Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Các điểm mới sửa đổi trong Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)

Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-TTCO, ngày 28/7/2022 của Giám đốc Công ty V/v ban hành Quy định Thi đua, khen thưởng; Quyết định số 3329/QĐ-TTCO, ngày 24/11/2022, Quyết định số 3416/QĐ-TTCO, ngày 19/12/2022 của Giám đốc Công ty V/v Sửa đổi, bổ sung Quy định Thi đua, khen thưởng;
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công ty tại cuộc họp hội đồng Thi đua,
khen thưởng xét duyệt thi đua năm 2022.
Thường trực Hội đồng TĐKT đã sửa đổi, bổ sung Quy định Thi đua khen
thưởng, trong đó có các nội dung mới như sau:
1. Gộp nội dung Quyết định số 3329 và Quyết định số 3416 vào trong Quy
định Thi đua khen thưởng, thành Điều 18.
Bổ sung thêm mức tiền thưởng cho các tập thể đạt Cờ Nhì và Cờ Ba theo
các Khối thi đua tại Điểm g, Khoản 2, Điều 17. Nguyên tắc, nội dung, mức
thưởng và nguồn tiền thưởng. Cụ thể:
- Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu: + Khối I: Hệ số 2,0.
+ Khối II: Hệ số 1,7.
+ Khối III: Hệ số 1,5.
- Cờ thi đua xếp thứ Nhì: + Khối I: Hệ số 1,7.
+ Khối II: Hệ số 1,5.
+ Khối III: Hệ số 1,3.
- Cờ thi đua xếp thứ Ba: + Khối I: Hệ số 1,6.
+ Khối II: Hệ số 1,4.
+ Khối III: Hệ số 1,2.
 
2. Tăng thêm mức tiền thưởng công tác AT, VSLĐ của các Khối trong Điều
18. Thưởng công tác An toàn, vệ sinh lao động (AT, VSLĐ).
- Nhóm I: Mức thưởng 70.000.000 đồng/năm/đơn vị đối với 10 đơn vị: Tuyển
than 1, Tuyển than 2, Tuyển than 3, Tuyển than 4, Vận tải, Kho bến 1, Kho bến 2,
Lọc - Sấy than, Giám định, Cơ khí.
- Nhóm II: Mức thưởng 50.000.000 đồng/năm/đơn vị đối với 03 đơn vị:
Đường sắt, Điện nước, Ô tô.
- Nhóm III: Mức thưởng 30.000.000 đồng/năm/đơn vị đối với 03 đơn vị:
Văn phòng, Phòng Vật tư, Trung tâm Thể thao - Văn hóa.
3. Bổ sung thêm điểm c) Các Hội đồng, Ban có liên quan vào Khoản 3, Điều
12 về Trách nhiệm và quyền hạn trong công tác thi đua, khen thưởng.
 
4. Sửa đổi, bổ sung thêm một số nội dung trong Điều 17. Nguyên tắc, nội
dung, mức thưởng và nguồn tiền thưởng, như sau:
- Cá nhân đạt “Thợ giỏi” cấp Công ty được thưởng 2.000.000 đồng/người;
đạt “Thợ giỏi xuất sắc” cấp Công ty được thưởng 3.000.000 đồng/người; đạt
“Thợ giỏi” cấp TKV được thưởng 3.000.000 đồng/người, đạt “Thợ giỏi xuất sắc”
cấp TKV được thưởng 4.000.000 đồng/người.
- Danh hiệu Thi đua Quyết thắng cho tập thể cấp Công ty: Mức thưởng từ
6.000.000 ÷ 8.000.000 đồng/tập thể.
- Danh hiệu Đơn vị tiên tiến cho tập thể cấp Công ty: Mức thưởng từ
3.000.000 ÷ 5.000.000 đồng/tập thể.
- Danh hiệu Đơn vị tiên tiến cho tập thể từ cấp phân xưởng, khối phòng
ban trở xuống: Mức thưởng từ 2.000.000 ÷ 3.000.000 đồng/tập thể.
- Phong trào thi đua đạt năng suất dẫn đầu của các đơn vị, tổ sản xuất, trọng
tâm là mua kéo mỏ, sàng tuyển, pha trộn, chế biến và tiêu thụ than: Căn cứ mức
độ hoàn thành vượt mức sản lượng được giao của các tập thể, Công ty khen
thưởng:
+ Ca kỷ lục cao nhất trong năm 2023, đồng thời cao hơn năng suất của ca
cùng kỳ năm 2022: Thưởng 2.000.000 đồng.
+ Ngày kỷ lục cao nhất trong năm 2023, đồng thời cao hơn năng suất của
ngày cùng kỳ năm 2022: Thưởng 5.000.000 đồng.
+ Tháng kỷ lục cao nhất trong năm 2023, đồng thời cao hơn năng suất của
tháng cùng kỳ năm 2022: Thưởng 15.000.000 đồng.
+ Ngoài ra, Công ty thưởng từ 1.000.000 ÷ 3.000.000/tập thể cấp tổ, đội có
vai trò trực tiếp góp phần vào mục tiêu thi đua năng suất kỷ lục của đơn vị.
- Mục tiêu thi đua xây dựng môi trường Sáng - Xanh - Sạch: Căn cứ điểm
chấm về công tác môi trường hằng năm, Công ty xét thưởng cho mỗi tập thể thực
hiện tốt phong trào thi đua, mức thưởng như sau:
+ Công ty đánh giá, xếp loại đơn vị đạt mức xuất sắc: Đạt từ 97 ÷ 100
điểm: thưởng từ 9.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng/năm.
+ Công ty đánh giá, xếp loại đạt mức 1 - Tốt: Đạt từ 90 ÷ < 97 điểm:
thưởng 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng/năm.
+ Đối với các đơn vị không đánh giá thông qua chấm điểm về công tác môi
trường hằng năm: Khi Công ty đạt điểm chấm của TKV về thực hiện tiêu chí Sáng
- Xanh - Sạch từ 85 điểm trở lên: Thưởng từ 4.000.000 đến 5.000.000 đồng/đơn vị.
- Mục tiêu thi đua chăm lo đời sống người lao động, thực hiện tốt văn hóa
doanh nghiệp trong Công ty: Công ty xây dựng biểu chấm điểm tiêu chuẩn thi
 
đua Chăm lo đời sống người lao động và thưởng mỗi tập thể thực hiện tốt phong
trào thi đua, mức thưởng từ 5.000.000 đồng ÷ 8.000.000 đồng/đơn vị.
- Đối với tiền thưởng của các cấp cho Công ty và các tập thể, cá nhân
+ Tiền thưởng của TKV và các bộ, ban ngành, đoàn thể cho Công ty:
Căn cứ vào từng nội dung thưởng, Thường trực Hội đồng TĐKT tổng hợp,
phối hợp với các phòng chức năng đề xuất duyệt Giám đốc chia thưởng cho các
tập thể, cá nhân trong Công ty có thành tích xuất sắc tham gia đóng góp vào
thành tích chung của Công ty, theo từng lĩnh vực cụ thể và theo từng phong trào
thi đua.
+ Tiền thưởng của các cấp cho các tập thể, cá nhân
Căn cứ vào quyết định thưởng của các cấp, Thường trực Hội đồng TĐKT
phối hợp với các đơn vị báo cáo duyệt Giám đốc để lĩnh tiền thưởng phát cho các
tập thể, cá nhân theo danh sách.
5. Đối với biểu chấm điểm theo 10 nội dung thi đua, phân công chấm điểm
cho từng phòng rõ ràng.
- Tách nội dung điểm trừ vi phạm tài sản cụ thể hơn:
+ Vi phạm tài sản (01 người/vụ với số tiền vi phạm tài sản dưới 10 triệu
đồng): trừ 3 điểm.
+ Vi phạm tài sản (từ 02 vụ hoặc 02 người/vụ trở lên hoặc 01 người/vụ với
số tiền vi phạm tài sản từ 10 triệu đồng trở lên): trừ 5 - 10 điểm.
- Trừ thêm điểm nội dung vi phạm công tác bảo vệ môi trường:
+ Đối với đơn vị thuộc Khối I: Trừ 0,5 điểm.
+ Đối với đơn vị thuộc Khối II: Trừ 1 điểm.
+ Đối với đơn vị thuộc Khối III: Trừ 1,5 điểm.


Các tin liên quan:
  PX VẬN TẢI TỔ CHỨC GẶP MẶT NHÂN DỊP KỈ NIỆM MỘT NĂM SÁP NHẬP PX ĐẦU MÁY TOA XE VÀO PX VẬN TẢI
  Phân công nhiệm vụ cụ thể của các Ban và Tổ tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thi lựa chọn thí sinh tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty tổ chức tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Chương trình hành động xây dựng khu nhà ở công nhân mỏ “Sạch đẹp - Văn minh” (Cẩm Thúy)
  Kinh phí và tổ chức thực hiện Kế hoạch liên tịch tham gia Hội thi Thợ giỏi TKV năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV năm 2023
  Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
  Chiêu sinh lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 14 (Quỳnh Anh)
  Tổ chức Hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi lần thứ 12, năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Kết quả thi tranh vẽ, ảnh chụp, báo tường, Video Clip về công tác An toàn, vệ sinh lao động - Phòng cháy chữa cháy năm 2023 - CTV Trần Huy Tùng – P.AT
  Kết quả thi Tuần thứ 1 cuộc thi trực tuyến “nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro và giải pháp phòng ngừa đảm bảo AT, VSLĐ – PCCC”- CTV Đỗ Như Ly – Phòng AT
  Công đoàn TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023 (Cẩm Thúy)
  UBKT Công đoàn TKV cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát quý I năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra Đảng năm 2023
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 03/4/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản Phan Thủy (TTVH)
  Kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4 nhiệm vụ Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2023 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2023 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (Phan Thủy)
  Tổ chức Hội thi chọn thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tiêu chí đánh giá, quyền lợi của công nhân đạt danh hiệu "Thợ giỏi xuất sắc", "Thợ giỏi" và tập thể đơn vị (Cẩm Thúy)
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NĂM 2023 (Lương Nụ)
  Khám sức khỏe định kỳ cho CBCN nghề nặng nhọc độc hại và khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp năm 2023
  Hẹn cùng tháng Năm
  Tuyển than Cửa Ông giữ ổn định nhịp độ sản xuất
  Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác truyền thông

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG