Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2024

(Cẩm Thúy)

 

Năm 2024, nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Căn cứ định hướng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2024. Căn cứ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam trong năm 2024, Ban thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2024, như sau:

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 1. Xây dựng chương trình triển khai các nhiệm vụ công tác nữ công năm 2024. Tuyên truyền, triển khai các quy định của pháp luật về chế độ chính sách cho lao động nữ; Thường xuyên tiếp cận, trao đổi nắm bắt thông tin lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động, từ đó tham mưu, đề xuất chế độ, chính sách kịp thời cho lao động nữ, tăng cường công tác phối hợp, triển khai có hiệu quả công tác chăm lo đời sống, việc làm của nữ CNVCLĐ;
 2. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công; Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ công, nhất là cán bộ mới đảm nhiệm công tác nữ công sau Đại hội công đoàn các cấp để có năng lực chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, luôn tâm huyết với tổ chức, gắn bó, thấu hiểu, chia sẻ với đoàn viên, người lao động. Biểu dương, khen thưởng lao động nữ thông qua việc lựa chọn những cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”;
 3. Đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ được quy định tại Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm Xã hội sửa đổi, Nghị định 145/2000/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 hướng dẫn thi hành BLLĐ trong đó tập trung nội dung đảm bảo bình đẳng giới và những quy định riêng đối với lao động nữ. Thúc đẩy đối thoại tại nơi làm việc nhằm đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ;
 4. Tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho con CNVCLĐ, nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gặp biến cố rủi ro, khó khăn đột xuất. Tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình, chú trọng các hoạt động cải thiện điều kiện chăm sóc, nuôi dạy con CNVCLĐ; tổ chức các hoạt động về chăm sóc sức khỏe sinh sản đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện làm việc và sinh hoạt của đoàn viên, người lao động;
 5. Thực hiện hiệu quả các mục tiêu, giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tăng cường phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ xây dựng, thực thi quy định về bình đẳng giới, thống nhất những nội dung về bình đẳng giới trong xây dựng các văn bản, nội quy, quy chế của Tập đoàn và các đơn vị. Thực hiện hiệu quả việc lồng ghép hoạt động của ban nữ công với hoạt động công đoàn thông qua việc xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình phối hợp hàng năm.

CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

 • 100% Công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam về công tác nữ công;
 • 100% lao động nữ tuyển dụng mới được kết nạp vào tổ chức công đoàn;
 • 100% nữ CNVCLĐ đăng ký hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, trên 80% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu 2 giỏi;
 • Phấn đấu 80% cán bộ nữ công công đoàn từ tổ trưởng trở lên được đào tạo, bồi dưỡng tập huấn công tác nữ công, truyền thông và công tác bình đẳng giới, lồng ghép giới trong các hoạt động công đoàn, công tác dân số, gia đình, trẻ em;
 • Phấn đấu 95% Ban nữ công công đoàn các cấp sử dụng công nghệ thông tin kết nối với lao động nữ và công đoàn cấp dưới thông qua nền tảng mạng xã hội như zalo, facebook, instagram,...;
 • 100% nữ CNVCLĐ ốm đau, nằm viện được thăm hỏi, hỗ trợ 100% nữ CNVCLĐ gặp rủi ro và khó khăn đột xuất trong năm (số lượng do nữ công công đoàn các đơn vị nắm bắt và đề nghị); Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ thăm hỏi 300 nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3; hỗ trợ cho 40 nữ CNLĐ khó khăn tham gia giai đoạn 3 Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình.
 • Công đoàn cấp trên cơ sở:

Căn cứ chỉ tiêu lên kế hoạch và chỉ đạo công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai các hoạt động cụ thể tại đơn vị để đạt mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

 • Công đoàn cơ sở:

Hàng năm, mỗi công đoàn cơ sở tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức ít nhất một hoạt động chuyên đề về nữ: các hoạt động 8/3; 20/10; 28/6...;

Phấn đẫu mỗi công đoàn cơ sở có ít nhất 01 hoạt động chăm lo cho nữ đoàn viên, lao động nữ, trẻ em là con CNVCLĐ.

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Ban Nữ công các cấp trong Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam chủ động đề xuất, tham mưu hoạt động nữ công, phong trào nữ CNVCLĐ đảm bảo thiết thực, hiệu quả theo Nghị quyết Đảng bộ, Đại hội Công đoàn các cấp về công tác Nữ công.

 • Tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp về công tác Nữ công; kế hoạch số 381/KH- CĐTKV, ngày 24/9/2021 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới t chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
 • Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 1500/KL-TLĐ ngày 08/01/2021 về kết luận của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đảm bảo mục tiêu và thích ứng linh hoạt với tình hình hiện nay;
 • Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ nữ đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, điều kiện và tiêu chuẩn để bổ sung, đề bạt, đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn. Tuyên truyền sâu rộng về chương trình bảo vệ, phát triển việc làm bền vững cho nữ CNVCLĐ trong cách mạng công nghệ 4.0, nghiên cứu đổi mới tiếp cận với nữ CNVCLĐ thông qua sử dụng các nền tảng mạng xã hội như zalo, facebook, instagram... nhằm tiết kiệm thời gian, công sức và tăng lượng tương tác, góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động nữ công Công đoàn trong tuyên truyền, vận động;
 • Kịp thời kiện toàn Ban nữ công Công đoàn các cấp khi có biến đổi về nhân sự hoặc thay đổi về quy mô SXKD (Có báo cáo kịp thời, cụ th đ cập nhập tại Ban Tuyên giáo - Nữ công, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam).
 1. Triển khai tổ chức linh hoạt, hiệu quả, thiết thực hoạt động hỗ trợ nữ CNLĐ phát triển kinh tế gia đình. Nhân rộng các mô hình hỗ trợ nữ CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ, nhận con giống vật nuôi, cây trồng phù hợp - triển khai Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình từ 2022 - 2024. Nắm bắt các trường hợp nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gặp rủi ro, biến cố đột xuất để chia sẻ, động viên kịp thời.
 2. Quán triệt, triển khai hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Tổ chức tuyên truyền “Dân số và phát triển” trong CNVCLĐ gắn với sự phát triển bền vững của đơn vị, Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam. Chủ động tổ chức, phối hợp với Đoàn thanh niên cùng cấp tập trung truyền thông, tư vấn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho CNVCLĐ, chú trọng tư vấn tiền hôn nhân, thực hiện tốt KHHGĐ sinh đủ 2 con để nuôi dạy cho tốt; bổ sung kiến thức nuôi dạy con, xây dựng gia đình CNVCLĐ “No ấm - Bình đẳng - Hạnh phúc”.
 • Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền cho CNVCLĐ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em: Tiếp tục thực hiện các Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030; Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 trong CNVCLĐ; Tuyên truyên, vận dụng các điều khoản trong Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, ngày 08/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; Phòng chống lao động trẻ em đến năm 2030.
 1. Tăng cường sự phối hợp hoạt động với Ban VSTB Phụ nữ các cấp trong TKV.
 • Bồi dưỡng, tập huấn các nội dung liên quan đến hoạt động phong trào nữ CNLĐ, về bình đẳng giới. Cập nhật những quy định pháp luật mới liên quan đến lao động nữ, công tác nữ công theo Luật Lao động 2019 (bổ sung), trong đó chú trọng tuyên truyền việc thực hiện chương X Bộ Luật động. Tham gia ý kiến sửa đối bổ sung Luật bình đẳng giới với chủ đề “Vấn đề thực thi pháp luật về bình đắng giới và nhận diện bình đẳng giới tại nơi làm việc”;
 • Phối hợp kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện chế độ chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ; chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản, chế độ thai sản, nuôi con nhỏ, hỗ trợ chi phí gửi trẻ...;
 • Kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân trong phong trào nữ CNVCLĐ, công tác nữ công thi đua SXKD, trong đó quan tâm hơn đến đội ngũ nữ CNLĐ trực tiếp tại các đơn vị sản xuất, nữ CNLĐ làm công tác phục vụ thợ lò. Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức tuyên dương nữ 250 CNLĐ trực tiếp xuất sắc, tiêu biểu nhân kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 (sẽ có văn bản riêng);
 • Tổ chức gặp mặt 150 gia đình thợ mỏ tiêu biểu nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 (sẽ có văn bản riêng);
 • Tổ chức Hội thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” từ cấp cơ sở đến Công đoàn TKV nhân dịp chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (sẽ có văn bản riêng);
 • Tổ chức những ngày/tuần lễ áo dài “Di sản văn hoá Việt Nam” mà cao điểm vào các ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhằm lan toả vẻ đẹp áo dài, khẳng định và tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, đất nước Việt Nam; tặng áo dài cho phụ nữ khó khăn;
 • Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức 05 chương trình “Kết nối trái tim” giữa nam thợ lò và nữ CNLĐ thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn (sẽ có văn bản riêng);
 • Tổ chức các hoạt động truyền thống, thăm hỏi, tặng quà nhằm đẩy mạnh các hoạt động xã hội trong nữ CNVCLĐ nhân các ngày: kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Quốc tế hạnh phúc 20/3, Tháng hành động Vì trẻ em (15/5-30/6), Ngày gia đình Việt Nam 28/6, Tết trung thu, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (15/11-15/12), ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái (25/11). Tham mưu với Chuyên môn, Công đoàn các cấp tổ chức các hoạt động gắn kết gia đình CNVCLĐ, hỗ trợ giáo dục trẻ em, tuyên dương các gia đình hiếu học, trẻ em vượt khó học giỏi, con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong năm học 2023 - 2024;
 • Cập nhật, quan tâm kịp thời các trường hợp trẻ em, con CNVCLĐ bị tật nguyền, thiểu năng, tự kỷ, mồ côi và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn các dịp Tết thiếu nhi 01/6, Tết Trung thu và thăm hỏi đột xuất với các trường hợp đặc biệt khó khăn khi có biến cố rủi ro. Quan tâm, đề xuất hỗ trợ các nhà trẻ, mẫu giáo, trường học tập trung đông con CNVCLĐ trong Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam (bao gồm các trường học cũ và mới thành ỉập, trường công lập và tư thục).
 1. Thực hiện Chương trình phối hợp số 5346/CTPH-TLĐLĐVN- HLHPNVN, ngày 07/11/2022 giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam về tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ, giai đoạn 2022 - 2027 với việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với đấy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nữ CNVCLĐ.

Trên cơ sở hướng dẫn triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2024 của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, đề nghị Công đoàn các đơn vị trực thuộc căn cứ đặc điểm, tình hình thực tế tại đơn vị mình để cụ thể hóa nội dung và lựa chọn hình thức cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm 2024 của Công đoàn TKV: “Đoàn kết, sáng tạo, trin khai Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, đẩy mạnh phúc lợi Thợ mỏ, thiết thực chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam” trong triển khai hoạt động phong trào nữ CNLĐ.

 Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho CBCNV
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho CBCNV
  Tiếp và làm việc với Tập đoàn Cơ khí Thần Châu Đường Sơn Trung Quốc
  Kết quả quan trắc môi trường Quý I năm 2024
  Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trong CNVCLĐ tỉnh Quảng Ninh năm 2024
  Phát động đợt thi đua đặc biệt và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm Nhà sàng Cửa Ông chính thức đi vào hoạt động (1924 - 2024), 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 64 năm ngày thành lập Công ty (20/8/1960 - 20/8/2024), 30 năm ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (10/10/1994 - 10/10/2024) (Cẩm Thúy)
  Triển khai các giải pháp điều hành lĩnh vực Tổ chức - Nhân sự năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Xét chọn khen thưỏng phong trào thi đua “Công nhân tiên tiến tiêu biểu” tỉnh Quảng Ninh năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền Cuộc thi video clip toàn quốc “Người lính tôi yêu” và thi viết “Chuyện kể ở đại đội”
  Gặp mặt 37 ứng viên trúng tuyển lao động đợt 1 năm 2024
  Nỗ lực sản xuất để đảm bảo cung cấp đủ than cho điện vào mùa khô
  Giấy phép môi trường UBND tỉnh Quảng Ninh
  Tập thể và 01 cá nhân Đoàn thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV được tuyên dương tại chương trình gặp mặt cán bộ ĐVTN tiêu biểu.
  Tổ chức đi tham quan, học tập thực tế tại Hưng Yên cho đoàn nữ CBCNV có thành tích xuất sắc
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2024
  Những điểm mới trong Quy định Nâng lương, kèm cặp truyền nghề và thi thợ giỏi năm 2024 (Quỳnh Anh)
  Giới thiệu chương trình trao tặng học bổng Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024 (Quỳnh Anh)
  Xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 (Cẩm Thúy)
  02 tập thể và 05 cá nhân Công ty Tuyển than Cửa Ông được trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh
  Những bông hoa tiêu biểu Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài hoang dã và hưởng ứng các ngày lễ môi trường
  Tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài hoang dã và hưởng ứng các ngày lễ môi trường
  Tăng cường các biện pháp đảm bảo An toàn giao thông
  TKV khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua "Doanh nghiệp vì người lao động"
  TKV tăng cường quản lý, vận hành hiệu quả thiết bị phun sương cao áp, công tác dập bụi mùa hanh khô

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG