Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (Cẩm Thúy)

Thực hiện Kế hoạch số 356/KH-TLD ngày 06/9/2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (CĐTKV) ban hành Kế hoạch tuyên truyền, nội dung cụ thể như sau:

 

Nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Tập đoàn về vai trò, vị trí công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp công đoàn trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vũng mạnh và tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn TKV lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Tích cực tham gia công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tổ chức Công đoàn Việt Nam, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai lệch về phong trào công nhân và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Công tác tuyên truyền cần được tổ chức bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, văn hóa của đất nước, của Ngành ở các cấp công đoàn TKV.

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

  1. Các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị qua các nhiệm kỳ, nhất là các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kết luận số 21-KL/TW, ngay 25/10/2021 cua Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa”, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức co sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên: “Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cán làm ngay đ tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, y viên Ban Bí thư, úy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 về chủ trương, khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; tiếp tục phân tích, giải thích sâu sắc cơ sở lý luận, thực tiễn và nội hàm xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nêu bật trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên và Nhân dân, nhất là người đứng đầu trong xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị.
  2. Kết quả, thành tựu đã đạt được của công tác xây dụng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, đặc biệt là: (1) những chuyển biến tích cực trong đối mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; (2) kết quả xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; (3) nâng cao văn hóa chính trị, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên; (4) đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; (5) hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; phát huy dân chủ đi đôi với kiểm soát quyền lực, siết, chặt kỷ luật, kỷ cương đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên; (6) xây dựng, thực hiện cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; xử lý những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; (7) kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (8) vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện và huy động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; (9) kết quả thể chế hóa các nội dung trong các nghị quyết, quy định, kết luận nêu trên, nhất là những vấn đề về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách. Chú trọng phát hiện những hạn chế, bất cập trong thực tiễn, đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
  3. Biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiêu biểu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung tuyên truyền giới thiệu những mô hình mới, sáng tạo trong đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, giáo dục chính trị, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng; những kiến nghị, đề xuất về giải pháp xây dựng văn hóa trong Đảng, xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính tri, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ.
  4. Tuyên truyền các chương trình, hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền về Giải Búa liềm vàng năm 2023; chú trọng tuyên truyền, cổ vũ các tập thể, cá nhân tham gia viết tin, bài về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên hệ thống truyền thông của Tập đoàn, Công đoàn TKV và các đơn vị.

HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

  1. Trên báo chí, trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, các kênh truyền hình thiết yếu; mạng xã hội (facebook, Zalo, Youtube...) với nội dung và các hình thức phù hợp như video, clip, bài viết, tin nhắn...
  2. Hệ thống phát thanh, truyền thanh cơ sở, đội truyền thông lưu động, tuyên truyền viên cơ sở...
  3. Các phương tiện cổ động trực quan: khẩu hiệu, băng rôn, panô, áp phích, triển lãm...
  4. Các ấn phẩm tuyên truyền (bản tin thông báo nội bộ, tài liệu, sách, tờ rơi, tờ gấp...); tổ chức cuộc thi tìm hiếu, thi thiết kế tranh cổ động, sáng tác, tọa đàm, hội thảo...

Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Kế hoạch tuyên truyền triển khai tới Công đoàn các đơn vị trực thuộc. Tuyên truyền kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của tổ chức Công đoàn đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; tuyên truyền sâu rộng những guơng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua trong CNVCLĐ.

Tuyên truyền các nội dung trên Trang thông tin điện tử, mạng xã hội... vận động, giáo dục chính trị, tu tưởng, pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ gắn với triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công đoàn các đơn vị trực thuộc căn cứ văn bản của Công đoàn TKV, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả; chú trọng tuyên truyền thông qua sinh hoạt thuờng kỳ, lồng ghép các hoạt động để tuyên truyền...

Đôn đốc cộng tác viên viết bài về các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua trong CNVCLĐ.

Vận động cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ tích cực tham gia các giải báo chí về chủ đề xây dụng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và Giải Búa liềm vàng hằng năm.

Khuyến khích, vận động cán bộ công đoàn sử dụng các phuơng tiện thông tin (facebook, zalo, youtube...) để chia sẻ thông tin, hình ảnh, các nội dung tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đề nghị Công đoàn các đơn vị chủ động trỉển khai và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng, 1 năm về Công đoàn TKV (qua Ban TG-NC) để tổng hợp báo cáo Tổng Liên đoàn.

 Các tin liên quan:
  Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm trong Công ty năm 2023 (Phạm Thúy Vân)
  Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”
  Tuyển than Cửa Ông thi đua chào mừng kỷ niệm Ngày Truyền thống Công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11
  Kết quả phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn tháng 10; phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2023 - Phan Thủy (TTVH)
  Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  PX KHO BẾN 2 TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH QUẢNG NINH VÀ 87 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG NHÂN VÙNG MỎ 12/11.
  Tuyển than Cửa Ông: 2.909 người lao động được khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe chuyên đề nữ
  Thông báo danh sách đạt Top 10 tiêu biểu xuất sắc quý III năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và phong trào thi đua lao động sản xuất 90 ngày đêm quý IV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Bổ sung tiền lương và phát hiện vật cho CBCNV nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn triển khai thực hiện KPI tại Công ty (Cẩm Thúy)
  Hoàn thành công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (Cẩm Thúy)
  Tổng kết và khen thưởng thành tích trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (Cẩm Thúy)
  Triển khai kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2023 (Phạm Thúy Vân)
  Công ty Tuyển than Hòn Gai thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2023
  Công ty Tuyển than Cửa Ông nâng cao ý thức tự chủ an toàn, phòng ngừa TNLĐ, sự cố thiết bị
  Tuyển than Cửa Ông giữ ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV
  Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV tổ chức đối thoại định kỳ công tác chuyển đổi số
  Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra đảng
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi nấu ăn giỏi” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành tập trung Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành nghề Tiện, Nguội – Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG