Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)

Ngày 05/9/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Công văn số 5007/BNV-TĐKT gửi các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.
Theo đó, Công văn nêu rõ: thời gian qua việc thực hiện các quy định pháp luật về
thi đua, khen thưởng đã từng bước đi vào nền nếp, công tác về thi đua, khen
thưởng đã được các cấp, các ngành quan tâm hơn và luôn gắn với việc thực hiện
các nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, để tạo cơ sở pháp lý thực hiện công tác về
thi đua, khen thưởng, Nhà nước đã xây dựng thể chế và ngày càng hoàn thiện hệ
thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu thực
tiễn. Các cơ quan chức năng đã chủ động trong tham mưu, đề xuất và tổ chức
thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý
nhà nước về thi đua, khen thưởng. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng cũng
còn nhiều tồn tại, hạn chế như: hình thức, nội dung và phương pháp tổ chức
phong trào thi đua chậm được đổi mới, tiêu chí đánh giá thi đua chưa rõ, có nơi
còn áp đặt mang tính hình thức trong việc đề ra các nội dung thi đua, chạy theo
thành tích, chưa tạo được động lực, nên phong trào thi đua tác dụng lan tỏa chưa
cao. Vẫn còn tình trạng công tác khen thưởng chưa gắn với kết quả phong trào thi
đua. Tại một số địa phương, cơ quan, tổ chức, khen thưởng chưa kịp thời, chính
xác, chưa bảo đảm khách quan, công bằng, minh bạch, dẫn đến khen thưởng và
đề nghị khen thưởng chưa đúng người, đúng việc, vẫn còn tình trạng khen thưởng
tập trung cho lãnh đạo, chưa quan tâm, động viên khen thưởng kịp thời đối tượng
là người lao động sản xuất trực tiếp và nhân viên cấp dưới… 
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên với chức năng, nhiệm vụ giúp
Chính phủ quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, Bộ Nội vụ đề nghị
các bộ, ban, ngành, các đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương (các Bộ, ngành, tỉnh) chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng và
tập trung trọng tâm vào các mặt công tác sau: 
Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận
Tổ quốc và các đoàn thể đối với công tác thi đua, khen thưởng để đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ mới theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 “Về tiếp
tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Khắc phục tình trạng cấp ủy, tổ chức
đảng, chính quyền đặc biệt là người đứng đầu, nhận thức về vị trí, vai trò của
công tác thi đua, khen thưởng, chậm nắm bắt thực tiễn để phát động phong trào
thi đua, chưa quan tâm đúng mức đến bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển
hình tiên tiến.  
Hai là, tiếp tục củng cố kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác thi đua,
khen thưởng các cấp theo hướng tinh gọn, thống nhất từ Trung ương đến địa
 
phương. Tuyển chọn người có đủ phẩm chất, năng lực, tinh thông về nghiệp vụ,
có khả năng tham mưu, nghiên cứu cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, pháp
luật, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là năng
lực phát hiện, bồi dưỡng những cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào
thi đua. Các cấp, các ngành cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn
nghiệp vụ để nâng cao năng lực, kiến thức, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức
chuyên trách về công tác thi đua, khen thưởng để thực hiện công tác tham mưu có
hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước và công tác
khen thưởng. 
Ba là, tiến hành rà soát các trường hợp thuộc bộ, ngành, tỉnh đã được khen
thưởng, trước mắt từ ngày 01/6/2014 là ngày có hiệu lực của Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 (Luật Thi đua, khen
thưởng năm 2013) nhưng có vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình
sự trong thời gian tính thành tích khen thưởng thì làm thủ tục hủy bỏ quyết định
khen thưởng và thu hồi hiện vật khen thưởng theo quy định tại Điều 78 Nghị định
số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Về công tác thi đua, thực hiện Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản quy
định chi tiết, thời gian qua, Bộ, ngành, tỉnh đã thực hiện tặng Cờ thi đua cấp bộ,
tỉnh và đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị thuộc và trực thuộc
Bộ, ngành, tỉnh góp phần nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và
công tác khen thưởng. Qua công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng
thấy:
Việc xét, tặng Cờ thi đua cấp bộ và đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ tại
một số Bộ, ngành, tỉnh vẫn còn tồn tại, thiếu sót, thực hiện chưa đúng quy định
tại Điều 25, Điều 26 Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 và Điều 11, Điều 12
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP. Một số Bộ, ngành, tỉnh xét tặng 02 Cờ thi đua cho
cùng một đơn vị (Cờ thi đua cấp bộ và đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ)
hoặc đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 02 đơn vị trở lên cùng khối, cụm
thi đua. Có Bộ, ngành xét, tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị dẫn đầu
khối và tặng Cờ thi đua cấp bộ cho đơn vị xếp thứ nhì, thứ 3. Cá biệt có Bộ,
ngành không chia cụm, khối thi đua mà chọn đơn vị tiêu biểu để đề nghị Cờ Thi
đua của Chính phủ. Báo cáo thành tích đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ
chưa đúng quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.
Để việc xét, tặng Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua cấp bộ, tỉnh đảm bảo
đúng quy định của pháp luật, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành chấn chỉnh công
tác xét, tặng Cờ thi đua cấp bộ, tỉnh; Cờ thi đua của Chính phủ, hạn chế những
tồn tại, thiếu sót nêu trên và thực hiện tốt các nội dung như sau:
Thứ nhất, tiếp tục tổ chức và chỉ đạo hoạt động của khối, cụm thi đua các đơn vị
thuộc và trực thuộc Bộ, ngành. Căn cứ tình hình thực tế, đặc điểm, chức năng,
 
nhiệm vụ và tính chất hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, các Bộ, ngành tổ
chức phân chia khối, cụm thi đua cho phù hợp, khoa học và hiệu quả.
Thứ hai, về việc xét, tặng Cờ thi đua cấp bộ, tỉnh căn cứ Điều 26 Luật thi đua,
khen thưởng năm 2013, Điều 12 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và quy chế hoạt
động của cụm, khối thi đua các Bộ, ngành, tỉnh tổ chức các khối, cụm thi đua
thực hiện bình xét, lựa chọn tập thể dẫn đầu khối, cụm thi đua để đề nghị Hội
đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, ngành, tỉnh xét, đề nghị Bộ, ngành, tỉnh tặng Cờ
thi đua cấp bộ, tỉnh.
Thứ ba, về xét, đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.
Việc bình xét để lựa chọn đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, căn cứ Điều 25
Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và Điều 11 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP,
các Bộ, ngành, tỉnh thực hiện xét, đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ như
sau:
Trên cơ sở kết quả xét, lựa chọn tập thể dẫn đầu khối, cụm thi đua, Hội đồng Thi
đua - Khen thưởng Bộ, ngành, tỉnh lựa chọn tập thể tiêu biểu, xuất sắc nhất trong
tổng số các tập thể được bình xét dẫn đầu khối, cụm thi đua đạt tiêu chuẩn Cờ thi
đua cấp bộ, tỉnh để đề nghị Người đứng đầu Bộ, ngành, tỉnh trình Thủ tướng
Chính phủ tặng Cờ Thi đua của Chính phủ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng
Trung ương). Số lượng đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ không quá 20%
tổng số tập thể được bình xét dẫn đầu các cụm, khối thi đua.
Về thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng, theo quy định tại Điều 51 Nghị định số
91/2017/NĐ-CP và Điều 11 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của
Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-
CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
thi đua, khen thưởng, trong Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng bộ,
ngành phải thể hiện tên cụm, khối thi đua mà đơn vị dẫn đầu để được đề nghị
tặng Cờ thi đua của Chính phủ.
Về báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, thực hiện
theo đúng Mẫu đã quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP. Báo cáo phải thể
hiện rõ thành tích xuất sắc trong thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) được giao
trong năm đề nghị khen thưởng, so sánh kết quả thành tích với năm trước liền kề;
có mô hình mới, nhân tố mới để các đơn vị khác học tập; các phong trào thi đua
tiêu biểu, điển hình đã áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.
Đơn vị được giao chuyên trách về công tác thi đua, khen thưởng các Bộ, ngành,
tỉnh tham mưu cho Người đứng đầu bộ, ngành, tỉnh tổ chức, chỉ đạo hoạt động
của các khối, cụm thi đua, bình xét, tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh và đề
nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ bảo đảm đúng quy định. Đồng thời, gửi văn
bản về chia khối, cụm của bộ, ngành, tỉnh về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung
 
ương để tổng hợp, theo dõi, nghiên cứu trong quá trình thẩm định hồ sơ khen
thưởng.
Đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ngành, tỉnh tăng cường công
tác kiểm tra, giám sát hoạt động khối, cụm thi đua; kịp thời hướng dẫn, giải quyết
những vướng mắc, bất cập, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương, tôn
vinh, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong hoạt động của
khối, cụm thi đua.
Ngoài ra, để công tác thẩm định hồ sơ khen thưởng trình Thủ tướng Chính phủ
bảo đảm kịp thời, đúng quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, Bộ Nội
vụ đề nghị khi lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xét, quyết định khen thưởng
và xét, trình Chủ tịch nước quyết định khen thưởng, các bộ, ngành, tỉnh chỉ đạo
cơ quan chuyên môn thực hiện đầy đủ nội dung sau: 1. Tờ trình trình Thủ tướng
Chính phủ. 2. Tuyến trình khen thưởng. 3. Về khen thưởng phong trào thi đua
theo đợt (chuyên đề). 4. Báo cáo thành tích. 5. Về thẩm quyền công nhận sáng
kiến và hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến. 6. Về thủ tục, hồ
sơ.
Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, tỉnh có văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc và
trực thuộc thực hiện để đảm bảo đúng các quy định hiện hành. Trong quá trình
thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ (qua Ban
Thi đua - Khen thưởng Trung ương) xem xét, đánh giá, tổng hợp, tham mưu sửa
đổi bổ sung cho phù hợp.


Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV xét bậc lương và chuyển ngạch lương cho người lao động năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông thi tranh, ảnh, báo tường, Video Clip tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng cháy chữa cháy năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông - TKV tăng cường công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường
  Tổ chức vận động ủng hộ trao tặng áo dài theo chương trình “Tuần lễ Áo dài” (Cẩm Thúy)
  Tổ chức Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Cẩm Thúy)
  Chương trình hành động về việc thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tưng bừng khí thế ra quân sản xuất đầu Xuân Giáp Thìn 2024.
  Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - nét đẹp đầu xuân tại Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV.
  TKV điều hành sản xuất, tiêu thụ than trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn
  TKV tổ chức triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024
  Khí thế những ngày đầu Xuân mới tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Sôi nổi khí thế sản xuất than đầu năm 2024
  Công đoàn TKV xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2024
  HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2024
  Kế hoạch Kiểm tra, giám sát năm 2024 của Công đoàn TKV
  Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và 30 năm ngày thành lập Tổng công ty Than Việt Nam nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (10/10/1994-10/10/2024)
  Thăm hỏi, trợ cấp công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo, thu nhập thấp
  Kết quả xét duyệt thi đua và hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2023
  Kết quả xét duyệt thi đua và hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2023
  Khí thế những ngày đầu xuân mới tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  TKV triển khai nhiệm vụ năm 2024
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2024.
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV làm tốt công tác phối hợp bảo vệ ANTT, An toàn tài sản năm 2023 với lực lượng An ninh trên địa bàn.
  Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  TKV phát động phong trào thi đua năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác AT, VSLĐ năm 2023, triển khai nhiệm vụ và các giải pháp đảm bảo công tác AT, VSLĐ năm 2024.
  Vòng 13 Giải VĐQG 2023: Than khoáng sản giành chiến thắng trước Hà Nội II

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG