã ban hành, thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc, minh bạch, trung thực theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị, TKV.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Xác định rõ nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm chung  của toàn thế lãnh đạo, các phòng ban chức năng trong doanh nghiệp, trong đó bộ phận pháp chế là đầu mối xây dựng đề xuất kế hoạch và chủ trì triển khai thực hiện. Trong năm 2021, các đơn vị trong Tập đoàn phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật như sau:

Công ty mẹ: Xây dựng các chương trình phổ biến giáo dục ý thức pháp luật cho cán bộ quản lý, người lao động thực hiện Điều lệ, Nội quy, Quy chế nội bộ của doanh nghiệp. Tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật trong từng lĩnh vực chuyên nhành phù hợp với Kế hoạch đào tạo của Tập đoàn.

Các Ban chuyên môn có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ của TKV trong từng lĩnh vực. Xây dựng chương trình kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn. Thông báo triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật do các cơ quan quản lý cấp trên và địa phương nới các Công ty con, đơn vị trực thuộc của TKV có trụ sở chính ban hành, hướng dẫn. Xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức ngày pháp luật 09/11, nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về pháp luật cho người lao động trong Tập đoàn. Thực hiện nhiệm vụ quản lý, theo dõi chung công tác phổ biến pháp luật trong toàn Tập đoàn.

Các Công ty con, đơn vị trực thuộc: Tùy tình hình thực tế bộ phận pháp chế chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng kế hoạch, trình lãnh đạo đơn vị ban hành, làm cơ sở để triển khai. Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị phải được xây dựng cụ thể, phân công trách nhiệm chủ trì phối hợp cùng các phòng ban chuyên môn, phân xưởng, tổ đội,… Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật  tại các đơn vị phải đảm bảo phù hợp với từng nhóm đối tượng quản lý các cấp và người lao động.

Về nội dung: bám sát các văn bản quy phạm của pháp luật, các quy định, quy chế nội bộ của TKV mới ban hành. Về hình thức: Lựa chọn hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật phù hợp, tránh việc tập trung đông người dẫn tới khó kiểm soát tình hình dịch bệnh Co vid -019. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được kiểm tra, giám sát thực hiện từng từng phòng ban, phân xưởng, tổ đội, cá nhân người lao động.

Các đơn vị tổng hợp báo cáo TKV về kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong báo cáo công tác pháp chế định kỳ.

                                                                                      Lương Nụ - VP

 Các tin liên quan:
  Những ngày tháng 3
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Trao quà cho nữ CNVCLĐ các đơn vị nhân ngày 8/3
  Gặp mặt người lao động điều động về các đơn vị trong nội bộ Công ty
  “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Tân Sửu và các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập Nước thế giới năm 2021.
  Tổ chức cuộc thi tranh, ảnh, báo tường tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2021
  Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý cán bộ của TKV
  Tăng cường công tác quản lý các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
  Phương án đáp ứng các cấp độ dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Nâng cao công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nố năm 2021
  Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất với năng suất cao, hiệu quả, tiết kiệm
  Mục tiêu và nhiệm vụ trong công tác đào tạo năm 2021
  TKV yêu cầu các đơn vị thành viên quán triệt, triển khai thực hiện một số nội dung công việc thuộc lĩnh vực Tổ chức - Nhân sự
  NÂNG CAO CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19
  Dừng vận hành có tải và vận hành 72 giờ hệ thống băng tải cấp than cho Nhà máy tuyển Khe Chàm - công suất 4,5 triệu tấn/năm.
  Rà soát định biên lao động theo công văn số 551/TKV-TCNS, ngày 08/02/2021
  Đảm bảo an toàn về dịch bệnh Covid-19 khi sản xuất"
  Tổ chức hoạt động đưa, đón cán bộ, công nhân viên làm việc trên địa bàn TP Cẩm Phả đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19
  Đăng ký thi đua đảm bảo AT, VSLĐ - PCCN năm 2021
  Triển khai dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh
  Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV thi đua chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)
  Vào ‘chiến dịch’ phòng chống COVID-19 sau Tết
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Khí thế ra quân sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu 2021
  CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY XUÂN TÂN SỬU 2021
  UBND tỉnh Quảng Ninh: Thưởng 200 triệu cho Đội bóng đá nữ TKV và 100 triệu cho Đội U19 TKV đạt thành tích cao mùa giải 2020
  Chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tặng quà Tết cho Đội bóng đá nữ TKV và các đơn vị trực sản xuất trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021
  Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 khi kết thúc kỳ nghỉ Tết

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG