Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của cấp uỷ, uỷ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (Phan Thủy-TTVH)

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; Quy định về chế độ báo cáo với Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương. Cấp uỷ, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam đã triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2022 đạt được một số kết quả như sau:

 

Đảng uỷ Tập đoàn đã lãnh chỉ đạo công tác KTGS theo chức năng nhiệm vụ và quy định của đảng. Lãnh chỉ đạo và thực hiện giám sát chuyên đề đối với một số dự án đầu tư, hoạt động kinh doanh than của Tập đoàn theo Kết luận của Ban thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn.

Chỉ đạo thực hiện rà soát và tự kiểm tra, thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư, máy móc, kít xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch có liên quan đến Công ty cổ phần Việt Á; Rà soát và tự kiểm tra, thanh tra các dự án/gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị do Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện từ năm 2011 đến nay theo yêu cầu của Đảng uỷ khối và UBKT TW. Kết quả rà soát đã được báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/ĐU ngày 18/01/2022 về lãnh chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong TKV giai đoạn 2021-2025. Lãnh chỉ đạo rà soát, báo cáo Đoàn giám sát Quốc hội về kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Lãnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025. Đã xây dựng và ban hành Chương trình công tác về PCTN, tiêu cực năm 2022 của BCH Đảng ủy Tập đoàn, đồng thời chỉ đạo Ban chỉ đạo PCTN của Tập đoàn ban hành Kế hoạch công tác trọng tâm của Ban chỉ đạo về PCTN, tiêu cực năm 2022.

Đảng uỷ Tập đoàn đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/ĐU ngày 11/5/2022 về “tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực” để triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị và Văn bản số 813CV/ĐUK ngày 17/5/2022 của Đảng uỷ Khối. Ban Chỉ đạo PCTN Tập đoàn đã ban hành văn bản số 3839/TKV-KP ngày 23/8/2022 chỉ đạo triển khai thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo TW về PCTN, tiêu cực. Thực hiện báo cáo kết quả triển khai Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về kê khai, kiểm soát kê khai tài sản; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về công tác PCTN, tiêu cực theo quy định của Ban Nội chính Trung ương và Đảng uỷ Khối.

Cấp uỷ các cấp đã kiểm tra 70 tổ chức đảng, trong đó, Đảng uỷ Tập đoàn kiểm tra 02 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra tập trung chủ yếu việc chấp hành chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy chế quy định của Đảng của Cơ quan chuyên môn; công tác lãnh đạo, chỉ đạo đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác quản lý, mua sắm, sử dụng vật tư; việc học tập và làm theo tự tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cấp uỷ các cấp đã thực hiện kiểm tra 1 136 đảng viên, Đảng uỷ Tập đoàn kiểm tra 02 đảng viên (trong đó có 79 cấp uỷ viên các cấp). Nội dung kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết; công tác quản lý cán bộ; công tác quản lý, mua sắm và sử dụng vật tư; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cục; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở...

Qua kiểm tra, cấp uỷ các cấp đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và đề nghị tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra sửa chữa, khắc phục.

Cấp uỷ các cấp đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 79 tổ chức đảng, trong đó Đảng ủy Tập đoàn đã tiến hành giám sát 01 BCH Đảng bộ cơ sở về chuyên đề quản lý thuê ngoài và quản lý, sử dụng đất đai theo Kết luận, Nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực này của Đảng uỷ Tập đoàn; Đảng uỷ cơ sở giám sát 78 tổ chức đảng trực thuộc, nội dung chủ yếu là việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác cán bộ….

Uỷ ban Kiểm tra các cấp ngoài việc tham mưu cấp uỷ, thực hiện nhiệm vụ cấp uỷ giao đã chủ động xây dựng, ban hành Chương trình công tác và Chương trình KTGS năm 2022, đồng thời tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, yêu cầu.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn và UBKT cơ sở duy trì việc giám sát thường xuyên theo phân công nhiệm vụ của từng uỷ viên uỷ ban kiểm tra. Chủ động quan sát, theo dõi, nắm tình hình, xem xét hoạt động, dự các cuộc họp của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đăng viên, qua đó giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, quy chế làm việc, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí của tổ chức đảng và đảng viên các cấp... Qua giám sát, chưa phát hiện tổ chức đảng, đảng viên nào thấy các vấn đề hoặc dấu hiệu vi phạm cần phải tiến hành kiểm tra làm rõ.

Trong năm qua, Cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn đã lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong đảng theo đúng chỉ đạo của cấp trên và quy định của đảng, theo đó đã xây dựng, sửa đổi bổ sung ban hành mới các ác quy chế, quy định, nghị quyết, chương trình công tác, chương trình KTGS năm 2022, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối. Các cuộc kiểm, giám sát của cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp đã bám sát chương trình, kế hoạch để ra, tiến hành thực hiện đảm bảo các bước quy trình, phủ hợp với điều kiện dịch bệnh và tình hình sản xuất của đơn vị; các vấn đề nổi cộm, các khâu, lĩnh vực được tăng cường KTGS trong quản lý điều hành hoạt động của các đơn vị. Kết quả các cuộc KTGS đã chỉ ra được những ưu điểm, tồn tại hạn chế, kịp thời chấn chỉnh khắc phục, phòng ngừa ngăn chặn vi phạm đồng thời phê bình nhắc nhở, kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm vi phạm. Công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được tăng cường về cả số lượng, chất lượng, cho thấy sự quyết liệt trong lãnh chỉ đạo công tác KTGS, kỷ luật của đảng của cấp uỷ các cấp. Công tác thi hành kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo được triển khai kịp thời, thực hiện đúng phương châm, phương hướng, nguyên tắc, thủ tục theo quy định. Thực hiện nghiêm túc Quyết định, Kế hoạch và Thông báo kết luận kiểm tra của UBKT Trung ương đối vớ đối với BTV Đảng uỷ Tập đoàn. Chấp hành đầy đủ báo cáo sơ kết, tổng kết Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Đảng uỷ Khối.

 

Năm 2023, Cấp uỷ các cấp cần tiếp tục phổ biến, quán triệt, hướng dẫn các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Trung ương, tổ chức đảng cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022. Bám sát Chương trình KTGS nhiệm kỳ 2020-2025 và tình hình thực tiễn để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch thực hiện kiểm tra, giám sát năm 2023.

Tiếp tục thực hiện đảm bảo các nội dung theo tinh thần Nghị quyết 04NQ/ĐUK ngày 03/03/2022 về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS của Đảng trong Đảng bộ Khối DNTW; Nghị quyết số 12-NQ/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn về tăng cường lãnh đạo công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng; Kế hoạch số 729-KH/ĐU ngày 09/5/2022 về triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”; Kế hoạch số 948/KH-ĐU ngày, 06/12/2022 của BCH Đảng bộ Tập đoàn về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 và Kế hoạch số 62KH/ĐUK, ngày 04/10/2022 của Đảng uỷ Khối. Chỉ đạo UBKT phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán nội bộ của chuyên môn và tổ chức đảng, đoàn thể. Phối hợp với Đảng uỷ TQN trong công tác KTGS theo quy chế phối hợp và chương trình kế hoạch đã được phê duyệt.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Ban Nội chính Trung Ương, Đảng ủy Khối DNTW và Uỷ ban Quản lý vốn. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU, ngày 13/10/2020 về tăng cường công tác PCTN giai đoạn 2020-2025 và Chỉ thị số 33CT/ĐU ngày 11/5/2022 về “tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực” của Đảng uỷ Tập đoàn. Thực hiện các báo cáo định kỳ và chuyên đề theo yêu cầu. Triển khai Nghị quyết số 23-NQ/ĐU, ngày 18/01/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong TKV giai đoạn 20212025, lồng ghép vào các chương trình KTGS để thực hiện đồng bộ, đạt kết quả cao.

Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, trước hết là cấp uỷ viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp mình quản lý, chủ động phát hiện và kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung kiếm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy chế quy định của Đảng của Cơ quan chuyên môn và việc ban hành các quy chế, quy định, tăng cường kiểm tra giám sát việc lãnh đạo, quản lý một số lĩnh vực thuế ngoài, quản lý vật tư, nhập khẩu, pha trộn, chế biến than.

Uỷ ban Kiểm tra các cấp tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của cấp uỷ, UBKT đảm bảo trọng tâm, trọng điểm và thực hiện toàn diện nhiệm vụ KTGS theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát cấp ủy viên các cấp, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn có chức năng tương đồng, công đoàn cùng cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo tính thống nhất, kịp thời và hiệu quả. Tập trung kiểm tra, giám sát cấp ủy viên các cấp, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thu nộp đảng phí và việc quản lý, sử dụng tài chính đảng trước hết là đối với cơ quan tài chính của cấp uỷ cung cấp và các chi bộ trực thuộc. Giải quyết kịp thời khi có đơn thư tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng (nếu có).

(Phan Thủy-TTVH)

 

 Các tin liên quan:
  Tăng cường công tác tự quản ANTT, công tác quản lý phương tiện xe ô tô, xe máy tại nơi làm việc
  SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO THÁNG 3/2023 CỦA PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 2 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY KHÓA XXXII NHIỆM KỲ 2023 – 2028, CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ MÙNG 8/3; HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2023 VÀ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 26/3
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn tháng 02 phương hướng nhiệm vụ tháng 03 năm 2023
  Đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Than Quảng Ninh với Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy)
  Thi nâng bậc, kèm cặp và sát hạch tay nghề truyền nghề cho công nhân kỹ thuật năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Đối tượng, nhiệm vụ, thời gian kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2023 (Quỳnh Anh)
  TKV: Tổng kết công tác Bảo vệ, Quân sự, PCCC năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
  Khen thưởng Đội bóng đá nữ TKV đoạt ngôi Vô địch Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia
  Kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cùng các VĐV Đội bóng đá nữ Than Khoáng sản Việt Nam
  Tiểu ban nữ công phối hợp với Chi đoàn thanh niên PX Tuyển than 4 ra quân hưởng ứng các ngày lễ lớn trong Tháng 3
  Nữ công phân xưởng Điện Nước và chi đoàn thanh niên tổ chức ra quân bảo vệ môi trường năm 2023
  LỄ RA QUÂN TỔNG VỆ SINH, CẢI THIỆN CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG
  Phân Xưởng Kho Bến 1 Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
  Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 55 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu CNCB ngành Than 15/11 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông phát động thi đua bảo vệ môi trường
  Các điểm mới sửa đổi trong Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát động thi đua bảo vệ môi trường
  Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"
  TRỞ THÀNH NGƯỜI DÙNG THÔNG THÁI TRONG THẾ GIỚI SỐ
  Một số nội dung về công tác, phòng chống tiêu cực (Cẩm Thúy)
  Phân xưởng Kho bến 2 thực hiện mục tiêu: An toàn – phát triển – hiệu quả” năm 2023 - CTV: Ngô Thị Như Quỳnh – Phân xưởng Kho bến 2
  Phương án bảo vệ ANTT, an toàn tài sản trong sản xuất kinh doanh than trên địa bàn Công ty, 2 tuyến đường sắt vận chuyển than mỏ và mặt bằng phân xưởng Tuyển than 4
  Món quà ý nghĩa ngày Xuân
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức sản xuất đầu Xuân Quý Mão 2023
  “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, thích ứng an toàn, thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2023” (Cẩm Thúy)
  Sôi nổi phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
  TKV triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG