Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

 

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 17/8/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chương trình hành động số 16-CTr/ĐUK, ngày 30/9/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, ngày 07 tháng 12 năm 2022, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Kế hoạch nhằm mục đích tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc, sâu rộng để cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Tập đoàn nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết; kế thừa kết quả, kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, bảo đảm thực chất, hiệu quả; tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Tập đoàn, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được xác định trong Nghị quyết 21-NQ/TW và Kế hoạch số 07-KH/TW phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của Đảng bộ Tập đoàn và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, Kế hoạch số 07-KH/TW và Chương trình hành động số 16-CTr/ĐUK của Đảng ủy Khối bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Phấn đấu đến năm 2023: 100% tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước hoàn thành Quy chế phối hợp (Quy chế mối quan hệ phối hợp công tác) giữa đảng ủy, chi bộ cơ sở với hội đồng quản trị (hội đồng thành viên), chủ tịch công ty, tổng giám đốc (giám đốc) doanh nghiệp theo Quy chế mẫu của Trung ương. Đến năm 2024: 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành việc ban hành quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở theo Quy chế mẫu của Trung ương. Đến năm 2030: Hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3-4% tổng số đảng viên của Đảng bộ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Tập đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như:Ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối, của Đảng ủy Tập đoàn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Tập đoàn theo Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư; thực hiện việc giao quyền hoặc thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng bộ cơ sở ở những doanh nghiệp có đảng bộ cơ sở trong đảng bộ cơ sở” khi đảm bảo các điều kiện theo quy định của Trung ương. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa tổ chức cơ sở đảng trong Tập đoàn TKV với cấp ủy địa phương, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng ủy Tập đoàn gắn với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương (theo Quyết định số 61-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư). Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo củng cổ, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Tập đoàn theo hướng tinh gọn, phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp; triển khai thực hiện chủ trương bí thư đảng uỷ, bí thư chi bộ cơ sở đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị theo lộ trình phù hợp với mô hình doanh nghiệp và thực trạng đội ngũ cán bộ của Ban Quản lý vốn Tập đoàn; củng cố, phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa, nhằm tăng cường vai trò hạt nhân chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở. Triển khai mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”, cụ thể là: lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt trong Đảng bộ Tập đoàn. Cấp ủy cấp trên trực tiếp nắm tình hình và phân công cấp ủy viên phụ trách, dự sinh hoạt với tổ chức đảng ở cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng, tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Lấy hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên trực tiếp và cấp ủy viên được phân công phụ trách. Sửa đổi, bổ sung và cập nhật những nội dung mới vào quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở sau khi Trung ương ban hành quy chế làm việc mẫu; quy chế phối hợp (Quy chế mối quan hệ phối hợp công tác) giữa đảng ủy, chi bộ cơ sở với hội đồng quản trị (hội đồng thành viên), chủ tịch công ty, tổng giám đốc (giám đốc) doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên trong cả nhiệm kỳ và hằng năm, phấn đấu đạt chỉ tiêu trong Kế hoạch đã đề ra; quan tâm, đẩy mạnh phát hiện, bồi dưỡng, kết vào Đảng những đoàn viên, quân chúng ưu tú trưởng thành trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học; phát triển đảng viên trong công nhân, người lao động, trí thức, cán bộ quản lý trong doanh nghiệp. Làm tốt công tác quản lý đảng viên, nhất là về chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, trọng tâm, trọng điểm; thường xuyên kiểm tra chỉ bộ, đảng viên thực hiện chế độ sinh hoạt đảng; quản lý đảng viên đi nước ngoài, ở nước ngoài theo quy định của Trung ương; thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW, ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW, một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát; rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; đồng thời khen thưởng, nhận rộng những tấm gương đảng viên xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực. Tạo điều kiện để các tổ chức chính trị xã hội và người lao động tham gia đóng góp ý kiến, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam để tập hợp quần chúng, tạo nguồn kết nạp đảng viên của Đảng bộ Tập đoàn.

Các đảng ủy trực thuộc căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW, Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Đảng ủy Khối và Kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn các đảng ủy trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị (hoàn thành trong tháng 12/2022). Chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn, sắp xếp mô hình tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức chính trị-xã hội; kịp thời phát hiện, tổ chức sơ kết, tổng kết, nhân rộng các mô hình tổ chức cơ sở đảng phát huy hiệu quả tích cực, nhất là những vấn đề thực tiễn đặt ra (thực hiện thường xuyên). Chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt) và tổ chức các hình thức khen thưởng, tuyên dương (ít nhất 05 năm hai lần) thiết thực, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo các giải pháp phù hợp, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo tiêu chuẩn cấp ủy cơ sở có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (thực hiện thường xuyên). Chủ động cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định theo Quy định số 47-QĐ/TW, Quy định số 48-QĐ/TW, ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư; ban hành quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cơ sở theo hướng dẫn của Trung ương. Tăng cường công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên nhất là về chính trị, tư tưởng, về việc lập và sử dụng các trang thông tin trên Internet, mạng xã hội tăng cường quản lý đảng viên ở nước ngoài và đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, lao động thực hiện nghiêm quy định về sinh hoạt đảng đối với đảng viên nghỉ chế độ hưu trí, khắc phục tình trạng tùy tiện, buông lỏng quản lý và thực hiện không đúng quy định về nộp hồ sơ khi chuyển sinh hoạt đảng; kịp thời chấn chỉnh đối với đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, đảng viên không thực hiện đúng quy định về chuyển sinh hoạt đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước; đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín thấp. Chỉ đạo kiểm tra, thẩm định chặt chẽ kết quả đánh giá chất lượng, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

(Phan Thủy-TTVH)

 Các tin liên quan:
  Tăng cường công tác tự quản ANTT, công tác quản lý phương tiện xe ô tô, xe máy tại nơi làm việc
  SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO THÁNG 3/2023 CỦA PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 2 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY KHÓA XXXII NHIỆM KỲ 2023 – 2028, CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ MÙNG 8/3; HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2023 VÀ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 26/3
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn tháng 02 phương hướng nhiệm vụ tháng 03 năm 2023
  Đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Than Quảng Ninh với Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy)
  Thi nâng bậc, kèm cặp và sát hạch tay nghề truyền nghề cho công nhân kỹ thuật năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Đối tượng, nhiệm vụ, thời gian kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2023 (Quỳnh Anh)
  TKV: Tổng kết công tác Bảo vệ, Quân sự, PCCC năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
  Khen thưởng Đội bóng đá nữ TKV đoạt ngôi Vô địch Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia
  Kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cùng các VĐV Đội bóng đá nữ Than Khoáng sản Việt Nam
  Tiểu ban nữ công phối hợp với Chi đoàn thanh niên PX Tuyển than 4 ra quân hưởng ứng các ngày lễ lớn trong Tháng 3
  Nữ công phân xưởng Điện Nước và chi đoàn thanh niên tổ chức ra quân bảo vệ môi trường năm 2023
  LỄ RA QUÂN TỔNG VỆ SINH, CẢI THIỆN CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG
  Phân Xưởng Kho Bến 1 Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
  Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 55 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu CNCB ngành Than 15/11 (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông phát động thi đua bảo vệ môi trường
  Các điểm mới sửa đổi trong Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát động thi đua bảo vệ môi trường
  Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"
  TRỞ THÀNH NGƯỜI DÙNG THÔNG THÁI TRONG THẾ GIỚI SỐ
  Một số nội dung về công tác, phòng chống tiêu cực (Cẩm Thúy)
  Phân xưởng Kho bến 2 thực hiện mục tiêu: An toàn – phát triển – hiệu quả” năm 2023 - CTV: Ngô Thị Như Quỳnh – Phân xưởng Kho bến 2
  Phương án bảo vệ ANTT, an toàn tài sản trong sản xuất kinh doanh than trên địa bàn Công ty, 2 tuyến đường sắt vận chuyển than mỏ và mặt bằng phân xưởng Tuyển than 4
  Món quà ý nghĩa ngày Xuân
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức sản xuất đầu Xuân Quý Mão 2023
  “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, thích ứng an toàn, thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2023” (Cẩm Thúy)
  Sôi nổi phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
  TKV triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG