Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Lưu ý một số quy định chung về công tác thi đua, khen thưởng của TKV năm 2022 (Cẩm Thúy)

Về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn và các thủ tục, hồ sơ trình xét khen thưởng, đề nghị các đơn vị thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ- CP; Thông tư số 12/2019/TT-BNV và Quy chế Thi đua - Khen thưởng của UBQLV, Quy chế Thi đua - Khen thưởng của TKV. Trong đó cần lưu ý:
1. Tập thể được đề nghị khen thưởng phải liên tục hoàn thành xuất sắc, toàn
diện nhiệm vụ hàng năm, nhất thiết phải có quyết định công nhận danh hiệu
tập thể lao động xuất sắc, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết. Cá nhân được đề nghị khen
thưởng phải liên tục hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ hàng năm (có QĐ
công nhận); được công nhận danh hiệu “chiến sĩ thi đua cơ sở”, gương mẫu chấp
hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
2. Chỉ lấy kết quả khen thưởng thành tích toàn diện để làm căn cứ xét trình
khen thưởng. Kết quả khen thưởng theo đợt (chuyên đề), khen thưởng đột xuất
được ghi nhận và ưu tiên khi xét trinh khen thưởng;
Chưa trình xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong thời gian cơ quan
có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra có
dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.
3. Đối với cá nhân làm chuyên trách công tác Đảng, công tác Công đoàn,
Đoàn thành niên đã được khen thưởng (cấp trên trực tiếp cùa tổ chức, đoàn thể đó
bao gồm từ Tổng liên đoàn LĐVN, Đảng ủy Khối DNTW, Tỉnh đoàn Quảng
Ninh, Đoàn Khối DNTW trở lên) thì không trình xét khen thưởng theo tuyến
trình cấp ủy ban. Khi xét trình khen thưởng phải có sự thống nhất của Đảng ủy,
Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng cấp và cấp trên trực tiếp.
4. Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trong báo cáo thành tích phải nêu
bật đã làm gì, đóng góp vai trò gì, để làm căn cứ xét trình khen thưởng từ cấp ủy
ban trở lên phải được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học của đơn vị duyệt,
nhất thiết phải có có quyết định công nhận sáng kiến; Giấy chứng nhận sáng
kiến.
Trường hợp đề nghị khen tặng từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
trở lên thì sáng kiến phải được Tập đoàn và ủy ban xác nhận và đánh giá phạm
vi ảnh hưởng từ cấp Tập đoàn trở lên.
5. Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải
phù họp với hình thức, mức hạng khen thưởng theo quy định. Nội dung báo cáo
thành tích thực hiện theo các mẫu tại Phụ lục kèm theo Nghị định số
 
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật thi đua, khen thưởng (TKV cụ thể hóa 1 số mẫu báo cáo thành tích
gửi đính kèm). Trong đó:
- Đối với những đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, khi trình các
hình thức khen thưởng cấp ủy ban và cấp Nhà nước cho tập thể hoặc cá nhân là
lãnh đạo đơn vị (Chủ tịch, Tổng Giảm đốc/ Giám đốc), trong báo cáo thành tích
phải ghi rõ:
+ Số tiền thuế và các khoản thu khác thực tế đã nộp trong các nãm (của giai
đoạn khen thưởng) so với đăng ký;
+ Tỷ lệ % về số nộp ngân sách nhà nước so với năm trước;
+ Cam kết nộp đủ, đúng các loại thuế, các khoản thu khác theo quy định của
pháp luật và nộp đúng thời hạn;
+ Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà
nước;
+ Tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vừng mạnh, nội bộ đoàn kết, thống
nhất (kê khai các quyết định khen thưởng, Quyết định công nhận, xếp loại);
+ Thực hiện chế độ bảo hiểm cho người lao động theo quy định của Nhà
nước;
+ Đảm bảo môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh và an toàn vệ
sinh lao động.
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước theo giai đoạn phải có Báo cáo
kết quả kiểm toán từng năm của cơ quan kiểm toán có thẩm quyền trong giai
đoạn đó (2018-2022).
- Riêng đối với tập thể và cá nhân là Thủ trưởng đơn vị khi trình xét khen
thưởng, trong hồ sơ phải có xác nhận thuế, xác nhận nộp bảo hiểm xã hội đến
thời điểm báo cáo và báo cáo kiểm toán theo quy định. Các văn bản trong hồ
sơ đề nghị khen thưởng phải đóng dấu đỏ; đối với các văn bản xác nhận nộp thuế,
nộp bảo hiểm xã hội, báo cáo kết quả kiểm toán, nếu không đủ bản dấu đỏ thì
phải gửi bản photocopy công chứng hoặc bản photo có xác nhận của ủy ban Nhân
dân cấp xã, phường.
6. Các trường hợp trình xét khen thưởng cấp Nhà nước, trong báo cáo thành
tích phải thể hiện được kết quả liên tục “hoàn thành xuất sắc” kể từ thời điểm
có quyết định khen thưởng của lần trước tới thời điểm trình xét khen thưởng của
lần tiếp theo.
7. Tờ trình khen thưởng phải do người đứng đầu đơn vị ký Tờ trình và chịu
 
trách nhiệm trước Tổng giám đốc Tập đoàn về đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn
trình xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân; Xác nhận báo cáo thành tích đề nghị
khen thưởng do Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng của
đơn vị ký xác nhận báo cáo thành tích khen thưởng.
8. Báo cáo thành tích phải đóng dấu giáp lai và đơn vị phải đồng thời gửi kèm
các file điện tử của hồ sơ khen thưởng (biên bản, tờ trình, danh sách trình xét
khen thưởng, báo cáo thành tích).
9. Đối với khen thưởng cá nhân, đề nghị các đơn vị ưu tiên lựa chọn đề nghị
khen thưởng cho các cá nhân là công nhân trực tiếp lao động sản xuất (từ tổ
trưởng sản xuất trở xuống) và cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ không giữ chức vụ quản
lý. Đối tượng này phải chiếm tỷ lệ trên 50% trong danh sách đề nghị các cấp
khen thưởng;
Đồng thời rà soát các trường hợp công nhân tiêu biểu xuất sắc đã được khen
thưởng Bằng khen cấp Bộ, của Thủ tưởng Chính phủ, nghiên cứu đề xuất, xây
dựng lộ trình khen thưởng Huân chương Lao động tiến tới đề nghị phong tặng
danh hiệu Anh hùng Lao động đến năm 2025.
10. Đối với khen thưởng cho các tập thể dưới 30 người (gọi là tập thể nhỏ
theo quy định của ủy ban QLV) thì báo cáo thành tích phải nêu bật về kết quả
hoạt động công tác: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhân tố mới cần được nhân
rộng điển hình.
11. Số lượng hồ sơ:
- Báo cáo thành tích đề nghị tặng Cờ thi đua TKV, Bằng khen TKV, CSTĐ
TKV: 01 bộ.
- Khen thưởng cấp ủy ban: 02 bộ.
- Khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ: 04 bộ.
- Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập: 05 bộ.
12. Thời gian gửi hồ sơ:
a. Đối với Cờ thi đua TKV, Cờ Thi đua ủy Ban, Cờ thi đua Chính phủ:
- Báo cáo thành tích (kèm theo biểu tổng hợp số liệu) đề Cờ thi đua TKV,
Cờ thi đua ủy ban: Trước ngày 20/12/2022; Cờ thi đua Chính phủ: Trước ngày
15/01/2023.
b. Đối với khen thưởng cấp Nhà nước (Bằng khen của Thủ tướng Chính
phủ, Huân chương Lao động): Trước ngày 15/02/2023.
c. Đối với khen thưởng cấp ủy Ban (Bằng khen, CSTĐ), Bằng khen của
 
TKV cho Ngưòi lao động: Trước ngày 25/3/2023.
d. Các đơn vị có kỷ niệm năm chẵn thành lập vào năm 2023, hồ sơ đề
nghị khen thưởng cho đơn vị lập trước 01 bộ gửi Hội đồng Thi đua- Khen
thưởng Tập đoàn trước ngày 20/12/2022, sau khi Tập đoàn xét duyệt xong mới
làm hồ sơ chính thức để trình các cấp khen thưởng.
13. Chỉ đề nghị khen thưởng các tập thể và cá nhân thực sự có thành tích và
đảm bảo tiêu chuẩn, không vì số lượng tối đa được đề nghị mà châm chước, hạ
thấp tiêu chuẩn.
Nhận được hướng dẫn này, đề nghị các Công ty con, đơn vị trực thuộc triển
khai thực hiện, tồ chức họp, xét trình khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đủ
điều kiện, tiêu chuẩn và gửi hồ sơ về Tập đoàn ( Ban Tổ chức Nhân sự, số 226 Lê
Duẩn, Đống Đa, Hà Nội) để tổng hợp, thẩm định, báo cáo Hội đồng Thi đua -
Khen thưởng để xét, trình khen thưởng. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu
có vướng mắc đề nghị đơn vị kịp thời phản ánh về Ban TCNS Tập đoàn để được
giải đáp.


Các tin liên quan:
  Sôi nổi phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
  TKV triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  TKV đón tàu “xông cảng” và rót trên 41.000 tấn than tiêu thụ trong ngày mùng 1 Tết Quý Mão
  Phân công nhiệm vụ tổ chức rót tấn than đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ năm 2022 - Phan Thủy (TTVH)
  TKV tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường cũng cổ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ & giải pháp trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Năm 2022: Kết quả công tác điều hành sản xuất, công nghệ, cơ điện - vận tải và đầu tư xây dựng, môi trường, PCTT-TKCN (Phan Thủy-TTVH)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vư­ợt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh - đời sống xã hội 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của cấp uỷ, uỷ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (Phan Thủy-TTVH)
  Phương án làm đường tạm phục vụ thi công cân tầu hỏa động tiêu thụ cảng Chính
  Kết quả thực hiện công tác phối hợp bảo vệ ANTT, an toàn tài sản năm 2022 giữa Công ty với lực lượng An ninh trên địa bàn
  Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung lý lịch cán bộ công đoàn hàng năm (Cẩm Thúy)
  10 sự kiện tiêu biểu trong công tác Phòng, quân sự của tỉnh Quảng Ninh năm 2022 - Vũ Hằng
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn tháng 11 phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
  Khen thưởng, các văn bản báo cáo và thời gian thực hiện (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn bình xét thi đua năm 2022 và tiêu chuẩn danh hiệu cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)
  Bình xét các danh hiệu thi đua năm 2022 của Công ty (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm - Năm 2022 (Phạm Thúy Vân)
  Phân xưởng Điện Nước thực hiện tốt việc triển khai phần mềm Nhật lệnh sản xuất tại đơn vị.
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2023. Đồng chí Đặng Văn Tiến - Quản đốc phân xưởng đạt 100% tín nhiệm cao trong cuộc bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm tại Hội nghị.

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG