Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Tổ chức thi thực hành tập trung Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)

Triển khai kế hoạch phần thi thực hành, Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023; ngày 17/8/2023, Tập đoàn đã có Công văn số 3992/TKV- TCNS giao nhiệm vụ tổ chức thi thực hành tập trung các nghề mỏ hầm lò, cơ khí, vận hành điện trong nhà máy nhiệt điện cho Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam và Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin. Theo đó, Tập đoàn tổ chức thi thực hành tập trung các nghề nghề mỏ hầm lò, cơ khí, vận hành điện trong nhà máy nhiệt điện cụ thể như sau:
I. Tại Hội đồng thi thực hành Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản
Việt Nam (Cao đẳng TKV):
1. Thi thực hành các nghề Gò, Hàn điện, Hàn khí.
1.1. Địa điểm: Phân hiệu đào tạo Cẩm Phả, Trường Cao đẳng Than - Khoáng
sản Việt Nam (Km 10, Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh).
1.2. Thời gian:
1.2.1. Ngày 21/9/2023:
- Từ 7h30 ÷ 9h00: Khai mạc Hội thi phần thi thực hành nghề Gò, Hàn, điện,
Hàn khí. Thành phần tham dự:
+ Ủy viên Hội đồng thi cấp Tập đoàn tham gia chỉ đạo, giám sát thi thực hành
tại điểm thi Trường Cao đẳng TKV (theo phân công của Tập đoàn).
+ Các thành viên Hội đồng thi thực hành thuộc Trường Cao đẳng TKV (ban
hành tại Quyết định số 1409/QĐ-TKV ngày 24/8/2023 của Tập đoàn).
+ Các thành viên giám khảo Ban coi chấm thi thực hành nghề Gò, Hàn điện,
Hàn khí (ban hành tại Quyết định số 1510/QĐ-TKV ngày 13/9/2020 của Tập đoàn).
+ Cán bộ các đơn vị dẫn đoàn dự thi và thí sinh dự thi các nghề Gò, Hàn điện,
Hàn khí tại Quyết định số 1323/QĐ-TKV ngày 03/8/2023.
- Từ 9h30 ÷ 11h30: Họp hội đồng thi. Thành phần tham dự:
+ Các thành viên Hội đồng thi thực hành thuộc Trường Cao đẳng TKV (ban
hành tại Quyết định số 1409/QĐ-TKV ngày 24/8/2023 của Tập đoàn).
+ Các thành viên giám khảo Ban coi chấm thi thực hành nghề Gò, Hàn điện,
Hàn khí (ban hành tại Quyết định số 1510/QĐ-TKV ngày 13/9/2020 của Tập đoàn).
+ Cán bộ các đơn vị dẫn đoàn dự thi.
- Từ 13h00 ÷ 17h30: Thí sinh các đơn vị thi thực hành (lịch thi theo Phụ lục 7
kèm theo Quyết định số 1510/QĐ-TKV ngày 13/9/2023).
1.2.2. Ngày 22/9/2023:
- Từ 8h00 đến 17h30: Thí sinh các đơn vị thi thực hành (lịch thi theo Phụ lục 7
kèm theo Quyết định số 1510/QĐ-TKV ngày 13/9/2023).
2. Thi thực hành nhóm nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện
 
2
2.1. Địa điểm: Phân hiệu đào tạo Việt Bắc, Trường Cao đẳng Than - Khoáng
sản Việt Nam (Xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, thành phố Thái Nguyên.
2.2. Thời gian:
2.2.1. Ngày 24/9/2023:
- Từ 7h30 ÷ 9h00: Khai mạc Hội thi phần thi thực hành nhóm nghề Vận hành
Nhà máy nhiệt điện. Thành phần tham dự:
+ Ủy viên Hội đồng thi cấp Tập đoàn tham gia chỉ đạo, giám sát thi thực hành
tại điểm thi Trường Cao đẳng TKV (theo phân công của Tập đoàn).
+ Các thành viên Hội đồng thi thực hành thuộc Trường Cao đẳng TKV, Tổng
công ty Điện Lực (ban hành tại Quyết định số 1409/QĐ-TKV ngày 24/8/2023 của
Tập đoàn).
+ Các thành viên giám khảo Ban coi chấm thi thực hành nhóm nghề Vận hành
Nhà máy nhiệt điện (ban hành tại Quyết định số 1510/QĐ-TKV ngày 13/9/2020 của
Tập đoàn).
+ Cán bộ các đơn vị dẫn đoàn dự thi và thí sinh dự thi các nghề nhóm nghề
Vận hành Nhà máy nhiệt điện tại Quyết định số 1323/QĐ-TKV ngày 03/8/2023.
- Từ 9h30 ÷ 11h30: Họp hội đồng thi. Thành phần gồm:
+ Các thành viên Hội đồng thi thực hành thuộc Trường Cao đẳng TKV, Tổng
công ty Điện Lực (ban hành tại Quyết định số 1409/QĐ-TKV ngày 24/8/2023 của
Tập đoàn).
+ Các thành viên giám khảo Ban coi chấm thi thực hành nhóm nghề Vận hành
Nhà máy nhiệt điện (ban hành tại Quyết định số 1510/QĐ-TKV ngày 13/9/2020 của
Tập đoàn).
+ Cán bộ đơn vị dẫn đoàn dự thi.
- Từ 13h00 ÷ 17h30: Thí sinh các đơn vị thi thực hành (lịch thi theo Phụ lục 6
kèm theo Quyết định số 1510/QĐ-TKV ngày 13/9/2023).
2.2.2. Ngày 25/9/2023:
- Từ 8h00 đến 17h30: Thí sinh các đơn vị thi thực hành (lịch thi theo Phụ lục 6
kèm theo Quyết định số 1510/QĐ-TKV ngày 13/9/2023).
3. Thi thực hành nhóm nghề mỏ hầm lò:
3.1. Địa điểm: Phân hiệu đào tạo Hoành Bồ, Trường Cao đẳng Than -
Khoáng sản Việt Nam (Phường Hoành Bồ, Hạ Long, Quảng Ninh).
3.2. Thời gian:
3.2.1. Ngày 29/9/2023:
- Từ 9h00 ÷ 10h30: Khai mạc Hội thi phần thi thực hành nhóm nghề mỏ hầm
lò (Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò; kỹ thuật cơ điện
mỏ hầm lò). Thành phần tham dự:
+ Ủy viên Hội đồng thi cấp Tập đoàn tham gia chỉ đạo, giám sát thi thực hành
tại điểm thi Trường Cao đẳng TKV (theo phân công của Tập đoàn).
 
3
+ Các thành viên Hội đồng thi thực hành thuộc Trường Cao đẳng TKV, các đơn
vị sản xuất than hầm lò (ban hành tại Quyết định số 1409/QĐ-TKV ngày 24/8/2023
của Tập đoàn).
+ Các thành viên giám khảo Ban coi chấm thi thực hành nhóm nghề mỏ hầm lò
(ban hành tại Quyết định số 1510/QĐ-TKV ngày 13/9/2020 của Tập đoàn).
+ Cán bộ các đơn vị dẫn đoàn dự thi và thí sinh dự thi các nghề mỏ hầm lò tại
Quyết định số 1323/QĐ-TKV ngày 03/8/2023.
- Từ 11h00 ÷ 11h30: Họp hội đồng thi. Thành phần tham dự:
+ Các thành viên Hội đồng thi thực hành thuộc Trường Cao đẳng TKV, các đơn
vị sản xuất than hầm lò (ban hành tại Quyết định số 1409/QĐ-TKV ngày 24/8/2023
của Tập đoàn).
+ Các thành viên giám khảo Ban coi chấm thi thực hành nhóm nghề mỏ hầm lò
(ban hành tại Quyết định số 1510/QĐ-TKV ngày 13/9/2020 của Tập đoàn).
+ Cán bộ đơn vị dẫn đoàn dự thi.
- Từ 13h00 ÷ 17h30: Thí sinh các đơn vị thi thực hành (lịch thi theo Phụ lục 3
kèm theo Quyết định số 1510/QĐ-TKV ngày 13/9/2023).
3.2.2. Từ ngày 30/9/2023 đến ngày 07/10/2023:
- Từ 8h00 đến 17h30 hàng ngày thí sinh các đơn vị thi thực hành (lịch thi theo
Phụ lục 3 kèm theo Quyết định số 1510/QĐ-TKV ngày 13/9/2023).
* Ghi chú: Thời gian thi thực hành có thể điều chỉnh theo điều kiện thực tế
do Hội đồng thi tại điểm thi quyết định.
II. Tại Hội đồng thi thực hành Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin:
1. Các nghề tổ chức thi: nghề Tiện, Nguội;
2. Địa điểm: Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin (Số 486 đường Trần
Phú, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).
3. Thời gian:
3.1. Ngày 23/9/2023:
- 13h30 ÷ 14h30: Họp Hội đồng thi thực hành nghề Tiện, Nguội: Thống nhất
khai mạc, tổ chức thi. Thành phần tham dự:
+ Các thành viên Hội đồng thi thực hành tại Công ty CP Chế tạo máy -
Vinacomin (ban hành tại Quyết định số 1408/QĐ-TKV ngày 24/8/2023 của Tập
đoàn).
+ Các thành viên Ban coi chấm thi thực hành nghề Tiện, Nguội (ban hành tại
Quyết định số 1510/QĐ-TKV ngày 24/8/2023 của Tập đoàn).
+ Cán bộ các đơn vị dẫn đoàn dự thi.
3.2. Ngày 24/9/2023:
- 6h00: Khai mạc Hội thi phần thi thực hành nghề tiện, nguội. Thành phần
tham dự gồm:
 
4
+ Ủy viên Hội đồng thi cấp Tập đoàn tham gia chỉ đạo, giám sát thi thực
hành tại điểm thi Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin (theo phân công của Tập
đoàn).
+ Các thành viên Hội đồng thi thực hành tại Công ty CP Chế tạo máy -
Vinacomin (ban hành tại Quyết định số 1408/QĐ-TKV ngày 24/8/2023 của Tập
đoàn).
+ Các thành viên Ban coi chấm thi thực hành nghề Tiện, Nguội (ban hành
tại Quyết định số 1510/QĐ-TKV ngày 24/8/2023 của Tập đoàn).
+ Cán bộ các đơn vị dẫn đoàn dự thi và thí sinh dự thi các nghề Tiện, Nguội
tại Quyết định số 1323/QĐ-TKV ngày 03/8/2023.
- 7 h 30: thí sinh các đơn vị thi thực hành (lịch thi theo Phụ lục 8 kèm theo
Quyết định số 1510/QĐ-TKV ngày 13/9/2023).
III. Một số nội dung cần lưu ý.
3.1. Đối với các đơn vị được Tập đoàn giao tổ chức thi.
- Có trách nhiệm trang trí khánh tiết, tổ chức khai mạc trang trọng, nghiêm túc
theo chỉ đạo của Hội đồng thi cấp Tập đoàn; tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho thí
sinh dự thi; thực hiện chế độ ăn cho các thí sinh; ăn và thù lao Hội đồng thi, Ban coi
chấm thi và các cán bộ, nhân viên phục vụ trong ngày thi và coi chấm thi.
- Bố trí đủ nhân lực đảm bảo an ninh, vận hành lưới điện dự phòng và các yêu
cầu khác để Hội thi không bị gián đoạn.
3.2. Đối với các thí sinh.
Khi tham gia dự thi: Mặc trang phục BHLĐ của đơn vị; mang theo “Thẻ thí
sinh”; chủ động chuẩn bị và mang theo dụng cụ, đồ nghề cá nhân để làm bài thi;
chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của đơn vị tổ chức thi, có trách nhiệm khai báo
dụng cụ, tài sản cá nhân khi có yêu cầu.
Căn cứ chương trình, nội dung trên các đơn vị tổ chức thực hiện.


Các tin liên quan:
  Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm trong Công ty năm 2023 (Phạm Thúy Vân)
  Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”
  Tuyển than Cửa Ông thi đua chào mừng kỷ niệm Ngày Truyền thống Công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11
  Kết quả phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn tháng 10; phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2023 - Phan Thủy (TTVH)
  Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  PX KHO BẾN 2 TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH QUẢNG NINH VÀ 87 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG NHÂN VÙNG MỎ 12/11.
  Tuyển than Cửa Ông: 2.909 người lao động được khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe chuyên đề nữ
  Thông báo danh sách đạt Top 10 tiêu biểu xuất sắc quý III năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và phong trào thi đua lao động sản xuất 90 ngày đêm quý IV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Bổ sung tiền lương và phát hiện vật cho CBCNV nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn triển khai thực hiện KPI tại Công ty (Cẩm Thúy)
  Hoàn thành công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (Cẩm Thúy)
  Tổng kết và khen thưởng thành tích trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (Cẩm Thúy)
  Triển khai kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2023 (Phạm Thúy Vân)
  Công ty Tuyển than Hòn Gai thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2023
  Công ty Tuyển than Cửa Ông nâng cao ý thức tự chủ an toàn, phòng ngừa TNLĐ, sự cố thiết bị
  Tuyển than Cửa Ông giữ ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV
  Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV tổ chức đối thoại định kỳ công tác chuyển đổi số
  Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra đảng
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi nấu ăn giỏi” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành tập trung Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành nghề Tiện, Nguội – Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG