Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 Phan Thủy (TTVH)

Nhằm mục đích tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy TKV; tạo sự thống nhất trong tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Thực hiện kế hoạch số 1116-KH/ĐU, ngày 10/4/2023 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023. Căn cứ tình hình thực tế, ngày05/5/2023, Đảng ủy Công ty TTCO đã xây dựng Kế hoạch thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.

Theo đó, việc tổ chức triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 gắn kết chặt chẽ với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy TKV và Đảng ủy Công ty; đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng Đảng theo tỉnh thần Hội nghị lần thứ năm và Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đang khóa XIII, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại đơn vị, tập trung vào những hành động, việc làm cụ thể đạm bao thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Cấp ủy các Chi bộ chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 gắn với công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại đơn vị, tập trung vào những hoạt động, việc làm cụ thể đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học, chất lượng; việc học tập được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, kịp thời, phong phú, sinh động, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt.

Các Chi bộ trực thuộc, tổ chức đoàn thể tiếp tục nghiên cứu, học tập Chuyên để: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đang viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ".

Bên cạnh đó, bám sát chủ đề công tác năm của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương “Tập trung xây dựng Đảng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ”, các cấp ủy đảng quán triệt cán bộ, đảng viên thực hiện bổ sung 07 nội dung, nhiệm vụ cụ thể sau:

 (1) Mỗi cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu đơn vị càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, tác phong lề lối công tác để người lao động noi theo; phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có phong cách lãnh đạo dân chủ, khoa học, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể, theo tinh thần Bác dạy “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Thực hiện nghiêm Quy định 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

 (2) Tiếp tục cải tiến phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty, đơn vị. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chu, phát huy dân chủ gắn liền với tăng cường trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong công tác cán bộ. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ một cách hiệu quả, bảo đảm đúng quy định, quy trình, công tâm khách quan, chặt chẽ, thận trọng; không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực vào đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp.

 (3) Tăng cường công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên nhất là về chính trị, tư tưởng, về việc lập và sử dụng các trang thông tin trên Internet, mạng xã hội; tăng cường quản lý đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, lao động. kịp thời chẩn chính đối với đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, đảng viên vì phạm kỵ luật đảng, pháp luật nhà nước; đang viên thiếu gương mẫu, uy tín thấp. Chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt).

 (4) Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đang viên, người lao động trong giám sát, phan biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, Công ty; kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng với ngăn chặn đẩy lùi phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục bồi đắp truyền thống văn hóa “Kỷ luật và Đồng tâm”; thực hiện nghiêm Bộ quy tắc ứng xử trong Công ty Tuyển than Cửa Ông; xây dựng văn hóa liêm chính, ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và của Tập đoàn, Công ty. Chỉ đạo kiểm tra, thẩm định chặt chẽ kết quả đánh giá chất lượng, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên.

 (5) Đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền. xây dựng văn hóa tiết kiệm trong cán bộ, đảng viên; đồng thời kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng tiêu cực. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm và kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp cản trở việc chống tham nhũng, tiêu cực. Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Hiến pháp và pháp luật, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cụ thể hoá kịp thời, đầy đủ chủ trương, quan điểm của Đảng, quy định của Nhà nước, của Tập đoàn vào các quy chế, quy định nội bộ của đơn vị, Công ty; tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, nhất là các nội dung liên quan đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của Công ty gắn với việc xây dựng và thực hiện chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ủy TKV và Đảng ủy Công ty hàng năm.

 (6) Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 76-NQ/ĐU, ngày 09/01/2023 của Đảng ủy TKV và Nghị quyết số 50-NQ/ĐU, ngày 02/02/2023 của Đảng ủy Công ty về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn và Công ty giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến 2045; đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Bộ quy tắc ứng xử, văn hóa Công ty Tuyển than Cửa Ông. Kịp thời bảo vệ, khen thưởng xứng đáng người dùng cảm tố cáo, tố giác tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng, tiêu cực gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, bôi nhọ, hạ bệ người khác.

 (7) Từ nhận thức phải chuyển biến thành hành động, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao. Thúc đẩy việc học tập và làm theo Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ đảng viên và người lao động; từ đó thực sự thấm nhuần tư tưởng của Bác về đạo đức cách mạng, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, lời nói và việc làm; bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc, khát vọng xây dựng đơn vị phát triển, góp phần xây dựng Công ty và Tập đoàn phát triển bền vững.

Các Chi bộ tổ chức phổ biến, quán triệt tại kỳ sinh hoạt Chi bộ tháng 5/2023.

Đối tượng triệu tập

- Thành phần: Toàn thể cán bộ, đảng viên, các đồng chí UVBCH các tổ chức đoàn thể quần chúng trong Công ty và đơn vị.

Thời gian tổ chức: Từ ngày 06/5 đến ngày 15/5/2023.

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền rộng rãi đối với cán bộ, đảng viên, người lao động các đơn vị về nội dung cốt lõi của Chuyên đề gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, người lao động về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ nhận thức phải chuyển biến thành hành động, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chi bộ, Đảng bộ Công ty trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, cần nghiên cứu, rà soát, đánh giá, thảo luận, liên hệ việc thực hiện tại đơn vị trong năm 2022 để đề ra các giải pháp cụ thể thiết thực, phù hợp với thực tiễn cụ thể của đơn vị, từ đó tiếp tục thực hiện tốt hơn trong năm 2023.

Các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể đưa nội dung Chuyên đề "Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đang viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ" của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, bổ sung 07 nội dung, nhiệm vụ vào sinh hoạt Chi bộ thường kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đảm bảo có ít nhất 01 kỳ sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ, Công đoàn bộ phận, Chi đoàn, Chi hội CCB.

Khi tổ chức sinh hoạt chuyên đề cần nghiên cứu, rà soát, đánh giá, thảo luận, liên hệ việc thực hiện tại đơn vị, gắn với thực hiện: các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy TKV và Đảng ủy Công ty; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh xây dựng Đảng theo tinh thần Hội nghị lần thứ năm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các quy định, kết luận của Trung ương khóa XIII về xây dựng Đảng và Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị năm 2023, về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... Từ đó đề ra các giải pháp thiết thực, phủ hợp với thực tiễn của đơn vị để tiếp tục thực hiện tốt hơn.

Đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng Internet, mạng xã hội, có thể thông qua tọa đàm, các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống TTV-CTV; các hội nghị đối thoại, hội nghị sơ kết, tổng kết; sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ, các tổ chức đoàn thể, các buổi giao ban, nhận lệnh sản xuất,... nhằm tạo hiệu ứng lan toa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ về kết quả thực hiện Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm 2022 cũng như kết quả việc học tập và tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, đặc biệt là trong các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương, Tập đoàn làm theo tư dịp kỷ niệm và Công ty.

Cấp ủy, cơ quan chuyên môn và tổ chức đoàn thể từ Công ty đến đơn vị chỉ đạo đầy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung “Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 đến người lao động thông qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức, qua trang thông tin nội bộ, các trang mạng xã hội của Công ty, các tổ chức đoàn thế và của các đơn vị; thông qua các ấn phẩm tuyên truyền phù hợp...

Các Chi bộ nghiên cứu, bổ sung 07 nội dung, nhiệm vụ vào sinh hoạt Chi bộ thường kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đảm bảo có ít nhất 01 kỳ sinh hoạt chuyên đề (trong quý II và quý III/2023) tại Chi bộ đồng thời lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đơn vị thực hiện bổ sung và tổ chức sinh hoạt chuyên để theo kế hoạch.

                                      Phan Thủy (TTVH)

 Các tin liên quan:
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi nấu ăn giỏi” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành tập trung Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành nghề Tiện, Nguội – Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy (Cẩm Thúy)
  Kết luận của Phó Giám đốc Công ty tại cuộc họp xét duyệt kết quả thi nâng bậc CNKT năm 2023
  Hướng dẫn quy trình sơ chế thực phẩm (Nguyễn Huê)
  Đảm bảo công tác AT-VSTP tại các nhà ăn trong Công ty (Nguyễn Huê)
  Giao nhiệm vụ tổ chức thi thực hành Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn công tác khen thưởng nhân dịp kỷ niệm thành lập ủy ban (Cẩm Thúy)
  Sinh hoạt định kỳ Tháng 9 năm 2023 của Chi bộ PX Kho bến 2
  Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 119 của TKV và công văn số 1122 của Đảng ủy Công ty về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác AT, VSLĐ
  Bản sắc Văn hóa Than - Khoáng sản Việt Nam tại Hội diễn nghệ thuật Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp năm 2023
  Viết tiếp bản hùng ca trên đất mỏ
  Tuyển than Cửa Ông tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 63 năm thành lập Công ty
  Kê khai xét tặng Huy hiệu "Thợ mỏ vẻ vang Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam" năm 2023 (Cẩm Thúy)
  TKV ban hành Nội quy thi lý thuyết Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn
  Tuyển than Cửa Ông - Tự hào chặng đường 63 năm xây dựng và phát triển
  Chi tiền, hiện vật và chi ăn cho CBCNV nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Công ty (20/8/1960 - 20/8/2023) (Cẩm Thúy)
  Đội bóng nữ U19 Than Khoáng sản Việt Nam bước vào giai đoạn tập huấn nâng cao chuẩn bị cho giải Vô địch U19 quốc gia 2023
  TKV khen thưởng chuyên ngành kinh tế tổng hợp cho các tập thể thuộc Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV (Cẩm Thúy)
  TKV tăng cường quan tâm chăm sóc, cắt tỉa cây xanh tạo cảnh quan các mặt bằng, khu vực sản xuất
  TKV tổ chức Hội nghị triển khai Hội thi chọn Thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông - TKV nâng cao nhận thức về an ninh mạng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV trao tiền hỗ trợ 02 gia đình có người nhiễm chất độc da cam/dioxin
  Kết quả tổ chức triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG