Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

TKV PHÁT ĐÔNG THI ĐUA NĂM 2021

Đăng ngày 05/01/2021

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 -2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội.  Với quyết tâm hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2021; Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) vừa ban hành Kế hoạch liên tịch về việc phát động thi đua năm 2021.

Với mục tiêu tổng quát: "An toàn - Phát triển - Hiệu quả” và với phương châm, công tác thi đua phải “Toàn bộ - Toàn diện - Toàn thể”, Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn TKV phát động CBCNV - người lao động trong toàn Tập đoàn phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của thợ mỏ, tích cực hưởng ứng, hăng hái thi đua trong mọi lĩnh vực công tác, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2021 với các chỉ tiêu: sản xuất than nguyên khai 38,5 triệu tấn, trong đó than sạch 38,43 triệu tấn; tiêu thụ 42 triệu tấn; bóc đất đá 167,26 triệu m3 đất đá; đào lò 252,93 km (đường) lò; sản xuất 1,3 triệu tấn alumina quy đổi, 130 tấn thiếc thỏi, 12.000 tấn kẽm thỏi, gần 100 nghìn tấn tinh quặng đồng; 25.000 tấn đồng tấm, 405 nghìn tấn tinh quặng sắt, 220.000 tấn phôi thép…; sản lượng phát điện thương mại 10 tỷ kWh; sản xuất 75 ngàn tấn vật liệu nổ công nghiệp, cung ứng thuốc nổ 115,2 tấn; sản xuất và tiêu thụ Nitrat Amôn 170.000 tấn; doanh thu gần 124.000 tỷ đồng; nộp ngân sách 17.900 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 3.000 tỷ đồng; tiền lương bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng…

Bên cạnh đó, hoàn thiện mô hình “Sản xuất và Thương mại than” thực hiện pha trộn giữa than sản xuất trong nước và than nhập khẩu với tỷ lệ phù hợp. Đa dạng hóa các phương án pha trộn để cung cấp đủ than cho khách hàng theo hợp đồng nguyên tắc ưu tiên sử dụng than trong nước để pha trộn, tăng năng lực sản xuất, khai thác tối đa lợi thế của Tập đoàn.

Kiên trì mục tiêu phấn đẩu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp luyện kim màu tại Việt Nam; Tiếp tục quản lý, vận hành các nhà máy điện hiện có đảm bảo an toàn, phát huy công suất thiết kế; Tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới trên giá trị cốt lõi, thế mạnh của Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ; Phát triển lĩnh vực cơ khí và sản xuất kinh doanh khác phù hợp với quy mô của Tập đoàn.

Cùng với đó, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trên, với phương châm công tác thi đua phải “Toàn bộ - Toàn diện - Toàn thể”, ngoài hình thức thi đua thường xuyên, Tập đoàn phát động các phong trào thi đua chuyên đề đối với các lĩnh vực như:

TKV phát động thi đua đối với các đơn vị thuộc khối Sản xuất than và kinh doanh than, Khối Điện lực, Khoáng sản, Hóa chất phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt năng suất dẫn đầu Tập đoàn của các tổ/đội/phân xưởng, trọng tâm là các hoạt động đào lò, khai thác, vận tải, chế biến than tiêu thụ và khoáng sản; đánh giá hiệu quả công tác đào lò áp dụng cơ ẹiới hóa đồng bộ và bán cơ giới hóa đào lò mẫu năm 2020 - Rút kinh nghiệm và triển khai áp dụng cho năm 2021.

Căn cứ đặc điểm, tình hình, các đơn vị tự xây dựng tiêu chí thi đua của đơn     vị để hàng quý có cơ sở bình xét các cá nhân người lao động và cán bộ quản lý tiêu biểu nhất trong các khối thi đua của đơn vị, có hình thức động viên khen thưởng — kịp thời.

Thi đua thực hiện đúng và vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án đau tư, các hạng mục công trình trọng điếm thuộc các dự án đầu tư, có tác động quyết định đến sự tăng năng lực sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện môi trường.

Thi đua hoàn thành các mục tiêu trong quản lý của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, gồm các mục tiêu áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hoá trong quản lý, điều hành; phát huy sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất; tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm.

Thi đua thực hiện công tác chăm lo, phát triển nguồn nhân lực, gồm bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động; hoàn thành kế hoạch tuyển sinh các nghề mỏ hẩm lò; chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, ăn, ở, đi lại, khám chữa bệnh, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư mỏ.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và các địa phương phát động nhằm xóa nghèo bền vững đối với các địa bàn khó khăn, xây dựng nông thôn mới, đề nghị các đơn vị trích quỹ phúc lợi và tô chức vận động, kêu gọi sự đóng góp của người lao động để tham gia ủng hộ các địa phương, đặc biệt là các địa bàn có hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III về mục tiêu phát triển Tập đoàn giai đoạn 2020-2025, nội dung trọng tâm là phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, không ngừng đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện đại; đẩy mạnh chế biến sâu tạo ra các chuỗi sản phẩm và chuỗi giá trị gia tăng trên nền sản xuất than, khoáng sản; nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sàn Việt Nam phát triến bền vững. Trong bối cảnh đó, mục tiêu tổng quát đề ra cho năm 2021 là tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người lao động, vừa ôn định phát triên sản xuất.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng và mục tiêu công trình trọng điểm của Tập đoàn; phát huy vai trò của các tố chức Đoàn thể cùng với Chuyên môn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936-12/11/2021).

 

 Các tin liên quan:
  Kế hoạch hoạt động tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2021
  Phân công các đơn vị tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2021
  Tự kiểm tra công tác tuyên truyền bề nổi và đăng ký số lượng đề nghị cấp cờ, băng dôn năm 2021
  Điện về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
  Phối hợp đảm nhận kiểm tra về an toàn, VSLĐ, ANTQ Quý IV/2020
  TKV PHÁT ĐÔNG THI ĐUA NĂM 2021
  Quảng Ninh - ngành Than: Gắn bó máu thịt
  Khánh thành và gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV được tặng cờ dẫn đầu thi đua phong trào thi đua “sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao” năm 2020
  Năm 2020, Công ty nâng bậc lương cho 164 công nhân kỹ thuật
  Tuyển than Cửa Ông - TKV tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất
  HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021 - PX KHO BẾN 2
  Những ngày cuối năm
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2021
  TKV tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 61 - NQ/ĐU, ngày 6/3/2020 của Đảng ủy TKV
  Đoàn đại biểu của TKV dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai linh hoạt phương án sản xuất thích ứng với tình hình tiêu thụ
  PX Lọc – Sấy than tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 và Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Khẳng định vị thế qua nhiều dự án trọng điểm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia
  Đại hội thi đua yêu nước Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam lần thứ V
  Dâng hương tưởng niệm tại tượng đài liệt sỹ Ngô Huy Tăng
  PX Kho bến 2 tăng cường công tác PCCC
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổ chức Hội nghị đối thoại về công tác quản lý, sử dụng vật tư
  10 tháng, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 100.460 tỷ đồng
  Phong tỏa ngừng tàu phục vụ thi công gói thầu số 3
  Tự hào truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm"
  TKV: Tăng cường hoạt động sản xuất - kinh doanh trong quý IV

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG