Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

TKV triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)

Nhằm mục đích tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, cơ quan chuyển môn, người đứng đầu của TKV và các đơn vị của TKV trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác PCTN, tiêu cực; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, tiêu cực theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật. Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp PCTN, tiêu cực; nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của cơ quan chuyên môn, tổ chức đảng, đoàn thể, người đứng đầu đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân lao động.

 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, điều hành nhiệm vụ SXKD năm 2023 của TKV và đơn vị gắn với việc phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về PCTN, tiêu cực.

Tiếp tục xác định công tác PCTN, tiểu cực là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và người đứng đầu đơn vị hàng năm theo quy chế quản lý nội bộ của TKV.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, tiêu cực gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xác định phòng ngừa là chính, tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý nội bộ của TKV và đơn vị; tăng cường công khai minh bạch trong các hoạt động nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực, tiến tới không thể tham nhũng, tiêu cực.

Chỉ đạo triển khai có hiệu quả quy định về kiểm soát, tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, kiểm soát quyền lực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng. tiêu cực, hành vi bao che, ngăn cản việc PCTN, tiêu cực, đặc biệt ở những bộ phận, vị trí, lĩnh vực nhạy cảm, có dư luận phản ánh tiêu cực, phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo; xử lý kiên quyết, kịp thời, đúng quy định. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp trong TKV có năng lực, kỷ cương, liêm chính, đáp ứng nhiệm vụ được giao.

          Với những nhiệm vụ cụ thể như sau:

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác TCTN, tiêu cực được nêu trong Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực tại Hội nghị toán quốc tổng kết 10 năm công tác PCTN, tiêu cực giai đoạn 2012-2022, định hướng hoạt động cho giai đoạn tới và Báo cáo số 06-BC/TW ngày 23/7/2022 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm công tác PCTN, tiêu cực giai đoạn 2012-2022. Chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với thực tế hoạt động của đơn vị, đảm bảo hiệu quả và thiết thực.

Tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực các cấp trong TKV phù hợp với tình hình thực tế, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực TKV xây dựng chương trình kiểm tra về công tác PCTN, tiêu cực tại các Công ty con, đơn vị trực thuộc, tập trung kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, việc kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập cán bộ.

Tham gia ý kiến đối với các Dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật liên đến PCTN, tiêu cực, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng chống tham những khi được các cơ quan có thẩm quyền đề nghị hoặc yêu cầu.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các cơ chế quản lý nội bộ của TKV nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, khắc phục những bất cập, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và nâng cao vai trò kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình bảo đảm công khai, minh bạch trong đó tiếp tục thường xuyên rà soát, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ liên quan đến hoạt động của TKV.

Thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, định hướng, giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, phòng ngửa tham nhũng, tiêu cực, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh: Điều hành ổn định sản xuất, chế biến các chủng loại than theo đúng kế hoạch của Tập đoàn. Tiếp tục khai thác và phát huy công suất của các nhà máy khoảng sản, hóa chất. Thực hiện điều hành sản xuất than nguyên khai, than sạch, tiêu thụ than khai thác phù hợp với các Giấy phép khai thác được cấp.

Tăng cường quản lý kỹ thuật, đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới, cơ giới hóa, tự động hóa: Tiếp tục quản lý, kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, môi trường tại tất cả các đơn vị, các khối kinh doanh nhằm ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực; Tiếp tục thực hiện chiến lược “3 hóa” (Cơ giới hóa - Tự động hóaTin học hóa); thực hiện Chương trình cơ giới hóa/bán cơ giới hóa đào lò, đưa máy đào lò, nâng cao tốc độ đào lỏ, tin học hóa, tự động hóa dây chuyền công nghệ, công đoạn sản xuất; Sử dụng đồng bộ thiết bị công suất lớn trên các mỏ lộ thiên, hệ thống cấp phát nhiên liệu tự động; Tiếp tục triển khai có hiệu quả phương án liên thông khai thác hợp lý 3 mỏ Cọc Sáu, Đèo Nai, Cao Sơn.

Tăng cường quản lý các dự án đầu tư, thúc đẩy tiến độ đầu tư thiết bị tăng năng lực sản xuất, nâng công suất mỏ tại các mở than lộ thiên, hầm lò.

Tăng cường công tác quản trị tài nguyên, tập trung công tắc thăm dò, khảo sát, môi trường, xin giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác các mỏ than theo Qui hoạch được duyệt. Tiếp tục tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ, tránh thất thoát, lãng phí tài nguyên than khoáng sản.

Tiếp tục tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thống tin trong quản lý, ứng dụng phần mềm chuyên ngành phục vụ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, từng bước chuyển đổi số áp dụng mô hình kinh tế số. Đẩy mạnh hiệu quả công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông. Thực hiện đề án chuyển đổi số và liên thông cơ sở dữ liệu trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý điều hành.

Tăng cường quản lý, mua sắm, sử dụng vật tư, gắn trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu, bộ phận tham mưu giúp việc trong công tác vật tư. Thực hiện tối đa phương án pha trộn than trong nước và than nhập khẩu, giảm áp lực than sản xuất trong nước. Thực hiện quy trình, thủ tục nhập khẩu than theo quy định, thực hiện cơ chế ứng vốn, phân quyền nhập khẩu than cho các công ty con theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Đổi mới công tác quản lý, tiêu thụ sản phẩm nhằm kiểm soát, quản lý được công nợ. Tổ chức tiêu thụ Alumin, các khoáng sản khác

và các sản phẩm hóa chất đảm bảo hiệu quả. Xây dựng đề án án phát triển Logistics, khai thác chuỗi giá trị gia tăng sau khai thác mỏ.

Tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo công bằng, cạnh tranh trong công tác thuê ngoài dịch vụ, sử dụng các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ trong nội bộ TKV theo đúng quy định của pháp luật, các quy chế quy định quản lý nội bộ của TKV.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, trọng tầm bao gồm:

Tiếp tục chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận hoặc dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật trong mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh. Kịp thời xử lý, điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý khi có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Tiếp tục phát huy vai trò của người lao động, các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh...) nhằm tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật về PCTN, kịp thời cung cấp thông tin, tham gia phát hiện, phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đảm bảo kịp thời, khách quan, chính xác trong tham gia ý kiến đối với việc bổ nhiệm, để bạt cán bộ thuộc diện quản lý của TKV theo phân cấp quy định.

Các Công ty con, đơn vị trực thuộc căn cứ Kế hoạch công tác PCTN, tiêu cực năm 2023 của TKV, tổ chức xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác PCTN, tiêu cực thuộc đơn vị mình. Định kỳ rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực phù hợp với thực tế quản lý và công tác nhân sự của đơn vị.

(Phan Thủy-TTVH)

 

 Các tin liên quan:
  Tăng cường công tác tự quản ANTT, công tác quản lý phương tiện xe ô tô, xe máy tại nơi làm việc
  SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO THÁNG 3/2023 CỦA PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 2 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY KHÓA XXXII NHIỆM KỲ 2023 – 2028, CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ MÙNG 8/3; HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2023 VÀ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 26/3
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn tháng 02 phương hướng nhiệm vụ tháng 03 năm 2023
  Đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Than Quảng Ninh với Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy)
  Thi nâng bậc, kèm cặp và sát hạch tay nghề truyền nghề cho công nhân kỹ thuật năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Đối tượng, nhiệm vụ, thời gian kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2023 (Quỳnh Anh)
  TKV: Tổng kết công tác Bảo vệ, Quân sự, PCCC năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
  Khen thưởng Đội bóng đá nữ TKV đoạt ngôi Vô địch Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia
  Kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cùng các VĐV Đội bóng đá nữ Than Khoáng sản Việt Nam
  Tiểu ban nữ công phối hợp với Chi đoàn thanh niên PX Tuyển than 4 ra quân hưởng ứng các ngày lễ lớn trong Tháng 3
  Nữ công phân xưởng Điện Nước và chi đoàn thanh niên tổ chức ra quân bảo vệ môi trường năm 2023
  LỄ RA QUÂN TỔNG VỆ SINH, CẢI THIỆN CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG
  Phân Xưởng Kho Bến 1 Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
  Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 55 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu CNCB ngành Than 15/11 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông phát động thi đua bảo vệ môi trường
  Các điểm mới sửa đổi trong Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát động thi đua bảo vệ môi trường
  Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"
  TRỞ THÀNH NGƯỜI DÙNG THÔNG THÁI TRONG THẾ GIỚI SỐ
  Một số nội dung về công tác, phòng chống tiêu cực (Cẩm Thúy)
  Phân xưởng Kho bến 2 thực hiện mục tiêu: An toàn – phát triển – hiệu quả” năm 2023 - CTV: Ngô Thị Như Quỳnh – Phân xưởng Kho bến 2
  Phương án bảo vệ ANTT, an toàn tài sản trong sản xuất kinh doanh than trên địa bàn Công ty, 2 tuyến đường sắt vận chuyển than mỏ và mặt bằng phân xưởng Tuyển than 4
  Món quà ý nghĩa ngày Xuân
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức sản xuất đầu Xuân Quý Mão 2023
  “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, thích ứng an toàn, thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2023” (Cẩm Thúy)
  Sôi nổi phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
  TKV triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG