Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Hướng dẫn báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020

Hưởng ứng phong trào thi đua giai đoạn 2016- 2020 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thiết thực chào mừng kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước.

 

Căn cứ kế hoạch liên tịch số 01/KHLT/TKV- CĐTKV, ngày 02/01/2020 giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và BTV Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về phát động thi đua năm 2020, với mục tiêu thi đua “An toàn - Đổi mới - Phát triển”. Công ty đã ban hành Kế hoạch liên tịch số 29/KHLT-TTCO-CĐ, ngày 02/01/2020 V/v phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD - ĐSXH 6 tháng đầu năm 2020. Nhằm đánh giá kết quả thi đua 6 tháng đầu năm, chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết, tuyên dương khen thưởng, động viên, các đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020. Công ty hướng dẫn báo cáo sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm với các nội dung chính như sau:

I. SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ PHONG TRÀO THI ĐUA

Nội dung tổng kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị cần tập trung đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát động thi đua số 01/KHLT/TKV- CĐTKV, ngày 02/01/2020 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam và BTV Công đoàn TKV; Kế hoạch liên tịch số 29/KHLT-TTCO-CĐ, ngày 03/01/2020 V/v phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD - ĐSXH 6 tháng đầu năm 2020. Cụ thể:

- Phong trào thi đua tăng năng suất lao động, tổ xe máy đạt năng suất cao, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ công tác được giao với hiệu quả cao. Phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến trong đơn vị để nêu gương học tập.

- Phát huy nội lực, tạo động lực mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Công ty, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của BCH Đảng bộ Công ty, với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD năm 2020. Việc thực hiện phương án tiết kiệm chi phí sản xuất năm 2020 của Công ty và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Tập đoàn TKV; phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm và nâng cao tỷ lệ thu hồi; các công trình, mục tiêu trọng điểm, các giải pháp sáng tạo phục vụ yêu cầu SXKD của Công ty; công tác tái cơ cấu lực lượng lao động.

- Phong trào thi đua hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về AT - VSLĐ năm 2020. Thực hiện hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Phong trào an ninh tự quản, thực hiện nội qui, qui trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Đảm bảo vệ sinh công nghiệp, xây dựng môi trường Xanh - Sạch - Hiện đại.

- Phong trào xây dựng và phát triển văn hoá ứng xử trong Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV, văn hoá TKV; công tác chăm lo đời sống người lao động, tham gia các phong trào VH-TT, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho CBCNV; Việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thực hiện tốt Qui chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tệ nạn xã hội. Đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, chăm lo đời sống cho người lao động. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện.

- Đối với các phòng chức năng cần chú trọng đánh giá kết quả công tác quản lý, tham mưu đề xuất xây dựng các biện pháp, phương án thúc đẩy sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Thi đua lao động sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, chất lượng công tác, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ  được giao.

- Báo cáo sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2020 của đơn vị cần nêu đầy đủ những kết quả đạt được trên đây, qua đó tự đánh giá chấm điểm 10 nội dung thi đua, đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn qui định trong Qui chế Thi đua, khen thưởng số 125/QĐ-TTCO, ngày 15/01/2020 của Công ty và Kế hoạch liên tịch số 29/KHLT-TTCO-CĐ, ngày 03/01/2020 của Giám đốc và BTV Công đoàn Công ty.

II. CHỈ TIÊU ĐỂ XÉT THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

- Căn cứ Quyết định số 2170/QĐ-TKV, ngày 23/12/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Căn cứ Qui chế Thi đua Khen thưởng số 125/QĐ-TTCO, ngày 15/01/2020 của Giám đốc Công ty; căn cứ Kế hoạch liên tịch số 29/KHLT-TTCO-CĐ, ngày 03/01/2020 v/v phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD - ĐSXH 6 tháng đầu năm 2020; Quyết định số 3698/QĐ-TTCO, ngày 25/12/2019 của Giám đốc Công ty V/v giao kế hoạch sản xuất và khoán chi phí năm 2020.

 - Căn cứ vào tình hình SXKD thực tế của Công ty và các đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội đồng TĐKT Công ty sẽ xét thưởng thi đua 6 tháng đầu năm 2020 cho các đơn vị.

- Đơn vị để xảy ra tai nạn chết người, tai nạn lao động nặng, sự cố thiết bị loại 1, loại 2: Không xét thưởng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các đơn vị báo cáo và chấm điểm thi đua 6 tháng đầu năm theo 10 nội dung thi đua của Qui chế Thi đua, khen thưởng năm 2020.

- Các đơn vị báo cáo việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2020 và gửi về phòng Kế toán Thống kê, Phòng Kế hoạch và quản trị chi phí tổng hợp.

- Phòng Kế toán Thống kê, Phòng Kế hoạch và quản trị chi phí: Báo cáo việc thực hiện các chỉ tiêu SXKD 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty để Hội đồng TĐKT Công ty báo cáo cấp trên và xác nhận việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2020 cho các đơn vị để xét thưởng.

- Văn phòng có trách nhiệm hướng dẫn, tổng hợp thi đua của các đơn vị trình Hội đồng TĐKT Công ty tổ chức xét duyệt và đề nghị khen thưởng. 

- Công ty sẽ tổ chức tuyên dương, khen thưởng những đơn vị đạt thành tích xuất sắc trên các mặt sản xuất công tác 6 tháng đầu năm 2020 và các cá nhân, tập thể đã được cấp trên tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2019.

- Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng và nhân điển hình tiên tiến năm 2020 và những năm tiếp theo. Công ty yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục xây dựng danh hiệu CSTĐ Cơ sở đối với các cá nhân là công nhân trực tiếp sản xuất đã được tặng thưởng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Bộ Công thương, CSTĐ Bộ Công thương, Bằng khen cấp Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và danh hiệu CSTĐ cấp Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp từ năm 2019 trở về trước nhưng chưa được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba, đồng thời năm 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng các đơn vị báo cáo cấp uỷ Đảng, phối hợp với các tổ chức đoàn thể có kế hoạch triển khai thực hiện báo cáo đầy đủ các nội dung và đề nghị khen thưởng gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng (Bộ phận Thi đua Văn thể, Văn phòng) trước ngày 2/7/2020. Đơn vị nào nộp chậm hoặc không gửi báo cáo, Hội đồng TĐKT sẽ không xét các danh hiệu thi đua 6 tháng đầu năm 2020.

 

                                                                                                                                                Hoài Thương

 Các tin liên quan:
  COVID-19, Cập nhật lúc 9h00 ngày 31-7-2020:
  COVID-19, Cập nhật lúc 21h00 ngày 30-7-2020:
  Cập nhật lúc 06h00 ngày 29-7-2020
  Thêm 11 ca mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng, trong đó có 4 nhân viên y tế, Việt Nam có 431 ca bệnh
  Tổng kết đánh giá công tác vận tải 6 tháng đầu năm 2020
  PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 2 40 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG ( 20/7/1980 – 20/7/2020)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản
  Ngành than chuyển đổi theo xu thế cách mạng 4.0
  Tổng kết 5 năm (2015 - 2019) phong trào thi đua yêu nước, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn (2020 - 2025)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản
  CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG THÔNG BÁO tuyến dụng lao động lần 2 năm 2020
  Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng tới Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
  6 tháng cuối năm 2020, Công ty Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành mục tiêu “An toàn-Đổi mới-Phát triển”
  Luôn sẵn sàng phòng chống mưa bão tại các kho, bãi than
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 7 và quý III/2020 được TKV giao
  Đội bóng đá nữ Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiện kiểm tra đánh giá chất lượng cầu thủ
  Tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ môi trường trong 6 tháng đầu năm 2020
  Phân công nhiệm vụ phục vụ Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến 5 năm (2015 - 2020) và các hội nghị sơ kết, tổng kết
  Bình chọn cá nhân xuất sắc dự Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến 5 năm (2015 - 2020)
  Hướng dẫn báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020
  Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải kiểm tra việc lắp đặt thử nghiệm máy phun sương dập bụi cao áp
  Tháng 7 thi đua cao điểm đẩy mạnh công tác ATVSLĐ
  TKV Tăng cường biện pháp ứng phó với thời tiết nắng nóng
  Đội Nghệ thuật quần chúng Công ty Tuyển than Cửa Ông hăng say tập luyện chuẩn bị Chương trình Văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025
  Ngành Than giải bài toán về tái cơ cấu
  TKV: Đảm bảo an toàn sản xuất trong mùa mưa bão

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG