Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra Đảng năm 2023

Nhằm mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm hành động uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Bảo đảm quyền của đảng viên được thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định về chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp và kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong Đảng bộ Tập đoàn.

 

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/KTĐUK, ngày 28/3/2023 của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra Đảng năm 2023; Nghị quyết số 73-NQ/ĐU, ngày 30/12/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; Nghị quyết số 12-NQ/ĐU, ngày 12/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TKV và Kế hoạch số 729-KH/ĐU, ngày 9/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ TKV, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành Kế hoạch tuyền truyền, phổ biến công tác kiểm tra Đảng năm 2023 với yêu cầu việc tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra Đảng phải bám sát đường lối, quan điểm, quy định của Đảng về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra Đảng nói riêng. Tuân thủ sự chỉ đạo của của cấp uỷ, tổ chức đảng; bảo đảm khách quan, công minh, chính xác, kịp thời; phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tập đoàn. Góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất, tăng cường kỷ cương, kỷ luật và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Nội dung tuyên truyền cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, gồm:

Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Quy định 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Quy định 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương những điều đảng viên không được làm, Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của Ban Bí thư về thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm.

Quy định 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW, ngày 22/11/2022 của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Các quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng được Ban Bí thư, UBKT Trung ương ban hành (Quyết định Bí thư, Quyết định số 354số 89-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Ban QĐ/UBKTTW, ngày 22/12/2022 của UBKT Trung ương).

Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ kiểm tra các cấp; và các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng mới được ban hành.

2. Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 03/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”; Nghị quyết số 12-NQ/ĐU, ngày 12/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về tăng cường sự lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 48-KHUBKT ngày 27/10/2021 của UBKT Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/ĐU ngày 12/7/2021 của Đảng ủy Tập đoàn; Kế hoạch số 729-KH/ĐU, ngày 9/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn triển khai Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 03/3/2022; Kế hoạch số 948-KH/ĐU, ngày 06/12/2022 của Đảng uỷ Tập đoàn về thực hiện thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

3. Tuyên truyền, phổ biến kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giảm sát thi hành kỷ luật đảng của cấp uỷ, UBKT các cấp theo quy định của Điều lệ Đảng.

4. Tuyên truyền Kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đàng 16/10/1948-16/10/2023

Các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cập nhật các kết luận, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong các tài liệu sinh hoạt chi bộ định kỳ, hoặc tuyên truyền, phổ biến theo hình thức phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của đơn vị.

Thực hiện truyền thông qua các phương tiện thông tin (website, bảng tin điện tử, nền tảng mạng xã hội) về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngành Kiểm tra Đảng, các nội dung, hội nghị, sự kiện về công tác kiểm tra, giám sát.

Các cấp uỷ cơ sở trực thuộc xây dựng, ban hành kế hoạch/chương tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra Đảng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn và hoạt động của đơn vị.

                                      Phan Thủy (TTVH)

 Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho CBCNV
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho CBCNV
  Tiếp và làm việc với Tập đoàn Cơ khí Thần Châu Đường Sơn Trung Quốc
  Kết quả quan trắc môi trường Quý I năm 2024
  Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trong CNVCLĐ tỉnh Quảng Ninh năm 2024
  Phát động đợt thi đua đặc biệt và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm Nhà sàng Cửa Ông chính thức đi vào hoạt động (1924 - 2024), 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 64 năm ngày thành lập Công ty (20/8/1960 - 20/8/2024), 30 năm ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (10/10/1994 - 10/10/2024) (Cẩm Thúy)
  Triển khai các giải pháp điều hành lĩnh vực Tổ chức - Nhân sự năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Xét chọn khen thưỏng phong trào thi đua “Công nhân tiên tiến tiêu biểu” tỉnh Quảng Ninh năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền Cuộc thi video clip toàn quốc “Người lính tôi yêu” và thi viết “Chuyện kể ở đại đội”
  Gặp mặt 37 ứng viên trúng tuyển lao động đợt 1 năm 2024
  Nỗ lực sản xuất để đảm bảo cung cấp đủ than cho điện vào mùa khô
  Giấy phép môi trường UBND tỉnh Quảng Ninh
  Tập thể và 01 cá nhân Đoàn thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV được tuyên dương tại chương trình gặp mặt cán bộ ĐVTN tiêu biểu.
  Tổ chức đi tham quan, học tập thực tế tại Hưng Yên cho đoàn nữ CBCNV có thành tích xuất sắc
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2024
  Những điểm mới trong Quy định Nâng lương, kèm cặp truyền nghề và thi thợ giỏi năm 2024 (Quỳnh Anh)
  Giới thiệu chương trình trao tặng học bổng Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024 (Quỳnh Anh)
  Xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 (Cẩm Thúy)
  02 tập thể và 05 cá nhân Công ty Tuyển than Cửa Ông được trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh
  Những bông hoa tiêu biểu Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài hoang dã và hưởng ứng các ngày lễ môi trường
  Tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài hoang dã và hưởng ứng các ngày lễ môi trường
  Tăng cường các biện pháp đảm bảo An toàn giao thông
  TKV khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua "Doanh nghiệp vì người lao động"
  TKV tăng cường quản lý, vận hành hiệu quả thiết bị phun sương cao áp, công tác dập bụi mùa hanh khô

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG