Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ & giải pháp trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)

Năm 2023, tình hình an ninh, chính trị thế giới và khu vực dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến, khó lường; chiến tranh, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh mạng có thể diễn ra ở nhiều quốc gia, khu vực. Tranh chấp chủ quyền trên biển Đông tiếp tục dự báo còn nhiều tiềm ẩn những yếu tố này sinh, các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng. Trong nước, trên địa bàn tỉnh các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và những vấn đề bức xúc nảy sinh trong xã hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đăng, Nhà nước và chính quyền, tình hình thiên tại có nhiều diễn biến phức tạp hơn khó lường và nguy hiểm hơn... tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất của Công ty, đời sống bộ công nhân viên và kết quả thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương của Công ty trong năm 2023.

 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng năm 2023. Đảng ủy Công ty Tuyến than Cửa Ông - TKV xây dựng Nghị quyết lãnh đạo nhằm mục đích quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ thị nghị quyết của các cấp ủy Đảng, xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng gắn với phong trào “Sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao" của lực lượng tự vệ năm 2023 và các đợt thi đua cao điểm, đột kích gắn với phong trào thi đua của Công ty.

Cụ thể, Đảng ủy Công ty sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả các quan điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lượng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Thực hiện Kết luận số 41-KL/TW, ngày 19/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 05/10/2002 của Ban Bí thư (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng DBĐV, Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 “Quy định việc phối hợp của dân quân tự vệ Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo về công tác quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV tăng cường công tác quản lý nhà nước về Quốc phòng. Nâng cao năng lực lãnh đọa, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương. Chỉ thị của UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023.

Tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị đối với lực lượng tự vệ, tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí. Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động, làm cho cán bộ, chiến sĩ tự vệ luôn nhận thức đúng đắn về tình hình nhiệm vụ không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tích cực tham gia phòng, chống “Diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, đấu tranh với quan điểm sai trái trên không gian mạng, đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng và hành động trong lĩnh vực tự vệ Công ty.

Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang tỉnh "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng" gắn với phong trào “Sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao” và các đợt thi đua đột kích, thi đua cao điểm gắn với hoạt động phong trào thi đua trong lao động sản xuất của Công ty, tập trung vào các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị trọng đại trong năm.

Tiếp tục tiến hành rà soát, phân loại các đối tượng được bồi dưỡng, cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định của Luật giáo dục QP&AN số 30/QH13 ngày 19/6/2013; Nghị định số 13/2014/NĐ- CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục Quốc phòng & An ninh và hướng dẫn số 90/HD-HĐGDQPAN ngày 01/5/2016 của Hội đồng Giáo dục QP&AN “V/v hướng dẫn danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh”. Thực hiện có hiệu quả việc phân cấp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3.

Làm tốt công tác xây dựng điển hình tiên tiến trong lực lượng từ vệ, kịp thời khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong hội thi, hội thao, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Tích cực tham gia xây dựng phong trào xây dựng nông thôn mới với công trình việc làm thiết thực, hiệu quả; phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau" và chương trình 167 giai đoạn 2 theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chung tay hỗ trợ người nghèo về nhà ở.

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng bảo đảm tốt đời sống tinh thần cho cán bộ chiến sỹ lực lượng tự vệ. Tham gia cuộc vận động sáng tác quảng bá các tác phẩm bảo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Cuộc thi Tôi yêu chiến sĩ sao vuông. Xây dựng lực lượng Tự vệ vững mạnh về mọi mặt nhất là về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong lực lượng tự vệ, DBDV; giữ vững các đánh hiệu thi đua.

Các đoàn thể, tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận. Triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2023, Thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình, hậu quả thiên tai, dịch bệnh gây ra trên địa bàn đứng chân của Công ty tham gia hỗ trợ đối với địa bàn bị thiệt hại nặng. Tiếp tục quán triệt, thực hiện chủ trương quan điểm của Đảng, Nghị quyết các cấp về công tác dân vận; thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong lực lượng tự vệ. Đẩy mạnh các hoạt động giúp dân giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo. Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy định dân chủ ở cơ sở; kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh tử cơ sở; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Quản triệt và thực hiện tốt các Chỉ thị, hướng dẫn về công tác tuyên truyền đặc biệt trong tình hình mời; hướng dẫn triển khai thực hiện phương án tuyên truyền đặc biệt đâu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo, trên các tuyến biên giới nội địa. Đẩu tranh có hiệu quả công tác dân vận trong phòng chống âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ tự vệ; thực hiện nghiêm túc chặt chẽ, công tác bảo vệ bí mật; Duy trì hoạt động 06 Cụm đơn vị an toàn - Địa bàn an toàn. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ bí mật, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tổ chức đăng ký, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng cán bộ, CBCNV trong độ tuổi tự vệ, độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nguồn DBDV. Rà soát biên chế lực lượng tự vệ phù hợp với điều kiện SXKD sau thực hiện tái cơ cấu. Kiện toàn đủ 100% cán bộ Ban CHQS, cán bộ tiểu đoàn, đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm đúng quy định của cơ quan quân sự cấp trên. Coi trọng phát huy vai trò, năng lực đội ngũ tham mưu bán chuyên trách quân sự ở các đơn vị. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng tự vệ.

Chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn động viên công nhân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2023; 2024 rà soát, báo cáo nguồn số CBCNV trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ về HĐNV Thành phố Cẩm phả. Xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch bảo vệ cơ quan từ Công ty đến các đơn vị nhất là trụ sở VPI, VP2, Khu vực cảng và phân xưởng Tuyển than 4, chủ động xử lý các tình huống về ANTT và yêu cầu phối hợp khi có tình huống xẩy ra. Không ngừng nâng cao khả năng SSCĐ của lực lượng ĐQTV đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ QP, AN trong tình hình mới.      

Tăng cường giáo dục cho CBCNV trong Công ty hiểu nội dung, ý nghĩa chính trị của chính sách hậu phương quân đội. Thường xuyên quan tâm chăm lo các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồi”, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh, liệt sĩ. Chăm lo động các gia đình chính sách của Công ty, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng tự vệ. Xây dựng kế hoạch tổ chức chu đáo các hoạt động nhân ngày 28/3; 27/7 và 22/12, kế hoạch thăm và tặng quà nhân dịp lễ tết.

(Phan Thủy-TTVH)

 Các tin liên quan:
  Tăng cường công tác tự quản ANTT, công tác quản lý phương tiện xe ô tô, xe máy tại nơi làm việc
  SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO THÁNG 3/2023 CỦA PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 2 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY KHÓA XXXII NHIỆM KỲ 2023 – 2028, CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ MÙNG 8/3; HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2023 VÀ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 26/3
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn tháng 02 phương hướng nhiệm vụ tháng 03 năm 2023
  Đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Than Quảng Ninh với Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy)
  Thi nâng bậc, kèm cặp và sát hạch tay nghề truyền nghề cho công nhân kỹ thuật năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Đối tượng, nhiệm vụ, thời gian kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2023 (Quỳnh Anh)
  TKV: Tổng kết công tác Bảo vệ, Quân sự, PCCC năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
  Khen thưởng Đội bóng đá nữ TKV đoạt ngôi Vô địch Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia
  Kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cùng các VĐV Đội bóng đá nữ Than Khoáng sản Việt Nam
  Tiểu ban nữ công phối hợp với Chi đoàn thanh niên PX Tuyển than 4 ra quân hưởng ứng các ngày lễ lớn trong Tháng 3
  Nữ công phân xưởng Điện Nước và chi đoàn thanh niên tổ chức ra quân bảo vệ môi trường năm 2023
  LỄ RA QUÂN TỔNG VỆ SINH, CẢI THIỆN CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG
  Phân Xưởng Kho Bến 1 Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
  Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 55 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu CNCB ngành Than 15/11 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông phát động thi đua bảo vệ môi trường
  Các điểm mới sửa đổi trong Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát động thi đua bảo vệ môi trường
  Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"
  TRỞ THÀNH NGƯỜI DÙNG THÔNG THÁI TRONG THẾ GIỚI SỐ
  Một số nội dung về công tác, phòng chống tiêu cực (Cẩm Thúy)
  Phân xưởng Kho bến 2 thực hiện mục tiêu: An toàn – phát triển – hiệu quả” năm 2023 - CTV: Ngô Thị Như Quỳnh – Phân xưởng Kho bến 2
  Phương án bảo vệ ANTT, an toàn tài sản trong sản xuất kinh doanh than trên địa bàn Công ty, 2 tuyến đường sắt vận chuyển than mỏ và mặt bằng phân xưởng Tuyển than 4
  Món quà ý nghĩa ngày Xuân
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức sản xuất đầu Xuân Quý Mão 2023
  “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, thích ứng an toàn, thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2023” (Cẩm Thúy)
  Sôi nổi phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
  TKV triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG