Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Than Quảng Ninh với Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy)

 

Thực hiện Quy chế phối hợp số 08-QCPH/ĐUTQN-CĐTKV, ngày 23/01/2021 giữa Đảng ủy Than Quảng Ninh và Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh và Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, cùng thống nhất các nội dung sau:

Năm 2022, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, chiến tranh giữa Nga và Ukraine kéo dài, cùng với chiến lược zero Covid-19 của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến các mặt của đời sống, kinh tế - xã hội; áp lực lạm phát tăng cao, việc mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất gặp nhiều khó khăn do đứt gãy chuỗi cung ứng; dịch bệnh Covid-19 diễn biển phức tạp trong những tháng đầu năm ảnh hưởng nhanh, mạnh đến Tập đoàn, đặc biệt các đon vị sản xuất than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tập đoàn tiểp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh. Nhu cầu than tiêu thụ trong nước tăng đột biến giúp giảm tồn kho than, cùng với giá bán than tăng cao tạo điều kiện để tăng doanh thu, hiệu quả sản xuất. Trong tình hình đó, Đảng ủy Than Quảng Ninh và Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã tập trung phổi hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022, kết quả đạt được như sau:

(1)- Việc thực hiện công tác phối họp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh và Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2022 đạt được những kết quả cao do đã có nhiều giải pháp trong phổi hợp triển khai thực hiện. (2)- Ban Thường vụ hai bên đã làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến về nhận thức, sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh Quảng Ninh, của Tập đoàn; tuyên truyền giáo dục và phát huy truyền thống, giá trị văn hóa thợ mỏ “K luật và Đồng tâm". (3)- Hai bên đã phối hợp tốt trong chỉ đạo cấp ủy các cấp và công đoàn cơ sở chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong toàn Tập đoàn nhân các dịp lễ, tết. (4)- Chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, góp phần ổn định sản xuất của các đơn vị và toàn Tập đoàn. (5)- Phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua nãm 2022 trong Tập đoàn với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2022"; phối hợp chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện công tác AT-VSLĐ năm 2022 đạt kết quả tốt. (6)- Phối hợp chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tố chức đổi thoại định kỳ, gặp gỡ người lao động, kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư của người lao động. (7)- Phối hợp chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ; triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 các đơn vị tại Quảng Ninh. (8)- Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra - giám sát; triển khai đúng kế hoạch và có hiệu quả chương trình đồng bộ kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2022.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ hai bên trong năm 2022 vẫn còn một số hạn chế đó là: (1)- Việc nắm bắt thông tin, trao đổi tình hình tư tưởng của người lao động đặc biệt ở những đơn vị khó khăn về sản xuất kinh doanh chưa được thường xuyên. (2)- Việc phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động còn có mặt hạn chế, trong năm số người chết vì tai nạn lao động cao hơn so với năm 2021.

Phát huy các kết quả đã đạt được trong thời gian qua, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp năm 2022, Ban Thường vụ hai bên thống nhất tăng cường phối hợp toàn diện giữa hai bên, trong đó tập trung phối hợp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

  1. Triển khai hiệu quả sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, người lao động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
  2. Phối hợp chỉ đạo phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023) và chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào thi đua “3 hóa”: Cơ giới hóa - Tự động hóa - Tin học hóa với mục tiêu: Năng suất, chất lượng, hiệu quả.
  3. Đẩy mạnh các giải pháp tăng năng suất lao động thông qua thực hiện Cơ giới hóa - Tự động hóa - Tin học hóa, tối ưu hóa mô hình tố chức quản lý; thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, thích ứng an toàn, thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2023”; phấn đấu đảm bảo việc làm, giữ ổn định thu nhập chăm lo, thực hiện tốt các chế độ chính sách, phúc lợi cho người lao động.
  4. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ đảng viên, công nhân và người lao động; tiếp tục thực hiện phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng 93 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2023); kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2023); kỷ niệm 16 năm Ngày thành lập Đảng bộ TKV (25/5/2007 - 25/5/2023); kỷ niệm 27 năm Ngày thành lập Đảng bộ Than Quảng Ninh (13/7/1996 - 13/7/2023), 27 năm Ngày thành lập Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (01/7/1996 - 01/7/2023).
  5. Đẩy mạnh thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; chỉ đạo tố chức Hội nghị người lao động các cấp, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, gặp gỡ người lao động, nắm bắt tình hình, tâm tư của người lao động; thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW về phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của các đoàn thể. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Đề án khoa học “Phát huy truyền thng văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới”; tấm gương người tốt, việc tốt, cách làm sáng tạo, các phong trào thi đua điển hình, gương ‘‘Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ”.
  6. Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra - giám sát; triển khai đúng kế hoạch và có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2023. Phối hợp thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương về “Đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế”.
  7. Phối hợp chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, đặc biệt là công tác tổ chức, công tác nhân sự đại hội của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quáng Ninh theo Chi thị số 44-CT/ĐU, ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn; Chỉ thị số 10-CT/ĐU, ngày 20/6/2022 của Đảng uỷ Than Quảng Ninh; Nghị quyết liên tịch số 164/NQLT-TGĐ-CĐTKV, ngày 21/9/2022 giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; Kể hoạch 385/KH-CĐTKV, ngay 15/8/2022 của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin liên quan:
  PX VẬN TẢI TỔ CHỨC GẶP MẶT NHÂN DỊP KỈ NIỆM MỘT NĂM SÁP NHẬP PX ĐẦU MÁY TOA XE VÀO PX VẬN TẢI
  Phân công nhiệm vụ cụ thể của các Ban và Tổ tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi lựa chọn thí sinh tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty tổ chức tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Chương trình hành động xây dựng khu nhà ở công nhân mỏ “Sạch đẹp - Văn minh” (Cẩm Thúy)
  Kinh phí và tổ chức thực hiện Kế hoạch liên tịch tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV năm 2023
  Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
  Chiêu sinh lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 14 (Quỳnh Anh)
  Tổ chức Hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi lần thứ 12, năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Kết quả thi tranh vẽ, ảnh chụp, báo tường, Video Clip về công tác An toàn, vệ sinh lao động - Phòng cháy chữa cháy năm 2023 - CTV Trần Huy Tùng – P.AT
  Kết quả thi Tuần thứ 1 cuộc thi trực tuyến “nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro và giải pháp phòng ngừa đảm bảo AT, VSLĐ – PCCC”- CTV Đỗ Như Ly – Phòng AT
  Công đoàn TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023 (Cẩm Thúy)
  UBKT Công đoàn TKV cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát quý I năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra Đảng năm 2023
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 03/4/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản Phan Thủy (TTVH)
  Kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4 nhiệm vụ Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2023 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2023 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (Phan Thủy)
  Tổ chức Hội thi chọn thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tiêu chí đánh giá, quyền lợi của công nhân đạt danh hiệu "Thợ giỏi xuất sắc", "Thợ giỏi" và tập thể đơn vị (Cẩm Thúy)
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NĂM 2023 (Lương Nụ)
  Khám sức khỏe định kỳ cho CBCN nghề nặng nhọc độc hại và khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp năm 2023
  Hẹn cùng tháng Năm
  Tuyển than Cửa Ông giữ ổn định nhịp độ sản xuất
  Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác truyền thông

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG