Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NĂM 2023 (Lương Nụ)

Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/ĐUK, ngày 24/02/2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung Ương về công tác đào tạo bồi dưỡng năm 2023, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (sau đây viết tắt là Đảng bộ TKV) xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023, như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đạo biểu Đảng bộ TKV lần thứ III, Nghị Quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; chương trình công tác năm 2023 của Đảng ủy TKV.

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, năng lực công tác đối với đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo các cấp, các hệ thống chính trị của TKV và cán bộ làm công tác Đảng, gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng với công tác quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ; nâng cao chất lượng đảng viên và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong đảng bộ TKV.

Yêu cầu

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng gắn với lý luận thực tiễn, với xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp trong Tập đoàn, gắn với việc tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển háo” trong nội bộ; gắn với tách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ TKV.

Tăng cường công tác lãnh chỉ đọa, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ TKV; đảm bảo sự phân công, phân cấp và phối hợp chặt chẽ, khoa học trong tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2023.

II. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. Bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo Quy định 164-QĐ/TƯ, ngày01/02/2013 của Bộ chính trị

Đảng ủy TKV triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch của Đảng Ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

2. Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng

- Đối tượng: Bí thư, Phí Bí thư, cán bộ làm công tác Đảng tại các chi, đảng bộ cơ sở, cán bộ tham mưu giúp việc Đảng ủy TKV, cán bộ Đảng Ủy Than Quảng Ninh.

- Thời gian dự kiến: Dự kiến trong Quý III/2023.

- Nội dung: Tình hình thời sự trong nước và quốc tế, cập nhật các văn bản, chế độ, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng.

- Phương thức tổ chức: Đảng ủy TKV phối hợp với Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng.

3. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy viên cơ sở và Bí thư Chi bộ trực thuộc

- Nội dung: Thực hiện Theo Hướng dẫn số 59-HD/BTGTW, ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng công tác cho bí thư chi bộ và cấp ủy cơ sở.

- Phương thức tổ chức: Cấp ủy cơ sở chủ động xây dựng Kế hoạch và phối hợp với các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy TKV tổ chức triển khai bồi dưỡng cho cấp ủy viên cơ sở và bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

4. Đào tạo lý luận chính trị cao cấp, trung cấp, sơ cấp

Căn cứ Quy định 57-QĐ/TƯ, ngày 08/02/2022, của Ban Bí thư về đối tượng tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị, và kế hoạch đào tạo của Ban Tổ chức Trung ương.

- Đảng ủy Tập đoàn đã nộp hồ sơ dự tuyển học cap cấp lý luận chính trị cho 03 đồng chí (02 đồng chí tham gia lớp hệ không tập trung, 01 đồng chí tham gia lớp hệ tập trung).

- Đối với đào tạo Sơ cấp, Trung cấp lý luận chính trị:

Trên cơ sở đang ký của Đoàn Thanh niên và các Chi, Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn đã phối hợp với học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức học sơ cấp cho 160 đồng chí.

Về đạo tạo Trung cấp lý luận chính trị, trên cơ sở đăng ký của các Chi đảng bộ cơ sở Đảng ủy TKV sẽ báo cáo Đảng Ủy khối để tổ chức lớp học tại hà Nội. Đối với các Chi, Đảng bộ trực thuộc tại Quảng Ninh, Đảng ủy TKV phối hợp với Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức lớp tại Quảng Ninh.

5. Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới trong Đảng bộ.

- Đảng ủy TKV phối hợp với Đảng ủy Than Quảng Ninh mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2023 cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới của các đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ TKV tại Quảng Ninh (Học tạo Quảng Ninh).

- Đảng ủy TKV mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2023 cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ TKV tại Hà Nội (học tại Hà Nội).

- Các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng của Đảng bộ Tập đoàn thực hiện theo hướng dẫn số 60-HD/BTGTW, ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung Ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW, ngày 16/6/2022 của Ban tuyên giáo Trung ương về thực hiện bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

6. Bồi dưỡng các chuyên đề lý luận chính trị khác

Tổ chức bồi dưỡng các chuyên đề lý luận chính trị khác thực hiện theo hướng dẫn của Ban tuyên giáo Trung ương, Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và phú hợp với điều kiện thực tế của TKV

                          

                                                                                      Lương Nụ - VP

 Các tin liên quan:
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi nấu ăn giỏi” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành tập trung Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi thực hành nghề Tiện, Nguội – Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy (Cẩm Thúy)
  Kết luận của Phó Giám đốc Công ty tại cuộc họp xét duyệt kết quả thi nâng bậc CNKT năm 2023
  Hướng dẫn quy trình sơ chế thực phẩm (Nguyễn Huê)
  Đảm bảo công tác AT-VSTP tại các nhà ăn trong Công ty (Nguyễn Huê)
  Giao nhiệm vụ tổ chức thi thực hành Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn công tác khen thưởng nhân dịp kỷ niệm thành lập ủy ban (Cẩm Thúy)
  Sinh hoạt định kỳ Tháng 9 năm 2023 của Chi bộ PX Kho bến 2
  Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 119 của TKV và công văn số 1122 của Đảng ủy Công ty về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác AT, VSLĐ
  Bản sắc Văn hóa Than - Khoáng sản Việt Nam tại Hội diễn nghệ thuật Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp năm 2023
  Viết tiếp bản hùng ca trên đất mỏ
  Tuyển than Cửa Ông tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 63 năm thành lập Công ty
  Kê khai xét tặng Huy hiệu "Thợ mỏ vẻ vang Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam" năm 2023 (Cẩm Thúy)
  TKV ban hành Nội quy thi lý thuyết Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn
  Tuyển than Cửa Ông - Tự hào chặng đường 63 năm xây dựng và phát triển
  Chi tiền, hiện vật và chi ăn cho CBCNV nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Công ty (20/8/1960 - 20/8/2023) (Cẩm Thúy)
  Đội bóng nữ U19 Than Khoáng sản Việt Nam bước vào giai đoạn tập huấn nâng cao chuẩn bị cho giải Vô địch U19 quốc gia 2023
  TKV khen thưởng chuyên ngành kinh tế tổng hợp cho các tập thể thuộc Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV (Cẩm Thúy)
  TKV tăng cường quan tâm chăm sóc, cắt tỉa cây xanh tạo cảnh quan các mặt bằng, khu vực sản xuất
  TKV tổ chức Hội nghị triển khai Hội thi chọn Thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông - TKV nâng cao nhận thức về an ninh mạng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV trao tiền hỗ trợ 02 gia đình có người nhiễm chất độc da cam/dioxin
  Kết quả tổ chức triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG