Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kinh phí và tổ chức thực hiện Kế hoạch liên tịch tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)

1. Kinh phí tham gia Hội thi: Chi theo quy định của TKV và Công ty, nguồn chi được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2023.
2. Một số mức chi:
- Chi bồi dưỡng cho thí sinh những ngày tham gia ôn luyện tại Công ty và ôn
luyện tham gia thi Thợ giỏi cấp TKV, Ban Giám khảo, tổ thư ký, giáo viên kiêm
chức: 50.000 đồng/người/ngày.
- Chi bồi dưỡng cho thí sinh những ngày tham gia thi kiểm tra lựa chọn đội
tuyển: 100.000 đồng/người/ngày; những ngày tham gia thi Thợ giỏi cấp TKV:
200.000 đồng/người/ngày.
- Chi bồi dưỡng biên soạn ngân hàng đề thi, giáo trình ôn luyện lý thuyết:
50.000 đồng/tiết; Làm đề thi: 200.000 đồng/nghề.
- Các nội dung chi khác vận dụng theo quy định hiện hành của TKV và Công ty.
3. Nguồn chi thưởng
- Tiền thưởng của chuyên môn từ nguồn Quỹ Khen thưởng.
- Tiền thưởng của Công đoàn từ nguồn kinh phí hoạt động Công đoàn năm 2023.
4. Đối với cá nhân đạt kết quả trong kỳ thi lựa chọn đội tuyển tham gia
Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023
- Đạt điểm từng phần thi từ 7/10 điểm trở lên, Giám đốc thưởng: 1.000.000
đồng/người; Công đoàn thưởng: 500.000 đồng/người.
- Đạt điểm từng phần thi từ 5 đến dưới 7/10 điểm, Giám đốc thưởng: 500.000
đồng/người; Công đoàn thưởng: 300.000 đồng/người.
5. Đối với cá nhân tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023
- Ngoài mức tiền thưởng theo quy định của Tập đoàn, Công ty thưởng động
viên khuyến khích với mức như sau:
+ Đạt danh hiệu “Thợ giỏi xuất sắc” TKV, Giám đốc thưởng: 4.000.000
đồng/người; Công đoàn thưởng: 1.000.000 đồng/người.
+ Đạt danh hiệu “Thợ giỏi” TKV, Giám đốc thưởng: 3.000.000 đồng/người;
Công đoàn thưởng: 700.000 đồng/người.
+ Các thí sinh tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV không đạt danh hiệu “Thợ giỏi”
và “Thợ giỏi xuất sắc”, được Giám đốc và Công đoàn Công ty thưởng khuyến khích
mức: 500.000 đồng/người.
6. Đối với các đơn vị có công nhân tham gia ôn luyện và dự Hội thi Thợ
giỏi TKV: Có phong trào tốt; công nhân dự thi chấp hành Điều lệ, nội quy Hội thi,
kỷ luật lao động, có công nhân đạt giải “Thợ giỏi” TKV trở lên; Phục vụ thi kiểm tra
tại Công ty đảm bảo an toàn, chất lượng: Giám đốc thưởng từ 2.000.000 đồng đến
 
10.000.000 đồng/đơn vị.
7. Đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tổ chức triển khai kế hoạch
liên tịch tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV 2023
a) Các đơn vị tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch liên tịch: Tùy theo mức độ
hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị: Giám đốc thưởng từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000
đồng/đơn vị.
b) Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, giáo viên kiêm chức
các đơn vị giảng dạy ôn luyện lý thuyết và tay nghề: Giám đốc thưởng từ 500.000
đồng/người; Công đoàn thưởng từ 200.000 đồng/người.
c) Cá nhân trực tiếp tham gia phục vụ: Giám đốc thưởng 200.000 đồng/người.
Công ty chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch liên tịch tham gia Hội
thi Thợ giỏi TKV năm 2023 đạt kết quả cao. Tạo điều kiện về thời gian cho các đơn vị có
thợ bậc cao tham gia Hội thi được ôn lý thuyết, luyện tay nghề và đảm bảo chế độ, quyền
lợi cho người lao động theo đúng quy định.
Công đoàn Công ty chỉ đạo các Công đoàn bộ phận phối hợp với chuyên môn
tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch liên tịch này. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo
dục CNVCLĐ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề”,
góp phần để hoàn thành tốt các phong trào thi đua chung của toàn Công ty.
Nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị như sau:
1. Phòng TCLĐ
- Được giao nhiệm vụ là thường trực tham mưu xây dựng Kế hoạch liên tịch tổ
chức tham gia Hội thi Thợ giỏi cấp TKV năm 2023; lập dự trù kinh phí, khen thưởng
trình Giám đốc Công ty phê duyệt.
- Tham mưu đề xuất cho Giám đốc thành lập Ban Giám khảo thi chọn Đội tuyển
và Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023.
- Chủ trì mời họp giữa chuyên môn, Công đoàn, lãnh đạo các đơn vị liên quan
tổ chức thực hiện Kế hoạch liên tịch.
- Tổng hợp danh sách công nhân đăng ký ôn luyện dự thi Thợ giỏi TKV; tổ
chức ôn thi lý thuyết cho các thí sinh, xây dựng lịch ôn luyện cho thí sinh và tổ chức
thi chọn đội tuyển; tổng hợp điểm thi, báo cáo kết quả về Hội đồng thi.
- Đánh giá kết quả sau thi chọn đội tuyển báo cáo Hội đồng thi, Ban Chỉ đạo,
Ban Tổ chức. Đăng ký danh sách tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023, hoàn
thiện các hồ sơ liên quan. Cập nhật thông tin về kết quả thi của người dự thi vào hồ
sơ cá nhân. Theo dõi năng lực làm việc, khả năng phát triển của công nhân sau khi
đạt danh hiệu “Thợ giỏi”, “Thợ giỏi xuất sắc” cấp TKV.
- Tổ chức tuyên dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích tại các Hội nghị
sơ kết, tổng kết năm 2023 của Công ty.
2. Phòng Cơ điện
 
- Trên cơ sở Giáo trình ôn luyện thi Thợ giỏi của Tập đoàn đã được ban hành,
biên soạn Bộ đề cương ôn luyện, đáp án lý thuyết theo hình thức trắc nghiệm khách
quan đối với các nghề: Hàn điện, Hàn khí, Nguội, Gò. Bộ đề cương và đáp án trình
Giám đốc Công ty phê duyệt.
- Biên soạn đề thi thực hành và tác phong công nghiệp, tham mưu lựa chọn địa
điểm thi thực hành và chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định, đảm bảo hiệu
quả, an toàn tuyệt đối.
- Thời gian biên soạn Bộ đề cương ôn luyện lý thuyết và đề thi thực hành, tác
phong công nghiệp xong trước ngày 16/5/2023. Gửi bản ký đã được Giám đốc phê
duyệt về phòng TCLĐ, kèm theo file mềm gửi về zalo: SĐT: 0972.597.889.
- Lựa chọn cán bộ tổ chức ôn luyện, giải đáp thắc mắc cho công nhân trước
khi thi lý thuyết, tham gia chấm bài thi lý thuyết, chấm thi thực hành và tác phong
công nghiệp. Ôn luyện, huấn luyện cho số công nhân được chọn cử tham dự Hội thi
Thợ giỏi cấp TKV nghề Hàn điện, Hàn khí, Nguội, Gò căn cứ vào thực tế công nghệ,
thiết bị của Công ty.
- Phối hợp cùng PX. Cơ khí lập dự trù nhân công, vật tư, chuẩn bị phôi thi.
3. Phân xưởng Cơ khí
- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho việc ôn luyện và thi thử: Vị trí
thi, phôi thi, vật tư, thiết bị, điện, nước; đảm bảo an ninh, an toàn, VSLĐ.
4. Các đơn vị có công nhân tham gia ôn luyện và dự thi
- Công đoàn bộ phận phối hợp với chuyên môn tuyên truyền, phổ biến, phát
động trong CBCNV hưởng ứng phong trào ôn lý thuyết, luyện tay nghề theo nội dung
Kế hoạch liên tịch này.
+ Rà soát, chọn cử công nhân dự thi đúng đối tượng, tiêu chuẩn, số lượng được
phân bổ theo quy định đảm bảo chất lượng và lập danh sách đăng ký (theo mẫu Phụ
lục 1) gửi về Phòng TCLĐ, đồng thời gửi bản mềm qua zalo: SĐT 0972.597.889.
Thời gian chậm nhất đến ngày 15/5/2023.
+ Tổ chức in, photo tài liệu, đề cương ôn luyện giao cho công nhân dự thi (yêu
cầu phải lập danh sách ký nhận tài liệu ôn luyện); Khuyến khích, động viên và tạo
điều kiện tốt nhất cho công nhân ôn luyện và thi đạt kết quả cao.
5. Văn phòng: Phối hợp trong công tác trang trí khánh tiết, quay phim, chụp
ảnh, viết các tin bài để làm tư liệu tuyên truyền.
6. Các đơn vị liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách
nhiệm phối hợp chặt chẽ với Phòng TCLĐ, Phòng Cơ điện và Phân xưởng Cơ khí để
thực hiện mục tiêu Kế hoạch liên tịch đạt kết quả tốt.
Căn cứ Kế hoạch liên tịch này, các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo chất
lượng, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh bằng
văn bản về Phòng TCLĐ tổng hợp, báo cáo Giám đốc và BTV Công đoàn Công ty
chỉ đạo giải quyết kịp thời.


Các tin liên quan:
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi nấu ăn giỏi” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành tập trung Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành nghề Tiện, Nguội – Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy (Cẩm Thúy)
  Kết luận của Phó Giám đốc Công ty tại cuộc họp xét duyệt kết quả thi nâng bậc CNKT năm 2023
  Hướng dẫn quy trình sơ chế thực phẩm (Nguyễn Huê)
  Đảm bảo công tác AT-VSTP tại các nhà ăn trong Công ty (Nguyễn Huê)
  Giao nhiệm vụ tổ chức thi thực hành Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn công tác khen thưởng nhân dịp kỷ niệm thành lập ủy ban (Cẩm Thúy)
  Sinh hoạt định kỳ Tháng 9 năm 2023 của Chi bộ PX Kho bến 2
  Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 119 của TKV và công văn số 1122 của Đảng ủy Công ty về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác AT, VSLĐ
  Bản sắc Văn hóa Than - Khoáng sản Việt Nam tại Hội diễn nghệ thuật Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp năm 2023
  Viết tiếp bản hùng ca trên đất mỏ
  Tuyển than Cửa Ông tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 63 năm thành lập Công ty
  Kê khai xét tặng Huy hiệu "Thợ mỏ vẻ vang Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam" năm 2023 (Cẩm Thúy)
  TKV ban hành Nội quy thi lý thuyết Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn
  Tuyển than Cửa Ông - Tự hào chặng đường 63 năm xây dựng và phát triển
  Chi tiền, hiện vật và chi ăn cho CBCNV nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Công ty (20/8/1960 - 20/8/2023) (Cẩm Thúy)
  Đội bóng nữ U19 Than Khoáng sản Việt Nam bước vào giai đoạn tập huấn nâng cao chuẩn bị cho giải Vô địch U19 quốc gia 2023
  TKV khen thưởng chuyên ngành kinh tế tổng hợp cho các tập thể thuộc Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV (Cẩm Thúy)
  TKV tăng cường quan tâm chăm sóc, cắt tỉa cây xanh tạo cảnh quan các mặt bằng, khu vực sản xuất
  TKV tổ chức Hội nghị triển khai Hội thi chọn Thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông - TKV nâng cao nhận thức về an ninh mạng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV trao tiền hỗ trợ 02 gia đình có người nhiễm chất độc da cam/dioxin
  Kết quả tổ chức triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG