Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)

Năm 2023 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại: Năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Nghĩ an XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỷ 2020-2025 là năm có tính bản lễ và ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu Đại hội đã đề ra; Đại hội Công đoàn Công ty lẫn thứ XXXII và Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2022 tiến tới Đại hội Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ XIII; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Tập đoàn, địa phương và Công ty, đặc biệt là kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10), 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đoàn đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than (15/11).

 

Dự báo tình hình kinh tế - chính trị thế giới, khu vực, trong nước có nhiều biến động, phức tạp, khó lường do ảnh hưởng của xung đột vũ trang, biến đổi khí hậu tạo nên những khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Đại dịch Covid-19 vẫn tiềm ấn diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực, nguy hiểm hơn, ảnh hưởng đến phục hồi kinh tế của đất nước và sự phát triển của Tập đoàn, Công ty.

Năm 2022 Đảng bộ Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng là niềm tin, phấn khởi, động viên cán bộ đảng viên, công nhân viên tin tưởng vào sự ổn định và phát triển của Công ty, sẽ tạo động lực tích cực để triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đội ngũ CBCNV luôn kế thừa, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của công nhân mỏ, nâng cao thương hiệu, hình ảnh của Công ty Tuyển than Cửa Ông.

Sang năm 2023, SXKD của Công ty còn nhiều khó khăn đó là: Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu sản xuất, sức ép về việc làm, giá cả tăng cao, công tác an ninh trất tự an toàn xã hội, về bảo vệ môi trường ngày càng lớn. Công tác tiêu thụ chưa ổn định, than mỏ giao không ổn định. Công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp yêu cầu cao hơn, chặt chẽ hơn và đồng bộ hơn.

Từ tình hình thực tế trên, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TTCO đã xây dựng Nghị quyết lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023, với quan điểm: Lãnh đạo nhiệm vụ chính trị năm 2023 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Chú trọng đảm bảo công tác an toàn, an ninh trật tự và hiệu quả SXKD ở mức cao nhất. Phát triển Công ty hài hòa với môi trường tự nhiên, xã hội, địa phương và đối tác, ban hàng đúng chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước, Quan tâm công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Giữ vững ổn định tư tưởng, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động ngày càng được nâng lên. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy Đảng, cơ quan chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong Công ty nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ đề ra. Đặt mục tiêu chung: “An toàn-Phát triển-Hiệu quả”

Cụ thể, về công tác xây dựng Đảng: Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, phấn đấu kết nạp từ 15 đảng viên trở lên. Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ đăng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ Công ty phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Về sản xuất kinh doanh: Điều hành sản xuất đủ về số lượng, chất lượng, chủng loại sản phẩm than đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của Tập đoàn giao, sẵn sàng đáp ứng tối đa khi nhu cầu tiểu thụ tăng. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình để tiếp tục hoàn thiện công nghệ, thực hiện chuyển đổi số theo lộ trình, nâng cao năng lực thiết bị, tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, cãi thiện được điều kiện làm việc cho người lao động, phấn đấu thu nhập của CBCNV cao hơn năm 2022.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD - đời sống xã hội, công tác tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, kỷ luật, kỷ cương điều hành. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cấp nhất là các: Bí thư, Quản đốc, Trưởng phòng và người đứng đầu tổ chức đoàn thể quần chúng. Triển khai hiệu quả chỉ đạo của các cấp về công tác đảm bảo an ninh kinh tế, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ, môi trường, quản lý đất đai, tái cơ cấu, về phát triển nguồn nhân lực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác xây dựng Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, kế hoạch thực hiện các quyết Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XIII.

Lãnh đạo đẩy mạnh đầu tư, áp dụng khoa học công nghệ theo định hướng áp dụng tối đa cơ giới hóa, tự động hóa - tin học hóa trong các công đoạn sản xuất để nâng cao chất lượng, đa dạng các loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp chuyển đổi số theo lộ trình; tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp và tinh giản lao động, trọng tấm là đổi mới công nghệ, hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả SXKD. Đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự và bảo vệ môi trường, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động. Phấn đấu giảm số vụ TNLĐ, tai nạn giao thông và sự cố thiết bị do chủ quan so với năm 2022.

Tăng cường và triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch trong tỉnh hình mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch, chuẩn bị sẵn sàng, chủ động trước mọi tình huống có thể xảy ra. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch Covid – 19, coi đây là nhiệm vụ quan trọng ngay từ đầu năm 2023 với phương châm vận dụng linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Tuyên truyền sâu rộng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của TKV, đặc biệt là kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (19632023); 55 năm Bác Hồ gặp mặt Đoàn đại biểu công nhân cán bộ Ngành Than 15/11 (1968-2023); 87 năm Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống Ngành Than 12/11 (1936-2023); 75 năm truyền thống ngành kiểm tra của Đảng 16/10 (1948-2023), thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023- 2028.

Lãnh đạo đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ tạo sự đoàn kết, ủng hộ của CBCNV và dư luận xã hội đối với đơn vị và Công ty. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, định hưởng tích cực vì sự phát triển bền vững của Công ty và TKV. Tăng cường lãnh đạo thực hiện văn hoá ứng xử trong Công ty, văn hoá TKV, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, lan toả hình ảnh đẹp về con người Tuyển than, "Người thợ mỏ - Người chiến sỹ”, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của Ngành Than - Khoáng săn Việt Nam, lịch sử truyền thống của Công ty.

Thực hiện tốt việc kiện toàn tổ chức Đảng và hệ thống chính trị các cấp theo các quy định của Trung ương, phù hợp với quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp

Nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Tăng cường vai trò của các cấp uỷ đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đặc biệt vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, ra soát, tăng cưởng phân cấp, phân quyền, phân giao nhiệm vụ cụ thể cho tập thể, cá nhân và chịu trách nhiệm đối với công việc được giao. Nghiên cứu, ban hành các nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ Công ty đối với lĩnh vực công tác văn hoá, xã hội và một số lĩnh vực khác theo thực tế.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cao, lãng phí

Bám sát kế hoạch của Tập đoàn giao và tỉnh hình thực tế để xây dựng và thực hiện các phương án sản xuất, bố trí lao động cho các nhà máy tuyển phù hợp, khai thác hiệu quả năng lực công nghệ, thiết bị. Tập trung các giải pháp, quyết liệt đẩy mạnh sản xuất ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Xây dựng các phương án sản xuất linh hoạt theo từng thời điểm từ các khâu kéo mỏ - sang tuyển - tiêu thụ đáp ứng kịp thời cho nhu cầu tiêu thụ; nhận than nhập khẩu, pha trộn, chế biến và sử dụng tài nguyên có hiệu quả, tiết kiệm. Quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng than mua mỏ, than nhập khẩu, than thành phẩm và tỷ lệ thu hồi. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất lao động trong vận chuyển than; tận dụng tối đa công nghệ các nhà máy sàng tuyển, chế biến than để sản xuất tối đa các chủng loại than theo nhu cầu sử dụng của các hộ tiêu thụ, đặc biệt là than chất lượng cao và các chủng loại than cho điện, đạm.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư theo kế hoạch đầu tư năm 2023 TKV giao. Tiếp tục hoàn thiện và vận hành hiệu quả dự án tự động hóa tại PX Tuyển than 2 giai đoạn I, xây dựng phương án triển khai giai đoạn 2. Tập trung tối đa mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu dự án và triển khai các giải pháp khai thác tối đa công suất thiết kế, nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà máy Sàng - Tuyển than Khe Chàm.

Tiếp tục đẩy mạnh chương trình cơ giới hóa - tự động hóa - tin học hóa sâu rộng trong SXKD và Nghị quyết về thực hiện chuyển đổi số theo lộ trình của TKV, Công ty

Từng bước xây dựng và tiếp tục triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý, điều hành; quản lý vật tư, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu; quản lý kho, quản lý tài nguyên, công tác bốc xúc, vận chuyển, tiêu thụ,… đảm bảo an toàn, công khai, minh bạch. Đổi mới công nghệ, tự động hóa tối đa các công đoạn của khẩu sàng tuyển để giảm lực lượng lao động, nâng cao hiệu quả làm việc của các thiết bị, công nghệ.

Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức và định biên lực lượng lao động đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện mục tiêu
“Doanh nghiệp ít người - trả lương cao" theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/ĐU, ngày 17/7/2018 của Đăng ủy TKV. Triển khai xem xét chức năng, nhiệm vụ với mô hình tổ chức hiện nay của các đơn vị để sắp xếp cho phù hợp với cơ cấu lại lực lượng lao động, chăm lo phát triển nguồn nhân lực, chú trọng tuyển dụng lao động chất lượng cao, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, xây dựng đội ngũ CBCNV có tác phong công nghiệp, có kiến thức, có nghiệp vụ chuyên môn hóa sâu, có năng lực và gắn bó với Công ty, đơn vị. Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tham mưu, người đứng đầu các đơn vị trong thực hiện công tác quản lý, điều hành.

Tập trung đổi mới về nhận thức, tư duy theo cơ chế thị trường, theo yêu cầu đổi mới của Tập đoàn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành từ Công ty đến các đơn vị. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, thực hiện phương án khoán, quản trị chi phí phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty. Thực hiện trả lương theo công đoạn, theo chức danh nghề, vị trí làm việc.

Tăng cường quản lý vật tư và phối hợp sử dụng các sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ trong nội bộ Tập đoàn: Nghiêm túc thực hiện quy định của Nhà nước, Tập đoàn và Công ty về quản lý vật tư, gắn trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, tổ chức. Ưu tiên sử dụng các sản phẩm và dịch vụ trong nội bộ TKV để cùng phát triển nhưng phải theo cơ chế thị trường. Đồng thời, nghiên cứu sử dụng các sản phẩm dịch vụ của địa phương nơi Tập đoàn hoạt động SXKD trên nguyên tắc phải đảm bảo chất lượng, tiến độ và giá cả cạnh tranh. Quản lý chặt chẽ việc mua sắm, sử dụng vật tư theo quy định quản lý của Tập đoàn, Công ty. Nhất là những chủng loại vật tư, thiết bị thiết yếu, giữ mức tồn kho ≤ 3%. Khuyến khích việc tận thu, tái sử dụng vật liệu, sắt thép thu hồi phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên.

Tăng cường chăm lo phát triển nguồn nhân lực: Xây dựng cơ chế về tăng tiền lương, chính sách đãi ngộ phù hợp trong thời kỳ chuyển đổi số, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, hỗ trợ về nhà ở, đi lại, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưởng, tuyển dụng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, công nhân kỹ thuật; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng nghiệp vụ quản lý và kinh nghiệm thực tế cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên thích ứng linh hoạt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tinh hình mới. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Doanh nghiệp vì người lao động”. -

Tăng cường đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, đảm bảo môi trường và công tác an ninh, quốc phòng trong doanh nghiệp.

                                                          Phan Thủy (TTVH)

 

 Các tin liên quan:
  Tăng cường công tác tự quản ANTT, công tác quản lý phương tiện xe ô tô, xe máy tại nơi làm việc
  SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO THÁNG 3/2023 CỦA PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 2 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY KHÓA XXXII NHIỆM KỲ 2023 – 2028, CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ MÙNG 8/3; HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2023 VÀ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 26/3
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn tháng 02 phương hướng nhiệm vụ tháng 03 năm 2023
  Đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Than Quảng Ninh với Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy)
  Thi nâng bậc, kèm cặp và sát hạch tay nghề truyền nghề cho công nhân kỹ thuật năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Đối tượng, nhiệm vụ, thời gian kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2023 (Quỳnh Anh)
  TKV: Tổng kết công tác Bảo vệ, Quân sự, PCCC năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
  Khen thưởng Đội bóng đá nữ TKV đoạt ngôi Vô địch Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia
  Kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cùng các VĐV Đội bóng đá nữ Than Khoáng sản Việt Nam
  Tiểu ban nữ công phối hợp với Chi đoàn thanh niên PX Tuyển than 4 ra quân hưởng ứng các ngày lễ lớn trong Tháng 3
  Nữ công phân xưởng Điện Nước và chi đoàn thanh niên tổ chức ra quân bảo vệ môi trường năm 2023
  LỄ RA QUÂN TỔNG VỆ SINH, CẢI THIỆN CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG
  Phân Xưởng Kho Bến 1 Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
  Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 55 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu CNCB ngành Than 15/11 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông phát động thi đua bảo vệ môi trường
  Các điểm mới sửa đổi trong Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát động thi đua bảo vệ môi trường
  Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"
  TRỞ THÀNH NGƯỜI DÙNG THÔNG THÁI TRONG THẾ GIỚI SỐ
  Một số nội dung về công tác, phòng chống tiêu cực (Cẩm Thúy)
  Phân xưởng Kho bến 2 thực hiện mục tiêu: An toàn – phát triển – hiệu quả” năm 2023 - CTV: Ngô Thị Như Quỳnh – Phân xưởng Kho bến 2
  Phương án bảo vệ ANTT, an toàn tài sản trong sản xuất kinh doanh than trên địa bàn Công ty, 2 tuyến đường sắt vận chuyển than mỏ và mặt bằng phân xưởng Tuyển than 4
  Món quà ý nghĩa ngày Xuân
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức sản xuất đầu Xuân Quý Mão 2023
  “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, thích ứng an toàn, thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2023” (Cẩm Thúy)
  Sôi nổi phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
  TKV triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG