Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2022 (Cẩm Thúy)

Để tổng kết, đánh giá và khen thưởng các phong trào thi đua, mục tiêu thi đua nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát động. Tập đoàn đề nghị các công ty con, đơn vị trực thuộc, các Ban Tập đoàn tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện các phong trào, các mục tiêu thi đua năm 2022 cụ thể như sau:
ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY CON, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
1. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2022
được Tập đoàn giao: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính và đề nghị Tập đoàn xét
khen thưởng cho đơn vị theo quy định tại Quyết định số 816/QĐ-TKV ngày
08/5/2019 của Tổng giám đốc Tập đoàn về thưởng hoàn thành kế hoạch phối hợp
kinh doanh hàng năm (đơn vị được Tập đoàn điều chỉnh kế hoạch phối hợp kỉnh
doanh năm 2022 thì căn cứ theo kế hoạch điều chỉnh để báo cáo).
Thời gian gửi: Trước ngày 28/12/2022.
2. Kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2022 được Tổng giám
đốc Tập đoàn giao tại Quyết định số 611/QĐ-TKV ngày 18/4/2022, bao gồm:
2.1. Kết quả thực hiện công trình quan trọng. (Báo cáo cần nêu rõ thời gian
hoàn thành các công trình theo tiến độ đã được giao, nguyên nhân chậm tiến độ
hoặc không hoàn thành mục tiêu công trình).
2.2. Kết quả thực hiện đào lò theo sơ đồ công nghệ cơ giới hóa đồng bộ và
bán cơ giới hóa mẫu;
2.3. Kết quả thực hiện công tác AT-VSLĐ (tổng hợp tình hình thực hiện và
báo cáo thống kê TNLĐ và sự cố công trình)
2.4. Kết quả thực hiện tiết kiệm chi phí;
2.5. Kết quả thực hiện kế hoạch tuyển sinh;
2.6. Kết quả thực hiện khen thưởng tốp 10 người lao động tiêu biểu xuất
sắc, đề nghị Tổng giám đốc Tập đoàn tặng bằng khen. (Đối tượng là người lao
động; Lao động giỏi, thu nhập cao, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản
xuất mang lại hiệu quả; không vi phạm nội quy, quy định của đơn vị; hồ sơ bao
gồm: Quyết định công nhận 10 CBCNV xuất sắc trong 4 quý của năm 2022 và
danh sách CBCNV được công nhận xuất sắc từ 3 quý của năm 2022 trở lên).
2.7. Kết quả thực hiện các mục tiêu về năng suất dẫn đầu.
Mỗi đơn vị chọn 01 tổ xe máy /công trường /phân xưởng đạt năng suất dẫn
 
đầu đơn vị theo loại hình sản xuất đã quy định đề nghị Tập đoàn xét khen thưởng;
lập báo cáo chi tiết theo mẫu biểu tại quyết định số 611/QĐ-TKV, ngày 18/4/2022.
=> Thời gian gửi: trước ngày 31/3/2023
Riêng báo cáo kết quả thực hiện công tác an toàn - VSLĐ, gửi trước ngày
28/12/2022.
3. Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu thi đua tiêu theo Kế hoạch liên tịch số
40/KHLT/TGĐ-CĐTKV, ngày 18/3/2022 giữa Tổng giám đốc và Ban thường vụ
Công đoàn TKV, về phát động thi đua “Ngày công cao - Sản lưọng cao - Thu
nhập cao” năm 2022 (các đơn vị theo kế hoạch phát động). Báo cáo thực hiện sản
lượng, Thực hiện mức lương binh quân so với KH đầu năm.
=> Thời gian gửi: trước ngày 28/12/2022.
4. Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu thi đua theo Kế hoạch liên tịch số
168/KHLT/TGĐ-CĐTKV, ngày 26/9/2022 giữa Tổng giám đốc và Ban thường vụ
Công đoàn TKV, về phát động thi đua 90 ngày đêm quý IV năm 2022 (các đơn vị
theo kế hoạch phát động và các chỉ tiêu thực hiện quý 4/2022.
=> Thời gian gửi: trước ngày 28/12/2022.
5. Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp vì
người lao động”. Bao gồm báo cáo kèm theo biểu chấm điểm của Bộ tiêu chí và
tài liệu kèm theo từng nội dung báo cáo.
=> Thời gian gửi: trước ngày 15/01/2023
6. Đối với các Tổng công ty/Công ty sản xuất 02 cấp: lựa chọn các đơn vị
thành viên tiêu biểu hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2022, đảm bảo tốt
công tác an toàn, môi trường, chấp hành tốt các quy định của Nhà nước và Tập
đoàn để trình Tổng giám đốc xét tặng thưởng Bằng khen của Tổng giám đốc TKV.
+ Các Tổng công ty Khoáng sản, Công nghiệp Hóa chất mỏ, Công nghiệp
mỏ Việt Bắc có nhiều đơn vị thành viên, mồi đơn vị được đề nghị tối đa 04 đơn vị
(nếu đạt).
+ Tổng công ty Điện lực: Đề nghị tối đa 02 đơn vị (nếu đạt).
+ Các Công ty: Địa chất mỏ, Địa chất Việt Bắc, Vật tư, Kinh doanh Than
Miền Bắc, Xuất nhập khẩu than, Tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp: mỗi đơn vị
được đề nghị tối đa 01 đơn vị (nếu đạt).
Hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Tổng giám đổc TKV cho các đơn
vị nêu trên gồm: Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị (cấp trình khen thường);
Biên bản của Hội đồng TĐKT đơn vị (cấp trình khen thưởng); Báo cáo tóm tắt
 
thành tích từ 1-2 trang kèm theo biểu báo cáo thực hiện các chỉ tiêu chính năm (có
mẫu kèm theo) do thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu và xác nhận của cấp trình khen
thưởng (01 bộ).
CÁC BAN CỦA TẬP ĐOÀN:
Để kịp thời tổng kết các phong trào thi đua của TKV năm 2022 vào Hội
nghị tổng kết SXKD của Tập đoàn, căn cứ vào Quy chế khen thưởng Phối hợp
kinh doanh hàng năm (tại QĐ 816/2019) và kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua
do Tập đoàn triển khai gồm:
- Quyết định số 611/QĐ-TKV ngày 18/4/2022, về việc giao mục tiêu thi
đua năm 2022;
- Kế hoạch liên tịch số 40/KHLT/TGD-CĐTKV, ngày 18/3/2022 giữa Tổng
giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn TKV, về phát động thi đua "Ngày công cao
- Sản lượng cao - Thu nhập cao" năm 2022;
- Kế hoạch liên tịch số 168/KHLT/TGD-CĐTKV, ngày 26/9/2022 giữa
Tổng giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn TKV, về phát động thi đua 90 ngày
đêm quý IV năm 2022;
- Quyết định số 1440/QĐ-TKV ngày 21/9/2022 về giao mục tiêu thi đua
"Doanh nghiệp vì người lao động".
Đề nghị các Ban tổng hợp kết quả thực hiện các mục tiêu của đơn vị, gửi về
Ban TCNS - Thường trực thi đua khen thưởng Tập đoàn để tổng họp xét khen
thưởng:
1. Ban KH: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2022 của các công ty
con, đơn vị trực thuộc, bao gồm: Sản lượng (than, điện, khoáng sản, hóa chất),
doanh thu, lợi nhuận, tiết kiệm chi phí.
2. Ban BV: Tổng họp tình hình thực hiện công tác an ninh trật tự, bảo vệ tài
sản, tài nguyên ranh giới mỏ (các đơn vị để xảy ra vụ việc).
3. Ban KP: Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ chấp hành pháp luật,
giải quyết đơn thư và phòng chống tham nhũng.
4. Ban AT: Tổng hợp tình hình thực hiện công tác An toàn-VSLĐ năm
2022 (tai nạn lao động, sự cố công trình), đề xuất mức thưởng công tác an toàn
theo quyết định số 611 QĐ-TKV ngày 18/4/2022; Chấm điểm kết quả thực hiện
công tác AT-VSLĐ của các đơn vị theo Quyết định số 1131/QĐ-TKV ngày
18/6/2020).
5. Ban MT: Chấm điểm, đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi
 
trường năm 2022 của các đơn vị theo Quyết định số 1525/QĐ-TKV ngày
09/11/2021.
6. Ban KTTC: Tổng hợp thực hiện/ kế hoạch các chỉ tiêu tài chính năm
2022 bao gồm: Dư nợ vay ngắn hạn; hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu; khả năng
thanh toán nợ ngắn hạn.
7. Ban ĐT: Tổng hợp kết quả thực hiện/kế hoạch về giá trị đầu tư xây dựng
cơ bản của các đơn vị năm 2022.
8. Ban SXT, Ban KCM:
9. Kết quả thực hiện kế hoạch sản lượng các đơn vị năm 2022: Than sản
xuất, mét lò đào mới, mét lò XDCB.
9.1. Kết quả thực hiện mục tiêu thi đua quý 4/2022 (các đơn vị theo kế
hoạch phát động quý IV/2022 và các chỉ tiêu thực hiện)
10. Ban KDT: Kết quả thực hiện công tác tiêu thụ than của các đơn vị
năm 2022.
Bản nhận xét đánh giá của các Ban gửi về Ban TCNS để tổng hợp báo cáo
Hội đồng TĐKT, đồng thời gửi kèm file điện tử theo địa chỉ
toanvh@vinacomin.vn
Báo cáo của các đơn vị gửi về Thường trực Hội đồng TĐKT Tập đoàn (Ban
Tổ chức - Nhân sự, số 226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội), đơn vị tự chịu trách nhiệm
về số liệu báo cáo, tính hợp pháp và thời gian báo cáo.
Tập đoàn tổ chức kiểm tra, thẩm định kết quả theo báo cáo của các đơn vị
(sẽ gửi lịch thẩm định cụ thể sau).


Các tin liên quan:
  Tăng cường công tác tự quản ANTT, công tác quản lý phương tiện xe ô tô, xe máy tại nơi làm việc
  SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO THÁNG 3/2023 CỦA PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 2 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY KHÓA XXXII NHIỆM KỲ 2023 – 2028, CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ MÙNG 8/3; HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2023 VÀ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 26/3
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn tháng 02 phương hướng nhiệm vụ tháng 03 năm 2023
  Đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Than Quảng Ninh với Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy)
  Thi nâng bậc, kèm cặp và sát hạch tay nghề truyền nghề cho công nhân kỹ thuật năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Đối tượng, nhiệm vụ, thời gian kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2023 (Quỳnh Anh)
  TKV: Tổng kết công tác Bảo vệ, Quân sự, PCCC năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
  Khen thưởng Đội bóng đá nữ TKV đoạt ngôi Vô địch Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia
  Kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cùng các VĐV Đội bóng đá nữ Than Khoáng sản Việt Nam
  Tiểu ban nữ công phối hợp với Chi đoàn thanh niên PX Tuyển than 4 ra quân hưởng ứng các ngày lễ lớn trong Tháng 3
  Nữ công phân xưởng Điện Nước và chi đoàn thanh niên tổ chức ra quân bảo vệ môi trường năm 2023
  LỄ RA QUÂN TỔNG VỆ SINH, CẢI THIỆN CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG
  Phân Xưởng Kho Bến 1 Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
  Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 55 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu CNCB ngành Than 15/11 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông phát động thi đua bảo vệ môi trường
  Các điểm mới sửa đổi trong Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát động thi đua bảo vệ môi trường
  Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"
  TRỞ THÀNH NGƯỜI DÙNG THÔNG THÁI TRONG THẾ GIỚI SỐ
  Một số nội dung về công tác, phòng chống tiêu cực (Cẩm Thúy)
  Phân xưởng Kho bến 2 thực hiện mục tiêu: An toàn – phát triển – hiệu quả” năm 2023 - CTV: Ngô Thị Như Quỳnh – Phân xưởng Kho bến 2
  Phương án bảo vệ ANTT, an toàn tài sản trong sản xuất kinh doanh than trên địa bàn Công ty, 2 tuyến đường sắt vận chuyển than mỏ và mặt bằng phân xưởng Tuyển than 4
  Món quà ý nghĩa ngày Xuân
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức sản xuất đầu Xuân Quý Mão 2023
  “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, thích ứng an toàn, thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2023” (Cẩm Thúy)
  Sôi nổi phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
  TKV triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG