Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra Đảng năm 2023

Nhằm mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm hành động uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Bảo đảm quyền của đảng viên được thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định về chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp và kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong Đảng bộ Tập đoàn.

 

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/KTĐUK, ngày 28/3/2023 của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra Đảng năm 2023; Nghị quyết số 73-NQ/ĐU, ngày 30/12/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; Nghị quyết số 12-NQ/ĐU, ngày 12/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TKV và Kế hoạch số 729-KH/ĐU, ngày 9/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ TKV, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành Kế hoạch tuyền truyền, phổ biến công tác kiểm tra Đảng năm 2023 với yêu cầu việc tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra Đảng phải bám sát đường lối, quan điểm, quy định của Đảng về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra Đảng nói riêng. Tuân thủ sự chỉ đạo của của cấp uỷ, tổ chức đảng; bảo đảm khách quan, công minh, chính xác, kịp thời; phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tập đoàn. Góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất, tăng cường kỷ cương, kỷ luật và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Nội dung tuyên truyền cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, gồm:

Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Quy định 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Quy định 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương những điều đảng viên không được làm, Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của Ban Bí thư về thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm.

Quy định 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW, ngày 22/11/2022 của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Các quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng được Ban Bí thư, UBKT Trung ương ban hành (Quyết định Bí thư, Quyết định số 354số 89-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Ban QĐ/UBKTTW, ngày 22/12/2022 của UBKT Trung ương).

Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ kiểm tra các cấp; và các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng mới được ban hành.

2. Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 03/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”; Nghị quyết số 12-NQ/ĐU, ngày 12/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về tăng cường sự lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 48-KHUBKT ngày 27/10/2021 của UBKT Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/ĐU ngày 12/7/2021 của Đảng ủy Tập đoàn; Kế hoạch số 729-KH/ĐU, ngày 9/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn triển khai Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 03/3/2022; Kế hoạch số 948-KH/ĐU, ngày 06/12/2022 của Đảng uỷ Tập đoàn về thực hiện thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

3. Tuyên truyền, phổ biến kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giảm sát thi hành kỷ luật đảng của cấp uỷ, UBKT các cấp theo quy định của Điều lệ Đảng.

4. Tuyên truyền Kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đàng 16/10/1948-16/10/2023

Các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cập nhật các kết luận, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong các tài liệu sinh hoạt chi bộ định kỳ, hoặc tuyên truyền, phổ biến theo hình thức phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của đơn vị.

Thực hiện truyền thông qua các phương tiện thông tin (website, bảng tin điện tử, nền tảng mạng xã hội) về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngành Kiểm tra Đảng, các nội dung, hội nghị, sự kiện về công tác kiểm tra, giám sát.

Các cấp uỷ cơ sở trực thuộc xây dựng, ban hành kế hoạch/chương tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra Đảng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn và hoạt động của đơn vị.

                                      Phan Thủy (TTVH)

 Các tin liên quan:
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi nấu ăn giỏi” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành tập trung Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành nghề Tiện, Nguội – Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy (Cẩm Thúy)
  Kết luận của Phó Giám đốc Công ty tại cuộc họp xét duyệt kết quả thi nâng bậc CNKT năm 2023
  Hướng dẫn quy trình sơ chế thực phẩm (Nguyễn Huê)
  Đảm bảo công tác AT-VSTP tại các nhà ăn trong Công ty (Nguyễn Huê)
  Giao nhiệm vụ tổ chức thi thực hành Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn công tác khen thưởng nhân dịp kỷ niệm thành lập ủy ban (Cẩm Thúy)
  Sinh hoạt định kỳ Tháng 9 năm 2023 của Chi bộ PX Kho bến 2
  Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 119 của TKV và công văn số 1122 của Đảng ủy Công ty về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác AT, VSLĐ
  Bản sắc Văn hóa Than - Khoáng sản Việt Nam tại Hội diễn nghệ thuật Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp năm 2023
  Viết tiếp bản hùng ca trên đất mỏ
  Tuyển than Cửa Ông tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 63 năm thành lập Công ty
  Kê khai xét tặng Huy hiệu "Thợ mỏ vẻ vang Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam" năm 2023 (Cẩm Thúy)
  TKV ban hành Nội quy thi lý thuyết Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn
  Tuyển than Cửa Ông - Tự hào chặng đường 63 năm xây dựng và phát triển
  Chi tiền, hiện vật và chi ăn cho CBCNV nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Công ty (20/8/1960 - 20/8/2023) (Cẩm Thúy)
  Đội bóng nữ U19 Than Khoáng sản Việt Nam bước vào giai đoạn tập huấn nâng cao chuẩn bị cho giải Vô địch U19 quốc gia 2023
  TKV khen thưởng chuyên ngành kinh tế tổng hợp cho các tập thể thuộc Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV (Cẩm Thúy)
  TKV tăng cường quan tâm chăm sóc, cắt tỉa cây xanh tạo cảnh quan các mặt bằng, khu vực sản xuất
  TKV tổ chức Hội nghị triển khai Hội thi chọn Thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông - TKV nâng cao nhận thức về an ninh mạng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV trao tiền hỗ trợ 02 gia đình có người nhiễm chất độc da cam/dioxin
  Kết quả tổ chức triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG