Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV năm 2023

Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV năm 2023 là thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP trong các lĩnh vực, đưa công tác THTK, CLP trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Công ty, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định đời sống cán bộ công nhân viên, bảo đảm an sinh xã hội; quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp THTK, CLP trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm tạo nguồn lực để khắc phục khó khăn do điều kiện sản xuất ngày càng khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ SXKD và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hằng năm của Công ty.
Nâng cao ý thức trách nhiệm từ tập thể lãnh đạo, các phòng ban, đơn vị và
toàn thể CBCNV của Công ty về công tác THTK, CLP để nâng cao hiệu quả sản
xuất - kinh doanh, cải thiện thu nhập cho CBCNV.
Ban chỉ đạo THTK, CLP của Công ty; các phòng ban, phân xưởng theo chức
năng, nhiệm vụ được giao xác định thực hiện công tác THTK, CLP theo những yêu
cầu cụ thể như sau:
Người đứng đầu các đơn vị tổ chức xây dựng và triển khai chương trình thực
hiện THTK, CLP phải có các giải pháp cụ thể, rõ ràng, mang tính đột phá, tạo
chuyển biến mạnh mẽ về THTK, CLP trên cơ sở bám sát chủ trương, định hướng
của Đảng, Nhà nước, Luật THTK, CLP, gắn với các chỉ tiêu chủ yếu tại kế hoạch
SXKD năm 2023 của Công ty.
THTK, CLP là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, các đơn vị gắn
với trách nhiệm của người đứng đầu và phải được thực hiện đồng bộ toàn diện và
được kết giữa các phòng ban, phân xưởng; xử lý nghiêm các hành vi gây thất thoát,
lãng phí.
Phối kết hợp giữa công tác chuyên môn với các đoàn thể, tổ chức quần
chúng triển khai học tập, quán triệt các văn bản của Nhà nước, TKV về công tác
THTK, CLP tổ chức tuyên truyền Chương trình THTK, CLP của Công ty đến từng
CBCNV nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức, có những hành
động, việc làm cụ thể tạo chuyển biến thực sự trong lề lối làm việc và thực hành
THTK, CLP.
Các phòng ban, phân xưởng căn cứ phương án tiết kiệm chi phí của Công ty,
phương án đơn vị xây dựng để triển khai thực hiện, trong đó quy định cụ thể trách
nhiệm cho các bộ phận thực hiện, cá nhân phụ trách. Thực hiện việc theo dõi, tổng
hợp và chế độ báo cáo theo quy định.
Xây dựng thực hiện chương trình THTK, CLP năm 2023 là yếu tố quan
trọng nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty và các đơn vị. Do đó
công tác THTK, CLP cần triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, tiêu
thụ, khắc phục nhanh chóng các tồn tại ở các khâu trong công nghệ sản xuất, đảm
 
bảo hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2023 được TKV giao và
đặc biệt là đảm bảo thu nhập cho người lao động.
THTK, CLP trong tất cả các lĩnh vực trong quản lý và sử dụng chi phí: Chi
phí thường xuyên cho hoạt động SXKD; lĩnh vực sửa chữa máy móc thiết bị; đầu
tư xây dựng; đảm bảo thực hiện đúng quy định.
Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu và triển khai đề án tái cơ cấu giai đoạn
2021 - 2025 theo chủ trương và chỉ đạo của TKV.
Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất đảm bảo hoàn
thành tốt các nhiệm vụ của năm 2023 cũng như phát triển bền vững trong giai đoạn
mới.
Chống lãng phí trong hoạt động SXKD, thực hiện tốt quản lý tài nguyên, vật
tư trong hoạt động SXKD, chống lãng phí trong lĩnh vực mua sắm vật tư, thiết bị
phục vụ sản xuất. Thường xuyên rà soát, kiểm kê, phân loại vật tư, thiết bị; rà soát
các quy định quản lý, sử dụng vật tư, thiết bị để có hiệu quả nhất.
Thường xuyên rà soát thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật để có hiệu chỉnh
kịp thời phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế.
Chống lãng phí trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. g) Tiếp
tục đẩy mạnh công tác tin học hóa, tự động hóa trong sản xuất, giải quyết nhanh
các vấn đề liên quan đến sản xuất, đảm bảo dân chủ, minh bạch, chuyên nghiệp để
phục vụ sản xuất kinh doanh.
Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất
kinh doanh, đầu tư, tài chính để bảo toàn và phát triển vốn, tiết giảm chi phí sản
xuất kinh doanh.
Tiếp tục triển khai đồng bộ hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam” để thúc đẩy sản xuất và phát triển thị trường nội địa.
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 -NQ/ĐU ngày 13/01/2022 của Đảng
uỷ TKV về thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030,
thực hiện tốt Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 02NQ/ĐUK của
Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương về “Thực hiện chuyển đổi số tại các
doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030”. Gắn các mục tiêu thực hiện chuyển đổi số với các mục tiêu
THTK, CLP trong năm 2023.
THTK, CLP phải được thực hiện trên các lĩnh vực theo quy định của Luật
THTK, CLP, trong đó, tập trung vào một số nội dung cụ thể sau:
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh: Thực hành
tiết kiệm triệt để điện năng, nhiên liệu, vật tư, các chi phí đầu vào; ứng dụng công
nghệ mới để nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh.
Triệt để tiết kiệm chi phí thường xuyên, nhất là các khoản mua sắm phương tiện,
trang thiết bị đắt tiền; phấn đấu tiết kiệm tối đa các khoản chi phí hội nghị, khánh
tiết, tiếp khách, văn phòng phẩm, chi phí điện năng, sử dụng xăng xe, điện nước,...
Tiết kiệm tối đa kinh phí công tác, hạn chế tối đa các đoàn đi học tập, khảo sát,
tham khảo kinh nghiệm nếu không thực sự cần thiết; Việc tổ chức các đoàn đi khảo
sát, học tập phải có nội dung thiết thực, không trùng lặp, đúng thành phần, không
 
khảo sát học tập với kết hợp tham quan, du lịch. Tiết kiệm trong công tác tổ chức
hội nghị: Nâng cao sự chủ động, trách nhiệm các đơn vị trong việc tổ chức thực
hiện nhiệm vụ để hạn chế các cuộc họp không cần thiết, thực hiện lồng ghép các
nội dung, công việc cần xử lý, cân nhắc thành phần, số lượng người tham gia dự
phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; giảm tần suất tổ chức các hội nghị có cùng
thành phần, rút ngắn thời gian hội nghị, hạn chế tổ chức chiêu đãi, tặng quà khi tổ
chức hội nghị, không kết hợp tổ chức hội nghị với tham quan nghỉ mát.
Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp, tổ chức sản xuất và sắp xếp lại
lao động. Tiếp tục tổ chức lao động theo hướng tinh, gọn, bố trí lao động đúng, đủ
và hợp lý theo dây chuyền công nghệ: Kéo mỏ - sản xuất - tiêu thụ và khâu phục
vụ, phụ trợ. Tiếp tục sắp xếp hoàn thiện tổ chức theo Đề án tái cơ cấu của TKV
đến năm 2025 theo hướng phân công, hợp tác theo chuyên môn hóa, giảm khâu
trung gian, những công đoạn đơn vị không tham gia sản xuất theo hướng xã hội
hóa. Chuyển dịch cơ cấu lao động giữa các bộ phận trong dây chuyền sản xuất, tập
trung bố trí lao động cho khâu sản xuất chính. Tiếp tục rà soát các quy định quản
trị nội bộ của Công ty trên nguyên tắc tạo sự chủ động và tự chịu trách nhiệm cho
các đơn vị và phù hợp với các quy định của Công ty, TKV, Luật Doanh nghiệp và
các quy định pháp luật có liên quan. Tiếp tục thu gọn lại đầu mối, tinh giảm lực
lượng lao động, đưa tỷ lệ lao động quản lý, phục vụ, phụ trợ về bằng hoặc thấp hơn
mô hình mẫu và định mức, định biên lao động mà TKV đã ban hành. Thực hiện
chuyển đổi số, đề xuất xây dựng phần mềm quản lý nhân sự - tiền lương, đáp ứng
yêu cầu quản lý, giảm chi phí lao động trong công tác cập nhật thống kê.
Trong quản lý công tác đầu tư xây dựng, thực hiện nghiêm các quy định về
công tác đầu tư xây dựng; Thực hiện nghiêm các bộ Luật; Nghị định, Thông tư,
hướng dẫn luật và quy định của TKV. Thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư,
chỉ quyết định đầu tư các dự án thật sự cần thiết, phục vụ các hoạt động SXKD của
Công ty, phù hợp với khả năng triển khai thực hiện và giải ngân; đảm bảo đầu tư
có hiệu quả, bảo toàn và gia tăng giá trị vốn; không đầu tư dàn trải, lãng phí, thất
thoát vốn, tài sản của nhà nước và Công ty. Các dự án đầu tư phải triển khai thực
hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh
nghiên cứu, lựa chọn công nghệ sàng tuyển, dây chuyền sản xuất, ... phù hợp với
điều kiện thực tế để nâng cao hiệu quả trong quá trình đầu tư và đảm bảo hiệu quả
SXKD. Tiếp tục nâng cao công tác khảo sát, thiết kế giải pháp thi công, thẩm định
dự án; hạn chế các nội dung dẫn đến phải thay đổi thiết kế, thi công, hạn chế tối đa
điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án. Tiết kiệm chi phí quản lý dự án, chi phí khởi
công, khánh thành, mua sắm vật tư thiết bị. Tăng cường đấu thầu rộng rãi, thực
hiện nghiêm quy định về đấu thầu qua mạng Internet. Tiếp tục đẩy mạnh công tác
kiểm tra, giám sát đối với tất cả các khâu trong quy tình đầu tư, đấu thầu. Nâng cao
hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát các dự án đầu tư thông qua việc tăng cường
công tác kiểm tra; làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm các quy
định pháp luật về đầu tư, đấu thầu gây lãng phí, thất thoát. Thường xuyên rà soát
các bộ định mức đã ban hành để bổ sung mức còn thiếu và kiến nghị chỉnh sửa các
định mức bất hợp lý. các định
 
Về công tác kỹ thuật công nghệ, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật, hoàn
thiện công nghệ sàng tuyển để nâng cao chất lượng, tỉ lệ thu hồi than sạch trong
than nguyên khai, tận thu bã sàng và đất đá lẫn than để pha trộn than thành phẩm
để tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên. Lựa chọn thiết bị mua mới để thay thế, cải tạo
lại công nghệ, theo tiêu chí: Thiết bị đồng bộ, hiện đại, tiên tiến, nhiều tính năng
ưu việt vượt trội hơn thiết bị cũ và phù hợp với định hướng kết nối tự động hóa, dễ
dàng nâng cấp, mở rộng và tích hợp các hệ thống với nhau. Thực hiện chiến lược
“3 hóa” trong các dây chuyền sản xuất: Cơ giới hóa - Tự động hóa - Tin học hóa
giúp Công ty phát triển bền vững. Triển khai đầu tư tự động hóa vận hành liên
động của nhà máy tuyển, các công đoạn sản xuất để nâng cao năng suất lao động,
giảm giá thành. Từng bước cơ giới hóa tự động hóa khâu vận tải, bốc rót và pha
trộn theo hướng băng tải hóa. Đầu tư các thiết bị giám sát, đo lường tự động kiểm
soát chặt chẽ khối lượng, chất lượng sản phẩm. Xây dựng kế hoạch đầu tư cải tạo
công nghệ phù hợp định hướng chuyển đổi số trên cơ sở chi phí đầu tư là thấp
nhất, hiệu quả đầu tư mang lại là cao nhất. Bám sát thực tế sản xuất các Phân
xưởng Tuyển than 1, 2, 3,4 và Phân xưởng Lọc - Sấy than để đôn đốc các đơn vị tổ
chức chạy máy căng tải, đúng quy trình công nghệ, đảm bảo sản phẩm đạt chất
lượng, tỷ lệ thu hồi theo yêu cầu. Tăng cường công tác quản lý số lượng và chất
lượng than mua mỏ, sản phẩm sau sàng tuyển theo các quy định quản lý của TKV
và Công ty. Chủ động thực hiện quy hoạch và cải tạo hệ thống kho than phục vụ
sản xuất. Xây dựng các phương án tiếp nhận, chế biến và pha trộn than nhập khẩu
với than vùng HG-CP đảm bảo đạt hiệu quả kinh tế, đáp ứng tối đa nhu cầu tiêu
thụ than trong nước và xuất khẩu.
Quản lý sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và đảm bảo thực hành tiết kiệm
cơ sở làm việc, đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh. Thực hiện nghiêm các quy
định của Nhà nước, TKV về việc quản lý và sử dụng các cơ sở nhà đất.
Tăng cường quản lý tài chính, dòng tiền, đảm bảo hệ số nợ/vốn chủ sở hữu
theo quy định. Xây dựng mô hình tài chính dài hạn, huy động và sử dụng vốn cho
các dự án theo kế hoạch, đúng mục đích, bám sát mô hình tài chính điều hành đảm
bảo an toàn tài chính.
Tiếp tục hoàn thiện quy định về công tác vật tư để nâng cao hiệu quả sản
xuất, duy trì kiểm tra định kỳ trong công tác quản lý vật tư; Thường xuyên rà soát
sửa đổi, bổ sung các định mức vật tư chưa hợp lý hoặc chưa được xây dựng. Kiểm
soát chặt chẽ các khâu trong công tác quản lý vật tư, trong đó chú ý tăng cường
quản lý mua sắm, tồn kho, xuất nhập kho, tăng cường thu hồi vật tư đã qua sử
dụng, có biện pháp xử lý để tái sử dụng phù hợp nhằm giảm chi phí. Thực hiện
nghiêm việc mua sắm vật tư, nguyên nhiên liệu thông qua các phương thức đã
được quy định trong pháp luật về đầu tư và quy định về quản lý vật tư của TKV,
Công ty để đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tranh. Thường xuyên kiểm tra, kiểm
kê để đánh giá phân loại vật tư chậm luân chuyển vật tư lạc hậu kỹ thuật, nghiên
cứu các biện pháp cải tiến kỹ thuật để đưa vào phục vụ SXKD.
Tập trung hoàn thiện công nghệ sản xuất theo hướng tiếp cận công nghệ tiên
tiến để nâng cao năng suất lao động, đáp ứng sản phẩm theo nhu cầu thị trường. Áp
 
dụng công nghệ thân thiện với môi trường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo lộ
trình đến năm 2025 hoàn thiện đề án nhà máy trong công viên. Nghiên cứu các
máy móc thiết bị phù hợp cho việc cơ giới hóa đồng bộ và cơ giới hóa từng phần
trong dây chuyền SXKD của Công ty, đặc biệt là trong các nhà máy tuyển, khâu
tiêu thụ, vận tải than mỏ. Nâng cao chất lượng và hiệu quả các giải pháp kỹ thuật,
sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, đặc biệt là ứng dụng về CGH, TĐH, THH để áp
dụng vào điều kiện thực tế của Công ty để tăng năng xuất lao động, tăng giá trị gia
tăng, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.
Các giải pháp thực hiện cụ thể như sau:
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP tại các phòng ban
Công ty và phân xưởng. Đưa kết quả THTK, CLP là tiêu chí để đánh giá công tác
thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của
người đứng đầu đơn vị, tổ chức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai
THTK, CLP tại Công ty và các đơn vị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong THTK,
CLP.
Tiếp tục kiểm soát tốt công tác quản trị chi phí, giá thành sản xuất; đặc biệt
kiểm soát tốt các chỉ tiêu kỹ thuật, công nghệ, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật
trong sản xuất, kiểm soát tốt chi phí thường xuyên và chi phí đầu tư; triển khai
đồng bộ công tác quản lý trong các hoạt động SXKD tại đơn vị theo hướng thống
trình, tập trung đầu mối kiểm soát và thanh toán các khoản chi phí trong hoạt động
SXKD; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát chi phí
tại đơn vị.
Đẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP.
Kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP.
Căn cứ các nội dung chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các
đơn vị cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, tiêu chí đánh giá tiết kiệm và
chống lãng phí của đơn vị mình; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những
giải pháp, biện pháp cần thực hiện trong năm 2023 để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu
tiết kiệm đề ra. Các phòng ban, phân xưởng theo định kỳ báo cáo (cùng thời gian
báo cáo khoán chi phí), kiểm điểm tình hình thực hiện phương án tiết kiệm chi phí
theo các nội dung, lĩnh vực quản lý.
 
Phan Thủy (TTVH)


Các tin liên quan:
  Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Tự hào biển, đảo, biên giới quê hương”
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV giữ vững công tác AT, VSLĐ 6 tháng đầu năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông: Tín hiệu vui từ sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024
  Kết quả chấm điểm tiêu chí môi trường “Sáng - Xanh - Sạch”
  Công ty Tuyển than Cửa Ông điều chỉnh chi phí nguyên liệu suất ăn giữa ca, danh mục thực phẩm, món ăn giữa ca
  TKV khen thưởng công tác chăm sóc người lao động giai đoạn 2021 -2023
  TKV khen thưởng công tác chăm sóc người lao động giai đoạn 2021 -2023
  Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ trên địa bàn Công ty Tuyến than Cửa Ông - TKV
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 6/2024
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức nghỉ mát và hỗ trợ điều trị tại Sapa cho CBCNV
  Thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2024 (Quỳnh Anh)
  Hội CCB Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV giai đoạn 2019 - 2024 Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 6/2024
  113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911 – 05/06/2024)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2024
  Xét duyệt danh sách cá nhân đề nghị thi nâng bậc và kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2024 Cẩm Thúy
  Triển khai cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”
  Hội nghị kiểm tra, chấm điểm phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2024 vị Khối thi đua các tiểu đoàn tự vệ ngành than
  Thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Trao giải tuần 1 cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về AT, VSLĐ” năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông tăng cường ổn định sản xuất
  Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh trên địa bàn phường
  Phối hợp trong công tác bàn giao quản lý vận hành Hồ môi trường khu vực Nhà máy tuyển Than Khe Chàm
  Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2024 - Nguyễn Thu Hà
  Tăng cường công tác đảm bảo ATVSLĐ trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
  Tuyển than Cửa Ông chủ động phòng chống thiên tai, bảo vệ kho than trong mùa mưa bão
  Tổ chực xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 Cẩm Thúy

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG