Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

TKV phát động phong trào thi đua năm 2024 (Cẩm Thúy)

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc phát động phong trào thi đua năm 2024;
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than
- Khoáng sản Việt Nam lần thứ III về mục tiêu phát triển Tập đoàn giai đoạn
20202025, nội dung trọng tâm: Phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống “Kỷ luật
và Đồng tâm”, không ngừng đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ mới tiên tiến,
hiện đại vào SXKD; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng và mục
tiêu công trình trọng điểm của Tập đoàn; Kiên trì mục tiêu: “Từ tài nguyên
khoáng sản và nguồn nhân lực đi lên giàu mạnh”; phát triển bền vững, hài hòa với
môi trường, địa phương, đối tác, bạn hàng và người lao động.
Năm 2024 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng: Kỷ niệm 70 năm chiến
thắng lịch sử Điện Biên Phủ 07/5/1954-07/5/2024; Kỷ niệm 95 năm Ngày thành
lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929 - 28/7/2024; Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập
Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944-22/12/2024; Năm đầu tiên thực hiện
Nghị quyết Đại hội XIII của Công đoàn Việt Nam và đặc biệt năm 2024 kỷ niệm
30 năm ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
10/10/1994 - 10/10/2024. Đây là những sự kiện quan trọng để tập thể Người lao
động trong Tập đoàn tổ chức phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn
thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Ban
Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam thống nhất triển khai Kế
hoạch liên tịch phát động phong trào thi đua năm 2024 trong toàn Tập đoàn với
hình thức và nội dung sau:
MỤC TIÊU TỔNG QUÁT: “An toàn - Đoàn kết - Phát triển - Hiệu
quả”
1. Phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề:
“Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2024”
Mục tiêu cụ thể:
Tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng cường thúc đẩy đầu tư phát
triển sản xuất; tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hoá, chuyển
đổi số trong doanh nghiệp; thực hiện chặt chẽ quản trị nội bộ; đảm bảo an toàn
trong mọi lĩnh vực; cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo tiền lương và các chế
độ phúc lợi cho người lao động; duy trì mức tăng trưởng trong sản xuất kinh
doanh (SXKD); bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; giữ vững
vai trò là trụ cột an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội; quyết
tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu “An toàn - Đoàn kết - Phát triển - Hiệu quả”
của Tập đoàn đề ra.
 
2. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh
chủ yếu sau đây:
2.1. Lĩnh vực Than:
Than nguyên khai sản xuất: 38,74 triệu tấn; Than sạch sản xuất: 37,39 triệu
tấn, Nhập khẩu than: 14,3 triệu tấn; than tiêu thụ 50 triệu tấn, Bốc xúc đất đá:
153,427 triệu m 3 ; Tổng số mét lò đào:276.590 mét.
2.2. Lĩnh vực Khoáng sản:
Sản xuất Alumin quy đổi: 1,3 triệu tấn; Tinh quặng đồng sản xuất 107 nghìn
tấn; Đồng tấm sản xuất 30 ngàn tấn; Sản xuất phôi thép 220 ngàn tấn; Tinh
quặng sắt 202,5 nghìn tấn; Vàng 956 kg.
2.3. Lĩnh vực Điện lực:
Sản xuất và tiêu thụ 10,5 tỷ Kwh; đảm bảo các nhà máy hoạt động ổn định,
hiệu quả.
2.4. Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp:
Sản xuất: 73,35 ngàn tấn; Cung ứng đạt 112,37 ngàn tấn; Sản xuất và tiêu
thụ Nitrat Amon: 200 ngàn tấn.
2.5. Lĩnh vực Sản xuất cơ khí:
Chế tạo 5 nghìn tấn thiết bị, sửa chữa: 89 xe đại xa, 90 xe trung xa, khoan -
xúc - gạt 100 cái, tàu điện 51 cái, thép chống lò 90 nghìn tấn; tổng doanh thu lĩnh
vực cơ khí đạt trên 3.115 tỷ đồng.
3. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh:
Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch phối hợp kinh doanh và
kế hoạch đầu tư năm 2024 được phê duyệt. Cụ thể: Doanh thu: 175,15 ngàn tỷ
đồng; Giá trị đầu tư: 9,4 ngàn tỷ đồng; Lợi nhuận: 4.380 tỷ đồng; Nộp ngân sách:
25 ngàn tỷ đồng; tiền lương bình quân toàn Tập đoàn 16,43 triệu
đồng/người/tháng.
CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA THƯỜNG XUYÊN:
Với phương châm: Công tác thi đua phải “Toàn bộ - Toàn diện - Toàn
thể”; Tập đoàn phát động các phong trào thi đua thường xuyên như sau:
1. Thi đua hoàn thành Kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024, bao gồm
08 khối thi đua của Tập đoàn.
2. Phong trào thi đua "Doanh nghiệp vì người lao động" nhằm phát hiện,
vinh danh các công ty con, đơn vị trực thuộc Tập đoàn thực hiện xuất sắc nhiệm
vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời không ngừng cải thiện môi trường, điều kiện
làm việc, thu nhập, chăm lo đời sống người lao động.
3. Phong trào thi đua "Giành năng suất dẫn đầu Tập đoàn" của các
tổ/đội/phân xưởng, trọng tâm là các hoạt động đào lò, khai thác, vận tải, chế biến
than tiêu thụ và khoáng sản; Thi đua đào lò nhanh áp dụng cơ giới hóa đồng bộ và
bán cơ giới hóa đào lò mẫu.
 
4. Thi đua thực hiện hoàn thành các công trình trọng điểm, dự án đầu tư có
tác động quyết định đến việc tăng năng lực sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh
doanh, cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện môi trường. Trong đó có đề xuất lựa
chọn, giao mục tiêu công trình trọng điểm gắn biển chào mừng kỷ niệm: 70 năm
chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 07/5/1954-07/5/2024; Kỷ niệm 80 năm ngày
thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944-22/12/2024; Kỷ niệm 30 năm
ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 10/10/1994 -
10/10/2024.
5. Thi đua lao động sản xuất đảm bảo an toàn gắn với bảo vệ môi trường.
6. Thi đua thực hiện tiết kiệm chi phí, sản xuất kinh doanh hiệu quả.
7. Thi đua thực hiện chăm lo, phát triển nguồn nhân lực; hoàn thành kế
hoạch tuyển sinh các nghề mỏ hầm lò, đảm bảo nguồn nhân lực phát triển bền
vững.
8. Thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo, thu nhập cao", người lao động
được bầu chọn xuất sắc liên tục các quý trong năm; tích cực xây dựng hình ảnh
“Người thợ mỏ - Người chiến sĩ”.
9. Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua theo chuyên đề, các phong
trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban QLV, các Bộ, ngành và các địa
phương phát động: “Cả nước chung tay vì người nghèo”, “Không để ai bị bỏ lại
phía sau”, Xây dựng nông thôn mới, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng
bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, tích cực thực hiện tốt công
tác an sinh xã hội, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo đối với các địa phương có hoạt
động SXKD của TKV.
KHEN THƯỞNG:
1. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác,
công khai, công bằng và kịp thời. Chú trọng khen thưởng cho đối tượng là tập thể
nhỏ và người lao động trực tiếp.
2. Thực hiện các hình thức tôn vinh, khen thưởng kết hợp tổ chức vào
những dịp kỷ niệm Ngày truyền thống, Tháng công nhân, Tháng an toàn lao
động... tăng cường giáo dục truyền thống, đảm bảo trang trọng, phù hợp với điều
kiện thực tế, động viên, khích lệ và lôi cuốn người lao động tích cực phấn đấu.
3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tập đoàn xây dựng và có Quyết định
giao mục tiêu thi đua, mức thưởng cụ thể theo các phong trào do Tập đoàn phát
động.
4. Khuyến khích các đơn vị cân đối, tự khen thưởng từ nguồn của đơn vị
cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua.
5. Tập đoàn xét kết quả 9 tháng của năm 2024 lựa chọn những tập thể, mục
tiêu hoàn thành xuất sắc để tuyên dương vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập
TKV.
6. Từ kết quả thực hiện các phong trào thi đua, đối chiếu với các quy định
về tiêu chuẩn khen cao, đơn vị lựa chọn các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu đề
 
nghị Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp, các Bộ, ngành, Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam xét khen thưởng với yêu cầu: Thành tích đến đâu khen thưởng đến đó,
không nhất thiết phải khen thưởng đến kỳ hạn; Ưu tiên khen thưởng thành tích
xuất sắc, đột xuất.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của
Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Căn cứ
vào kế hoạch phối hợp kinh doanh và nhiệm vụ được giao; Căn cứ vào đặc điểm
và điều kiện cụ thể của đơn vị, người đứng đầu đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ
đạo công tác thi đua khen thưởng của đơn vị, gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị
số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và
làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Nội dung chủ yếu tổ chức phong trào thi đua tại đơn vị gồm:
2.1. Xây dựng nội dung, mục tiêu, tên, hình thức và biện pháp tổ chức
phong trào thi đua của đơn vị năm 2024, các phong trào thi đua phải thiết thực,
bám sát nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của đơn vị; hình thức phong phú, có sức lôi
cuốn.
2.2. Tổ chức phát động thi đua sâu rộng trong đơn vị; tuyên truyền, hướng
dẫn để 100% tập thể và cá nhân tự giác và tích cực hưởng ứng, đăng ký thi đua
các phong trào do TKV phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi thi đua ngay từ ngày
đầu, tháng đầu, quyết tâm phấn đấu khắc phục khó khăn thử thách, hoàn thành
các mục tiêu và kế hoạch năm 2024.
2.3. Thường xuyên, sâu sát trong công tác kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện
để mọi tập thể và cá nhân phát huy năng lực, năng động, sáng tạo, hợp tác vượt
qua khó khăn, đạt thành tích cao nhất trong mọi lĩnh vực và cương vị công tác;
chủ động phát hiện những nhân tố mới, tích cực để bồi dưỡng, xây dựng điển
hình tiên tiến; tổ chức biểu dương, tôn vinh và tuyên truyền, nhân rộng.
Theo dõi, bồi dưỡng, hỗ trợ những cá nhân là người lao động trực tiếp, là hạt
nhân ưu tú trong phong trào thi đua lao động sản xuất tại đơn vị để xây dựng
gương điển hình tiên tiến toàn ngành; đề nghị xét, phong tặng danh hiệu “Anh
hùng Lao động” nếu đủ điều kiện.
2.4. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung,
điều chỉnh quy định, hướng dẫn phù hợp với thực tiễn.
3. Các Khối thi đua trong Tập đoàn phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết,
sáng tạo, xây dựng chương trình hoạt động trong Khối có trọng tâm, trọng điểm,
thiết thực, mang lại hiệu quả cho người lao động của đơn vị, của Khối thi đua
trong Tập đoàn TKV; Phối hợp chặt chẽ với địa phương để đảm bảo sự thống
nhất và hài hòa giữa phong trào thi đua của TKV và của địa phương.
4. Các tổ chức Đoàn thể chủ động phối hợp cùng cơ quan Chuyên môn, vận
động đoàn viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh
đồng bộ của cả hệ thống chính trị đẩy mạnh phong trào Thi đua yêu nước, tạo
 
động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển: Tổ chức Công đoàn
với mục tiêu chăm lo tốt đời sống người lao động, lựa chọn gắn biển công trình
chào mừng 30 năm thành lập Tập đoàn, 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam;
Tổ chức Đoàn thanh niên với mục tiêu xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cuộc
sống cộng đồng, tích cực tham gia bảo vệ môi trường.
5. Các Ban chuyên môn của TKV chủ trì, chủ động nghiên cứu, đề xuất xây
dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định khen thưởng thi đua hoàn thành các mục
tiêu, các lĩnh vực, các chuyên đề do Ban phụ trách, phù hợp với cơ chế quản lý,
điều hành và mục tiêu chung của Tập đoàn. Các ý kiến đề xuất gửi về Thường
trực Hội đồng TĐKT (Ban TCNS) trước ngày 15 tháng 02 năm 2024.
6. Đăng ký thi đua:
Các đơn vị rà soát các mục tiêu thi đua, phong trào thi đua thường xuyên,
công trình trọng điểm năm 2024, đăng ký trước ngày 20/01/2024 với Tập đoàn để
giao mục tiêu thi đua. Tập đoàn sẽ xét, đánh giá nhưng không khen thưởng
đối với các đơn vị không đăng ký mục tiêu thi đua.
Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tập đoàn phát huy tinh
thần đoàn kết, truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm", tích cực hưởng ứng, hăng
hái thi đua trong mọi lĩnh vực công tác, với phương châm đổi mới, sáng tạo, thích
ứng linh hoạt góp phần xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản ViệtNam phát triển bền vững.


Các tin liên quan:
  Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Tự hào biển, đảo, biên giới quê hương”
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV giữ vững công tác AT, VSLĐ 6 tháng đầu năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông: Tín hiệu vui từ sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024
  Kết quả chấm điểm tiêu chí môi trường “Sáng - Xanh - Sạch”
  Công ty Tuyển than Cửa Ông điều chỉnh chi phí nguyên liệu suất ăn giữa ca, danh mục thực phẩm, món ăn giữa ca
  TKV khen thưởng công tác chăm sóc người lao động giai đoạn 2021 -2023
  TKV khen thưởng công tác chăm sóc người lao động giai đoạn 2021 -2023
  Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ trên địa bàn Công ty Tuyến than Cửa Ông - TKV
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 6/2024
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức nghỉ mát và hỗ trợ điều trị tại Sapa cho CBCNV
  Thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2024 (Quỳnh Anh)
  Hội CCB Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV giai đoạn 2019 - 2024 Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 6/2024
  113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911 – 05/06/2024)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2024
  Xét duyệt danh sách cá nhân đề nghị thi nâng bậc và kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2024 Cẩm Thúy
  Triển khai cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”
  Hội nghị kiểm tra, chấm điểm phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2024 vị Khối thi đua các tiểu đoàn tự vệ ngành than
  Thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Trao giải tuần 1 cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về AT, VSLĐ” năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông tăng cường ổn định sản xuất
  Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh trên địa bàn phường
  Phối hợp trong công tác bàn giao quản lý vận hành Hồ môi trường khu vực Nhà máy tuyển Than Khe Chàm
  Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2024 - Nguyễn Thu Hà
  Tăng cường công tác đảm bảo ATVSLĐ trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
  Tuyển than Cửa Ông chủ động phòng chống thiên tai, bảo vệ kho than trong mùa mưa bão
  Tổ chực xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 Cẩm Thúy

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG