Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh

Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tăng cường triển khai, thực hiện. Qua đó, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, tồn tại, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Công tác kiểm tra, giám sát đóng góp một phần không nhỏ trong việc nâng cao vị
thế của tổ chức hội Cựu chiến binh Công ty, đồng thời cũng là yếu tố quyết định trong
công tác xây dựng và phát triển của Hội. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát giúp
cho các Chi hội, hội viên Cựu chiến binh Công ty chấp hành tốt Điều lệ Hội, quản lý
đúng nguyên tắc; đúng quy định của Nhà nước cũng như quy định của Hội Cựu chiến
binh Việt Nam. 
Hàng năm, ngay từ những tháng đầu, quý đầu, căn cứ chương trình công tác kiểm
tra, giám sát của Đảng ủy Công ty, Hội Cựu chiến binh Công ty đã xây dựng kế hoạch
công tác kiểm tra, giám sát, theo đó quy định các nội dung cụ thể, thời gian thực hiện
trong năm đối với các Chi hội trong việc chấp hành các quy định của Đảng gắn với
nhiệm vụ của Hội CCB Công ty. Tính đến thời điểm hiện tại, về cơ bản các Chi hội
đều đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Hội CCB Công ty đã đề ra.
Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐU, ngày 07/01/2021 của BCH Đảng bộ Công
ty; căn cứ Chương trình kiểm tra số 921-CT/ĐU, ngày 03/01/2023 của Đảng ủy Công
ty V/v kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty năm 2023, Hội Cựu
chiến binh Công ty đã thống nhất xây dựng Kế hoạch, chương trình kiểm tra, thành lập
đoàn công tác, thực hiện công tác kiểm tra Chi hội cũng như kiểm tra đột xuất tổ chức
Hội, hội viên, thực hiện theo đúng vai trò chức năng kiểm tra của mỗi tổ chức, tạo sự
đồng bộ trong hệ thống chính trị. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội CCB Công ty
cũng đã chỉ đạo các Chi hội tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động Hội, nhất là tại
các Chi hội chưa đạt Chi hội xuất sắc trong năm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt
động của các tổ chức Hội.
Từ đầu năm 2023 đến nay, các chi Hội đã tổ chức kiểm tra được 13 lượt. Nội
dung các buổi kiểm tra tập trung vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Điều lệ Hội
và Nghị quyết của Hội cấp trên, của Cấp uỷ, của Công ty; các chế độ, chính sách đối
với Hội viên CCB theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.
Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”; kiểm tra Hội
viên về thực hiện nhiệm vụ Hội, việc tu dưỡng, rèn luyện, phát huy phẩm chất “Bộ đội
Cụ Hồ”, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước… Kiểm tra giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/05/2021 của
Bộ Chính trị khóa XIII Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của
 
Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh" và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XIII Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống
chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"…
Tham gia và làm việc với các đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Công ty và của
chuyên môn khi có yêu cầu... Đặc biệt trong quý IV/2023 Hội CCB Công ty đã triển
khai Kế hoạch liên tịch số 2329/ KHLT–GĐ-BCHQS-CCB ngày 25/9/2023 về việc
phát động thi đua CCB phối hợp tham gia đảm nhận kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh
lao động an ninh tự quản trong quý IV/2023.
Từ các nội dung kiểm tra, Hội CCB Công ty sẽ kịp thời nắm bắt được tình hình
hoạt động của các chi Hội, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm và đề ra giải pháp khắc
phục những tồn tại, hạn chế. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, chất lượng hoạt
động Hội ngày càng được nâng lên. Minh chứng là năm 2022, qua kiểm tra, 100% chi
Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi Hội vi phạm; Hội viên đạt gương mẫu:
172/ 172 đ/c = 100%. Gia đình hội viên đạt Gia đình văn hoá: 172/ 172 =100 %. Chi
hội đạt TSVM: 13/13 = 100%. Chi hội đạt TSVMSX: 10/13 = 76,92%. Hội CCB tỉnh
Quảng Ninh tặng Bằng khen cho Hội CCB Công ty và đ/c Chủ tịch Hội. Hội CCB
thành phố Cẩm phả tặng Giấy khen cho 05 tập thể Chi hội CCB và 07 đ/c hội viên
xuất sắc.
Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, Hội CCB Công ty luôn chú trọng
việc nghiên cứu, quán triệt thực hiện Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết
định, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, đặc
biệt là Quyết định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của BCH Trung ương về công tác
kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Hội CCB Công ty đã phân công 01 đồng chí
phụ trách công tác kiểm tra, giám sát. Việc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện công tác kiểm
tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, và đều có báo cáo tổng kết công tác kiểm
tra, giám sát theo quy định.
Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, các đ/c chí trong Ban
Thường vụ Hội CCB Công ty đã luôn theo dõi giám sát, chỉ đạo bổ sung kịp thời các
nội dung điều chỉnh của Đảng ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên, đi sâu phân tích thực tiễn
của từng đối tượng được kiểm tra, chỉ ra những mặt tích cực để sửa chữa những hạn
chế còn tồn tại. Cùng với đó là việc bố trí thời gian hợp lý để không bị chồng chéo với
công tác kiểm tra giám sát của chuyên môn và các tổ chức đoàn thể khác của các đơn
vị. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể từng nội dung ngay từ
đầu năm, đi sâu vào kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Công ty,
nghị quyết của Hội, việc thực hiện các biện pháp khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết
điểm…vì vậy công tác kiểm tra, giám sát tại Hội CCB Công ty luôn đạt hiệu quả cao.
Có thể khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát đã giúp hội Cựu chiến binh Công
ty nắm vững, hiểu sâu và vận dụng thực hiện tốt các Nghị quyết vào thực tiễn, hoạt
 
động của các chi hội, đồng thời xác đinh rõ nhiệm vụ, khắc phục những khó khăn,
vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai các Nghị quyết. Bên cạnh đó,
các Chi hội ý thức được trách nhiệm và tầm quan trọng của việc thực hiện tốt Điều
lệ, nghị quyết Hội Cựu chiến binh trong công tác kiểm tra là yếu tố quyết định, xuyên
suốt trong hoạt động hội Cựu chiến binh và là chức năng quan trọng để phát huy vai
trò của “Anh bộ đội Cụ Hồ” trong các vị trí sản xuất của Công ty. Các Chi hội, hội
viên đã phát huy tốt truyền thống, tham gia tích cực trong lao động sản xuất và các
hoạt động phong trào thi đua giữ vững an toàn, an ninh tự quản. Hội luôn luôn quan
tâm, chăm lo đến quyền lợi chính đáng và động viên về tinh thần cho hội viên. Không
có hội viên vi phạm kỷ luật.
Để thực hiện có hiệu quả hoạt động của công tác kiểm tra giám sát của Hội Cựu
chiến binh Công ty cần thực hiện các giải pháp cụ thể sau:
Một là: Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra giám sát. Phát huy vai trò
tham mưu của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội các cấp trong thực hiện nhiệm vụ
kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường quản lý giáo dục hội viên; thường xuyên
củng cố, kiện toàn ban kiểm tra của các Chi hội và Hội Cựu chiến binh Công ty…
Hai là: Quan tâm từ khâu xây dựng kế hoạch đến khâu tổ chức để thống nhất
nội dung phương pháp trước khi đi giám sát. Phân công thành viên tham gia kiểm tra
giám sát có trình độ, kinh nghiệm phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Ba là: Tổ chức quán triệt, chấp hành nghiêm túc kế hoạch và thời gian giám sát
của Thường trực Hội CCB Công ty, chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo nơi làm việc và hệ
thống văn bản kế hoạch đúng, đủ theo sự thống nhất của công tác Hội.
Bốn là: Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên; chủ động định
hướng nhận thức, hướng dẫn hành động cho hội viên, kiên quyết đấu tranh chống luận
điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Năm là: Đổi mới trong sinh hoạt phù hợp để tạo sự thu hút hội viên, nâng cao
việc chấp hành Điều lệ Hội, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên trên các
lĩnh vực sản xuất công tác.
Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt góp phần xây dựng Hội CCB
Công ty ngày càng vững mạnh, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, Hội viên không ngừng
tiến bộ, thực hiện tốt truyền thống của “Anh bộ đội Cụ Hồ”. Chấp hành tốt đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Công ty Tuyển
than Cửa Ông - TKV ngày một phát triển bền vững./.
 
Bùi Đức Mạnh
 
Hội CCB Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV


Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV xét bậc lương và chuyển ngạch lương cho người lao động năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông thi tranh, ảnh, báo tường, Video Clip tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng cháy chữa cháy năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông - TKV tăng cường công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường
  Tổ chức vận động ủng hộ trao tặng áo dài theo chương trình “Tuần lễ Áo dài” (Cẩm Thúy)
  Tổ chức Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Cẩm Thúy)
  Chương trình hành động về việc thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tưng bừng khí thế ra quân sản xuất đầu Xuân Giáp Thìn 2024.
  Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - nét đẹp đầu xuân tại Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV.
  TKV điều hành sản xuất, tiêu thụ than trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn
  TKV tổ chức triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024
  Khí thế những ngày đầu Xuân mới tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Sôi nổi khí thế sản xuất than đầu năm 2024
  Công đoàn TKV xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2024
  HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2024
  Kế hoạch Kiểm tra, giám sát năm 2024 của Công đoàn TKV
  Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và 30 năm ngày thành lập Tổng công ty Than Việt Nam nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (10/10/1994-10/10/2024)
  Thăm hỏi, trợ cấp công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo, thu nhập thấp
  Kết quả xét duyệt thi đua và hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2023
  Kết quả xét duyệt thi đua và hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2023
  Khí thế những ngày đầu xuân mới tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  TKV triển khai nhiệm vụ năm 2024
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2024.
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV làm tốt công tác phối hợp bảo vệ ANTT, An toàn tài sản năm 2023 với lực lượng An ninh trên địa bàn.
  Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  TKV phát động phong trào thi đua năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác AT, VSLĐ năm 2023, triển khai nhiệm vụ và các giải pháp đảm bảo công tác AT, VSLĐ năm 2024.
  Vòng 13 Giải VĐQG 2023: Than khoáng sản giành chiến thắng trước Hà Nội II

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG