Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)

Thực hiện Hướng dẫn số 03/KH-TLĐ ngày 25/12/2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong các cấp công đoàn. Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành nội dung Hướng dẫn như sau:
1. Tuyên truyền sâu rộng tạo sự thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành
động để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại
hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X; giáo dục truyền
thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, phát huy ý chí tự lực, tự cường; củng
cố niềm tin, tập họp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và phát
triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng.
2. Thông qua tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo,
chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, sự phối hợp của chính quyền, đoàn thể các cấp
và sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội đối với hoạt động công tác mặt trận các
cấp; khơi dậy, cổ vũ, động viên các tầng lóp Nhân dân ra sức đổi mới sáng tạo,
hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tạo động
lực thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội
đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X đề ra.
3. Công tác tuyên truyền bảo đảm đúng định hướng, thiết thực, hiệu quả; gắn
với việc thực hiện các chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc, chính
sách dân tộc, tôn giáo, chính sách đối với kiều bào của Đảng, Nhà nước ta; tăng
cường sự đồng thuận xã hội, sự ủng hộ của đồng bào ta ở nước ngoài và nhân dân
tiến bộ thế giới đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa; tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn
quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X.
NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh
đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; các văn bản chỉ
đạo, hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; ý
nghĩa, tầm vóc của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ
X. Tuyên truyền quá trình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị số 22- CT/TW;
Nghị quyết Hội nghị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX về
tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X; những ý kiến, đóng góp trí tuệ vào việc
 
xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các
cấp và dự thảo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X (sửa đổi, bổ sung).
2. Khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong
hệ thống chính trị, trong các giai đoạn lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của
dân tộc, đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế hiện nay. Những yêu cầu về đổi mới nội dung, phương thức hoạt
động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; nâng cao
hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng, công tác phối hợp của Nhà nước đối với
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận; giám
sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại
nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng,
an ninh, đối ngoại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
3. Kết quả đạt được nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, những vấn đề đặt ra và
giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các
cấp trong nhiệm kỳ mới; những mô hình hay, điển hình, nhân tố mới; nhũng bài
học kinh nghiệm qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các
phong trào của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên các lĩnh vực, đặc biệt là các cuộc
vận động lớn: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...
4. Kết quả đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện vai trò giám sát, phản biện
xã hội, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là việc thực hiện Kết luận số 01-
KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-
CT/TW về đấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW về
xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tại đơn vị;
công tác đối ngoại nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo; xây dựng, củng cố khối
đại đoàn kết toàn dân tộc.
5. Kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; diễn biến, không
khí, các hoạt động và kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam lần thứ X; phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tham luận
của đại biểu; kết quả bầu cử ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường
trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X; nghị quyết và
chương trình hành động của Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
6. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về vai trò,
 
vị trí của công tác mặt trận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị -
xã hội; bảo vệ và phát huy giá trị chủ nghĩa yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết
toàn dân tộc.
7. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động
thiết thực, hiệu quả, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công
đoàn Việt Nam và các hoạt động kỷ niệm 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam
(28/7/1929 - 28/7/2024) bằng những công trình, sản phẩm cụ thể có giá trị chào
mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Công đoàn các Tổng công ty/Công ty và đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên
truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu
toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo các
nội dung và hình thức phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.
MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ
và vai trò chủ thể của Nhân dân!
2. Nhân dân, công nhân, viên chức, lao động là trung tâm, là chủ thể của
công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!
3. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm
kỳ 2024 - 2029!
4. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam lần thứ X!
5. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các
cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
6. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết! Thành công, thành công, đại thành
công!
7. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện
công cuộc đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
8. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh!
9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !
10. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !
11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!


Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho CBCNV
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho CBCNV
  Tiếp và làm việc với Tập đoàn Cơ khí Thần Châu Đường Sơn Trung Quốc
  Kết quả quan trắc môi trường Quý I năm 2024
  Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trong CNVCLĐ tỉnh Quảng Ninh năm 2024
  Phát động đợt thi đua đặc biệt và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm Nhà sàng Cửa Ông chính thức đi vào hoạt động (1924 - 2024), 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 64 năm ngày thành lập Công ty (20/8/1960 - 20/8/2024), 30 năm ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (10/10/1994 - 10/10/2024) (Cẩm Thúy)
  Triển khai các giải pháp điều hành lĩnh vực Tổ chức - Nhân sự năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Xét chọn khen thưỏng phong trào thi đua “Công nhân tiên tiến tiêu biểu” tỉnh Quảng Ninh năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền Cuộc thi video clip toàn quốc “Người lính tôi yêu” và thi viết “Chuyện kể ở đại đội”
  Gặp mặt 37 ứng viên trúng tuyển lao động đợt 1 năm 2024
  Nỗ lực sản xuất để đảm bảo cung cấp đủ than cho điện vào mùa khô
  Giấy phép môi trường UBND tỉnh Quảng Ninh
  Tập thể và 01 cá nhân Đoàn thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV được tuyên dương tại chương trình gặp mặt cán bộ ĐVTN tiêu biểu.
  Tổ chức đi tham quan, học tập thực tế tại Hưng Yên cho đoàn nữ CBCNV có thành tích xuất sắc
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2024
  Những điểm mới trong Quy định Nâng lương, kèm cặp truyền nghề và thi thợ giỏi năm 2024 (Quỳnh Anh)
  Giới thiệu chương trình trao tặng học bổng Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024 (Quỳnh Anh)
  Xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 (Cẩm Thúy)
  02 tập thể và 05 cá nhân Công ty Tuyển than Cửa Ông được trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh
  Những bông hoa tiêu biểu Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài hoang dã và hưởng ứng các ngày lễ môi trường
  Tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài hoang dã và hưởng ứng các ngày lễ môi trường
  Tăng cường các biện pháp đảm bảo An toàn giao thông
  TKV khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua "Doanh nghiệp vì người lao động"
  TKV tăng cường quản lý, vận hành hiệu quả thiết bị phun sương cao áp, công tác dập bụi mùa hanh khô

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG