Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Triển khai kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2023 (Phạm Thúy Vân)

Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-TKV ngày 04/10/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

 

Căn cứ Quyết định số 2202/QĐ-TTCO ngày 01/8/2022 của Giám đốc Công ty về việc ban hành Quy định quản lý cán bộ;

Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2023 như sau:

1. Đối tượng:

1.1. Cán bộ thuộc diện Tập đoàn quản lý (Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên Công ty).

1.2. Cán bộ thuộc diện Công ty quản lý (Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Quản đốc, Phó Quản đốc)

1.3. Cán bộ thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: quản lý, quyết toán dự án Nhà máy Tuyển than Khe Chàm và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng).

1.4. Cán bộ thực hiện nhiệm vụ cán bộ dự nhiệm của đơn vị trong năm 2023 (Quyền Quản đốc, Quyền Trưởng phòng).

2. Nội dung kiểm điểm, đánh giá, chấm điểm cán bộ:

2.1. Đối với cán bộ thuộc diện cấp Tập đoàn quản lý kiểm điểm về các nội dung sau:

a) Về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

- Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD):

+ Kết quả thực hiện khoán, quản trị chi phí, hiệu quả kinh doanh (lỗ, lãi) năm 2023 của Công ty theo kế hoạch phối hợp kinh doanh đã ký với Tập đoàn. Trong đó cần kiểm điểm, xác định rõ nguyên nhân (khách quan, chủ quan) và trách nhiệm của cá nhân đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD.

+ Kết quả thực hiện bảo toàn và phát triển vốn tại Công ty.

+ Kết quả thực hiện quản lý lao động, tiền lương và thu nhập của người lao động so với kế hoạch; trong đó kiểm điểm cụ thể về kết quả thực hiện tinh giản lao động, bố trí lao động có hiệu quả, linh hoạt phù hợp với điều hành sản xuất.

- Việc chấp hành các quy chế, quy định, kỷ luật điều hành của Tập đoàn tại Công ty (đặc biệt trong điều hành tiết giảm chi phí, tinh giản lao động, thực hành tiết kiệm tại Công ty, nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả SXKD...)

- Về công tác đầu tư phát triển: Kết quả thực hiện (tiến độ, chất lượng) các dự án đầu tư (trong đó tập trung đánh giá kết quả thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, dự án đầu tư có liên quan trực tiếp đến sự phát triển dài hạn của Công ty); những thiếu sót, tồn tại khi triển khai các dự án đầu tư, nguyên nhân để xảy ra các thiếu sót đó.

- Về công tác an toàn và bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường: Kết quả thực hiện công tác theo nội dung nhiệm vụ được giao; kiểm điểm sâu sắc những nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của cá nhân liên quan nếu để xảy ra tai nạn lao động, sự cố lớn trong sản xuất, sự cố nghiêm trọng về môi trường; việc triển khai những kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền đối với lĩnh vực được giao phụ trách trong công tác này.

- Về công tác bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, bảo vệ tài sản, bảo vệ sản xuất, phòng chống gian lận thương mại.

- Về công tác triển khai áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa, ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất và quản lý.

- Công tác tái cơ cấu, đổi mới quản trị nội bộ Công ty.

- Việc thực hiện các nhiệm vụ khác do TKV giao.

- Riêng đối với Kiểm soát viên còn phải kiểm điểm về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại diện của TKV theo Quy chế quản lý Người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp.

b) Việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; điều lệ, nội quy, quy chế của Tập đoàn và của Công ty.

c) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc.

d) Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

đ) Trách nhiệm của bản thân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực mình phụ trách. Kết quả kiểm điểm theo kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh kiểm tra và cơ quan có thẩm quyền về trách nhiệm của cá nhân tại đơn vị.

e) Đối với cá nhân tham gia cấp ủy các cấp cần kiểm điểm quá trình chỉ đạo, thực hiện việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và các nội dung khác theo hướng dẫn, quy định của cấp ủy.

g) Chấm điểm:

Cán bộ tự chấm điểm và cấp có thẩm quyền đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ.

- Kiểm soát viên: thực hiện theo tiêu chí đánh giá quy định tại Quyết định 2338/QĐ-TKV ngày 31/12/2020 của TKV về việc ban hành quy chế quản lý người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp.

- Giám đốc: thực hiện theo tiêu chí đánh giá quy định tại Phụ lục số 2, Quyết định số 1668/QĐ-TKV ngày 04/10/2023 của TKV về việc ban hành Quy chế Quản lý cán bộ của TKV.

- Phó Giám đốc, Kế toán trưởng: thực hiện theo tiêu chí quy định tại Khoản 2b, Điều 19, Quyết định số 2202/QĐ-TTCO  ngày 01/8/2022 của Giám đốc Công ty về việc ban hành Quy định quản lý cán bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV.

2.2. Đối với cán bộ thuộc diện Công ty quản lý và cán bộ thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: quản lý, quyết toán dự án Nhà máy Tuyển than Khe Chàm và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Nội dung kiểm điểm theo Công văn số 1174-CV/ĐU ngày 02/10/2023  của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV.

Đối với cá nhân được giao nhiệm vụ cán bộ dự nhiệm đơn vị (Quyền Chánh văn phòng, Quyền Trưởng phòng, Quyền Quản đốc) kiểm điểm thêm nội dung thực hiện nhiệm vụ cán bộ dự nhiệm trong năm 2023.

- Tự chấm điểm, đánh giá theo các tiêu chí quy định tại Khoản 2c, Điều 19, Quyết định số 2202/QĐ-TTCO  ngày 01/8/2022 của Giám đốc Công ty về việc ban hành Quy định quản lý cán bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV.

2. 3 Các nội dung khác theo quy định tại Nghị định số 159/2020/NĐ-CP, Nghị định số 69/2023/NĐ-CP, Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 và Quy chế quản lý cán bộ của TKV, quy định quản lý cán bộ của Công ty.

3. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ:

Cán bộ tự nhận xét mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao và cấp có thẩm quyền đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với cán bộ theo các mức sau:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Hoàn thành nhiệm vụ.

- Không hoàn thành nhiệm vụ.

4. Tổ chức thực hiện và thời hạn báo cáo:

a) Thời hạn Công ty hoàn thành công tác kiểm điểm báo cáo về  Đảng uỷ Công ty và TKV:  Xong trước ngày 07/12/2022.

b) Hồ sơ  kiểm điểm (gửi về Phòng TCLĐ trước ngày 10/11/2023 để tổng hợp trình Lãnh đạo Công ty thực hiện các bước đánh giá tiếp theo trình TKV):

- Cán bộ cấp Tập đoàn quản lý:

+ Bản tự kiểm điểm, xếp loại cá nhân

+ Bản tự chấm điểm, đánh giá cá nhân.

- Cán bộ cấp Công ty quản lý, Cán bộ Ban Quản lý dự án nhà máy Tuyển than Khe Chàm đang thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ.

+ Bản tự kiểm điểm, bản tự chấm điểm.

+ Biên bản họp đánh giá của tập thể lãnh đạo đơn vị

+ Bản tổng hợp chấm điểm, đánh giá của Phó Giám đốc công ty phụ trách đơn vị đối với Trưởng phòng, Quản đốc, Phó Trưởng phòng, Phó Quản đốc (theo mẫu).

- Đối với đơn vị chưa có kết quả tín nhiệm của cán bộ (do chưa tổ chức Hội nghị người lao động) vẫn gửi hồ sơ kiểm điểm cán bộ và kết quả đánh giá xếp loại theo đúng thời hạn; gửi bổ sung kết quả tín nhiệm cán bộ ngay sau khi hoàn thành Hội nghị người lao động đơn vị để Lãnh đạo Công ty kịp thời điều chỉnh việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ.

c) Tổ chức thực hiện:

- Phó Giám đốc Công ty theo lĩnh vực được phân công phụ trách, chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm điểm, đánh giá đối với các chức danh cán bộ cấp Công ty quản lý trước ngày 10/11/2023.

- Giám đốc Công ty chủ trì cùng Ban lãnh đạo Công ty tiến hành kiểm điểm, đánh giá đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Kiểm soát viên và lấy ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty về đánh giá, xếploại chất lượng cán bộ trước ngày 25/11/2023.

- Phòng TCLĐ tổng hợp báo cáo Giám đốc kết quả kiểm điểm, đánh giá, chấm điểm cán bộ cấp Công ty quản lý trước ngày 25/11/2023; hoàn thiện hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, chấm điểm cán bộ cấp Tập đoàn quản lý trước ngày 07/12/2023.

          Công ty yêu cầu các cá nhân, đơn vị thực hiện kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2023 như nội dung đã hướng dẫn trên.                                                               

 

 Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV xét bậc lương và chuyển ngạch lương cho người lao động năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông thi tranh, ảnh, báo tường, Video Clip tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng cháy chữa cháy năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông - TKV tăng cường công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường
  Tổ chức vận động ủng hộ trao tặng áo dài theo chương trình “Tuần lễ Áo dài” (Cẩm Thúy)
  Tổ chức Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Cẩm Thúy)
  Chương trình hành động về việc thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tưng bừng khí thế ra quân sản xuất đầu Xuân Giáp Thìn 2024.
  Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - nét đẹp đầu xuân tại Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV.
  TKV điều hành sản xuất, tiêu thụ than trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn
  TKV tổ chức triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024
  Khí thế những ngày đầu Xuân mới tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Sôi nổi khí thế sản xuất than đầu năm 2024
  Công đoàn TKV xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2024
  HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2024
  Kế hoạch Kiểm tra, giám sát năm 2024 của Công đoàn TKV
  Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và 30 năm ngày thành lập Tổng công ty Than Việt Nam nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (10/10/1994-10/10/2024)
  Thăm hỏi, trợ cấp công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo, thu nhập thấp
  Kết quả xét duyệt thi đua và hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2023
  Kết quả xét duyệt thi đua và hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2023
  Khí thế những ngày đầu xuân mới tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  TKV triển khai nhiệm vụ năm 2024
  Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2024.
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV làm tốt công tác phối hợp bảo vệ ANTT, An toàn tài sản năm 2023 với lực lượng An ninh trên địa bàn.
  Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  TKV phát động phong trào thi đua năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác AT, VSLĐ năm 2023, triển khai nhiệm vụ và các giải pháp đảm bảo công tác AT, VSLĐ năm 2024.
  Vòng 13 Giải VĐQG 2023: Than khoáng sản giành chiến thắng trước Hà Nội II

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG