Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Hướng dẫn báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020

Hưởng ứng phong trào thi đua giai đoạn 2016- 2020 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thiết thực chào mừng kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước.

 

Căn cứ kế hoạch liên tịch số 01/KHLT/TKV- CĐTKV, ngày 02/01/2020 giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và BTV Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về phát động thi đua năm 2020, với mục tiêu thi đua “An toàn - Đổi mới - Phát triển”. Công ty đã ban hành Kế hoạch liên tịch số 29/KHLT-TTCO-CĐ, ngày 02/01/2020 V/v phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD - ĐSXH 6 tháng đầu năm 2020. Nhằm đánh giá kết quả thi đua 6 tháng đầu năm, chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết, tuyên dương khen thưởng, động viên, các đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020. Công ty hướng dẫn báo cáo sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm với các nội dung chính như sau:

I. SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ PHONG TRÀO THI ĐUA

Nội dung tổng kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị cần tập trung đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát động thi đua số 01/KHLT/TKV- CĐTKV, ngày 02/01/2020 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam và BTV Công đoàn TKV; Kế hoạch liên tịch số 29/KHLT-TTCO-CĐ, ngày 03/01/2020 V/v phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD - ĐSXH 6 tháng đầu năm 2020. Cụ thể:

- Phong trào thi đua tăng năng suất lao động, tổ xe máy đạt năng suất cao, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ công tác được giao với hiệu quả cao. Phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến trong đơn vị để nêu gương học tập.

- Phát huy nội lực, tạo động lực mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Công ty, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của BCH Đảng bộ Công ty, với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD năm 2020. Việc thực hiện phương án tiết kiệm chi phí sản xuất năm 2020 của Công ty và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Tập đoàn TKV; phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm và nâng cao tỷ lệ thu hồi; các công trình, mục tiêu trọng điểm, các giải pháp sáng tạo phục vụ yêu cầu SXKD của Công ty; công tác tái cơ cấu lực lượng lao động.

- Phong trào thi đua hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về AT - VSLĐ năm 2020. Thực hiện hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Phong trào an ninh tự quản, thực hiện nội qui, qui trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Đảm bảo vệ sinh công nghiệp, xây dựng môi trường Xanh - Sạch - Hiện đại.

- Phong trào xây dựng và phát triển văn hoá ứng xử trong Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV, văn hoá TKV; công tác chăm lo đời sống người lao động, tham gia các phong trào VH-TT, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho CBCNV; Việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thực hiện tốt Qui chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tệ nạn xã hội. Đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, chăm lo đời sống cho người lao động. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện.

- Đối với các phòng chức năng cần chú trọng đánh giá kết quả công tác quản lý, tham mưu đề xuất xây dựng các biện pháp, phương án thúc đẩy sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Thi đua lao động sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, chất lượng công tác, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ  được giao.

- Báo cáo sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2020 của đơn vị cần nêu đầy đủ những kết quả đạt được trên đây, qua đó tự đánh giá chấm điểm 10 nội dung thi đua, đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn qui định trong Qui chế Thi đua, khen thưởng số 125/QĐ-TTCO, ngày 15/01/2020 của Công ty và Kế hoạch liên tịch số 29/KHLT-TTCO-CĐ, ngày 03/01/2020 của Giám đốc và BTV Công đoàn Công ty.

II. CHỈ TIÊU ĐỂ XÉT THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

- Căn cứ Quyết định số 2170/QĐ-TKV, ngày 23/12/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Căn cứ Qui chế Thi đua Khen thưởng số 125/QĐ-TTCO, ngày 15/01/2020 của Giám đốc Công ty; căn cứ Kế hoạch liên tịch số 29/KHLT-TTCO-CĐ, ngày 03/01/2020 v/v phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD - ĐSXH 6 tháng đầu năm 2020; Quyết định số 3698/QĐ-TTCO, ngày 25/12/2019 của Giám đốc Công ty V/v giao kế hoạch sản xuất và khoán chi phí năm 2020.

 - Căn cứ vào tình hình SXKD thực tế của Công ty và các đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội đồng TĐKT Công ty sẽ xét thưởng thi đua 6 tháng đầu năm 2020 cho các đơn vị.

- Đơn vị để xảy ra tai nạn chết người, tai nạn lao động nặng, sự cố thiết bị loại 1, loại 2: Không xét thưởng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các đơn vị báo cáo và chấm điểm thi đua 6 tháng đầu năm theo 10 nội dung thi đua của Qui chế Thi đua, khen thưởng năm 2020.

- Các đơn vị báo cáo việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2020 và gửi về phòng Kế toán Thống kê, Phòng Kế hoạch và quản trị chi phí tổng hợp.

- Phòng Kế toán Thống kê, Phòng Kế hoạch và quản trị chi phí: Báo cáo việc thực hiện các chỉ tiêu SXKD 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty để Hội đồng TĐKT Công ty báo cáo cấp trên và xác nhận việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2020 cho các đơn vị để xét thưởng.

- Văn phòng có trách nhiệm hướng dẫn, tổng hợp thi đua của các đơn vị trình Hội đồng TĐKT Công ty tổ chức xét duyệt và đề nghị khen thưởng. 

- Công ty sẽ tổ chức tuyên dương, khen thưởng những đơn vị đạt thành tích xuất sắc trên các mặt sản xuất công tác 6 tháng đầu năm 2020 và các cá nhân, tập thể đã được cấp trên tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2019.

- Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng và nhân điển hình tiên tiến năm 2020 và những năm tiếp theo. Công ty yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục xây dựng danh hiệu CSTĐ Cơ sở đối với các cá nhân là công nhân trực tiếp sản xuất đã được tặng thưởng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Bộ Công thương, CSTĐ Bộ Công thương, Bằng khen cấp Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và danh hiệu CSTĐ cấp Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp từ năm 2019 trở về trước nhưng chưa được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba, đồng thời năm 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng các đơn vị báo cáo cấp uỷ Đảng, phối hợp với các tổ chức đoàn thể có kế hoạch triển khai thực hiện báo cáo đầy đủ các nội dung và đề nghị khen thưởng gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng (Bộ phận Thi đua Văn thể, Văn phòng) trước ngày 2/7/2020. Đơn vị nào nộp chậm hoặc không gửi báo cáo, Hội đồng TĐKT sẽ không xét các danh hiệu thi đua 6 tháng đầu năm 2020.

 

                                                                                                                                                Hoài Thương

 Các tin liên quan:
  Dấu ấn đặc biệt ngành Than
  Đoàn TN Công ty hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)
  Vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc nắm bắt, định hướng tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên trong thời đại công nghệ số, truyền thông mở hiện nay
  Kế hoạch hoạt động tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2021
  Phân công các đơn vị tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2021
  Tự kiểm tra công tác tuyên truyền bề nổi và đăng ký số lượng đề nghị cấp cờ, băng dôn năm 2021
  Điện về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
  Phối hợp đảm nhận kiểm tra về an toàn, VSLĐ, ANTQ Quý IV/2020
  TKV PHÁT ĐÔNG THI ĐUA NĂM 2021
  Quảng Ninh - ngành Than: Gắn bó máu thịt
  Khánh thành và gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV được tặng cờ dẫn đầu thi đua phong trào thi đua “sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao” năm 2020
  Năm 2020, Công ty nâng bậc lương cho 164 công nhân kỹ thuật
  Tuyển than Cửa Ông - TKV tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất
  HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021 - PX KHO BẾN 2
  Những ngày cuối năm
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2021
  TKV tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 61 - NQ/ĐU, ngày 6/3/2020 của Đảng ủy TKV
  Đoàn đại biểu của TKV dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai linh hoạt phương án sản xuất thích ứng với tình hình tiêu thụ
  PX Lọc – Sấy than tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 và Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Khẳng định vị thế qua nhiều dự án trọng điểm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia
  Đại hội thi đua yêu nước Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam lần thứ V
  Dâng hương tưởng niệm tại tượng đài liệt sỹ Ngô Huy Tăng
  PX Kho bến 2 tăng cường công tác PCCC
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổ chức Hội nghị đối thoại về công tác quản lý, sử dụng vật tư
  10 tháng, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 100.460 tỷ đồng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG