Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023 (Cẩm Thúy)

Dự toán thu tài chính công đoàn năm 2023 các cấp công đoàn xây dựng có tính khả thi cao. Căn cứ tình hình thực tế của từng đơn vị dự toán thu đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời theo quy định hiện hành, đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ hoạt động.

 

Xây dựng dự toán thu tài chính công đoàn phải bảo đảm đúng Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ ngày 10/10/2022 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023. Khi xây dựng dự toán thu tài chính công đoàn, đơn vị phải căn cứ vào số ước thực hiện năm trước, thông báo nộp bảo hiểm của cơ quan bảo hiểm, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của đơn vị để xác định số lao động, quỹ lương đóng kinh phí, đóng đoàn phí từ đó xác định nguồn thu kinh phí, đoàn phí và thu khác của đơn vị trong năm 2023. Đơn vị tổ chức thu đúng, thu đủ tránh thất thu nguồn tài chính công đoàn.

Dự toán chi tài chính công đoàn cần đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí. Nội dung chi tập trung cho các hoạt động thiết thực, hiệu quả, đảm bảo các tỷ lệ chi được phân bổ theo quy định. Dự toán chi tài chính công đoàn năm 2023 phải dựa trên kết quả hoạt động năm trước, dự kiến các hoạt động phát sinh trong năm tài chính. Mức chi cụ thể cho từng nội dung chi phải theo quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn và quy chế tài chính của đon vị.

Các đon vị xây dụng dự toán trên nguyên tắc tự cân đối thu chi và được công đoàn cấp trên cấp hỗ trợ với các hoạt động thực tế mà đơn vị không cân đối được nguồn tài chính.

Thuyết minh dự toán thu, chi tài chính công đoàn phải có căn cứ, sát thực tế và thuyết phục.

Trong năm dự toán, khi Tổng Liên đoàn ban hành các văn bản mới liên quan đến việc thực hiện dự toán thì các đơn vị thực hiện theo hiệu lực của văn bản mới ban hành.

Một số nội dung chủ yếu trong công tác xây dựng dự toán thu

  1. Thu kinh phí công đoàn

Số thu kinh phí công đoàn được xác định trên cơ sở số lao động phải đóng kinh phí công đoàn và tiền lương bình quân của lao động. Cách xác định cụ thể như sau:

  • Lao động thuộc đối tượng phải đóng KPCĐ: Các công đoàn cơ sở tổ chức thống kê số lao động thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại các đơn vị. Số lao động được thống kê tại các đơn vị bao gồm: số lao động đang đóng BHXH tại thời điểm 30/9/2022, số lao động tại đơn vị thuộc đối tượng phải nộp KPCĐ nhưng chưa tham gia BHXH, số lao động dự kiến tăng (giảm) tại đơn vị trong năm kế hoạch 2023.
  • về quỹ lương thu kinh phí công đoàn: Quỹ tiền lương xác định thu kinh phí công đoàn năm 2022 tại các đơn vị được xác định từ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động bình quân 9 tháng năm 2022 có xác định yếu tố tăng trưởng nhân với số lao động thuộc đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn được xác định tại mục “Lao động thuộc đối tượng phải đóng KPCĐ”.

 

 
  Text Box: triển Nông thôn Việt Nam và Hướng dẫn 1095/HD-CĐTKV ngày 31/12/2018 của


Số dự toán thu KPCĐ khu vực SXKD tại các Công ty cổ phần, liên doanh; là dữ liệu để nhập Phần mềm thu KPCĐ khu vực SXKD năm 2022 theo Hướng dẫn số 1305/HD-TLĐ ngày 15/8/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng Liên đoàn; Hướng dẫn số 09/HD-TLĐ ngày 10/9/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn Việt Nam mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng Liên đoàn.

 

Các đơn vị xây dựng dự toán số thu KPCĐ năm 2023 tăng 5% so với số ước thực hiện năm 2022.

  1. Thu đoàn phí công đoàn

Số thu ĐPCĐ năm 2023 được xác định trên cơ sở số đoàn viên thực tế tại các công đoàn cơ sở nhân với tiền lương và phụ cấp cùa đoàn viên theo quy định. Mức thu đoàn phí công đoàn bình quân của 1 đoàn viên năm 2023 tại các cấp công đoàn đảm bảo không thấp hơn mức thu bình quân của 1 đoàn viên công đoàn theo báo cáo quyết toán năm 2021 được duyệt. Trường họp các đơn vị có số thu ĐPCĐ sụt giảm so với năm 2021, cần có thuyết minh giải trình chi tiết về việc này.

Các đơn vị xây dựng dự toán số thu ĐPCĐ năm 2023 tăng 5% so với số ước thực hiện năm 2022.

  1. Thu khác

Trên cơ sở số thực hiện theo báo cáo quyết toán tài chính công đoàn của đơn vị năm 2021, số ước thực hiện năm 2022, các đơn vị dự kiến số thu khác trong dự toán năm 2023 theo hướng ổn định và tăng nguồn thu. Các đơn vị lưu ý khi lập dự toán thu khác, căn cứ vào số dư sổ tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và lãi suất ghi trong hợp đồng để tính toán thu lãi tiền gửi, dự kiến cổ tức được chia bằng năm trước (nếu có).

 

 Các tin liên quan:
  Sôi nổi phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
  TKV triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  TKV đón tàu “xông cảng” và rót trên 41.000 tấn than tiêu thụ trong ngày mùng 1 Tết Quý Mão
  Phân công nhiệm vụ tổ chức rót tấn than đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ năm 2022 - Phan Thủy (TTVH)
  TKV tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường cũng cổ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ & giải pháp trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Năm 2022: Kết quả công tác điều hành sản xuất, công nghệ, cơ điện - vận tải và đầu tư xây dựng, môi trường, PCTT-TKCN (Phan Thủy-TTVH)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vư­ợt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh - đời sống xã hội 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của cấp uỷ, uỷ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (Phan Thủy-TTVH)
  Phương án làm đường tạm phục vụ thi công cân tầu hỏa động tiêu thụ cảng Chính
  Kết quả thực hiện công tác phối hợp bảo vệ ANTT, an toàn tài sản năm 2022 giữa Công ty với lực lượng An ninh trên địa bàn
  Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung lý lịch cán bộ công đoàn hàng năm (Cẩm Thúy)
  10 sự kiện tiêu biểu trong công tác Phòng, quân sự của tỉnh Quảng Ninh năm 2022 - Vũ Hằng
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn tháng 11 phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
  Khen thưởng, các văn bản báo cáo và thời gian thực hiện (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn bình xét thi đua năm 2022 và tiêu chuẩn danh hiệu cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)
  Bình xét các danh hiệu thi đua năm 2022 của Công ty (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm - Năm 2022 (Phạm Thúy Vân)
  Phân xưởng Điện Nước thực hiện tốt việc triển khai phần mềm Nhật lệnh sản xuất tại đơn vị.
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2023. Đồng chí Đặng Văn Tiến - Quản đốc phân xưởng đạt 100% tín nhiệm cao trong cuộc bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm tại Hội nghị.

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG